با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
تجربۀ آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی ایران: فراتحلیل اثربخشی آموزش الکترونیکی در مقایسه با آموزش حضوری

محمد شریفی؛ جلیل فتح آبادی؛ امید شکری؛ شهلا پاکدامن

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 9-24

https://doi.org/10.30473/etl.2019.6051

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی ایران انجام شد. روش این پژوهش فراتحلیل است و جامعه‌ی آماری شامل مقالات دارای مرتبه‌ی علمی – پژوهشی منتشر شده در پایگاه‌های اطلاعاتی داخلی از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۶ می‌باشد. برای جمع­آوری اطلاعات، پس از مرور نظام مند مطالعات انجام شده و بر اساس ملاک‌های ورود و خروج ...  بیشتر

اثربخشی آموزش با رویکرد ساختن‌گرایی شناختی بر یادگیری، یادداری دانش‌آموزان پایه‌ی ششم ابتدایی در درس ریاضی

شهناز سلیمانی؛ امینه احمدی؛ قدسی احقر

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 25-34

https://doi.org/10.30473/etl.2019.6157

چکیده
  هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش با رویکرد ساختن گرایی شناختی بر یادگیری، یادداری دانش آموزان پایه ششم ابتدایی در درس ریاضی منطقه 5 تهران است. این تحقیق از نوع تحقیق های نیمه آزمایشی(طرح های پیش آزمون و پس آزمون) است. جامعه آماری این پژوهش عبارت است از کلیه دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی منطقه5 شهر تهران . تعداد 60 نفر از دانش آموزان ...  بیشتر

مشخصه های روان‌سنجی نسخة فارسی پرسشنامة کفایت و مهارت‌های هیجانی در دانشجویان

علی خدایی؛ حسین زارع

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 35-46

https://doi.org/10.30473/etl.2019.6053

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف آزمون روایی عاملی پرسشنامة کفایت و مهارت­های هیجانی (ESCQ؛ فاریا و همکاران، 2006) در بین گروهی از دانشجویان ایرانی انجام شد. در مطالعه همبستگی حاضر، 300 دانشجوی کارشناسی (150 پسر و 150 دختر) به پرسشنامة کفایت و مهارت­های هیجانی پاسخ دادند. به منظور تعیین روایی عاملی پرسشنامة کفایت و مهارت­های هیجانی از روش­های آماری ...  بیشتر

مرور نظام‌مند عوامل مؤثر در سنجش مدارس اثربخش دورۀ ابتدایی

سارا پیرحیاتی؛ کیوان صالحی؛ ولی اله فرزاد؛ علی مقدم زاده؛ رضوان حکیم زاده

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 47-58

https://doi.org/10.30473/etl.2019.6055

چکیده
  مدارس مهم‌ترین رکن آموزش و پرورش هستند، به‌همین دلیل تمامی سیاست‌های آموزشی باید عوامل تأثیرگذار بر عملکرد اثربخش مدارس را مورد توجه قرار دهند. هدف این مطالعه، شناسایی و تعیین عوامل، ملاک‌ها و نشانگرهای مدارس اثربخش دوره‌ی ابتدایی است. برای دستیابی به هدف مطالعه، مرور منظم و گسترده‌ی پیشینه‌ی پژوهشی انجام شد. بدین‌منظور پایگاه‌های ...  بیشتر

نقش ابعاد چشم انداز زمان و عوامل شخصیتی در اهمال کاری تحصیلی دانشجویان دانشگاه یزد

کاظم برزگر بفرویی؛ مروارید عارف منش

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 59-68

https://doi.org/10.30473/etl.2019.6054

چکیده
  پژوهش حاضر  با هدف بررسی نقش چشم انداز زمان و عوامل شخصیتی در اهمال کاری دانشجویان دانشگاه یزد انجام شد. جامعه پژوهش حاضر تمامی دانشجویان دانشگاه یزد می‌باشند که از آن به روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای ، تعداد 200نفر  انتخاب و به پرسشنامه‌ استاندارد چشم‌انداز زمانی زیمباردو (ZTPI) ، فرم کوتاه پرسشنامه­  پنج عاملی صفات شخصیت (NEO- FFI) ...  بیشتر

ویژگی‌های روانسنجی‌مقیاس یادگیری مادام‌العمر در بین دانشجویان دانشگاه سمنان

فاطمه گیاهی؛ علی محمد رضایی؛ فرحناز کیان ارثی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 69-78

https://doi.org/10.30473/etl.2019.6056

چکیده
  هدفاین پژوهش تعیین ویژگی­های روانسنجی پرسشنامه یادگیری مادام­العمرکربی، کناپر، لامون و ایگناتوف (2010)، در بین دانشجویان دانشگاه سمنان بود.در این مطالعه­ی همبستگی، شرکت کنندگان 417 دانشجوی دانشگاه سمنان بودند (183 پسر و 234 دختر) که به روش تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند .برای بررسی روایی سازه از روش تحلیل عاملی اکتشافی با روش تحلیل مولفه­های ...  بیشتر

ارزیابی چالش های اسلامی شدن سیستم های آموزشی

جعفر ترک زاده؛ سیدجواد هاشمی؛ رحمت اله مرزوقی؛ جعفر جهانی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 79-91

https://doi.org/10.30473/etl.2019.6144

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی چالش های اسلامی شدن سیستم های آموزشی انجام گردیده است. جامعه­ی آماری پژوهش، شامل کلیه­ی مدیران (173 نفر) و اعضای هیات علمی (2021 نفر ) دانشگاههای استان فارس بودند. نمونه گیری به روش طبقه ای و با استفاده از فرمول کوکران شامل تعداد 118 نفر از مدیران و 325 نفر از اعضای هیات علمی بود. در این پژوهش به منظور جمع آوری اطلاعات ...  بیشتر