با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

گروه روانشناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش حافظه فعال بر بهبود مهارت های خواندن، برنامه ریزی و سازماندهی دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری خاص انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه کودکان با ناتوانی یادگیری در مراکز ناتوانی های یادگیری 1، 2، 3 و 4 در شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 1398-1397 بود. نمونه آماری 30 نفر از این دانش آموزان بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایشی و گواه گمارده شدند. ابتدا پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو (ویلکات و همکاران، 2011) برای هر دو گروه (توسط والدین) تکمیل گردید و سپس در آزمون برج لندن (شالیس، 1982) شرکت کردند. گروه آزمایشی در جلسات آموزش حافظه فعال شرکت کردند. گروه گواه آموزشی دریافت نکرد. سپس پرسشنامه های ذکر شده دوباره برای هر دو گروه توسط والدین تکمیل و دو گروه در آزمون برج لندن شرکت کردند. در انتها داده های به دست آمده از گروه ها برای تحلیل آماده شد. نتایج نشان داد که میانگین نمرات مهارت های خواندن ، برنامه ریزی و سازماندهی در پس آزمون در گروه آزمایشی نسبت به گروه کنترل به طور معناداری افزایش یافته است. بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گیری کرد که آموزش حافظه فعال با هدف قرار دادن مشکلات یادگیری باعث بهبود مهارت خواندن می شود وبه فرد کمک می کند بتواند به نحو بهتری از ظرفیت حافظه خود به منظور برنامه ریزی و سازماندهی امور استفاده کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Active Memory Training on Improving Reading Skills and Planning and Organizing Students with Specific Learning Disabilities

نویسندگان [English]

  • sajad eskandari
  • keivan kakabraee
  • hasan amiri
  • saeedeh alsadat hossaini

, Department of Psychology, Kermanshah Unit, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

This study aimed to investigate the effectiveness of active memory method on improving reading, planning and organizing skills of students with learning disabilities. The research method was semi-experimental with pretest- posttest and a control group. The statistical population included all children with learning disabilities in learning centers 1, 2, 3 and 4 in Kermanshah city in the academic year 2018-2019. 30 students of the population was selected by simple random sampling and randomly assigned to two experimental group (15 students) and control group (15 students). At first, the Colorado Learning Problem Questionnaire (Wilkot et al. , 2011) was filled in for both groups (by parents) and then the students participated in the London Tower Test (Shalis, 1982). The experimental group then participated in active memory training sessions. The control group did not receive any education. Then the questionnaires were completed again by both parents for both groups and the two groups participated in the London Tower test. Finally, the data from the groups were prepared for analysis. The results showed that active memory training method has a meaningful effect on reading, planning and organizing skills of students with learning disabilities. Based on the findings of the research, it can be concluded that active memory training helps the students with learning disabilities to use their memory capacity to improve their reading, planning and organizing skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Active Memory Method
  • Reading Skills
  • Planning and Organizing
  • Learning Disabilities
تبریزی، مصطفی (1393). درمان اختلالات دیکته نویسی، تهران: فراروان
حاجلو، نادر، رضایی شریف، علی (1390). بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامۀ مشکلات یادگیری کلورادو. مجله ناتوانی‌‌های یادگیری، پاییز و زمستان 1390، دورۀ 1، شماره 1/43-24
خدا مهری، فاطمه؛ کافی ماسوله، سید موسی؛ خسروجاوید، مهناز و فلاحی، مهناز (1395). اثربخشی روش تصحیح نارساخوانی دیویس بر عملکرد خواندن دانش‌آموزان پسر مبتلا به نارساخوانی. فصلنامه تحول روان‌شناختیکودک، سال 1، شماره 2، صص53-41.
ربیعی، اعظم و کاکابرایی، کیوان (1395). اثربخشی تقویت برنامه‌‌های ادراک دیداری- حرکتی و حافظه فعال بر بهبود اختلال دیکته. فصلنامه مطالعات روان‌شناسی و علوم تربیتی. دوره 2 شماره 3 صفحه: 25-34.
شایان، س (1386). شناسایی و توصیف مشکلات بزرگسالان خوانش‌پریش 40-17 ساله شهر تهران و بررسی سودمندی روش دیویس بر بهبود مهارت‌‌های خواندن آنان، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.
عابدی، ا. و آقا بابایی، س (1390). اثربخشی آموزش حافظه فعال بر بهبود عملکرد تحصیلی کودکان با ناتوانی یادگیری ریاضی، مجله روان‌شناسی بالینی، سال دوم، شمارۀ 4، 81-73.
فریار، ا؛ رخشان، ف (1394). ناتوانی‌‌های یادگیری. تبریز: نشر نیما.
مشهدی، علی (1388). بررسی کنش‌‌های اجرایی و تأثیر شیوه‌‌های درمان‌گری (دارو درمان‌گری، آموزش کنش‌‌های اجرایی و ترکیب این دو مداخله) در افزایش کنش‌‌های اجرایی و کاهش نشانه‌‌های بالینی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه – فزون کنشی. رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
 
 
Alloway TP, Bibile V. & Lau G. (2013). Computerized working memory training: Can it lead to gains in cognitive skills in students?. Computers in Human Behavior, Volume 29, Issue 3, May 2013, Pages 632-638.
Auerbach, J. G., Gross-Tsur, V., Manor, O., & Shalev, R. S. (2008). Emotional and behavioral characteristics over a six year period in youths with persistent and nonpersistent dyscalculia. Journal of Learning Disabilities, 41, 263–273.
Conway, A. R., and Getz, S. (2017). Cognitive ability: Does working memory training enhance Intelligence? Current Biology, 20, 362-364.
Danielsson, H., Lucy, H., Ronnberg, J., Nilsson, L. G. (2010). Executive functions in individuals with intellectual disability. Research in Developmental Disabilities, 31, 1299–1304.
Dunning, D. L., Hoimes, J., and Gathercole, S. E. (2013). Does working memory training lead to generalized improvements in children with low working memory? Developmental Science, 16:6, pp 915, 925.
Kakabaraee, K., Arjmandnia, AA. and Afrooz, GA. (2012). The study of awareness and capability of primary school teachers in identifying students with learning disability in the province of Kermanshah. Social and Behavioral Sciences 46 (2012) 2615 – 2619.
Kakabaraee, K., Afsharinia, K., Bostan, N., and Arefi, M. (2015). Investigating Effect of Working Memory Training on Reading Performance in Students with Reading Disorders. International Journal of Innovation and Research in Educational Sciences. Volume 2, Issue 4, ISSN (Online) : 2349–5219.
Klingberg, T., Forssberg, H., & Westerberg, H. (2010). Training of working memory in children with ADHD. Journal of Chinical and Experimental Neuropsychology, 24, 781-791.
Mamaril, N. A., Usher, E. L., & Coyle, B. A. (2013). Academic self-handicapping and self-efficacy as predictors of mathematics achievement of African American middle school students. P20 Motivation and Learning Lab, University of Kentucky, College of Education, Kentucky, USA.
Moll, K., Kunze, S., Neuhoff, N., Bruder, J., & Schulte-Körne, G. (2014). Specific learning disorder: Prevalence and gender differences. PLoS one, 9 (7), e103537.
Nelwan M, Constance Vissers, Evelyn H. Kroesbergen. (2018). Coaching positively influences the effects of working memory training on visual working memory as well as mathematical ability. Neuropsychologia, Volume 113, May 2018, Pages 140-149.
Salmi J., Lars Nyberg, Matti Laine. (2018). Working memory training mostly engages general-purpose large-scale networks for learning. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, Volume 93, October 2018, Pages 108-122.
Semrud-Clikeman, M., Fine, J. G. & Bledsoe, J. (2014). Comparison among children with children with autism spectrum disorder, nonverbal learning disorder and typically developing children on measures of executive functioning. Journal of autism and developmental disorders, 44 (2), 331-342.
Swanson, L. H., and Jerman, O. (2007). The influence of working memory on reading growth in subgroups of children with reading disabilities. Journal of Experimental Child Psychology, 96 (4), 249-283.
Willcutt, E. G., Boada, R., Riddle, M. W., Chhabildas, N., DeFries, J. C., & Pennington, B. F. (2011). Colorado Learning Difficulties Questionnaire: Validation of a Parent-Report Screening Measure. Psychological Assessment, 3, 778–791.