با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
نقش ویژگی‌های شخصیتی و ابعاد محیط ارتباطی خانواده در درگیری تحصیلی با واسطه‌گری اشتیاق

غزاله قدمی؛ مریم زارع؛ مهدی رحیمی

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1398، صفحه 9-20

https://doi.org/10.30473/etl.2019.46396.2965

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش ویژگی‌های شخصیتی و ابعاد محیط ارتباطی خانواده در درگیری تحصیلی با واسطه‌گری اشتیاق بود. بدین منظور 375 دانش‌آموز دوره دوم متوسطه (200 دختر و 175 پسر) از دبیرستان‌های ناحیه دو استان یزد که در سال تحصیلی 97_1396 مشغول به تحصیل بودند، به روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. جهت اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش از پرسش‌نامه ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی مداخله چند بعدی انگیزشی شناختی با آموزش مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر سرزندگی تحصیلی و جهت‌گیری هدف در دانش‌آموزان

آمینه الهی؛ علی نقی اقدسی؛ سید داوود حسینی نسب

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1398، صفحه 21-34

https://doi.org/10.30473/etl.2020.45648.2927

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی مداخله چندبعدی انگیزشی شناختی و آموزش مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر سرزندگی تحصیلی و جهت‌گیری هدف دانش‌آموزان انجام شد. طرح این کارآزمایی از نوع طرح‌های نیمه تجربی همراه با پیش‌آزمون - پس‌آزمون با 2 گروه آزمایشی و گروه کنترل و جامعه آماری آن شامل همه دانش‌آموزان متوسطه دوره اول دخترانه مهاباد ...  بیشتر

پیش‌بینی رویکردهای یادگیری براساس هیجانات پیشرفت و باورهای خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه دوم

علی مصطفائی؛ حسین زارع

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1398، صفحه 35-42

https://doi.org/10.30473/etl.2019.44169.2879

چکیده
  هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی رویکردهای یادگیری براساس هیجانات پیشرفت و باورهای خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه دوم شهر مهاباد است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه دانش‌آموزن مقطع متوسطه دوم بودند که به کمک نمونه‌گیری خوشه‎ای چندمرحله‏ای 372 نفر انتخاب‌ شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از پرسش‌نامه هیجانات ...  بیشتر

روا‌‌‌‌‌‌سازی و اعتبار‌یابی پرسش‌نامه سطوح تفکر تاملی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم

اسماعیل عظیمی؛ عباس تقی زاده

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1398، صفحه 43-54

https://doi.org/10.30473/etl.2019.46589.2977

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی پرسش‌نامه سنجش سطح تفکر تاملی انجام گرفت. این پژوهش در زمره تحقیقات غیر‌آزمایشی است که به روش توصیفی- تحلیلی و مقطعی اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانشجویان ثبت نام کرده در دوره‌های کارورزی تربیت معلم شهر تهران که در سال تحصیلی 1396-1395 به تحصیل اشتغال داشتند، بودند که حجم نمونه‌ایی ...  بیشتر

بررسی اثربخشی برنامه توانبخشی شنیداری مجازی چندرسانه‌ای خانواده‌محور نوایش بر میزان عملکرد ادراک شنیداری و گفتاری کودکان ناشنوای کاشت حلزون شده

زهرا عباسیان نیک؛ سعید حسن زاده؛ محمد فرهادی؛ غلامعلی افروز

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1398، صفحه 55-64

https://doi.org/10.30473/etl.2019.45244.2910

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی برنامه توانبخشی شنیداری مجازی چند رسانه‌ای خانواده محور نوایش بر میزان عملکرد ادراک شنیداری و گفتاری کودکان ناشنوای کاشت حلزون شده بوده است. این پژوهش، یک مطالعه نیمه‌‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون و گروه کنترل بود. در این پژوهش، 40 نفر از کودکان ناشنوای کاشت حلزون شده بین 2 تا 7 ساله از مرکز کاشت ...  بیشتر

مقایسه آموزش با روش سنتی و آموزش با نرم‌افزار آموزشی در سطوح یادگیری دانش، فهمیدن و کاربرد در درس ریاضی و علوم در دانش‌آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر خرم آباد

فتانه فتحی؛ رسول کردنوقابی؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ خسرو رشید

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1398، صفحه 65-76

https://doi.org/10.30473/etl.2019.48112.3041

چکیده
  امروزه دنیای آموزش و پرورش نقطه توجه خود را از تدریس به یادگیری معطوف کرده است و چنین رویکردی با توجه به دانش گسترده فناوری اطلاعاتی و فنی آوری غنی به دست می‌آید. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر مقایسه آموزش با روش سنتی و آموزش با نرم‌افزار آموزشی در سطوح یادگیری دانش، فهمیدن و کاربرد در درس ریاضی و علوم در دانش‌آموزان دختر پایه ششم ابتدایی ...  بیشتر

اثربخشی گروه درمانی متمرکز بر شفقت بر میزان پرخاشگری، خودتنظیمی‌ هیجانی وانگیزش تحصیلی دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی

محمود شاکرمی؛ زهره لطیفی؛ شکوفه موسوی

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1398، صفحه 77-87

https://doi.org/10.30473/etl.2020.44787.2898

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، تعیین اثر بخشی شفقت درمانی گروهی بر میزان پرخاشگری، خودتنظیمی هیجانی و انگیزش‌ تحصیلی بود. این پژوهش یک مطالعه نیمه آزمایشی دو گروهی سه مرحله‌ای (پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری) بود. به منظور اجرای پژوهش از کلیۀ دانش‌آموزان پسر دوره دوم مقطع ابتدایی شهرستان خرم‌آباد در نیمه اول سال 1397، تعداد 30 نفر که تمایل به ...  بیشتر