دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 25، شهریور 1398، صفحه 9-78 
مرور نظام‌مند عوامل مؤثر در سنجش مدارس اثربخش دورۀ ابتدایی

صفحه 47-58

10.30473/etl.2019.6055

سارا پیرحیاتی؛ کیوان صالحی؛ ولی اله فرزاد؛ علی مقدم زاده؛ رضوان حکیم زاده


ارزیابی چالش های اسلامی شدن سیستم های آموزشی

صفحه 79-91

10.30473/etl.2019.6144

جعفر ترک زاده؛ سیدجواد هاشمی؛ رحمت اله مرزوقی؛ جعفر جهانی