با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌ای سرمایه‌‌های روان‌شناختی در حمایت اجتماعی و رفتار مدنی تحصیلی در میان دانشجویان دوره‌‌های مجازی دانشگاه شیراز انجام شد. با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای، 310 دانشجوی دوره مجازی انتخاب و در قالب طرح همبستگی مطالعه شدند. از پرسش‌نامه حمایت تحصیلی ساندز و همکاران (2005)، رفتار مدنی تحصیلی گل پرور (1389) و سرمایه‌‌های روان‌شناختی لوتانز و همکاران (2007) استفاده شد و داده‌ها با روش آماری تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل گردید. نتایج تحلیل داده‌ها حاکی از آن بود که حمایت تحصیلی با نقش واسطه‌گری خودکارآمدی، امیدواری، خوش‌بینی و تاب‌آوری اثر غیرمستقیم و معناداری با رفتار مدنی تحصیلی دارد و بر این اساس نتایج پژوهش حاکی از تأیید برازش مدل حمایت تحصیلی، سرمایه‌‌های روان‌شناختی و رفتار مدنی تحصیلی در دانشجویان دوره مجازی دانشگاه شیراز است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Causal Model of Relatations of Academic Support and Academic Citizenship Behavior with Eemphasis on Mediating Role of Psychological Capitals among Virtual Courses Students of Shiraz University

نویسنده [English]

  • Ahmad Rastegar

Associate Professor, Department of Educational Sciences, Payame Noor University

چکیده [English]

This study examined Mediating role of psychological capital in the perceived Academic support and Academic citizenship behavior Virtual courses students of Shiraz University. Using stratified sampling method, 310 students were selected from virtual and correlation design. Survey of perceived Academic support (Sandrers & et al, 2005), psychological capital Questionnaire (Luthans, Youssef & Avolio, 2007) and Academic citizenship behavior Scale (Golparvar, 2010) were used to measure the focal constructs of this study and data were analyzed with path analysis. The results showed that perceived Academic support through the intermediary of Psychological Capital is an indirect positive effect on Academic citizenship behavior. Accordingly to the conclusions of the verification model fitness perceived Academic support, psychological capital and Academic citizenship behavior among virtual courses students of Shiraz University.
This study examined Mediating role of psychological capital in the perceived Academic support and Academic citizenship behavior Virtual courses students of Shiraz University. Using stratified sampling method, 310 students were selected from virtual and correlation design. Survey of perceived Academic support (Sandrers & et al, 2005), psychological capital Questionnaire (Luthans, Youssef & Avolio, 2007) and Academic citizenship behavior Scale (Golparvar, 2010) were used to measure the focal constructs of this study and data were analyzed with path analysis. The results showed that perceived Academic support through the intermediary of Psychological Capital is an indirect positive effect on Academic citizenship behavior. Accordingly to the conclusions of the verification model fitness perceived Academic support, psychological capital and Academic citizenship behavior among virtual courses students of Shiraz University.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological Capital
  • Academic Support
  • Academic Citizenship Behavior
  • Virtual Courses Students
بهادری خسروشاهی، جعفر؛ هاشمی نصرت آباد، تورج؛ باباپور خیرالدین، جلیل (1391). رابطه سرمایه روان‌شناختی با سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه تبریز. مجله تخصصی پژوهش و سلامت. مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت گناباد. دوره 2. شماره 1.
رستگار، احمد. زارع، حسین. سرمدی، محمدرضا؛ حسینی، فریده‌سادات (1392). نگاهی تحلیلی به ادراک دانشجویان از ساختار کلاس درس و اهمال‌کاری تحصیلی: مطالعه تطبیقی دوره‌های آموزش سنتی و مجازی دانشگاه تهران. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی؛ 3 (4). 151-163.
رضایی، محمدعلی؛ سبزواری، سکینه؛ گروسی، بهشید (1394). بررسی ارتباط سلامت معنوی و رفتار‌های مدنی تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی. گام‌‌های توسعه و آموزش پزشکی؛ 12 (2). 377-387.
زارعی، مرجان (1394). ارائه مدل علی روایط ادراک از حمایت تحصیلی با فرسودگی شغلی و نقش واسطه‌گری سرمایه‌‌های روان‌شناختی در دانشجویان دانشکده پرستاری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور استان فارس.
جعفری، پریوش؛ مجیدی مقدم، زهرا (1392). رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده، سرمایه روان‌شناختی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. نوآوری‌‌های مدیریت آموزشی؛ 8 (4) : 22-36.
فتحی واجارگاه، کورش؛ پرداختچی، محمدحسن؛ ربیعی، مهدی (1391). ارزیابی اثربخشی دوره‌‌های آموزشی مجازی در نظام آموزش عالی ایران (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد). فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی؛1 (4) :5-21.
گل پرور، محسن (1389). بررسی نقش اخلاق تحصیلی، عدالت و بی‌عدالتی آموزشی در رفتارهای مدنی تحصیلی دانشجویان. فصلنامه اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، 4 (5)، 42 – 25.
گل پرور، محسن (1393). الگوی ساختاری رابطه پیوند معنوی با سرمایه روان‌شناختی و بهزیستی معنوی در پرستاران. فصلنامه مدیریت پرستاری. سال سوم. دوره سوم. شماره دوم.
لاکانی، مژگان؛ باقرشاهی، زهرا؛ محمدزاده، زینب؛ محمدی، کبری؛ ابولقاسمی، مهیار (1388). آموزش مهارت‌‌های زندگی. معاونت آموزشی و پژوهشی اداره آموزش.
مرادی، مرتضی؛ دهقانی زاده، محمد حسین و سلیمانی خشاب، عباسعلی (1394). حمیات اجتماعی ادارک شده و سرزندگی تحصیلی؛ نقش واسطه‌ای باور‌های خودکارامدی تحصیلی، مجله آموزش و یادگیری، دوره هفتم، شماره اول، صص 24-1.
نصر اصفهانی، علی؛ مهدیه نجف آبادی، نرگس (1393). تحلیل تأثیر سرمایه‌‌های روان‌شناختی بر رفتار‌‌های شهروندی سازمانی و مؤلفه‌‌های آن در قالب الگوسازی معادلات ساختاری. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی؛ 15 (2): 116-124.
هاشمی نصر آبادی، تورج؛ بابا پور خیر الدینی، خلیل؛ بهادری خسروشاهی، جعفر (1391). نقش سرمایه روان‌شناختی در بهزیستی روانی با توجه به اثرات تعدیلی سرمایه اجتماعی. مجله پژوهش‌‌های روان‌شناسی اجتماعی؛1 (3) :123-144.

همتی نژاد، مهرعلی؛ حمیدی، مهرزاد؛ الهیاری، محبوبه (1391). رابطة حمایت سازمانی ادراک‌شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارشناسان آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک ایران. 4 (13): 27-43.

هویدا، رضا؛ مختاری، حجت اله؛ فروهر، محمد (1391). رابطه مؤلفه‌‌های سرمایه روان‌شناختی و مؤلفه‌‌های تعهد سازمانی. پژوهش‌‌های علوم شناختی و رفتاری؛ 2 (2): 43-55.
 
 
Ayobian, E. (2010). Introduction to lesson study, Mathematics education journal, Vol. 24, No. 1, 2010.
Avey JB, Luthans F, Smith RM, Palmer NF. (2010). Impact of positive psychological capital of employee well-being over time. Journal of Occupational Health Psychology. 2010; 15) 1): 17–28.
Avey JB, Luthans F, Youssef CM. (2010). The additive value of positive psychological capital in predicting work attitudes and behaviors. Journal of Management. 2010; 36 (2): 430–452.
Baytiyeh, H. & Pfaffman, J. (2010). Volunteers in Wikipedia: Why the Community Matters. Educational Technology & Society, (2) 13, 128-140.
Brennan,J. Ryan, S. Ranga, M. Braek, S. Durazzi, N. Kammphuis, B. (2014). Study on Innovation in education: Final Report. Luxembourg: Publications of the European union.
Cohen, A. (2006). The relationship between multiple commitments and organizational citizenship behavior in Arab and Jewish culture. Journal of Vocational Behavior 69 105–118.
Cun, X. (2012). Public service motivation and job satisfaction, organizational citizenship behavior. Chinese Management Studies, 6 (2), 330-340
Ebru Oguz. (2010). The relationship between the leadership styles of the school administrators and the organizational citizenship behaviors of teachers, Social and Behavioral Sciences 1188(2010) 9-1193.
Golparvar, Mohsen. (2010). The role of academic ethics Educational of justice and injustice In the civil behavior – educational of Students, Journal of New ideas in education, In the fifth, fourth issue.
Hao R., Zhonglin W., Qishan CH. (2013). “The Impact mechanism of work teamleaders’ psychological capital on followers’ organizational citizenship behavior: A multilevel model ”; Acta Psychologica Sinica,Vol 45, No1, 82Z93.
Khalid S, Norshimah A, SinthaMadar A, Ismail M. Undergraduates’ organizational citizenship behavior: the role of religiosity. Int J Academic Res Business Soc Sci. 2013; 3 (7): 572-84
Lui, L., Hu, S., Wang, L., Sui, G., & Ma, L. (2013). Perceived organizational support, job satisfaction,task performance, and organizational citizenship behavior in China. Retrieved from http://www. biomedcentral. com/content /pdf/1471-244X-13-89. Pdf.
Luthans F, Avey James B. Avolio, Bruce J. Peterson. Suzanne J. (2010). The Development and Resulting Performance Impact of Positive Psychological Capital. Journal of Human resource development quarterly. 21: (1), 41-66.
Luthans F, Avolio BJ. (2007). Positive psychological capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction. Pers Psychol 2007; 6:138-146.
Luthans, F., Norman, S. M., Avolio, B. J., & Avey, J. B. (2008). The mediating role of psychological capital in the supportive organizational climate–employee performance relationship. Journal of Organizational Behavior, (28), 219–238.
Lutthans F, Youssef M, Avolio J (2007). Psychological capital Developing the Human Competitive Edge, Oxford University Press.
Nikpay, I., Siadat, S., Hoveida, R., & Nilforooshan, P. (2014). A model for investigating the impact of faculty members’ psychological capital on organizational citizenship behaviors in universities. International Journal of Management Sciences, 2 (6), 161-168.
Nisar, Q. A., Marwa, A., Ahmad, S., & Ahmad, U. (2014). Impact of perceived organizational support on organizational citizenship behavior: Empirical evidence from Pakistan. International Journal of Research, 1 (5), 231-240.
Norman S M., Avey J B., Nimnicht J L. and Pigeon N. (2010). “Citizenship and deviance behaviors the interactive effects of psychological capital and organizational identity on employee organizational”, Journal of Leadership & Organizational Studies, 17(4), 380-391.
Ratelle, C. F., Simard, K., & Guay, F. (2013). University students’ subjective well-being: The role of autonomy support from parents, friends, and the romantic partner. Journal of Happiness Studies, 14 (3), 893-910
Sidra, S. Imran, B. Adnan, A. (2016). Moderating role of psychological capital between perceived organizational support and organizational citizenship behavior and its dimensions. International Journal of Research Studies in Psychology:5 (2):41-50.
Siedlecki, K. L., Salthouse, T. A., Oishi, S., & Jeswani, S. (2013). The relationship between social support and subjective well-being across age. Social Indicators Research, 117 (2), 561-576.
Spreitzer G, Sonenshein S. Toward the construct definition of positive deviance. Am Behav Sci, 2004 (47) 6,828-47.
Wentzel, K. R., Battle, A., Shannon L. Russell, S. L., Looney, L. B. (2010). Social supports from teachers and peers as predictors of academic and social motivation. Contemporary Educational Psychology, 35: 193–202.
Yalcın, İ. (2011). Social support and optimism as predictors of life satisfaction of college students. International Journal for the Advancement of Counseling, 33 (2), 79-87.
Zameer, A. (2010). Virtual education system (current & future reality in Pakistan). Informing Science and information technology, 7 (1), 1-8.
Zimmer, Z., & Chen, F. F. (2012). Social support and change in depression among older adults in Taiwan. Journal of Applied Gerontology, 31 (6), 764-782.