با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری تخصصی تکنولوژی آموزشی ، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران

2 دکتری تخصصی، تکنولوژی آموزشی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی پرسش‌نامه سنجش سطح تفکر تاملی انجام گرفت.
این پژوهش در زمره تحقیقات غیر‌آزمایشی است که به روش توصیفی- تحلیلی و مقطعی اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانشجویان ثبت نام کرده در دوره‌های کارورزی تربیت معلم شهر تهران که در سال تحصیلی 1396-1395 به تحصیل اشتغال داشتند، بودند که حجم نمونه‌ایی به تعداد 680 دانشجو به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ایی، انتخاب شدند و به پرسش‌نامه تفکر تاملی کمبر و همکاران (2000) پاسخ دادند که از آن‌ میان 636 پرسش‌نامه قابل تحلیل بود. داده‌ها با نرم‌افزار spss21 و Lisrel8.8 تحلیل شدند.
یافته‌ها نشان داد که پرسش‌نامه سنجش سطح تفکر تاملی از روایی صوری و محتوایی قابل قبولی برخوردار است. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با روش مولفه‌های اصلی علاوه بر عامل کلی تفکر تاملی، چهار مولفه تحت عناوین، سطح عمل عادتمند (بدون تامل)، مفهومی، تامل و تامل انتقادی، را تایید نمود که این 4 عامل 59/51 درصد از واریانس کلی را تبیین می‌کنند.
نتایج بررسی روایی عاملی پرسش‌نامه با روش تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که ساختار پرسش‌نامه برازش قابل قبولی با داده‌ها دارد و کلیه شاخص‌های نیکویی برازش، مدل را تایید می‌کنند (χ2/df=1/855
در نتیجه می‌توان گفت نسخه ترجمه شده پرسش‌نامه تفکر تاملی برای‌ استفاده در پژوهش‌های مربوط به توسعه حرفه‌ای، در بین فراگیران ایرانی، مقیاس قابل قبولی است. از این پرسش‌نامه به عنوان ابزار سنجش و یادگیری هم می‌توان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Validating the Persian Version of the Questionnaire to Measure the Level of Re-flective Thinking: Case Study of Teacher Education University

نویسندگان [English]

  • Esmail Azimi 1
  • Abbas Taghizadeh 2

1 phd graduate in educational technology, tarbiat modares university, Tehran,Iran

2 Ph.D. in Educational Technology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the factor structure, validity and reliability of the questionnaire to measure the level of reflective thinking.
This research is a non-experimental research that has been done by descriptive-analytic method. The population of this study were all students enrolled in the teacher training courses in the academic year of 2016-2017 in Tehran, a sample of 680 students were selected by Cluster random sampling and responded to the Kember et al(2000) reflective thinking questionnaire of which, 636 questionnaires could be analyzed. Data were analyzed using spss21 and Lisrel8.8 softwares.
The findings showed that the questionnaire had acceptable formal and content validities. The results of exploratory factor analysis by the principal components method, confirmed four factors named habitual action, understanding, reflection and critical reflection. These four factors account for 59.51% of the overall variance. For determining the factor validity, a confirmatory factor analysis was used which results showed that the questionnaire appropriately fit with data. All of the tests confirm the model (χ2/df=1/855As a result, it can be said that the translated version of reflective thinking questionnaire in studies related to professional development, among Iranian learners, is acceptable. This questionnaire can also be used as a learning and assessment tool.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reflection
  • Reflection Levels
  • Reliability
  • Factor Valid-ity
  • The Reflective Thinking Questionnaire
عبداللهی عدلی‌انصار, وحیده, فتحی‌آذر, اسکندر, عبدالهی, نیدا (1394). ارتباط تفکر انتقادی با خلاقیت، باورهای خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی دانشجو‌معلمان. فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی،2(7)،41-52.
جعفری ثانی, حسین, علوی لنگرودی, سید کاظم, پاک‌مهر, حمیده (1395). تعیین سهم پیش‌پراکندگی رویکردهای برنامه درسی در گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان علوم انسانی. فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی،3(12)، 37-46.
 
Azimi, E., Kuusisto, E., Tirri, K., & Hatami, J. (2018). The quality of student teachers’ reflection on their practice through the use of guided reflective narrative method. In Teacher education policy in Erurope (pp. 84–85). university of Minho. Retrieved from www.tepe2018.com
Clarà, M. (2015). What Is Reflection? Looking for Clarity in an Ambiguous Notion. Journal of Teacher Education, 66(3), 261–271. https://doi.org/10.1177/0022487114552028
Davis, E. A. (2006). Characterizing productive reflection among preservice elementary teachers: Seeing what matters. Teaching and Teacher Education, 22(3), 281–301. https://doi.org/10.1016/j.tate.2005.11.005
Dewey, J. (1933). How We Think: A Restatement of the Relation of Reflective Thinking to the Educative Process Vol. 8. Lexington, MA: Heath.
Fund, Z., Court, D., & Kramarski, B. (2002). Construction and application of an evaluative tool to assess reflection in teacher-training courses. Assessment & Evaluation in Higher Education, 27(6), 485–499.
Gelfuso, A., & Dennis, D. V. (2014). Getting reflection off the page: The challenges of developing support structures for pre-service teacher reflection. Teaching and Teacher Education, 38, 1–11. https://doi.org/10.-1016/j.tate.2013.10.012
Grossman, P., Thompson, C., Kaste, J. A., Shin, S., Brush, T. A., Glazewski, K. D., Yinon, H. (2015). Scaffolding individual and collaborative game-based learning in learning performance and intrinsic motivation. Teaching and Teacher Education, 46(2), 1201–1212. https://doi.-org/10.1016/j.chb.2015.03.010
Hatton, N., & Smith, D. (1995). Reflection in teacher education: Towards definition and implementation. Teaching and Teacher Education, 11(1), 33–49. https://doi.org/-0742-051 X(94)00012-3
Jones, EG, Kay M. Instrumentation in cross-cultural research. NursRes 1992;41: 186–8.
Kember,D., Leung,D., Jones, A., Loke, A.Y., McKay,J., Sinclair,K., Tse,H., Webb,C., Wong, F., Wong, M. & Yeung,E. (2000) Development of a Questionnaire to Measure the Level of Reflective Thinking, Assessment & Evaluation in Higher Education, 25:4, 381-395, DOI: 10.1080/713611442
Kember, D., McKay, J., Sinclair, K., & Wong, F. K. Y. (2008). A four‐category scheme for coding and assessing the level of reflection in written work. Assessment & Evaluation in Higher Education, 33(4), 369–379.
Kline, R. B. (2010). Principles and practice of structural equation modeling (3rd ed.). New York, New York: Guilford Press.
Korthagen, F. A. J. (2001). Linking practice and theory: The pedagogy of realistic teacher education. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.92.1562
Korthagen, F. A. J. (2016). Pedagogy of teacher education. In M. L. Loughran, J., & Hamilton (Ed.), International Handbook of Teacher Education (pp. 311–346). Springer Singapore.
la Velle, L. (2013). Masterliness in the teaching profession: Global issues and local developments. Journal of Education for Teaching, 39(1), 2–8. https://doi.org/10.-1080/02607476.2012.733186
Lee, H.-J. (2005). Understanding and assessing preservice teachers’ reflective thinking. Teaching and Teacher Education, 21(6), 699–715.
Leijen,A.,Valtna,K.,Leijen,D.A.J.,&Pedaste,M.(2012).How to determine the quality of students reflections? Studied in Higher Education: Vol. 37, No.2,pp.203-207
Mattsson, M., Eilertsen, T. V., & Rorrison, D. (2011). What is Practice in Teacher Education? In M. Mattsson, T. V. Eilertsen, & D. Rorrison (Eds.), A practicum turn in teacher education (pp. 1–15). Roterdam: Sense.
Nguyen, Q. D., Fernandez, N., Karsenti, T., & Charlin, B. (2014). What is reflection? A conceptual analysis of major definitions and a proposal of a five-component model. Medical Education, 48(12), 1176–1189. https://doi.org/10.1111/medu.12583
Reigeluth, C. M., Karnopp, J. R. (2013). Reinventing schools: It’s time to break the mold. R&L Education: R&L Education
Schon, D. (1983). The reflective practitioner: How professionals think in action. New York: Basic Books.
Tutticci,N.Coyer,F.Lewis,P.A &Ryan.M. (2017) Validation of a reflective thinking instrument for third-year undergraduate nursing students participating in high-fidelity simulation, Reflective Practice, 18:2, 219-231, DOI: 10.1080/14623943.2016.-1268115
Ward, J. R., & McCotter, S. S. (2004). Reflection as a visible outcome for preservice teachers. Teaching and Teacher Education, 20(3), 243–257. https://doi.org-/10.1016/j.tate.2004.02.004
Yuen Lie Lim, L. A. (2011). A comparison of students’ reflective thinking across different years in a problem-based learning environment. Instructional Science, 39(2), 171–188. https://doi.org/10.1007/s11251-009-9123-8.