با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا روانشناسی تربیتی دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 استاد گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

4 دانشیار گروه روانشناسی. دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی. دانشگاه بوعلی سینا. همدان ایران.

چکیده

امروزه دنیای آموزش و پرورش نقطه توجه خود را از تدریس به یادگیری معطوف کرده است و چنین رویکردی با توجه به دانش گسترده فناوری اطلاعاتی و فنی آوری غنی به دست می‌آید. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر مقایسه آموزش با روش سنتی و آموزش با نرم‌افزار آموزشی در سطوح یادگیری دانش، فهمیدن و کاربرد در درس ریاضی و علوم در دانش‌آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر خرم آباد بوده است. شرکت کنندگان در این پژوهش شامل دانش‌آموزان پایه ششم می‌باشد. این پژوهش بر روی دو کلاس پایه ششم از دو مدرسه یکی با نرم‌افزار آموزشی و دیگری بدون نرم‌افزار آموزشی انجام شده است، که برای این منظور تعداد 60 نفر دانش‌آموز پایه ششم ابتدایی شهر خرم آباد به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای از جامعه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش‌نامه سطوح یادگیری بلوم بود، که به منظور سنجش سطح یادگیری دانش‌آموزان در سطح دانش، فهمیدن و کاربرد در درس ریاضی و علوم طراحی شد. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که بین آموزش سنتی و آموزش با نرم‌افزار در سطوح دانش، فهمیدن و کاربرد در درس ریاضی و علوم تفاوت معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل واریانس یک راهه نیز نشان داد بین روش آموزش سنتی و روش آموزش با نرم‌افزار در سطوح یادگیری در درس علوم و ریاضی در سطح فهمیدن درس ریاضی و سطح دانش درس علوم تفاوت معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Compare of Education with Traditional Methods and Education with Education-al Software in the Levels of Learning, Understanding and Application of Mathe-matics and Science in Sixth Grade Female Students in Khorramabad

نویسندگان [English]

 • fatane fathi 1
 • rasol kordnoghabi 2
 • abolghasem yaghoobi 3
 • khosro rsshid 4

1 PhD student of Educational Psychology, University of Bu Ali Sina

2 Associate Professor of Psychology, University of Bu Ali Sina, Hamedan

3 Professor of Psychology Department of Bu Ali Sina University, Hamedan

4 Associate Professor of Psychology. Faculty of Economics and Social Sciences. Bu Ali Sina University. Hamedan Iran.

چکیده [English]

Today, the world of education has shifted its focus from teaching to learning And such an approach is achieved with extensive knowledge of information technology and rich technologies. Therefore, the purpose of this study was to compare education with traditional methods and education with educational software in the levels of learning, understanding and application of Mathematics and science in sixth grade female students in Khorramabad. Participants in this study included sixth grade students. This study was conducted on two sixth grade students from two schools, one with educational software and the other no educational software. For this purpose, 60 elementary sixth grade students of Khorramabad city were selected by cluster sampling method. The research tools included the Bloom Educational Objectives Survey Questionnaire designed to measure students' learning levels at the level of knowledge, understanding and application in mathematics and science. Multivariate analysis of variance was used to analyze the data. The results of multivariate analysis of variance showed that there is a significant difference between traditional education and software training in the levels of knowledge, understanding and application of mathematics and science. One-way analysis of variance showed that there is a significant difference between the traditional teaching method and the software-based teaching method in the learning levels of science and mathematics at the level of understanding the mathematics and the knowledge levels of the science lessons.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Educational Software
 • Traditional Method
 • Levels of Learning
 • Knowledge
 • Understanding
 • Application
 • Math Lesson
 • Science Lesson
احمدی، پروین (1390). طراحی و سازمان دهی محتوای برنامه درسی: رویکرد بین رشته‌ای در برنامه درسی تلفیقی. تهران: نشر آییژ.
احمدیان چاشمی، سانا، رستگارپور، حسن و موسوی، یعقوب (1391). تاثیر الگوی راهبرد آموزشی تکلیف‌محور مریل بر یادگیری و یادداری درس علوم تجربی. فصلنامه مهندسی آموزشی، سال اول، شماره اول، 1-8.
حاتمی، حجت (1393). مقایسه اثربخشی روش‌های تدریس سنتی و تلفیقی تربیت بدنی بر یادگیری درس علوم تجربی و توسعه مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان پسر مقطع دوم راهنمایی. رساله دکتری. دانشگاه علوم تحقیقات تهران، دانشکده علوم انسانی.
حاجی رستملو، حوریه، امیرتاش، علی محمد و صفانیا، علی محمد (1395). تاثیر دو روش تدریس سنتی و تلفیقی درس تربیت بدنی بر یادگیری درس ریاضی و مهارت‌های بنیادی دانش‌آموزان دختر پایه دوم ابتدایی. فصلنامه پویش در آموزش علوم تربیتی و مشاوره، دوره دوم، شماره 5، 1-12.
دهقان زاده، حجت و دهقان زاده، حسین (1396). ارزیابی نرم‌افزارهای آموزشی علوم تجربی سوم ابتدایی بر اساس عناصر انگیرش درونی. فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، سال سیزدهم، شماره 45، 1-25.
دهقان زاده، حسین، علی آبادی، خدیجه و دهقان زاده، حجت (1395). تدوین چهارجوب طراحی بازی‌های رایانه‌ای آموزش موضوعات شناختی در سطح خرد با روش تحلیل محتوا استقرایی و بررسی میزان اثربخشی آن در یادگیری مفاهیم. مجله پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، سال چهارم، شماره 13، 1-18.
سیف، علی اکبر (1395). روان‌شناسی پرورشی نوین (روان‌شناسی یادگیری و آموزش). تهران: نشردوران.
سیف، علی اکبر (1395). اندازه‌گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی. تهران: نشر دوران.
صالحی نژاد، نسرین، درتاج، فریبرز، سیف، علی اکبر و فرخی، نورعلی (1396). اثربخشی بسته آموزشی مبتنی بر نرم‌افزار چندرسانه‌ای ساخت نقشه ذهنی بر مهارت‌های شناختی درس علوم در دانش‌آموزان دختر پایه هشتم. پژوهش در نظام آموزشی، دوره 11، شماره 38، 1-18.
صفاریان، سعید، فلاح، وحید و میرحسینی، سید حمزه (1389). مقایسه تاثیر آموزش به کمک نرم‌افزار آموزشی و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی. نشریه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی. دوره 1، شماره 2، 1-15.
طاهری، مجید، عباسی، محمود، محمدی، مهری، محمدبیگی، ابوالفضل، جوکار، ابوالفضل، مختاری، محسن و الماسی حشیانی، امیر (1395). مقایسه دو رویکرد سخنرانی و یادگیری الکترونیکی بر یادگیری شناختی بر اساس نظریه بلوم. مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، دوره 24، شماره6، 1-10.
عسگری، اکرم و عسگری، محسن (1395). تاثیر کاربرد نرم‌افزارهای آموزشی (چندرسانه‌ای آموزشی) بر یادگیری و یادسپاری درس ریاضی دوره ابتدایی. دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روان‌شناسی.
قاسمی سامنی، متین و فلاحی، مریم (1394). اثربخشی نرم‌افزارهای آموزشی بر میزان خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان درس ریاضی. اولین همایش ملی روان‌شناسی، علوم تربیتی و آسیب‌شناسی جامعه.
کرمی، زهرا (1388). ICT آموزش موضوعات درسی. ماهنامه آموزشی رشد مدرسه فردا، 6، 32-42.
محمودیان هریس، علی، حامد سلیم پور، فرهاد طاهری مقدم و شاهین هریسچیان (1394). مطالعه تاثیر استفاده از نرم‌افزار در امر آموزش درس علوم تجربی، بر پارامترهای مهارت، یادگیری و تعامل دانش‌آموزان، دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روان‌شناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی، موسسه آموزش عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.
مسعودی، صدیقه و شفیع زاده، حمید (1395). اثربخشی نرم‌افزارهای درسی دانش‌آموزان در میزان یادگیری دانش‌آموزان مقطع ششم ابتدایی. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، شماره 4، 1-20.
نوروزی، داریوش، ضامنی، فرشید و شرف زاده، سهیلا (1393). تاثیر به کارگیری نرم‌افزار آموزشی بر یادگیری فعال دانش‌آموزان در درس ریاضی (با رویکرد ساختن‌گرایی). فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی. سال چهارم، شماره سوم، 5-23.
واشیان، حسین (1395). ارتباط دو سویه ریاضی با سایر علوم. کنفرانس آموزش ریاضی ایران. دوره 6، 1-10.
 
Alan, C.K. Cheung a, Robert E. Slavin, b (2013). The Chinese University of Hong Kong, Department of Educational Administration and Policy, Shatin, Hong Kong b Johns Hopkins University, The Center for Research and Reform in Education, United States Educational Research Review, 9 , 88–113.
Blummer, B. (2008). Digital literacy practies among youth populations: A review of the literature. Education Libraries, 31(1), 38-45.
Atiyah, J. M., Sherbiny, M. El.,  & Guirguis, K. S. (2015). Evaluation of E-Learning Program versus Traditional Education Instruction for Undergraduate. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology Vol. 2, Issue 7, 123-135/
Hadjerrouit, S. (2010). Developing web-based learning resources in school education: A user-centered approach. Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects, 6, 115-135.

Hraste, M., Giorgio, A. D., Jelaska, P. M., Padulo, J., Granic, I. (2018). When mathematics meets physical activity in the school-aged child: The effect of an integrated motor and cognitive approach to learning geometry. PLoS One, 13(8), 115-224.

Hraste, M., Giorgio, A. D., Jelaska, P. M., Padulo, J., Granic, I. (2018). When mathematics meets physical activity in the school-aged child: The effect of an integrated motor and cognitive approach to learning geometry. PLoS One, 13(8), 115-224.

Jaschik, S. (2010). Educause constituent groups online and face to face discussions on topics of interest. Retrieved from http://www.-educause.edu.
Karamustafaoglu, S. (2010). Evaluating the Science Activities Based On Multiple Intelligence Theory. Journal of Turkish Science Education, 7(1), 3-12.
Lee, Y., Hsiao, C., & Ho, C. H. (2014). The effects of various multimedia instructional materials on students’ learning responses and outcomes: A comparative experimental study. Computers in Human Behavior, 40, 119–132. doi:10.1016/j.chb.2014.07.041.
Lessani, A., Yunus, A. S., & Bakar, K . B. A. (2017). Comparison of New mathematics teaching methods with traditional method. Journal of Social Scienca, 3(2), 1285-1297.
Mahayukti, G. A. (2018). The effectiveness of mathematics software aided learning tool with performance assessment on student independence and student learning outcomes. Journal of Physics: Conference Series, 1040(1): International Conference on Mathematics and Natural Sciences, DOI: 10.1088/1742-6596/1040/1/012029.
Nielsen, D. L. (2012). Effect of active learning theory on the motivation of school blindness and low vision in Texas. LID Academy - 2012 Texas Active Learning Conference, TX, June (19-20). Retrieved from http://www.-tsbvi.edu.
Randel, B., Beesley, A. D., Apthorp, H., Clark, T. F., Wang , X., Cicchinelli, L. F., et al. (2011). Classroom assessment for student learning: Impact on elementary school mathematics in the central region. National Center for Education Evaluation and Regional Assistance (NCEE): U.S. Department of Education. Retrieved from http://ies.ed.-gov/ncee/edlabs/regions/central/pdf/REL_20114005.pdf.

Sedrakyan, G., Malmberg, J., Verbert, K., Jarvela, S., Kirschner, P. A. (2018). Linking learning behavior analytics and learning science concepts: Designing a learning analytics dashboard for feedback to support learning regulation. Computer in Human Behavior, 6, 222-234.

Witte, K. De, Haelemans, C., & Rogge, N. (2015). The effectiveness of a computer-assisted math learning program. Journal of Computer Assisted Learning, 31(4), 314-329.