با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دانشکده علوم تاربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه آزاد تهران جنوب

2 عضو هییت علمی دانشگاه ازاد واحد تهران جنوب

3 پژوهشگاه مطالعات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش و دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

چکیده

هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش با رویکرد ساختن گرایی شناختی بر یادگیری، یادداری دانش آموزان پایه ششم ابتدایی در درس ریاضی منطقه 5 تهران است. این تحقیق از نوع تحقیق های نیمه آزمایشی(طرح های پیش آزمون و پس آزمون) است. جامعه آماری این پژوهش عبارت است از کلیه دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی منطقه5 شهر تهران . تعداد 60 نفر از دانش آموزان با استفاده از جدول کوهن به عنوان نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفی  در گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.. .جهت جمع آوری داده ها از آزمون یادگیری و آزمون یادداری استفاده شد.، روایی صوری و محتوایی آزمون با استفاده از نظرات پنچ نفر از متخصصان تعلیم و تربیت مورد تایید قرار گرفت. پایایی آزمون با استفاده از روش آلفای کرونباخ 87/0 محاسبه گردید. آموزش با رویکرد ساختن گرایی شناختی طی 5 جلسه در 5 مرحله(1-درگیر کردن 2- کاوش 3- توضیح دادن 4-شرح و بسط دادن 5- ارزشیابی کردن) هر جلسه یک ساعت اجرا شد. جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، فراوانی، میانه و...) و آمار استنباطی( تحلیل کوواریانس بین گروهی) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش با رویکرد ساختن گرایی شناختی بر یادگیری و یادداری دانش آموزان پایه ششم موثر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of teaching with cognitive constructivist approach on learning and retention 6 Grade Elementary Students in Math

نویسندگان [English]

  • Shahnaz Soleimani 1
  • Amine Ahmadi 2
  • Ghodsi Ahghar 3

1 Ph.D. Student, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, South Tehran Branch

2 Islamic Azad University, South Tehran Branch

3 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Research Institute of Education & Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the effectiveness of education with cognitive constructivism approach on learning, retention of sixth grade elementary students in mathematics lesson of district 5 of Tehran. This is a quasi-experimental research (pre-test and post-test). The statistical population of this study consisted of all sixth grade female students in district 5 of Tehran city. Sixty students were selected using Cohen's table and were randomly divided into control and experimental groups. They were selected using available sampling method. The learning test and retention test were used for data collection. Cronbach's alpha reliability was calculated 0.87. Cognitive constructivist training was conducted in 6 sessions in 5 steps (1) engaging 2 - exploring 3 - explaining 4 - explaining and expanding 5 - evaluating each session for one hour. Descriptive statistics (mean, frequency, median, etc.) and inferential statistics (intergroup covariance analysis) were used for data analysis. The results showed that education with cognitive constructivist approach is effective on learning and retention of sixth grade students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive constructivist approach
  • Learning
  • retention
  • students
  • math
ابراهیمی، سمیه، کرمی، مرتضی، آهنچیان، محمد رضا، و مظفری، پگاه (1393). تأثیر آموزش سازنده‌‌گرا بر میزان رضایت و یادگیری شرکت‌کنندگان در دوره‌های آموزشی مداوم پزشکی مبتنی بر وب. فصلنامۀ رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 5(2)، 1-24.
بادینی، علیرضا (1388). بررسی اثر‌بخشی آموزش مبتنی بر الگوی سازنده‌گرایی بر درک دانش‌آموزان از مفاهیم ترموشیمی و انگیزش تحصیلی آنها نسبت به شیمی. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
تابان، لیلا (1389). مطالعه اثربخشی محیط یادگیری ساختن‌گرایی پروژه- محور بر بهبود کیفیت یادگیری دانش‌آموزان دبیرستانی در مفاهیم انرژی‌های نو. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
حیدری، جمشید (1389). مقایسۀ اثربخشی طراحی آموزشی مبتنی بر رویکردهای شناخت‌گرایی و ساختن‌گرایی بر یادگیری و یادداری مفاهیم، اصول و توانایی حل مسئلۀ دانش‌آموزان پسر پایۀ سوم راهنمایی در درس علوم تجربی شهرستان اسدآباد در سال تحصیلی 89 ـ 88. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
زینی ‌وند، فرشته (1394). تبیین مفهومی تفکر ریاضی: چیستی، چرایی و چگونگی. دو فصلنامۀ مطالعات برنامۀ درسی، 12، 153-172.
ساویزی، بهناز (1395). آموزش ریاضی دبستان با رویکرد ریاضیات واقعیت مدار. ماهنامۀ رشد آموزش ابتدایی، 8، 18-22.
سیف، علی اکبر (1386). روان‌شناسی پرورشی نوین: روان‌شناسی یادگیری و آموزش (ویرایش ششم). تهران: دوران.
شاداب ‌فر، سیروس (1394). استدلال و اهمیت آن در آموزش ریاضی. فصلنامۀ رشد آموزش ریاضی، 121، 25-29.
شاه علی زاده، محمد، دهقانی، سجاد، بنی هاشم، کاظم، و رحیمی، علی (1394). طراحی و اجرای تلفیق آموزش الگوی حل مسئله با اصول سازنده‌گرایی و بررسی تاثیر آن بر یادگیری و تفکر خلاق. فصلنامۀ ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 5(19)، 83-98.
شیخ ‌زاده، مصطفی و مهرمحمدی، محمود (1383). نرم‌افزار آموزشی ریاضی ابتدایی بر اساس رویکرد سازنده‌گرایی و سنجش میزان اثربخشی آن. فصلنامۀ نوآوری‌های آموزشی، 9، 32-47.
عبادی سالاری، نسرین (1394). بررسی کیفیت آموزش مفاهیم نور هندسی به کمک دست‌سازه‌های ساده آزمایشگاهی مبتنی بر تئوری ساختن‌گرایی در پایه سوم ابتدایی. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
عسگری، سیده صدیقه؛ رستمی مالخلیفه، محسن؛ شاهورانی، احمد؛ کریمی، یوسف (1390). اثربخشی نظریه سازنده‌گرایی در تدریس ریاضی دوره راهنمایی تحصیلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، مجله ریاضیات کاربردی واحد لاهیجان 93-8.
غریبی، فرزانه (1388). تأثیر چندرسانه‌ای آموزشی بر یادگیری و یادداری مفاهیم ریاضی دانش‌‌آموزان کم‌‌توان ذهنی آموزش‌‌پذیر پایۀ چهارم ابتدایی شهر اراک در سال تحصیلی 89 – 1388. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
قادری، عباس (1392). کابرد ریاضی در زندگی. فصلنامۀ رشد آموزش ابتدایی، 107، 121-126.
کثیری، مرجان (1388). مقایسه تاثیر روش پیشنهادیِ آموزشِ نرم‌افزارِ کاربردی (مبتنی بر ساختن‌گرایی) با آموزش متداول آن در میزان یادگیری. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
کرمی، مرتضی، فردانش، هاشم، عباسپور، عباس، و معلم، مهناز (1388). مقایسه اثربخشی الگوهای طراحی آموزشی سیستمی و سازنده گرا در آموزش مدیران. دو فصلنامۀ مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی، 3، 9-30.
مجاهد، مریم؛ حسنی، محبوبه؛ قاسمی، زینب (1392). رویکردی نوین در روش تدریس شیمی (ساخت‌گرایی)، کنفراس آموزش شیمی ایران، دانشکده شیمی دانشگاه سمنان.
محبی، عظیم (1393). بررسی تاثیر تدریس مبتنی بر رویکرد ساختن‌گرایی بر عملکرد و سبک یادگیری دانش‌‌آموزان در درس علوم تجربی کلاس چهارم ابتدایی. فصلنامۀ نوآوری‌های آموزشی، 51، 111-129.
مرزوقی، رحمت الله، جهانی، جعفر، حیدر زادگان، علیرضا (1386). بررسی تاثیر نظریۀ سازنده‌گرایی اجتماعی بر عملکرد دانش‌‌آموزان پایۀ سوم دورۀ راهنمایی در درس علوم در شهر زاهدان. فصلنامۀ مطالعات برنامۀ درسی، 6، 1-16.
مقدم ‌زاده، اصغر (1391). بررسی میزان اثربخشی الگوهای طراحی آموزشی سیستمی و ساختن‌گرایی با یکدیگر و با روش متداول در یادگیری، یادداری و سبک یادگیری دانش‌‌آموزان دوم راهنمایی در درس علوم تجربی. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
نوروزی، داریوش، ضامنی، فرشیده، و شرف ‌زاده، سهیلا (1393). تاثیر به کارگیری نرم‌افزار آموزشی بر یادگیری فعال دانش‌‌آموزان در درس ریاضی (با رویکرد ساختن‌گرایی). فصلنامۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی. 15، 5-23.
ولایتی، الهه (1391). تأثیر بازی رایانه‌ای آموزشی بر یادگیری، یادداری و انگیزۀ پیشرفت درسی در مفاهیم ریاضی دانش‌‌آموزان کم‌‌توان ذهنی پایۀ دوم ابتدایی. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
ولایتی، الهه (1395). طراحی و اعتباریابی الگوی آموزشی مبتنی بر نظریۀ بار شناختی در محیط یادگیری رایانه‌ای و تأثیر آن بر یادگیری، یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌‌آموزان کم ‌توان ذهنی. رسالۀ دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
 
 
Akar, H. (2003). Impact of constructivist learning process on preservice teacher education student’s performance, retention, attitudes and learning style. Master’s thesis, Middle East Technical University.
Bimbola, O., & Daniel, O. I. (2010). Effect of constructivist-based teaching strategy on academic performance of students in integrated science at the junior secondary school level. Educational Research and Reviews, 5(7), 347-353.
Bogar, Y., Kalender, S., & Sarikaya, M. (2012). The effects of constructive learning method on students’ academic achievement, retention of knowledge, gender and attitudes towards science course. Social & Behavioral Sciences, 46, 1766-1770.
Gunduz, N., & Hursen, C. (2015). Constructivism in teaching and learning: Content analysis evaluation. Social and Behavioral Sciences, 19, 526-533.
Kim, J. S. (2005). The effects of a constructivist teaching approach on student academic achievement, self-concept, and learning styles. Asia Pacific Education Review, 6(1), 7-19.
Massimi, M. (2015). Working in a new world: Kuhn, constructivism and mind-dependence. Studies in History and Philosophy of Science, 50, 83-89.
Narli, S. (2011). Is constructivist learning environment really effective on learning and long-term knowledge retention in mathematics? Educational Research and Reviews, 6(1), 36-49.
Neimeyer, R.A., & Torres, C. (2015). Constructivism constructionism: Methodology. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, (Second Edition), 724-728.
Oguz, A. (2008). The effect of constructivist learning activities on trainee teacher academic achievement and attitudes. World Applied Sciences Journal, 4(6), 837-848.
Peter, O. I., Abiodun, A. P., & Jonathan, O. O. (2010). Effect of constructivism instructional approach on students learning in schence lesson. Applied psychology, 23(3), 451-470.