با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

گروه علوم تربیتی، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز ، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف پیش‌بینی اهداف پیشرفت بر اساس کارایی مدارس هوشمند با نقش میانجی سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه استان گلستانانجام شد. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش‌آموزان متوسطه مدارس هوشمند استان گلستان بود که از این جامعه بر اساس جدول گرجسی و مورگان با روش نمونه‌گیری خوشه‌ایی چندمرحله‌ای، ۳۸۷ نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه اهداف پیشرفت میدگلی و همکاران (1998)، پرسش‌نامه سرزندگی تحصیلی حسین چاری و دهقانی زاده (1391) و کارآیی مدارس هوشمند جعفری حاجتی (1385) بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل عامل تأییدی و مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد. به منظور بررسی رابطۀ مستقیم و غیرمستقیم بین متغیر‌های پژوهش در مدل نهایی پژوهش، برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم‌افزار لیزرل استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین کارایی مدارس هوشمند با اهداف پیشرفت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین سرزندگی تحصیلی با کارایی مدارس هوشمند رابطه معناداری وجود دارد و مولفه اهداف مدارس هوشمند و امکانات مادی و انسانی، بالاترین تاثیر رگرسیونی را در پیش‌بینی اهداف پیشرفت دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Predicting Achievement Goals Based on Smart School Performance with Me-diating Role of Academic Vitality of High School Students in Golestan Prov-ince

نویسنده [English]

  • masumeh bagherpur

Department of Educational sciences, Bandargaz branch, Islamic Azad University, bandargaz ,Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the relationship between smart schools' performance and the goals of academic achievement with mediating role of academic vitality of high school students in Golestan province. The research method is descriptive and correlational. The statistical population of the present study is all high school students of smart schools in Golestan province. 378 students were selected by multi-stage cluster sampling. Data collection tools included: a) Midgley et al. Achievement Goals Questionnaire (1998), b) Hosein Chari and Dehghanizadeh Academic Standardization Questionnaire (1391) and c) Jafari Hajati Smart Schools Performance Questionnaire (1385). Descriptive statistics methods (concentration criteria, dispersion criteria and frequency tables with associated graphs) were used for data analysis. Then, confirmatory factor analysis and structural equation modeling were used to evaluate and test the hypotheses based on the obtained results. LISREL software was used to analyze the direct and indirect relationship between research variables in the final research model. The results indicate that there is a positive and significant relationship between the efficiency of smart schools and the achievement goals. There is a significant relationship between academic vitality and smart school performance. And the components of smart school goals and material and human resources have the highest regression impact in predicting progress goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smart schools
  • Achievement goals
  • Academic vitality
افضل نیا، محمدرضا (1387). انتقال یا هدایت دانش، رشد تکنولوژی آموزشی، 1 (24).
اکبرزاده، زهرا، آهنگر، رقیه و حق گو، سکینه (1393). هوشمندسازی و عملکرد مدارس. نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان‌شناسی، مرودشت، شرکت اندیشه‌سازان مبتکر جوان.
بهرامی، فاطمه، بدری، مرتضی (1396). رابطه ادراک از محیط یادگیری و سرزندگی تحصیلی با نقش واسطه‌ای شناخت، فراشناخت، انگیزه پیشرفت و خودکارآمدی در دانشجویان. راهبرد‌های شناختی در یادگیری، 5 (9) : 212-189.
تقی زاده، هادی، عبدخدایی، محمدسعید و کارشکی، حسین (1393). نقش سبک‌‌های شناختی، اهداف پیشرفت و خودکارآمدی ریاضی در پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان دبیرستان‌‌های دولتی شهر مشهد، فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 2 (2): 58-41.
جعفری حاجتی، ام کلثوم (1385). ارزیابی طرح مدرسه هوشمند در دبیرستان‌های تهران (مطالعه موردی دبیرستان آبسال). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران، 121.
جهانی بهنمیری، نسرین و رستمی، راحله (1397). بررسی مدارس هوشمند با هدف شناسایی مولفه‌های هوشمند سازی مدارس. پنجمین کنفرانس بین المللی یافته‌‌های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی.
حسین چاری، مسعود. دهقانی زاده، محمدحسین (1391). سرزندگی تحصیلی و ادراک از الگوی ارتباطی خانواده، نقش واسطه‌ای خودکارآمدی. مجله مطالعات آموزش و یادگیری، 4 (2) : 47-22.
حکمت شعار، نغمه (1397). بررسی تاثیر هوشمند سازی مدارس در پیشبرد اهداف آموزش و پرورش. چهارمین همایش علمی پژوهشی استانی از نگاه معلم، میناب، آموزش و پرورش شهرستان میناب.
خرازی، علینقی، اژه ای، جواد، قاضی طباطبایی، محمود و کارشکی، حسین (1387). بررسی رابطه اهداف پیشرفت، خودکارآمدی و راهبرد‌های فراشناختی: آزمون یک الگوی علی. روان‌شناسی و علوم تربیتی (دانشگاه تهران)، 80: 88-69.
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت آموزش و پرورش (1390) طرح تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت کشور.
رحیمی، مهدی، زارعی، الهام (1395). نقش ابعاد دلبستگی بزرگسالی در سرزندگی تحصیلی با واسطه‌گری ابعاد خودکارآمدی مقابله با مشکلات و کمالگرایی. فصلنامۀ پژوهشدریادگیریآموزشگاهیومجازی، 3 (12) : 70-59.
شادمانی، رضوان، پاکدامن ساوجی، آذر (1397). باور‌های معرفت شناختی و جهت‌گیری اهداف پیشرفت با میانجی‌گری خودکارآمدی. یازدهمین کنفرانس روان‌شناسی و علوم تجربی، سالن همایش‌‌های بین المللی صدرا.
صادقی، مسعود، خلیلی گشنیگانی، زهرا (1395). نقش ابعاد یادگیری خودراهبر در پیش‌بینی سرزندگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان. فصلنامه پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 8 (2).
طالئی، ابراهیم؛ انصاری، نسرین؛ پهلوان، مکرمه و ابوطالبی، زهرا (1395). هوشمندسازی مدرسه در ایران از سیاستگذاری تا عمل: مطالعه موردی چندگانه. فصلنامه تعلیم و تربی، شماره 127.
عاشوری، محمد، جلیل آبکنار، سیده سمیه، عاشوری، جمال، موسوی خطاط، محمد و رستمان، حسن (1391). نقش جهت‌گیری هدف‌‌های پیشرفت و کمرویی در رفتار اجتناب از کمک طلبی، مجله مطالعات ناتوانی، 2 (2) : 28-19.
علی نژاد، مهرانگیز، سعید، نسیم (1394). رابطه تعامل، یادگیری خودتنظیمی با رضایتمندی از تحصیل در مدارس هوشمند. فناوری آموزش، 9 (4).
عندلیب، سحر و قنبری، مهتاب (1395). تاثیر هوشمندسازی مدارس بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مقاطع ابتدایی. دومین کنفرانس سراسری پژوهش در علوم تربیتی، روان‌شناسی و علوم اجتماعی، شیراز، پردیس بین الملل توسعه ایده هزاره.
عیسی پور، هدی و حسین زاده، بابک (1395). تاثیر هوشمندسازی مدارس در تحقق اهداف آموزشی شناختی بلوم در دانش‌آموزان دوره ابتدایی شهرستان نور. سومین کنفرانس بین المللی روان‌شناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی، تربت حیدریه، دانشگاه تربت حیدریه.
فرهادیان، محمود، شریفی راد، حسن، اندوز، احمد و احمدی، ماجد (1395). بررسی رابطه بین اهداف پیشرفت تحصیلی و هوشمندسازی مدارس (مورد مطالعه دبیران مدارس شاهد متوسطه اول و دوم شهرستان ایلام). دومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روان‌شناسی ایران، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی.
 فولادی، اسما، کجباف، محمد باقر، قمرانی، امیر (1395). اثربخشی آموزش سرزندگی تحصیلی بر معنای تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایۀ سوم دورۀ اول متوسطه شهر مشهد، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش دریادگیریآموزشگاهیومجازی، 4 (3)، پیاپی (15).
کارشکی، حسین (1393). نقش الگو‌های انگیزشی و ادراکات محیطی در یادگیری خود تنظیمی دانش‌آموزان پایه سوم دبیرستان‌‌های شهر تهران. رساله دکتری، دانشگاه تهران.
گمنام، اعظم، علی اکبر اسماعیلی و محمدرضا میری (1393). رابطه بین خودکارآمدی با سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان تیزهوش، اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روان‌شناسی آسیب‌‌های اجتماعی و فرهنگی ایران، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی، انجمن علمی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.
لطفی، پریسا (1397). بررسی رابطه بین هوشمندسازی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان. چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روان‌شناسی ایران، تهران، موسسه برگزا کننده همایش‌‌های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان.
مشتاقی، سعید (1391). پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی براساس جهت‌گیری هدف پیشرفت، فصلنامه راهبرد‌های آموزش، 5 (2) : 94-89.
موسوی ونهری، فاطمه السادات و ایروانی، محمدرضا (1395). بررسی رابطه بین پیوند معنوی و سرمایه روان‌شناختی با بهزیستی معنوی پرستاران بخش ویژه. فصلنامۀمطالعات روان‌شناسیوعلومتربیتی، 35-28.
مهدی پور خشتی، مرضیه و سید عباس زاده، امیر محمد (1393). نقش رهبری تحولی مدیران در هوشمند سازی مدارس و کیفیت آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مدارس ابتدایی شهرستان ارومیه. سمپوزیوم بین‌المللی علوم مدیریت، تهران، موسسه آموزش عالی مهر اروند، مرکز راهکار‌های دستیابی به توسعه پایدار.
یاری زاده، محمد، اسکندری، مجید، سالاروند، سامان و یاری زاده، فاطمه (1395). ارزیابی کیفیت یادگیری دانش‌آموزان بعد از پیاده‌سازی مدارس هوشمند (مورد مطالعاتی دبستان خاتم الانبیا شهرستان دورود). همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران، تهران، موسسه برگزارکننده همایش‌‌های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان.
 
 
 
Abu-Ahmad, & al-ammary, jafla. (2017). Smart schools educational technology: a way to enhance student academic vitality at the schools of Bahrain. The online journal of new horizons in education, volume 3، issue 3.
Ames, C. (1992). Classroom: goal, structures, and student motivation. Journal of Educational psychology, 84, 261-271.
Dweck, C. S., Leggett E. L. (1988). A social-cognitive approach to motivation and personality. Psychological Review, 95 (2): 256.
Hamzah M., and Embi M. (2010). Ict and diversity in learners a Hitude on smart school initiative, Available at: http://www. sciencedirect. com.
Martin, & Victoriano, J. (2018). An investigation of the Achievement Goals and Academic Performance with Smart Schools. MA Thesis, Agricultural and Mechanical College: Louisiana State University.
Martin, A. J., & Marsh, H. W. (2006). Academic buoyancy and its psychological and educational correlates: A construct validity approach. Psychology in the Schools, 43 (3), 267-282.
Martin, A. J. & Marsh, H. W. (2008). Academic buoyancy: Towards an understanding of students’ everyday academic resilience. Journal of School Psychology, 46 (1), 53-83.
Perkins, D. (2018). Smart schools: From training memories to educating minds. USA: The Free Press.
Phan, H. P. & Ngu, B. H. (2014). Interrelations between self-esteem and personal self-efficacy in educational context: an empirical study. International Journal of Applied Psychology, 4 (3), 108-120.
Putwain, D. W., Connors, L., Symes, W., & Douglas-Osborn, E. (2012). Is academic buoyancy anything more than adaptive coping?. Anxiety, Stress & Coping, 25 (3), 349-358.
Rameli, M. R. M. and Kosnin, A. M. (2018). Framework of school students Academic Buoyancy in Mathematics: The Roles of Achievement Goals Orientations and Self-Regulation. Advanced science letters. V 24. Issue 1. P523-555. DOI: 10. 1166/as1. 2018. 12068.
Seginer, R., & Mahajna, S. (2016). On the meaning of higher education for transition to modernity youth: Lessons from future orientation research of Muslim girls in Israel. International Journal of Educational Research, 76, 112-119.
Solberg, P. A., Hopkins, W. G., Ommundsen, Y., & Halvari, H. (2012). Effects of three training types on vitality among older adults: A self-determination theory perspective. Psychology of Sport and Exercise, 13, 407-417