با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه زبان‌شناسی، دانشگاه پیام نور

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی اولویت های یادگیری مادام العمر در قالب سوادهای عصر حاضر (اطلاعاتی، پژوهشی، تربیتی، رسانه ای، رایانه ای، زیست محیطی، سلامت، عاطفی، فرهنگی، مالی) است. این پژوهش از حیث هدف کاربردی، از حیث ماهیت توصیفی و تحلیلی و از نظر اجرا به صورت آمیخته (مصاحبه و پیمایش) انجام شد. جامعه آماری نیز شامل کلیه اساتید گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور و دانشجویان یادگیری الکترونیکی این دانشگاه در سال تحصیلی 97-96  است که تعداد 372 دانشجو و 86  عضو هیات علمی به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. در مرحله اول؛ پس از مطالعه ادبیات و پیشینه و انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته از متخصصان آموزشی مجموعه سوادهای عصر حاضر استخراج شد، سپس در مرحله دوم، دو چک لیست ویژه استادان و دانشجویان توزیع شد. نتایج آزمون فریدمن نشان داد که هر دو گروه استادان ودانشجویان سواد اطلاعاتی را به طور مشترک به عنوان اولین اولویت خود انتخاب کردند، بعد از آن سواد سلامت در رتبه دوم قرار گرفت، دانشجویان سواد عاطفی را به عنوان رتبه سوم انتخاب کردند در حالی که استادان سواد مالی را در رتبه سوم اهمیت دانستند، درخصوص رتبه چهارم نیز استادان و دانشجویان به طور مشترک سواد رسانه ای را انتخاب کردند، همچنین نتایج آزمون t-test مستقل برای مقایسه سوادهای مورد مطالعه از دیدگاه استادان و دانشجویان نشان داد که سوادهای مالی، رایانه ای، پژوهشی، تربیتی از دیدگاه استادان به صورت معنی داری دارای اهمیت بیشتر نسبت به دانشجویان است در حالی که سواد زیست محیطی و سواد عاطفی،  از دیدگاه دانشجویان به صورت معنی داری دارای اهمیت بیشتر نسبت به استادان است، همچنین درخصوص سایر سوادها، تفاوتی مشاهده نشد؛ در نهایت نیز مدل مفهومی جهت اولویت بندی سوادها از نظر دانشجویان و اساتید، پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Life-Long Learning Priorities in the Form of the Current Era Literacies from the Perspective of Faculty Members and Students

نویسندگان [English]

  • bahman zandi 1
  • Marjan Masomifard 2

1 Professor, Faculty of Linguistics, Payame Noor University

2 Assistant Professor, Faculty of Education, Payame Noor University

چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the priorities of lifelong learning in the context of current era Literacies (informational, research, educational, media, Computer, environmental, health, emotional, cultural, and financial).This research is descriptive and analytical in terms of its purpose, and was implemented in a mixed way (interview and scrolling).The statistical population included all faculty members of Payam-e-Noor University and e-learning students of this university in the academic year of 96-97. 372 students and 86 faculty members were selected by stratified random sampling. In the first step, after studying the literature and background and conducting a semi-structured interview with the experts of the educational system, the literacies of the current era were extracted, and then in the second step, two special checklists for the Faculty members and students were distributed. The results of Friedman's test showed that both faculty members and students have selected information literacy as their first priority, then health literacy was ranked second, students selected emotional literacy as the third grade, while Faculty members' financial literacy was ranked third. Both faculty members and students chose media literacy as the fourth grade. Also, the results of independent t-test for comparing the study subjects showed that from the view point of faculty members the financial, computer, research and educational Literacies are significantly more important while from students' viewpoint environmental, and emotional Literacies are significantly more important. Also for other Literacies, we did not find any difference. In the end, a conceptual model was proposed to prioritize the literacies from the viewpoint of students and faculty members.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lifelong Learning
  • Faculty Members
  • student
  • Literacy
ارجمندی، غلامرضا (1384). گفت و گو: سواد رسانه ای، رشد آموزش علوم اجتماعی، شماره 27، ص 4-9.
ابیلی، خدایار، نارنجی ثانی، فاطمه، مصطفوی، زینب السادات (1396). بررسی ارتباط بین یادگیری خودراهبر و میزان سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشجویان گروه علوم مهندسی دوره‌های یادگیری الکترونیکی مورد مطالعه: موسسه آموزش عالی مهر البرز، فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، سال پنجم، شماره اول (پیاپی 17)، صص 35-50.
بابارضایی کاشانی، لیلا (1380). بررسی میزان استفاده و رضایت اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی از اینترنت. پایان‌نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی ایران.
بختیاری، لیلا، قدم پور، عزت اله، بختیاری، منصوره، سادین، علی اکبر (1393). مقایسه میزان سواد اطلاعاتی و مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان تحت آموزش از راه دور و آموزش سنتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، دوره 4، 3 (پیاپی 15)، بهار 1393، صفحه 49-69.
باستانی، سوسن، گلزاری، محمود، روشنی، شهره (1389). طلاق عاطفی: علل و شرایط میانجی، مجله بررسی مسائل اجتماعی
پریرخ، مهری (1386). آموزش سواد اطلاعاتی: مفاهیم، روش‌ها و برنامه‌ها. تهران: کتابدار.
پورنجف، عبداله (1395). بررسی وضعیت عوامل زیست محیطی در ارتباط با سلامت جامعه شهری ایلام، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد 15، شماره 3، صفحات 49-57.
تاج آبادی هرات، جعفر، کارگریان مروسی، طیبه (1394). نقش سواد والدین و آموزش خانواده بر شیوه‌های فرزندپروری و تربیت دانش‌آموزان، همایش بین‌المللی روان‌شناسی و فرهنگ زندگی در سال ۱۳۹۴.
دیانتی دیلمی، زهرا، حنیفه زاده، محمد (1394). بررسی وضعیت سواد مالی خانواده‌های تهرانی و عوامل مرتبط با آن، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، دوره 8، شماره 26، صفحه 115-139.
رومیانی، فاطمه (1394). تاثیر سواد فرهنگی بر جامعۀ دانایی محور، کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روان‌شناسی.
زندی، بهمن، گرامی طیبی، مرضیه، روشن، بلقیس، کاکوجویباری، علی اصغر (1394). بررسی سرعت و درک خواندن در متون چاپی و الکترونیکی، فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، سال سوم، شماره یازدهم، صص 25-30.
ساکی، رضا (1392). دانش معلمان درباره پژوهش و نیاز آنان به آموزش و پرورش، پژوهش‌های آموزش و یادگیری (دانشور رفتار)، دوره 20، شماره 3، 22 119-132.
ساروخانی، باقر و رضایی قادی، خدیجه (1391). اینترنت و هویت ملی در میان کاربران. فرهنگ ارتباطات، 2(5 ،)51-7.
سلطانی، مسعود (1389). بررسی میزان تاثیر آگاهی زیست محیطی دانش‌آموزان نسبت به انجام فعالیت‌های حفاظت از محیط زیست در هنگام سفر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش برنامه‌ریزی درسی، تهران: دانشگاه پیام نور تهران.
ساعتچی، محمد و همکاران (1396). سواد سلامت و عوامل موثر بر آن: یک مطالعه مبتنی بر جمعیت جزیره هرمز، مجله تخصصی اپیذمیولوژی ایران؛ تابستان 9316، دوره 93، شماره 2: صفحات 944-936.
صحرایى، مهدی و همکاران (1395). بررسى سواد سلامت در بزرگسالان شهر کرج، فصلنامه سواد سلامت، دورة اول، شمارة چهارم، زمستان 1395.
طهماسبیان، حجت اله، خزایی، حبیب اله، عارفی، مختار، سعیدی پور، مهشید، حسینی، سیدعلی (1393). هنجاریابی آزمون مقیاس کنترل عواطف، ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، سال هیجدهم، ششم.
طالب زاده نوبریان، محسن، کاظمی، اکرم، موسوی، سیدحسین (1391). تاثیر میزان سواد و آگاهی بر نگرش تربیتی مادران درباره تربیت اجتماعی نوجوانان شهر تهران، مجله مطالعات روان‌شناسی تربیتی، دوره 9، شماره 15، تابستان 1391، صفحه 126-142.
علی نژاد، مهرانگیز، سرمدی، محمدرضا، زندی، بهمن، شبیری، سیدمحمد (1390). سطح سواد اطلاعاتی و نقش آن در فرایند آموزش یادگیری الکترونیکی دانشجویان، تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، دوره ۱۷ شماره ۲ صفحات ۳۳۷-۳۷۱
کهتری، میترا، فرمان بر، ربیع الله، کسمایی، پریسا، امیدی، سعید (1396). بررسی تاثیر مداخله آموزشی به سطح سواد سلامت دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه، فصلنامه سواد سلامت، دوره دوم، شماره 3.
کریمی، سعید، کیوان آرا، محمد، حسینی، محسن، جعفریان، مرضیه،خراسانی، الهه (1392). سواد سلامت، وضعیت سلامت عمومی، بهره مندی از خدمات سلامت و رابطه بین آنها در بزرگسالان، مدیریت اطلاعات سلامت، دوره 10، شماره 6، 127-150.
گل محمدی، احمد (1383). جهانی شدن فرهنگ، هویت. تهران: نشر نی.
مزینانی، کاظم (1393). بررسی رابطه استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی و هویت دینی کاربران. مجله ره آورد نور، 13(46 )، 3-22.
مشکی، مهدی، میرزانیا، مرجان، خوارزمی، اکرم (1396). ارتباط سواد سلامت با کیفیت زندگى و برخى عوامل جمعیت‌شناختى در زنان باردار: یک مطالعه مقطعى، فصلنامه سواد سلامت، دورة دوم، شمارة چهارم، زمستان 1396.
محمدی پویا، سهراب، دهقان، مرضیه (1395). بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی با فلسفه آموزشی و کیفیت زندگی کاری دانشجو معلمان (مطالعه موردی دانشگاه تهران). نوآوری‌های مدیریت آموزشی، سال یازدهم، شماره چهارم (مسلسل 44). پاییز.
نورانی، خدیجه، زندی، بهمن، سرمدی، محمدرضا، سراجی، فرهاد (1396). ویژگی های فرهنگی یادگیرنده ایرانی در نظام آموزش الکترونیکی، فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، سال پنجم، شماره اول (پیاپی 17)، صص 85-98.
وب سایت یونسکو، آبان 1396، http://fa.irunesco.org/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1/
یعقوب نژاد، احمد، نیکومرام، هاشم، معین الدین، محمود (1390). بررسی تاثیر سواد مالی سرمایه گذاران در اوراق بهادار، فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دوره 4، شماره 13، ص 127-150.
 
 
 
Bohlman LN, Panzer AM, Kindig DA. (2004). Health literacy: a prescription to end confusion. Washington (DC): National Academies Press; 2
Borman, W. C., Penner, L. A., Allen, T. D., & Motowidlo, S. J. (2001). "Personality predictors of citizenship performance". International Journal of Selection and Assessment, 9: 52-69.
Bird, S 2008.Financial literacy among university students ¸ An Australian case study. University of Wollongong: Available at: http://ro.uow.edu.au/theses/112.
Borman, W. C., Penner, L. A., Allen, T. D., & Motowidlo, S. J. (2001). "Personality predictors of citizenship performance". International Journal of Selection and Assessment, 9: 52-69.
Cochran،Marilyn -Smith, Susan L. Lytle (1992). Inside/Outside: Teacher Research and Knowledg,Teacher college Press
Chen, G. (2007). Media (Literacy) Education in the United States . China Media Research , 3 (3), 34 -40 available at: http://digital-commons.uri.edu/com_facpubs
Capra, F. (2008). “The New Facts of Life: Linking Food, Health, and the Environment”. at http://www.ecoliteracy.org-/article/new-facts-life.
Duailibi, M. (2006). Ecological literacy: What are we talking about? Convergence, 39(4), 65-68.
Duru, O E Bulut and S Yoshida. (2012). A fuzzy extended DELPHI method for adjustment of statistical time series prediction: An empirical study on dry bulk freight market case. Expert Systems with Applications, 39(1): 840-848.
Deng WJ, Yeh ML, Sung ML. (2013). A customer satisfaction index model for international tourist hotels: integrating consumption emotions into the American customer satisfaction index. Int J Hosp Manag. 2013;35:133–140. doi: 10.1016/j.ijhm.-2013.05.010. [Cross Ref]
Freshwater D, Stickley T. The heart of the art: Emotional intelligence in nurse education. Nurse Inq. 2004; 11(2): 91-8.
Feinstein l & Sabates Ricardo. (2006). Does education have an impact on mothers’ educational attitudea an behaviours? Journal of consulting and psychology.(5),1926 – 1930
Gibson, I, (2008). Designing learning communities in the twenty-first century, springer science.
Garman, E.T. & Forgue, R.E. (2000). Personal finance, (6thed.) .Boston: Honunhton
Gilster, P (2007). Digital literacy, John Wiley & Sons, Inc. New York, NY, USA
Graff, H.J. (1989). Critical Literacy versus cultural Litracy-Reading signs of the times? The University of Texas at Dallas, Volume 20, Issue, 1.
HKreber C, Mhina C. (2005). Just plain rhetoric? An analysis of mission statements of Canadian universities identifying their verbal commitments to facilitating and promoting lifelong learning. Can J Univ Cont Educ. 2005;31(1):51-86.
Krnel, D., & Nagli, S. (2009). Environmental literacy comparison between eco-schools and ordinary schools in Slovenia. Science Education International, 20(1/2), 5-24.
Lane, R,D & Schwartz, G.E. (1987). Levels of emotional awareness: Cognitive-Development theory and its application to psychology. American Journal of Psychiatry, 144, p.133-143.
Lockhart De & smith AJ. (2009). An evaluation of a pilot study of web-based educational initiative for educating and training under gradual dental students in infection prevention, British dental Journal 207(5): 223-6, 2009 sep 12, available at: http:// www.labmeeting .com / papers/author/Lockhart-d. Lusardi, A. and Mitchell, O.S., 2008, “Planning and financial literacy: how do women fare?”. American Economic Review, No. 98, pp. 413–417
Marzano, Robert J .& Jana S Marzano, Debra J. Pickering;(2003). Classroom Management that Works: Research-Based Strategies for Every Teacher, Association for Supervision and Curriculum Development
Mongelli, A. (2010). Lifelong learning and innovation, italian journal of society of education, No.3.
Marks A. A. (2007). “grown up” university? Towards a manifesto for lifelong learning. J Educ Policy.17(1):1-11.
Monticone, C. (2010). How much does wealth matter in the acquisition of financial literacy?. The Journal of consumer Affairs¸ 44(2):403 – 422.
Nesbit T. (2005). Realizing lifelong learning in institutions of higher education. Montreal; American Educational Research Association Conference.
Özkan T, Lajunen T, Doğruyol B, Yıldırım Z, Çoymak A. (2012). Motorcycle accidents, rider behaviour, and psychological models. Accident Analysis & Prevention.49:124-32.
Perrewé, P. L., & Spector, P. E. (2002). "Personality research in the organizational sciences". Research in Personnel and Human Resources Management, 21: 1-64.
Sampaio, R. (2008). “Educar, ensinar e aprender a distậncia na era digital: principios bảsicos”. proceedings of the X simpỏsio International de Informảtica Educativa. 03-05 October 2008. Salamanca, pp: 145-150.
Santiago, P & et al. (2008). Tertiary Education for knowledge society, special features: governance, funding, quality. OECD. Volume 1.
Taskin, O. (2009). "The Environmental Attitudes of Turkish Senior High School Students in the Context of Postmaterialism and the New Environmental Paradigm", International Journal of Science Education , 4: 481-502.
Tokuda Y, Doba N, Butler JP, Paasche-Orlow MK. Health Literacy and Physical and Psychological Wellbeing in Japanese Adults. Patient Educ Couns 2009; 75(3): 411-7.
Varisli, T. (2009). Evaluating eighth grade students’ environmental literacy: The role of socio-demographic variables. Masters thesis, The Department of Elementary Science and Mathematics Education, Middle East Technical University, Turkey.
Van de Vord, Rebecca. (2010). Distance students and online research: Promoting information literacy through media literacy.
Wallace, P. and Clariana, R. B. (2005). Perception versus reality-determining business students’ computer literacy skills and need for instruction in information concepts and technology. Journal of Information Technology Education, 4, 141-151
World Health Organization. Closing the gap in a generation: Health equity through action on the social determinants of health: Commission on Social Determinants of Health - final report, Geneva: World Health Organization, 2008
Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A. (1988). "Development and validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS scales". Journal of Personality and Social Psychology, 6: 1063-1070.
Whithworth A. (2012). The design of media and information literacy. Proceeding of the International Conference on Media and Information Literacy for Knowledge Societies. Moscow, Russian Federation.
Walker J, Pepa C, Gerard PS. (2010). Assessing the Health Literacy Levels of Patients Using Selected Hospital Services. Clin Nurse Spec, 24(1): 31-7.
Wallston, K. A. (1992). Hocus-pocus, the focus isn’t strictly on Locus: Rotter’s social learning theory modified for health. Cognitive Therapy and Research, 16, 183-99.
Whitworth, A., et al. (2013). The design of Media and Information Literacy.Paper presented at the International Conference on Media and Information Literacy for Knowledge Societies, Moscow, Russian Federation.
Wilson, C. (2012). Media and Information Literacy: Pedagogy and Possibilities. Comunicar, 20(39),15-22.
Yetmar, S., Murphy, D. (2010). Personal Financial Planning Attitudes - A Study. Management Research Review/ Emerald Publications, 33(8), pp . 811 – 817.