با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان

چکیده

شناخت تجسمی به عنوان یک تجربه ادراکی ادعا می‌کند همه فرایندهای روان‌شناختی تحت تاثیر مورفولوژی بدن، سیستم‌های حسی و حرکتی و احساسات قرار دارند. پژوهش حاضر با هدف قضاوت‌های فراشناخت و عملکرد حافظه توسط تجربه حسی -حرکتی وزن در به یادسپاری لغات انجام شد. در این پژوهش شبه آزمایشی، 60 دانشجو که تمایل به شرکت در آزمایش داشتند از کلیه دانشجویان کارشناسی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان انتخاب و در سه موقعیت آزمایشی قرار گرفتند؛ سپس شرکت‌کنندگان با 50 اسم هنجار شده از رابین و فرندلی (1986) و تخته سبک به وزن (250 گرم)، تخته سنگین به وزن (600 گرم) در آزمایش اول، جعبه‌های وزنی سبک (9 گرم ) و سنگین ( 13 گرم) درآزمایش دوم و جعبه‌های وزنی سبک (13 گرم) و سنگین (63 گرم) در آزمایش سوم به منظور بررسی قضاوت‌های فراشناخت و عملکرد حافظه آزمایش شدند. نتایج نشان داد وزن سنگین هم در آزمون قضاوت یادگیری و هم در آزمون عملکرد حافظه در هر سه آزمایش دارای بالاترین میانگین بود؛ همچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر در آزمایش اول نشان داد وزن سبک و سنگین در تخته‌ها در قضاوت یادگیری (01/0>P) و عملکرد حافظه (001/0>P) تفاوت معناداری دارد. در آزمایش دوم وزن سبک و سنگین جعبه‌ها تفاوت معناداری در قضاوت و عملکرد حافظه نشان نداد (01/0P)؛ اما در قضاوت یادگیری تفاوت معناداری نشان نداد (05/0<P). نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که تجربه‌های ادراکی می‌تواند از تجارب حسی- حرکتی و احساسات تاثیر بگیرد. از این رو یافته‌های این پژوهش می‌تواند به معلمان کمک کند که به تلاش‌های فیزیکی که توجه دانش‌آموزان را در به یادسپاری و یادآوری تحت تاثیر قرار می‌دهد، اهمیت دهند. همچنین نتایج آن می‌تواند پژوهشگران، روان‌شناسان تربیتی و برنامه‌ریزان درسی را در بررسی‌های آتی در این زمینه یاری دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Embodiment on Metacognitive Judgments and Memory Per-formance

نویسندگان [English]

  • Maryam Rostami 1
  • Imanollah Bigdeli 2
  • Farahnaz Kianersi 3

1 PhD Candidate Educational Psychology, school of Psychology and Educational Sciences, University of Semnan, Semnan, Iran.

2 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

3 Assistant Professor, Department Educational Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Semnan, Semnan, Iran

چکیده [English]

Embodied Cognition as a perceptual experience claims all psychological processes are affected by the body morphology, sensorimotor systems and emotions. This study was an attempt to investigate the impact of metacognitive judgments and memory performance by sensorimotor experience of weight on word memorization. In this quasi-experimental study, 60 volunteer students were selected from among all undergraduate students of the Faculty of Psychology and Educational Sciences at the University of Semnan, and they were assigned into three experimental conditions. Then participants were tested with 50 nouns taken from Robin and Friendly norms (1986) and provided with Lightweight clipboard (250 g), heavy weight clipboard (600 g) in experiment 1, lightweight pillow boxes (9 g) and heavy weight pillow boxes (13 g) in experiment 2, and lightweight pillow boxes (13 g) and heavy weight pillow boxes (63 g) in experiment 3 to examine the judgment of metacognition and memory performance. The results revealed that heavy weight had the highest mean value at Judgments of Learning test and memory performance test in all three experiments. Also, analysis of variance with repeated measures in experiment 1 showed that light weight and heavy weight in the clipboards had a significant difference in learning judgment (P <0.01) memory performance (P <0.001). In test 2, light and heavy weight of the pillow boxes did not show significant difference in the judgment and memory performance (P <0.01). In experiment3, weighted pillow boxes showed a significant difference in memory performance (P <0.001) but there was no significant difference in learning judgment (P <0.05). The results of this study indicate that perceptual experiences can be affected by emotional and sensorimotor experiences. Hence, the findings of this study can help teachers to care about physical efforts that affect students' attention to memorization and remembrance. Also the results will help researchers, educational psychologists and course designers in future studies on this issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Embodiment
  • Metacognition Judgments
  • Memory Performance
زارع، حسین و نیرومند، آزاده (1396). تاثیر روش بازنمایی مواد آموزشی در محیط یادگیری چند رسانه‌ای بر یادآوری واژگان با نقش میانجی‌گری سیالی کلامی. فصلنامة پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، سال پنجم، شماره دوم، 32-23.
عرفانی، نصراله (1395). تدوین مدل اندازه‌گیری راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری. فصلنامةپژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، سال سوم. شماره دوازدهم،16-7
 
Ackerman, J. M., Nocera, C. C., & Bargh, J. A. (2010). Incidental haptic sensations influence social judgments and decisions. Science, 328,1712–1715.
Alban, M.W., Kelley, C.M. (2013). Embodiment Meets Meta memory: Weight as a Cue for Metacognitive Judgments. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, American Psychological Association, 39(5), 1628–1634
Barsalou, L. W. )1999 .(Perceptual symbol systems. Journal of Behav Brain Sci, 22, 577–660.
Brunel, L., Labeye, E., Lesourd, M., & Versace, R. (2009). The sensory nature of episodic memory: Sensory priming effects due to memory trace activation. Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 35, 1081–1088.
Dijkstra, K., Kaschak, M. P., & Zwaan, R. A. (2007). Body posture facilitates retrieval of autobiographical memories. Journal of Cognition., 102,139 -149 149.
English Oxford living Dictionaries. Retrieved January 14, 2019 .from https//: en. Oxforddictionries.com/definition/embodiment
Glenberg AM, Kaschak MP.) 2002(. Grounding language in action. Journal of Psychonomic Bull Rev, 9, 558–565.
Glenberg, A. M., Wiley, J. S L. (2010). Embodiment as a unifying perspective for psychology WIREs cognition Science, 1 , 586–596
Jostmann, N. B., Lakens, D., & Schubert, T. W. (2009). Weight as an embodiment of importance. Journal of Psychological Science, 20, 1169–1174.
Koriat, A., Ma’ayan, H., & Nussinson, R. (2006). The intricate relationships between monitoring and control in metacognition: Lessons for the cause-and-effect relation between subjective experience and behavior. Journal of Experimental Psychology: General, 135, 36 – 69
Krishna, A., and Schwarz, N. (2014). Sensory marketing, embodiment, and grounded cognition: a review and introduction. J. Consum. Psychol. 24, 159–168. doi: 10.1016/j.jcps.2013.12.006
Lakoff, G. (1987). Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Luna,K., MartínLuengo, B., Shtyrov,Y., & Myachykov, A. (2016). Judgments of Learning for Words in Vertical Space. Original Research Article. http://journal. Frontiersin.org/article/10.3389/ fpsyg.2016.01894/full

Maglio, S. J., & Trope, Y. (2012). Disembodiment: Abstract construal attenuates the influence of contextual bodily state in judgment. Journal of Experimental Psychology: General, 141, 211–216.
Moradizadeh, Y., Nouri Ghasmabadi, R., & Hasani. J. (2017). The role of metacognitive beliefs and thought control strategies in test anxiety symptoms of students. s. Journal of Cognitive Psychology, 4(4): 21 – 30. [Persian]
Mueller, M. L., Dunlosky, J., Tauber, S. K., and Rhodes, M. G. (2014). The font-size effect on judgments of learning: does it exemplify fluency effects of reflect people’s beliefs about memory? Journal of Memory and Langua ge. 70, 1–12. doi: 10.1016-/j.jml.2013.09.007
Proffitt, D. R., Stefanucci, J., Banton, T., & Epstein, W. (2003). The role of effort in perceiving distance. Psychological Science, 14, 106–112.
Rhodes, M. G., & Castel, A. D. (2008). Memory predictions are influenced by perceptual information: Evidence for metacognitive illusions. Journal of Experimental Psychology: General, 137, 615–625.
Rhodes, M. G., & Castel, A. D. (2009). Metacognitive illusions for auditory information: Effects on monitoring and control. Psychonomic Bulletin& Review, 16, 550–554.
Rubin, D. C., & Friendly, M. (1986). Predicting which words get recalled: Measures of free recall, availability, goodness, emotionality, and pronunciability for 925 nouns. Memory & Cognition, 14, 79–94.
Soderstrom, N. C., & McCabe, D. P. (2011). The interplay between value and relatedness as bases for metacognitive monitoring and control: Evidence for agenda-based monitoring. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 37, 1236 –1242.
Wilson, A. D., and Golonka, S. (2013). Embodied cognition is not what you think it is. Frontiers in Psychology.7,1-7. doi: 10.3389/fpsyg.2013.00058.