با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

2 دانشیار، عصب روان‌شناسی گروه روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه خلاقیت و حافظه دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی انجام شد. طرح پژوهش از نوع علی – مقایسه‌ای است. جامعه آماری شامل دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی مشغول به تحصیل در مدارس منطقه 3 شهر تهران بود. نمونه شامل 30 دانش‌آموز دارای اختلال ریاضی و 30 دانش‌آموز عادی ‌شد. برای اندازه‌گیری خلاقیت، از آزمون تفکر خلاق تورنس و برای اندازه‌گیری حافظه بصری از آزمون حافظه بصری کیم کاراد استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس تحلیل گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد، نمرات خلاقیت، حافظه فوری، حافظه کامل و صحت حافظه در دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی به طور معناداری (p<0.05) پایین‌تر از دانش‌آموزان عادی است. در حوزه خلاقیت، بیشترین تفاوت در نمرات ابتکار و بسط ذهنی و در حوزه حافظه، در نمرات حافظه فوری و کامل دیده شد؛ با این وجود، میان دانش‌آموزان دختر و پسر دارای اختلال ریاضی، در سیالی و انعطاف‌پذیری، حافظه فوری، حافظه کامل و صحت حافظه اختلاف معناداری دیده نشد. به طور کلی نتایج پژوهش نشان داد که دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی صرف نظر از جنسیت، بدکارکردهایی در خلاقیت و حافظه بصری دارند که لزوم توان‌بخشی شناختی را برای آنان اجتناب‌ناپذیر می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Creativity and Memory of Students with and without Mathe-matical Ability Learning

نویسندگان [English]

  • Elahe Saeidei 1
  • Alireza Pirkhaefi 2

1 M.A. Clinical Psychology, Islamic Azad University, Garmsar Branch, Garmsar, Iran

2 Associate Professor, Neuropsychology, Department of Clinical Psychology, Islamic Azad University, Garmsar Branch, Garmsar, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to compare the creativity and memory of students with dyscalculia. The causal-comparative study design was selected. The statistical population included the students with dyscalculia who were studying in region 3 of Tehran. The sample included 30 students with dyscalculia and 30 normal students. The Kim Karrad visual memory test and creative thinking of Torrance was used for measurement. Data were analyzed by using Anova variance. The research findings showed that the scores of creativity, immediate memory, complete memory and memory accuracy in students with dyscalculia were significantly lower (p <0.05) than normal students. In the field of creativity, the most difference was seen in the scores of originality and elaboration, and in the field of memory, the difference was seen in the scores of immediate and complete memory. However, there was no significant difference between male and female students with dyscalculia in the fluency and flexibility, immediate memory, complete memory, and memory accuracy. In general, the results of the study showed that students with dyscalculia regardless of their gender have a malfunctioning in creativity and visual memory which necessitates cognitive rehabilitation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mathematical Disability Learning
  • Creativity
  • Memory
الوارد، اچ. ار براون، فرانک (1377). تشخیص و ساماندهی ناتوانی‌های یادگیری. ترجمه برادری رضا، نشر سازمان آموزش و پرورش استثنایی، چاپ اول، تهران.
پیرخائفی، علیرضا. برجعلی، احمد. دلاور، علی. اسکندری، حسین (1388). تاثیر آموزش خلاقیت بر مولفه‌های فراشناختی تفکر خلاق دانشجویان. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی. سال سوم. شماره 2. 51-61.
پیرخائفی، علیرضا (1373). بررسی رابطه هوش و خلاقیت در بین دانش‌آموزان پسر دبیرستان‌های شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی. دانشگاه علامه طباطبایی. تهران.
پناهی، علی (1383). هنجاریابی آزمون تصاویر آندره ری برروی دانش‌آموزان پسر مقطع راهنمایی شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن. رودهن.
تبریزی، مصطفی (1380). درمان اختلالات خواندن. نشر گفتمان خلاق. چاپ اروین. چاپ اول. تهران.
دالوند، میرحسین. الهی، طاهره (1391). عملکرد حافظه کاری در کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری ریاضی. مجله علوم رفتاری. دوره 6، شماره 3. 213-220.
رجبی، سوران. پاکیزه، علی (1391). مقایسه نیم‌رخ حافظه و توجه دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری با دانش‌آموزان عادی. مجله ناتوانی‌های یادگیری. دوره 1 شماره 3. 63-84.
شیر محمدی فروز، فرهاد (1378). میزان تاثیرگذاری روش فرنالد در رفع اختلال دیکته‌نویسی دانش‌آموزان پسر پایه اول منطقه 19 آموزش و پرورش تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی. تهران.
علیپور، احمد. شقاقی، فرهاد. ازغندی، احمدی (1391). شیوع اختلال یادگیری ریاضی در دوره ابتدایی. مجله روان‌شناسی تحولی. سال هشتم، شماره 32، 343-353.
عابدی، احمد. پیروز، زیجردی. یار محمدیان، احمد (1391). اثر بخشی آموزش توجه بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی. مجله ناتوانی‌های یادگیری. شماره 1. دوره 2. 92-106.
علیرضایی مطلق، مرجان. علاقبند راد، جواد. مرادی، علیرضا (1381). حافظه کلامی و بصری در ADHD. مقایسه کودکان تحت درمان و بدون درمان ریتالین. مجله تازه‌های علوم شناختی. سال 4. شماره 4.
کجباف، محمدباقر. لاهیجانیان، زهرا. عابدی، احمد (1389). مقایسه نیمرخ حافظه کودکان عادی با کودکان دچار ناتوانی‌های یادگیری در املاء، ریاضی و روخوانی. مجله تازه‌های علوم شناختی. سال دوازدهم شماره 1. 17-25.
مصطفی سرباز، زهرا. ابوالقاسمی، عباس. رستم اوغلی، سهیلا (1392). مقایسه راهبردهای خودتنظیمی، خلاقیت و جهت‌گیری هدف در دانش‌آموزان با و بدون اختلال ریاضی. مجله ناتوانی‌های یادگیری. دوره 3 شماره 3. 68-78.
محمد اسماعیل، الهه. هومن، حیدرعلی (1381). انطباق و هنجاریابی آزمون ریاضیات ایران کی مت. مجله پژوهش در حیطه کودکان استثنایی. سال دوم. شماره 4. زمستان. 323-332.
مارنات، گرای گراث (1384). راهنمای سنجش روانی: برای روان‌شناسان بالینی، مشاوران و روان‌پزشکان. ترجمه شریفی حسن پاشا. نیکخو محمدرضا. نشر سخن. تهران
فرید، فاطمه (1391). مقایسه روایی تشخیصی نسخه نوین هوش‌آزمای تهران – استانفورد بینه با نسخه چهارم مقیاس هوش وکسلر کودکان در دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری. پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد روان‌شناسی. دانشگاه پیام نور تهران. تهران.
 
 
 
Alves, Rj. & Nakano, C. (2014). Creativity and Intelligence in Children with and Without Developmental Dyslexia. Paidéia. 24 (59) 361-369.
Andersson, U. & Luxell, B. (2007). Working memory deficit in children with mathematical disabilities, A general or specific. J Exp Child Psychol. 96 (3), 197-228.
Andersson, F. 7 Richardostergren. H. (2012). Lerning and individual Differences, 22 (6). 701-71.
Berg, Dh. (2008). Working memory and arithmetic calculation in children; the contributory roles of processing speed short – term memory and reading. J Exp Child Psychol. 99 (4):288-308.
Corsini, R. J. (2003). The dictionary of psychology. Brunner/Mazel: Taylor & Francis Group.
Cancer, A, & et al. (2016). the alleged link between creativity and dyslexia. Journal cogent psychology (3). 1-13
Dau Gaspar, O. (2011). The Teachers Creative Attitudes, an Influence Factor of The Student’s Creative Attitudes. International Conference on the Future of Education, Florence, Italy, 5 (2):16-17.
Eric, J. & Van Luit, H. (2018). Associate cognitive factors of maths problems in students diagnosed with developmental dyscalculia. journal of front psychol. oct (9).
Fasco D. (2001). Education and creativity. Creativity Research Journal . 13 (3). 317–327.
Geary, D. C. , Hamson, C. O. , & Hoard, M. K. (2000). Numerical and arithmetical cognition: A longitudinal study of process and concept deficits in children with learning disability. Journal of Experimental Child Psychology, 77, 236–263.
Lufi, D. , Ilner, E. & Levi, N. (2004). Assessment of ability cognitive skills and personality characteristic of Ado descents with learning disabilities issues in special education and rehabilitation, 19 (1), 69-82.
Mabbott, DJ. & Bisanz J. (2008). Computational skills working memory and conceptual knowledge in older children with mathematics learning disabilities. J Learn Disable. 2008; 41 (1); 15-28.
Mammarell, L. & Caveola, S. (2018). The underling structure of visuospatial working memory in children with mathematical learning disability. Journal of the british psychological society. vol (36). 220-235.
Mammarell, L. & et al. (2015). Math anxiety and developmental dyscalculia. journal of clinical and experimental neuropsychology. vol (37). n. 8. 878-887.
Martinelli, V. & Camilleri, D. (2016). Creative giftedness and dyslexia;journal of malta review of educational research. vol (10). n (1). 97-109.
Norris, D. (2017). Short term memory and long term memory and still different. journal of psychological bulletin. may (22). 1-18.
Passolungi MC, Siegel LS. (2004). Working memory and access to numerical information in children with disability in mathematics. J Exp Child Psychol. 88 (4); 348-67.
Rosseli M T, Matute ET Pinto N, Ardila A. (2006). Memory abilities in children with subtypes of dyscalculia. Dev Neuropsychology. 30 (3); 801-18.
Rubinsten, O. (2015). Developmental dyscalculia:a cognitive neuroscience perspective. journal of brain disorder and therapy. vol (4). 2-4.
Rapin, L. (2016). Dyscalculia and calculating. brain journal of pediatric neurology. vol (61). 11-20
Szucs D, & Devine A, (2013). Developmental dyscalculia is related to visuo- spatial memory and inhibition impairment. Corex. 49:2674-88.
Silver, C. H. , Ruff, R. M. , Iverson, G. L & et al. (2012). Learning. Journal of the American Medical Association, 291.
Sadock, B. J. & Sadock, V. A. (2007). Synopsis of psychiatry: Behavioral sciences/ Clinical psychiatry (l0th Ed. ). New York: Lippincott Williams & Wilkins.
Solange, M. & Pestun, V. (2017). Nonverbal learning disabilities and developmental dyscalculia. journal of estudo de psicologia. 22 (3). 257-263.
Torrance, E. P. (1974). manual technical of creative thinking tests. Minnesota university press. Georgia state. USA.
Wang, E. (2015). developmental dyscalculia of digital memory retrieval. journal of neurology and neuroscience. Vol. (6). n. 3. 1-3
Witzel, B. & Mize, M. (2018). Meeting the needs of students with dyslexia and dyscalculia. journal of srate. vol (27). 1. 31-39.
Zorofi, M. (2010). The study of student's mathematics lesson learning quality. Procedia Social and Behavioral Sciences, 8, 505–511