با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، روان‌شناسی تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان

2 استادیار، گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان

چکیده

هدفاین پژوهش تعیین ویژگی­های روانسنجی پرسشنامه یادگیری مادام­العمرکربی، کناپر، لامون و ایگناتوف (2010)، در بین دانشجویان دانشگاه سمنان بود.در این مطالعه­ی همبستگی، شرکت کنندگان 417 دانشجوی دانشگاه سمنان بودند (183 پسر و 234 دختر) که به روش تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند .برای بررسی روایی سازه از روش تحلیل عاملی اکتشافی با روش تحلیل مولفه­های اصلی استفاده شد.تحلیل عاملی یک ساختار دو عاملی را آشکار کرد. عامل های "خود جهت دهی و خود ارزیابی" و "به کار بردن دانش و مهارت ها". همچنین تحلیل داده­هانشانداد که همسانی درونی عامل خود­جهت­دهی و خود­ارزیابی (47/0) و عامل به کاربردن دانش و مهارت­ها (63/0) و ضریب پایاییمقیاس با روش بازآزمایی در فاصله زمانی دو هفته برای عامل خود­جهت­دهی و خود­ارزیابی(81/0) و به کار بردن دانش و مهارت­ها(70/0) بود. همبستگی منفی بین نمرات یادگیری مادام­العمر و فرسودگی تحصیلی (01/0>p؛ 46/0- (r= بیانگر روایی واگرا، همبستگی مثبت با یادگیری عمیق (01/0> p؛ 52/0r= )، انگیزه پیشرفت (49/0) و پیشرفت تحصیلی (16/0) بیانگر روایی همگرای این مقیاس بود. لذا مقیاس یادگیری مادام­العمر دارای روایی سازه، همگرا و واگرای مناسب و پایایی بازآزمایی مناسب است، اما به دلیل ناکافی بودن همسانی درونی نیاز به بررسی بیشتر دارد. پیشنهاد می­شود در پژوهش­های آتی مورد بازنگری قرار گرفته و با افزایش تعداد سوالات مناسب نسبت به اصلاح همسانی درونی آن اقدامات لازم صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determine the psychometric properties of lifelong learning scale among Sem-nan university students

نویسندگان [English]

  • Fateme Giyahi 1
  • Ali Mohammad Rezaei 2
  • Farahnaz Kianersi 2

1 M.A., Educational Psychology, Department of Psychology and Educational Sciences, University of Sem-nan

2 Assistant Professor, Educational Psychology, Department of Psychology and Educational Sciences, Uni-versity of Semnan

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the psychometric properties of lifelong learning scale (lls) among Semnan University students. the selected sample in this correlation study included 417 students (183 male&243 female) who were randomly selected using stratified method and completed study scales. Exploratory factor analysis with Principal Component Analysis method was conducted to determine the construct validity. The principle component analysis revealed that the lls consist of two factors: “self-direction and self-evaluation” and “application of knowledge and skills”. Also, data analysis showed that internal consistency of self-direction and self-evaluation factor was 0/47 and application of knowledge and skills factor was 0/63. The test- retest reliability was 0/81 and 0/70, respectively. The negative correlation between scores of lifelong learning and academic burnout (r = - 0/46; p ≤ 0/01) represents the divergent validity of the questionnaire and positive correlation with deep learning (r = 0/52; p ≤ 0/01) represents the convergent validity. There was significant relationship between lifelong learning and achievement motivation (0/49) and there was positive correlation between lifelong learning and academic achievement (0/16). Therefore lifelong learning questionnaire has suitable construct validity, convergent and divergent validity and test- retest reliability, but due to insufficient internal consistency, this scale needs to be more investigating, and it is recommended that future studies be reviewed and the internal consistency of the questionnaire will be improved by increasing the number of questions

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychometric properties
  • Lifelong Learning
  • Learning
اکبری بلوط بنگان، افضل؛ واعظ فر، سید سعید و رضایی، علی محمد (1393). ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس رفتار اجتماعی کودک. مجله علوم رفتاری، 8 (4)، 339-345.
بحرانی، محمد (1388). بررسی روایی و پایایی مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر. مطالعات روان‌شناختی، 5(1)، 51-72.
تقی پور، علی؛ کریمی، فاطمه زهرا؛ موسوی بزاز، سید مجتبی؛ خسروی عنبران، زهرا و عبدالهی، محبوبه (1393). ساختار عاملی و پایایی نسخه فارسی ابزار ارزیابی یادگیری مادام‌العمر. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی،14(11)، 981 -990.
ساویز، مرضیه (1391). بررسی رابطه بین کمال‌گرایی، فرسودگی تحصیلی، کیفیت تجارب یادگیری و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه یزد.
حافظی، فریبا؛ احدی، حسن؛ عنایتی، می‌صلاح الدین و نجاریان، بهمن (1386). رابطه علی استرس چالش، استرس مانع پیشرفت، فرسودگی تحصیلی و انگیزش یادگیری با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اهواز. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 9(32)، 145-166.
خدیوی، اسدالله و وکیلی مفاخری، افسانه (1390). رابطه بین انگیزه پیشرفت، منبع کنترل، خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان سال اول متوسطه نواحی پنج گانه تبریز. نشریه علوم تربیتی، 4(13)، 45-66.
کمری، سامان؛ فتح آبادی، جلیل؛ نجاتی، وحید و حیدری، محمود (1393). تاثیر سطح پردازش (عمقی و سطحی) بر میزان یادآوری، بازشناسی و حافظه کاذب در دانشجویان با رشته‌های تحصیلی مختلف. تازه‌های علوم شناختی،(2) 16، 11-23.
مارنات، گری گراث (1384). راهنمای سنجش روانی برای روان‌شناسان بالینی، مشاوران و روان‌پزشکان، جلد اول. (ترجمه حسن پاشا شریفی و محمد رضا نیکخو). تهران: انتشارات سخن.
نعامی، عبدالزهرا (1388). رابطه بین کیفیت تجارب یادگیری با فرسودگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز. مطالعات روان‌شناختی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه الزهراء، (3) 5، 117-134.
نوری، نجیب الله و جان بزرگی، مسعود (1387). بررسی رابطه میان انگیزه پیشرفت و خوش‌بینی. روان‌شناسی دین، 2، 76-95.
 
Barros, R., Monteiro, A., Nejmedinne, F., & Moreira, J. A. (2013). The relationship between students’ approach to learning and lifelong learning. Psychology, 4(11), 792-797.
Bourdon, M. (2014). Lifelong learning from the ‘70s to Erasmus for all: A rising concept. Social and Behavioral Sciences, 116, 3005-3009.
Candy, P.C., Crebert, R. G., & O’Leary, J.O. (1994). Developing Lifelong Learners through Undergraduate Education. National Board of Employment, Educationand Training. Canberra.
Collins, J. (2009). Education techniques for lifelong learning in the 21st century and beyond. Radio Graphics. Rsnajnls.org, 29(2), 613-622.
Demirel, M. (2009). Lifelong learning and schools in the twenty – first century. Social and Behavioral Sciences, 1, 1709-1716.
Deveci, T. (2015). A comparative study of the lifelong learning propensities of English language learners: nationality, gender and length of study. Learning and Teaching in Higher Education: Gulf Perspectives, 12(1), 1-24.
Emmanuel, A.O., Adom, E. A., Josephine, B., & Solomon, F. K. (2014). Achievement motivation,academicselt- concept and academic achievement among high school students. Europen Jounal of Research and Reflection in Educational Sciences, 2(2), 24-37.
Findsen, B., & Formosa, M. (2011). Lifelong learning in later life: A hand book on older adult learning. New Zealand: Sense publishers.
Ganotice, F. A. (2010). A confirmatory factor analysis of scores on inventory of school motivation (ISM), Sense of Self scale and facilitating conditions questionnaire (FCQ): A study using a Philippine sample. Educational Measurement and Evaluation Review, 1, 59-77.
Irina, A. (2012). Lifelong learning in the knowledge economy: considerations on the lifelong learning system in Romania from a European perspective. Revista de cercetaresiinterventiesociala, 37, 49-76.
Kirby, J. R; Knapper,CH; Lamon, P. & J. Egnatoff, W. (2010). Development of a scale to measure lifelong learning. Internationl Journal of lifelong Education (29)3,291-302.
Knapper, C.K., &Cropley, A.J. (2000). Lifelong Learning in Higher Education. KoganPage. London.
Laal, M. (2012). Benefits of Lifelong learning. Social and Behavioral Sciences, 46, 4268-4272.
Martin, G. (2011). Understanding motivation for liflong education, through biography, complexity and control. A thesis for the degree of doctor of philosophy. University of Birmingham.
Martinez Mediano, c., RioperezLosada, N., & Lord, S.M. (2013). Lifelong learning competences development program for higer education. Pedagogia Social. Revista Inter universitaria, 22, 133-146.
Mc Combs, B. (1991). Motivation and lifelong learning. Educational psychologist, 26(2), 117-127.
NisaAwan,R. U., Noreen, G., &Naz, A. (2011). A study of relationship between achievement motivation, Self concept and achievement in English and mathematics at secondary level. International Education Studies, 4(3), 72-79.
Yang,J., & Valdés- Cotera, R. (2011). Conceptual evolution and policy developments in lifelong learning. Germany: UNESCO Institute for Lifelong Learning. SBN 978-92-820-1172-0.