با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
هنجاریابی مقیاس دانش محتوایی تربیتی بازی‌های دیجیتال در بین دبیران مدارس متوسطه

سیما علی زاده؛ محمدرضا سرمدی؛ محمدحسن صیف؛ سعید مظلومیان

دوره 7، شماره 4 ، خرداد 1399، صفحه 9-20

https://doi.org/10.30473/etl.2020.52198.3197

چکیده
  این پژوهش با هدف هنجاریابی مقیاس دانش محتوای تربیتی معلمان مدارس متوسطه ارومیه در استفاده از بازی‌های دیجیتال انجام شد. پژوهش حاضر از نظر روش، همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی معلمان مدارس متوسطه شهر ارومیه است. در این پژوهش، از بین نواحی آموزش و پرورش، به صورت تصادفی، ناحیه دو انتخاب و سپس با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای ...  بیشتر

مقایسه خلاقیت و حافظه دانش‌آموزان دارا و بدون ناتوانی یادگیری ریاضی

الهه سعیدی؛ علیرضا پیرخائفی

دوره 7، شماره 4 ، خرداد 1399، صفحه 21-30

https://doi.org/10.30473/etl.2020.46367.2962

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه خلاقیت و حافظه دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی انجام شد. طرح پژوهش از نوع علی – مقایسه‌ای است. جامعه آماری شامل دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی مشغول به تحصیل در مدارس منطقه 3 شهر تهران بود. نمونه شامل 30 دانش‌آموز دارای اختلال ریاضی و 30 دانش‌آموز عادی ‌شد. برای اندازه‌گیری خلاقیت، از آزمون ...  بیشتر

اثربخشی آموزش سرمایه‌های روان‌شناختی بر اهمال‌کاری تحصیلی دانشجومعلممان دختر با اشتیاق تحصیلی پایین

پروین فرج زاده؛ احمد غضنفری؛ مریم چرامی؛ طیبه شریفی

دوره 7، شماره 4 ، خرداد 1399، صفحه 31-42

https://doi.org/10.30473/etl.2020.50537.3144

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه اثربخشی آموزش سرمایه‌های روان‌شناختی بر اشتیاق تحصیلی دانشجومعلمان با اشتیاق تحصیلی پایینانجام گرفت. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجومعلمان دختر دانشگاه فرهنگیان شهر شهرکرد در سال تحصیلی 98-1397 بود. در این پژوهش ...  بیشتر

شناسایی عوامل مؤثر بر الگوی ارتقای کیفیت مدیریت آموزشگاهی در مدارس ابتدایی

علی کریمی ارقینی؛ نورالدین میرزایی؛ غلامحسین انتصار فومنی

دوره 7، شماره 4 ، خرداد 1399، صفحه 43-54

https://doi.org/10.30473/etl.2020.49923.3119

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی مناسب برای ارتقای کیفیت مدیریت آموزشگاهی در مدارس ابتدایی استان زنجان انجام شد. این پژوهش با رویکرد تفسیرگرایانه اجتماعی به دنبال بررسی این مسئله است که از دیدگاه کارشناسان و صاحب نظران مدیریت مدارس و راهبران آموزشی، عوامل، ملاک‌ها و نشانگر‌های ارتقای کیفیت مدیریت آموزشگاهی کدامند؟ بر این اساس، ابتدا ...  بیشتر

استفاده از یک تکلیف غیرمعمول برای بررسی دانش تکلیف -ریاضی و دانش محتوایی عمومی ‏معلمان دوره ابتدایی استان تهران از مفهوم کسر

مهدی ایزدی؛ ابراهیم ریحانی

دوره 7، شماره 4 ، خرداد 1399، صفحه 55-70

https://doi.org/10.30473/etl.2020.49091.3079

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی دانش تکلیف ریاضی و دانش محتوایی عمومی معلمان دوره ابتدایی استان تهران درباره مفهوم کسر انجام شد. روش تحقیق، روش ‏توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری شامل معلمان دوره ابتدایی استان تهران در سال تحصیلی 1398- ‏‏1397 بود که نمونه مورد مطالعه شامل 137 نفر از آن‌ها، به روش نمونه‌گیری ‏خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شد. برای ...  بیشتر

بررسی اثر بخشی آموزشهای فوق برنامه پیشتازان در افزایش خلاقیت وشادکامی دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان جوین

مریم مهدیان؛ زهرا کرمی باغطیفونی

دوره 7، شماره 4 ، خرداد 1399، صفحه 71-78

https://doi.org/10.30473/etl.2020.46327.2959

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثربخشی آموزش‌های فوق برنامه پیشتازان بر افزایش خلاقیت و شادکامی دانش‌آموزان انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی، با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر متوسطه پایه دوم شهرستان جوین در سال تحصیلی 98-97 بود. نمونه پژوهش شامل 30 نفر بود که از طریق نمونه‌گیری ...  بیشتر

تاثیر یادگیری زبان دوم بر مهارت‌های حل مسئله و سبک‌های تصمیم‌گیری

سمانه حدادی؛ حسین زارع؛ سوسن علیزاده فرد

دوره 7، شماره 4 ، خرداد 1399، صفحه 79-89

https://doi.org/10.30473/etl.2020.52876.3225

چکیده
  این پژوهش با هدف مقایسه مهارت‌های حل مسئله و سبک‌های تصمیم‌گیری در زبان‌آموزان سطح متوسط و پیشرفته زبان دوم (انگلیسی، فرانسه، آلمانی) با غیر زبان‌آموزان انجام شد و با روش علی- مقایسه‌ای اجرا گردید. جامعه آماری پژوهش متشکل از دو گروه بود؛ گروه اول شامل کلیه افرادی که در نیمه اول سال ٩٨، در موسسات آموزش زبان شهر تهران به یادگیری زبان ...  بیشتر