با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی ،دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران

2 استاد، روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه پیام‌نور

چکیده

پژوهش حاضر با هدف آزمون روایی عاملی پرسشنامة کفایت و مهارت­های هیجانی (ESCQ؛ فاریا و همکاران، 2006) در بین گروهی از دانشجویان ایرانی انجام شد. در مطالعه همبستگی حاضر، 300 دانشجوی کارشناسی (150 پسر و 150 دختر) به پرسشنامة کفایت و مهارت­های هیجانی پاسخ دادند. به منظور تعیین روایی عاملی پرسشنامة کفایت و مهارت­های هیجانی از روش­های آماری تحلیل عامل تأییدی و به منظور بررسی همسانی درونی آن از ضرایب آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی بر پایه نرم­افزار AMOS نشان داد که در نمونة دانشجویان ایرانی ساختار چندبُعدی پرسشنامة کفایت و مهارت­های هیجانی شامل درک و فهم هیجان، بیانگری و برچسب­زنی هیجان و مدیریت و نظم­بخشی هیجان با داده­ها برازش مطلوبی داشت. مقادیر ضرایب همسانی درونی پرسشنامة کفایت و مهارت­های هیجانی برای مولفه­های درک و فهم هیجان، بیانگری و برچسب­زنی هیجان و مدیریت و نظم­بخشی هیجان به ترتیب برابر با 85/0، 82/0 و 79/0 به دست آمد. در مجموع،نتایج مطالعة حاضر نشان داد که ESCQ برای سنجش سازة چندبُعدی «هوش هیجانی صفتی» و «هوش هیجانی ادراک شده» در دانشجویان ایرانی ابزاری روا و پایا است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of the Emotional Skills and Competence Questionnaire-Farsi version among University Students

نویسندگان [English]

  • ali khodaei 1
  • Hossein Zare 2

1 Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 Professor, Education Psychology, Payame Noor University

چکیده [English]

The main purpose of the present study was to The main purpose of the present study was to investigate factorial validity of the Emotional Skills and Competence Questionnaire (ESCQ, Faria et al. 2006) among Iranian university students. 300 university students (150 male and 150 female) completed the Emotional Skills and Competence Questionnaire. The confirmatory factor analysis method and internal consistency were used to compute the ESCQ's factorial validity and reliability, respectively. The results of confirmatory factor analysis based AMOS software showed that 3-factor structure of the Emotional Skills and Competence Questionnaire consisted on perceiving and understanding emotion (PU), expressing and labelling emotion (EL), and managing and regulating emotion (MR) had good fit with data. Internal consistency for the perceiving and understanding emotion (PU), expressing and labelling emotion (EL), and managing and regulating emotion (MR) was 0/88, 0/82 and 0/79 respectively. In sum, these findings provide evidence for the validity and reliability of the ESCQ as an instrument to measure of “trait emotional intelligence” or “perceived emotional intelligence” among Iranian university students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Factorial validity
  • Emotional Skills and Competence Questionnaire
  • emotional intelligence
  • university students
گشتاسبی، زهرا؛ شکری، امید؛ فتح آبادی، جلیل؛ شریفی، مسعود (1396). تأثیر برنامة بازآموزی اسنادی بر هیجانات پیشرفت و مشغولیت تحصیلی دانشجویان. فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، سال4، شماره16، 23-38
خدایی، علی (1397). نسخه فارسی سیاهه هیجان معلم: یک مطالعه روان‌سنجی فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، سال4، شماره20، 25-38.
 
 
Ahmed, Z., Asim, M., & Pellitteri, J. (2019). Emotional intelligence predicts academic achievement in Pakistani management students. The International Journal of Management Education, 17, 286–293.
Alconero-Camarero, A. R., Sarabia-Cobo, C. M., González-Gómez, S., Ibáñez-Rementería, H., Lavín-Alconero, L., Sarabia-Cobo, A. B. (2018). Nursing students' emotional intelligence, coping styles and learning satisfaction in clinically simulated palliative care scenarios: An observational study. Nurse Education Today, 61, 94–100.
Balakrishnan, A., & Saklofske, D. H. (2015). Be mindful how you measure: A psychometric investigation of the Brief Emotional Intelligence Scale. Personality and Individual Differences, 87, 293–297.
Bar-On, R. (1997). Bar-On Emotional Quotient Inventory: A measure of emotional intelligence. Toronto, ON: Multi-Health Systems Inc.
Bar-On, R. (2002). Bar-On EQ-i: S technical manual. Toronto: Multi-Health Systems. Bar-On, R. (2006). The Bar-On model of emotional–social intelligence (ESI). Psicothema, 18, 13–25.
Brasseur, S., Grégoire, J., Bourdu, R., & Mikolajczak, M. (2013). The profile of emotional competence (PEC): Development and validation of a measure that fits dimensions of emotional competence theory. PloS One, 8, e62635.
Carvalho, V. S., Guerrero, E., & Chambel, M. J. (2018). Emotional intelligence and health students' well-being: A two-wave study with students of medicine, physiotherapy and nursing. Nurse Education Today, 63, 35–42.
Carvalho, V. S., Guerrero, E., & Chambel, M. J., & González-Rico, P. (in press). Psychometric properties of WLEIS as a measure of emotional intelligence in the Portuguese and Spanish medical students. Evaluation and Program Planning.
Cazan, M. A., & Nastasa, L. E. (2015). Emotional intelligence, satisfaction with life and burnout among university students. Social and Behavioral Sciences, 180, 1574 – 1578.
Chan, D. W. (2003). Dimensions of emotional intelligence and their relationships with social coping among gifted adolescents in Hong Kong. Intelligence, 32, 409–18.
Davies, K. A., Lane, A. M., Devonport, T. J., & Scott, J. A. (2010). Validity and reliability of a Brief Emotional Intelligence Scale (BEIS-10). Journal of Individual Differences, 31(4), 198-208.
Dawda, D., & Hart, S. D. (2000). Assessing emotional intelligence: reliability and validity of the Bar-On Emotional Quotient Inventory (EQ-i) in university students. Personality and Individual Differences, 28, 797-812.
Di Fabio, A., Saklofske, D. H., Tremblay, P. F. (2016). Psychometric properties of the Italian trait emotional intelligence questionnaire (I-TEIQue). Personality and Individual Differences, 96, 198–201.
Droppert, K., Downey, L., Lomas, J., Bunnett, E. R., Simmons, N., Wheaton, A., Nield, C., & Stough, C. (2019). Differentiating the contributions of emotional intelligence and resilience on adolescent male scholastic performance. Personality and Individual Differences, 145, 75–81.
Dumitrescua, A. L., Badiṭab, D., Dogarub, C. B., Tomab, C., Perṭeac, G., & Duṭãb, C. (2014). Psychometrical properties of the Romanian version of the Schutte Emotional Intelligence Scale. Social and Behavioral Sciences, 159, 557 – 560.
Extremera, N. & Fernández-Berrocal, P. (2005, July). Emotional Skills and Competence Questionnaire (ESCQ): Adaptation to Spanish, reliability and its relationship with well-being indexes. In V. Takšić (Chair), Cross-cultural validation of Emotional Skills and Competence Questionnaire (ESCQ). Symposium conducted at the 9th European Congress of Psychology, Granada, Spain.
Fabio, A. D. & Saklofske, D. H. (2018). The contributions of personality and emotional intelligence to resiliency. Personality and Individual Differences, 123, 140–144.
Fabio, A. D., Saklofske, D. H., & Tremblay, P. F. (2016). Psychometric properties of the Italian trait emotional intelligence questionnaire (I-TEIQue). Personality and Individual Differences, 96, 198–201.
Faria, L., & Santos, N. L. (2005, July). Adaptation of the Emotional Skills and Competence Questionnaire (ESCQ) to the Portuguese context. In V. Takšić (Chair), Cross-cultural validation of Emotional Skills and Competence Questionnaire (ESCQ). Symposium conducted at the 9th European Congress of Psychology, Granada, Spain.
Faria1, L., & Santos, N. L. (2009). Validation of the Emotional Skills and Competence Questionnaire (ESCQ) in the Portuguese academic context. Horizons of Psychology, 18, 3, 55-71 (2009)
Faria, L., Lima Santos, N., Takšić, V., Raty, H., Molander, B., Holmstrom, S., Jansson, J., Avsec, A., Extremera, N., Férnandez-Berrocal, P., & Toyota, H. (2006). Cross-cultural validation of the Emotional Skills and Competence Questionnaire (ESCQ). Psicologia, 20(2), 95-127.
Herpertz, S., Schütz, A., & Nezlek, J. (2016). Enhancing emotion perception, a fundamental component of emotional intelligence: Using multiple-group SEM to evaluate a training program. Personality and Individual Differences, 95, 11–19.
Iliceto, P., & Fino, E. (2017). The Italian version of the Wong-Law Emotional Intelligence Scale (WLEIS-I): A second-order factor analysis. Personality and Individual Differences, 116, 274–280.
Joseph, D. L., & Newman, D. A. (2010). Emotional intelligence: An integrative metaanalysis and cascading model. Journal of Applied Psychology, 95, 54–78.
Keefer, K. V. (2015). Self-report assessments of emotional competencies: A critical look at methods and meanings. Journal of Psychoeducational Assessment, 33, 3–23.
Kline, R. B. (2005). Principles and practices of structural equation modeling (2nd edition). New York: Guilford.
Kumcagiz, H., Celik, S. B., Yilmaz, M., & Eren, Z. (2011). The effects of emotional intelligence on optimism of university Students. Social and Behavioral Sciences, 30, 973 – 977.
Lievens, F., & Chan, D. (2010). Practical intelligence, emotional intelligence, and social intelligence. In J. L. Farr, & N. T. Tippins (Eds.). Handbook of employee selection (pp.339–360). New York: Routledge.
Lopes, P. N., Brackett, M. A., Nezlek, J. B., Schutz, A., Sellin, I., & Salovey, P. (2004). Emotional intelligence and social interaction. Personality and Social Psychology Bulletin, 30, 1018–1034.
Marsella, A. J., & Leong, F. T. L. (1995). Cross-cultural issues in personality and career assessment. Journal of Career Assessment, 3,202–218.
Martins, A., Ramalho, N., & Morin, E. (2010). A comprehensive meta-analysis of the relationship between emotional intelligence and health. Personality and Individual Differences, 49, 554–564.
Mattingly, V., & Kraiger, K. (in press). Can emotional intelligence be trained? A meta-analytical investigation. Human Resource Management Review.
Mayer, J. D., & Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence? In P. Salovey and D. Sluyter (Eds.), Emotional development and emotional intelligence: Implications for educators (pp. 3-31). New York: Basic Books.
Mayer, J. D., Salovey, P., & Caruso, D. R. (2012). The validity of the MSCEIT: Additional analyses and evidence. Emotion Review, 4, 403–408.
Meyers, L. S., Gamst, G., & Guarino, A. J. (2013). Applied multivariate research: Design and interpretation. Sage publication. Thousand Oaks. London. New Dehi.
Mikolajczak, M., Brasseur, S., & Fantini-Hauwel, C. (2014). Measuring intrapersonal and interpersonal EQ: The Short Profile of Emotional Competence (S-PEC). Personality and Individual Differences, 65, 42–46.
Mikulić, I. M. (2008, July). Cross-cultural validation of Emotional Skills and Competence Questionnaire: Assessing structural equivalence of adapted ESCQ for Argentina. In V. Takšić (Chair), Cross cultural validation of various measures of emotional intelligence. Symposium conducted at the 29th International Congress of Psychology, Berlin, Germany.
Mohammadyfar, M. A; Rashid, T. (2009). Validation and standardization of the Emotional Skills and Competence Questionnaire (ESCQ) among Indian university students. Horizons of Psychology, 18(3), 87-97.
Molander, B., Holmström, S., & Jansson, J. (2005, July). ESCQ-45 as related to self-rated job stress and health. In V. Takšić (Chair), Cross-cultural validation of Emotional Skills and Competence Questionnaire (ESCQ). Symposium conducted at the 9th European Congress of Psychology, Granada, Spain.
Nelis, D., Quoidbach, J., Mikolajczak, M., & Hansenne, M. (2009). Increasing emotional intelligence: (How) is it possible? Personality and Individual Differences, 47, 36–41.
Nikooyeh, E., Zarani, F., & Fathabadi, J. (2017). The mediating role of social skills and sensation seeking in the relationship between trait emotional intelligence and school adjustment in adolescents. Journal of Adolescence, 59, 45-50.
Palmer, B. R., & Stough, C., (2001). Swinburne University Emotional Intelligence Test: Interim technical manual. Melbourne: Organisational Psychology Research Unit, Swinburne University of Technology (unpublished).
Pekaar, K. A., Bakker, A. B., Linden, D. V. D., & Born, M. (2018). Self- and other-focused emotional intelligence: Development and validation of the Rotterdam Emotional Intelligence Scale (REIS). Personality and Individual Differences, 120, 222–233.
Pool, A. D., & Qualter, P. (2012). Improving emotional intelligence and emotional self-efficacy through a teaching intervention for university students. Learning and Individual Differences, 22, 306–312.
Petrides, K. V. (2009). Psychometric properties of the trait emotional intelligence questionnaire. In C. Stough, D. H. Saklofske, & J. D. Parker (Eds.), Advances in the assessment of emotional intelligence. New York: Springer.
Petrides, K. V. (2011). Ability and trait emotional intelligence. In T. Chamorro-Premuzic, A. Furnham, & S. von Stumm (Eds.). The Blackwell-Wiley handbook of individual differences (pp. 656–678). New York: Wiley.
Petrides, K. V., & Furnham, A. (2000). On the dimensional structure of emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 29, 313–320.
Petrides, K. V., Pita, R., & Kokkinaki, F. (2007). The location of trait emotional intelligence in personality factor space. British Journal of Psychology, 98, 273–289.
Raty, H. (2005, July). Perceived emotional competence and self-concept. In V. Takšić (Chair), Cross-cultural validation of Emotional Skills and Competence Questionnaire (ESCQ). Symposium conducted at the 9th European Congress of Psychology, Granada, Spain.
Salovey, P., & Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. Imagination, Cognition and Personality, 9, 185–211.
Saklofske, D. H., Austin, E. J., & Minski, P. S. (2003). Factor structure and validity of a trait emotional intelligence measure. Personality and Individual Differences, 34, 707-721.
Sanchez-Ruiz, M. J., Mavroveli, S., & Poullis, J. (2013). Trait emotional intelligence and its links to university performance: An examination. Personality and Individual Differences, 54, 658–662.
Schutte, N. S., Malouff, J. M., Hall, L. E., Haggerty, D. J., Cooper, J. T., Golden, C. J., & Dornheim, L. (1998). Development and validation of a measure of emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 25(2), 167–177.
Shi, J., & Wang, L. (2007). Validation of emotional intelligence scale in Chinese university students. Personality and Individual Differences, 43, 377–387.
Siegling, A. B., Saklofske, D. H., & Petrides, K. V. (2015). Measures of ability and trait emotional intelligence. In G. J. Boyle, G. Matthews, & D. H. Saklofske (Eds.). Measures of personality and social psychological constructs. San Diego: Academic Press.
Takšić, V. (2005, July). Basic psychometric properties of Emotional Skills and Competence Questionnaire (ESCQ) in Croatian samples. In V. Takšić (Chair), “Cross-cultural validation of Emotional Skills and Competence Questionnaire (ESCQ)”. Symposium conducted at the 9th European Congress of Psychology, Granada, Spain.
Takšić, V., Mohorić, T., Extremera, N., Fernández-Berrocal, P., Faria, L., Lima Santos, N., Räty, H., Molander, B., Holmström, S., Jansson, J., Avsec, A., & Toyota, H. (2009). Confirmatory factor analysis of the Emotional Skills and Competences Questionnaire (ESCQ): Cross-cultural validation. Unpublished manuscript.
Tett, R. P., & Fox, K. E. (2006). Confirmatory factor structure of trait emotional intelligence in student and worker samples. Personality and Individual Differences, 41, 1155–1168.
Thomas, V. L., Cassady, J. C., & Heller, M. L. (2017). The influence of emotional intelligence, cognitive test anxiety, and coping strategies on undergraduate academic performance. Learning and Individual Differences, 55, 40–48.
Toyota, H. (2005, July). Emotional Skills and Competence Questionnaire: Development of a Japanese version. In V. Takšić (Chair), Cross-cultural validation of Emotional Skills and Competence Questionnaire (ESCQ). Symposium conducted at the 9th European Congress of Psychology, Granada, Spain.
Toyota, H., Morita, T., & Takšić, V. (2007). Development of a Japanese version of the Emotional Skills and Competence Questionnaire. Perceptual and Motor Skills, 105, 469-476.
Wong, C. S., & Law, K. S. (2002). The effects of leader and follower emotional intelligence on performance and attitude: An exploratory study. The Leadership Quarterly, 13, 243–274.
Xu, Q. (2008, July). Validation of the emotion skills and competence questionnaire in Chinese setting. In V. Takšić (Chair), Cross cultural validation of various measures of emotional intelligence, 29th International Congress of Psychology, Berlin, Germany.
Zeidner, M., Mathews, G., & Roberts, R. (2004). Emotional intelligence in the workplace: A critical review. Applied Psychology: An International Review, 53(3) 371-399.
Zeidner, M., Roberts, R. D., & Matthews, G. (2008). The science of emotional intelligence: Current consensus and controversies. European Psychologist, 13, 64–78.