با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
فراتحلیل اثربخشی برنامه‌ی تاب‌آوری پنسیلوانیا بر کاهش آشفتگی روان‌شناختی و بهبود سبک تبیینی یادگیرندگان

الهام کوشکی؛ امید شکری؛ سعید قنبری؛ جلیل فتح آبادی

دوره 7، شماره 3 ، بهمن 1398، صفحه 9-22

https://doi.org/10.30473/etl.2019.43741.2863

چکیده
  نتایج مطالعات نشان می‌دهد که مشکلات سلامت روانی در یادگیرندگان از طریق تضعیف سرمایة روان‌شناختی آنها در تبیین بدکارکردهای شناختی، انگیزشی و هیجانی یادگیرندگان از نقش غیرقابل‌انکاری برخوردار است. در مطالعة حاضر با هدف تعیین اثربخشی کاربردِ مداخلة تاب-آوری و شناسایی تعدیل‌گرهای چندگانه در این قلمرو مطالعاتی از روش فراتحلیل استفاده ...  بیشتر

تبیین مدل عملکرد تحصیلی بر اساس انگیزش تحصیلی، اهداف پیشرفت، خودکارآمدی تحصیلی با میانجی‌گری درگیری تحصیلی در دانش‌آموزان متوسطه دوم

حجت مهدوی راد؛ ولی اله فرزاد؛ شیرین کوشکی

دوره 7، شماره 3 ، بهمن 1398، صفحه 23-34

https://doi.org/10.30473/etl.2020.49181.3084

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تبیین مدل عملکرد تحصیلی براساس انگیزش تحصیلی، اهداف پیشرفت و خودکارآمدی تحصیلی با میانجی‌گری درگیری تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوم بود. پژوهش حاضر کاربردی و از نوع پژوهش های همبستگی به روش مدل‌یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری کلیه دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم بودند که از آن میان با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای، ...  بیشتر

نقش واسطه ای خودناتوان سازی در رابطه بین احساسات شرم و گناه و سازگاری تحصیلی

سارا فصیحانی فرد؛ بهرام جوکار؛ فرهاد خرمایی؛ مسعود حسین چاری

دوره 7، شماره 3 ، بهمن 1398، صفحه 37-50

https://doi.org/10.30473/etl.2020.50596.3146

چکیده
  پژوهش حاضر در قالب یک مدل علی، پیشایندهای سازگاری تحصیلی را بررسی کرد. در این مدل احساسات شرم و گناه به عنوان متغیر برونزا، خودناتوان سازی متغیر واسطه ای و سازگاری تحصیلی متغیر درونزا بودند. شرکت کنندگان پژوهش حاضر 423 دانشجوی (141 مرد و 280 زن) مقطع کارشناسی دانشگاه شیراز بودند که با روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و به پرسشنامه های ...  بیشتر

پیش‌بینی اهداف پیشرفت براساس کارایی مدارس هوشمند با نقش میانجی سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه استان گلستان

معصومه باقرپور

دوره 7، شماره 3 ، بهمن 1398، صفحه 51-62

https://doi.org/10.30473/etl.2020.50202.3131

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف پیش‌بینی اهداف پیشرفت بر اساس کارایی مدارس هوشمند با نقش میانجی سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه استان گلستانانجام شد. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش‌آموزان متوسطه مدارس هوشمند استان گلستان بود که از این جامعه بر اساس جدول گرجسی و مورگان با روش نمونه‌گیری خوشه‌ایی ...  بیشتر

ارائه مدل علی روابط حمایت تحصیلی و رفتار مدنی تحصیلی با تأکید بر واسطه‌گری سرمایه‌‌های روان‌شناختی در میان دانشجویان دوره‌‌های مجازی دانشگاه شیراز

احمد رستگار

دوره 7، شماره 3 ، بهمن 1398، صفحه 63-76

https://doi.org/10.30473/etl.2020.50291.3133

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌ای سرمایه‌‌های روان‌شناختی در حمایت اجتماعی و رفتار مدنی تحصیلی در میان دانشجویان دوره‌‌های مجازی دانشگاه شیراز انجام شد. با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای، 310 دانشجوی دوره مجازی انتخاب و در قالب طرح همبستگی مطالعه شدند. از پرسش‌نامه حمایت تحصیلی ساندز و همکاران (2005)، رفتار مدنی تحصیلی گل ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی آموزش راهبرد‌های یادگیری خودگردان و کمک‌خواهی بر افزایش سرزندگی تحصیلی و وجدان تحصیلی دانش‌آموزان اهمال‌کار

سلیمان کابینی مقدم؛ غلامحسین انتصار فومنی؛ مسعود حجازی؛ حسن اسدزاده

دوره 7، شماره 3 ، بهمن 1398، صفحه 77-88

https://doi.org/10.30473/etl.2020.44672.2897

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش راهبرد‌های یادگیری خودگردان و کمک‌خواهی بر افزایش سرزندگی و وجدان تحصیلی دانش‌آموزان اهمال‌کار انجام شد. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با اجرای پیش‌آزمون - پس‌آزمون و با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری پژوهش، شامل تمامی دانش‌آموزان مدارس غیرانتفاعی پسرانه شاخه نظری پایه دوم (یازدهم) ...  بیشتر

اثربخشی آموزش حافظه فعال بر بهبود مهارت های خواندن ، برنامه ریزی و سازماندهی دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری خاص

سجاد اسکندری؛ کیوان کاکابرایی؛ حسن امیری؛ سیده السادات حسینی

دوره 7، شماره 3 ، بهمن 1398، صفحه 89-97

https://doi.org/10.30473/etl.2020.47106.3018

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش حافظه فعال بر بهبود مهارت های خواندن، برنامه ریزی و سازماندهی دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری خاص انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه کودکان با ناتوانی یادگیری در مراکز ناتوانی های یادگیری 1، 2، 3 و 4 در شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 1398-1397 ...  بیشتر