با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد،گروه علوم تربیتی، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز ، ایران

2 گروه علوم تربیتی، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز ، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر نظریه هوش چندگانه بر مهارت های حل مساله وتفکر نقادانه دانش آموزان پسر صورت گرفت. تحقیق نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری نیز شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر گرگان به تعداد ۳۷۵ نفر بود که بصورت تصادفی 15 نفر در گروه آزمایش و ۱۵ نفر درگروه گواه قرار گرفتند.  ابزار گردآوری  داده ها شامل پرسشنامه استاندارد حل مسئله هپنروپترسن(1982) و تفکر نقادانه ریتکس (2003) بود و ابزار مداخله ب آموزش مبتنی بر مدل هوش چندگانه در12 جلسه  ۴۵ دقیقه ای بود. داده های به دست آمده از اطلاعات جمع آوری شده با استفاده  از تحلیل کوواریانس در  نرم افزار spss22 تحلیل شد .نتایج کوواریانس نشان داد که برنامه آموزشی مبتنی بر هوش چندگانه  قابلیت اثر بخشی در ابعاد مهارت های حل مساله و ابعاد تفکر نقادانه دارد. بنابراین موفقیت­های دانش آموزان را بیشتر نموده و نگرش مثبتی را در مواجهه با مسایل در آنان ایجاد می­نماید. و موجب غنی­سازی و تقویت یادگیری دانش آموزان می­شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Education Based on Multiple Intelligence Theory on Problem-Solving Skills and Critical Thinking Skills of Students

نویسندگان [English]

  • Somayeh Yosefi 1
  • masumeh bagherpur 2

1 M.A, Department of Educational Sciences, Bandar Gaz Branch, Islamic Azad University,Bandar Gaz, Iran

2 Department of Educational sciences, Bandargaz branch, Islamic Azad University, bandargaz ,Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effectiveness of education based on multiple intelligence theory on problem-solving skills and critical thinking skills of male students. The research was semi-experimental and was pre-test and post-test with control group. The statistical population included 375 students of elementary school boys in Gorgan city who were randomly assigned to 15 subjects in the experimental group and 15 in the control group. The data gathering tool was Hepner and Petersen problem-solving questionnaire (1982) and Retex's critical thinking (2003). The intervention tool was training course of multiple intelligence model in 12 sessions of 45 minutes. The collected data were analyzed using covariance analysis in SPSS22 software. The results of covariance showed that multiple-based education program affects the dimensions of problem solving skills and critical thinking. Therefore, students' achievements are enhanced and they create a positive attitude in dealing with issues. It also enriches and enhances learning in students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiple Intelligence Theory
  • Problem Solving Skills
  • Critical thinking
ابراهیمی، صلاح الدین؛ حکیم زاده، رضوان حجازی، الهه (۱۳۹۵). رابطه هوش‌های چندگانه با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر و پسر رشته‌های علوم انسانی، ریاضی و تجربی. مجله تدریس پژوهی، 4( 2)، 95-۱۱۲.
اسدیان، سیروس و همت یار، میر بشیر (1392). رابطه بین هوش‌های چند گانه با مهارت‌های حل مسئله دانش‌آموزان پایه چهارم دوره ابتدایی. کنفرانس بین‌المللی مدیریت، چالش‌ها و راهکارها، شیراز
اسلاوین، رای (1396). روان‌شناسی تربیتی، نظریه و کاربست، ترجمه: یحیی سیدمحمدی، تهران: نشر روان.
بابایی؛ علی، مکتبی؛ غلامحسین، بهروزی، ناصر، آتش آفروز، عسکر (1395). تأثیر آموزش هوش موفق بر تفکر نقادانه و تحمل ابهام دانشجویان. ویژه‌نامه سومین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی و علوم تربیتی، 18، 387- 380.
بذل، معصومه (1383). بررسی ارتباط مهارت حل مسئله و میزان سازگاری در دانش‌آموزان دختر و پسر پایه دوم مقطع دبیرستانی در شمال و جنوب تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی.
بردنجانی، سعید رحیمی و غباری بناب، باقر (1396). تأثیر مداخله مبتنی بر نظریه گاردنر بر خودکارآمدی عمومی دانش‌آموزان ناشنوای هنرستانی شهر اصفهان. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری، 1(۱)، 86 -73.
پناهنده، هومن (1393). راهنمای تفکر نقادانه: پرسیدن سؤال‌های به‌جا، چاپ سوم. انتشارات مینوی خرد.
حامدیان، صالحه (1390). بررسی میزان اثربخشی هوش‌های چندگانه گاردنر بر عملکرد حل مسئلۀ ریاضی براساس طبقه بندی اصلاح شدۀ بلوم در دانش‌آموزان دختر دوم راهنمایی شهر قوچان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته آموزش ریاضی: دانشگاه فردوسی مشهد.
خسروی، زهره. زهرا و رفعتی، مریم (1377). نقش حالت‌های هومخلقی بر شیوه ارزیابی دانش‌آموزان دختر از توانایی مشکل‌گشایی خود. فصلنامه اندیشه و رفتار، 4(۱)، 35-45.
ربوبی، حسین (1393). آموزش مهارت حل مسئله و اثر آن بر افزایش هوش بهر هیجانی. مجله رشد، کاردرمانی ذهنی-آموزشی.
ربیعی نژاد، محمدرضا؛ کجباف، محمدباقر؛ مظاهری، محمدمهدی؛ طالبی، هوشنگ؛ عابدی، احمد (1394). بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر مدل هوش چندگانه بر خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر نارساخوان. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 5( 1)،85-69.
رحیمی، سعید و فضیلتی، منصوره (1395). کاربست نظریه هوش‌های چندگانه گاردنر در آموزش و یادگیری،
زارع، حسین و برادران، مجید (1393). هنجاریابی پرسش‌نامه حل مسئله پارکر در دانشجویان دانشگاه پیام‌نور استان گیلان، فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 2( 5)، 18-26.
سیاهکوهی نیا، فائزه و اخوان، حمیده (۱۳۹۴). رابطه هوش‌های چند گانه گاردنر و خودکارآمدی با یادگیری درس ریاضی دانش‌آموزان. ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﯿﻦ‌ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
شمسی خانی، سهیلا و فرمهینی فراهانی، مولود (1393). بررسی تأثیر آموزش مهارت حل مسئله بر میزان افسردگی دانشجویان پرستاری اراک. فصلنامه مطالعات اجتماعی، ۳، 141- 162.
شهبازی راد، افسانه و کرمی، جهانگیر (1393). رابطة فراشناخت و هوش معنوی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه. 6(22) .
صفری، مهشید (1392). هوش‌های چندگانه در کلاس‌های درس. تهران؛ انتشارات مدرسه.
فرامرزی، سالار؛ حسین، زارع و فتوت، اعظم (1394). اثربخشی برنامة آموزشی مبتنی بر نظریة گاردنر بر عملکرد هوش‌های چندگانه دانش‌آموزان، فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، سال یازدهم، شماره سی و ششم.
فرامرزی، سالار؛ زارع، حسین و فتوت، اعظم (1393). اثربخشی برنامة آموزشی مبتنی بر نظریة گاردنر بر عملکرد هوش‌های چندگانه دانش‌آموزان، فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، ۱۱(۳۳)، 15-21.
نوری، سوده؛ فیاض، ایراندخت و سیف، اصغر (1393). تأثیر ذهنیت فلسفی بر توانایی حل مسائل ریاضی دانش‌آموزان سال سوم راهنمایی شهرهمدان به تفکیک جنسیت. فصلنامه تفکر و کودک، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۴(۱) ،121- 139.
واحدی، شهرام؛ مرندی حیدرلو، مریم و ایمانزاده، علی (1394). ارتباط بین هوش هیجانی و تفکر انتقادی در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز. مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، ۲(۱)، ٥٧ – 47.
 
Arvink, l. (2018). The Introductory Study of Gardners Multiple Intelligence Theory, in the Field of Lesson Subjects and the Students Compatibility،Social and Behavioral Scinces, 6:107-119.
Becker-Weidman, E. G., Jacobs, R. H., Reinecke, M. A., Silva, S. G.,& March, J. S. (2010). "Social problem-solving among adolescents treated for depression". Behavior Research and Therapy, 48(1), 11-18.
 Bellflower, JB. (2008). Case study on perceived benefits of Multiple Intelligence instruction: Examining its impact on student learning. Phd Dissertation, Fielding Graduate University, USA.
Byrg،Christian ،Tang ،Chaoying. (2016). Embodied creativity training: Effects on creative self-efficacy and creative production،Thinking Skills and Creativity, 16: 51–61.
Cassidy, T., & Long, C. (1996). Problem-solving style, stress and psychological illness: Development of a multifactorial measure. British Journal of Clinical Psychology, 35: 265-277.
Celia, A H. (2013). Student interactions with CD-ROM storybooks: A look at potentional relationships between multiple intelligence strengths and levels of interaction. Dissertation abstracts international section A: Humanities and social sciences,73(9-A).
Cojocariu, M V & Butnaru, T. (2014). Drama techniques as communication techniques involved in building multiple intelligences at lowerelementary students. Procedia social and behavioral sciences. 128:152-157.
Cojocariu, V. M., & Butnaru, C. E. (2014). Asking question – critical thinking tools. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 128: 22-28.
Gardner, H. (1983). Frames of mind: the theory of multiple Intelligence, New York: Basic book
Ikiz, F.E., Cakar, F.S. (2010). The relationship between multiple intelligences and academic achievements of second grade students. Mehmet Akrif Ersoy Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, 2(3): 83-92.
Koksal, MS., Yel, M. (2007). The effect of multiple intelligences theory (MIT) based instruction on attitudes toward course, acadmic success and permanence of teaching on the topic Respiratory systems. Educational science, 4(6)231-239.
Mussen, KS. (2007). Comparision of effect of multiple intelligence pedagogy and tradional pedagogy on drade 5 students , schievement and attitudes towards science, phd Thesis, Walden University, USA.
Proctor, T. (2010) Creative Problem-Solving for Managers: Developing Skills for Decision Making and Innovation, London: Rutledge.
Smith, G. (2011). The Effect of Teaching Style (taken from the Theory of Multiple Intelligences) on Retention Rate and Mastery of Topic. Heathwood Hall Episcopal School, 3000 South Beltline, Columbia, SC 29205.
Uzunoz, A. (2011). Effect of multiple intelligence theory practice on student succeed by Bloom’s taxonmy. Educational Research and Reviews. 6(18),952-960.