با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور

2 استاد، روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه پیام‌نور

3 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسه مهارت‌های حل مسئله و سبک‌های تصمیم‌گیری در زبان‌آموزان سطح متوسط و پیشرفته زبان دوم (انگلیسی، فرانسه، آلمانی) با غیر زبان‌آموزان انجام شد و با روش علی- مقایسه‌ای اجرا گردید. جامعه آماری پژوهش متشکل از دو گروه بود؛ گروه اول شامل کلیه افرادی که در نیمه اول سال ٩٨، در موسسات آموزش زبان شهر تهران به یادگیری زبان انگلیسی، فرانسه، آلمانی مشغول بودند و گروه دوم افراد تک‌زبانه (فارسی زبان) ساکن در شهر تهران بود. محدوده سنی دو گروه نیز بین 18 تا 40 سال بود. نمونه آماری بعد از حذف پرسش‌نامه‌های مخدوش برای هر گروه تعداد 120 نفر درنظر گرفته شد که به صورت خوشه‌ای چند مرحله‌ای برای هر دو گروه انتخاب شدند. داده‌های مورد نیاز با استفاده از پرسش‌نامه حل مسئله کسیدی و لانگ (1996) و پرسش‌نامه سبک‌های تصمیم‌گیری اسکات و بروس (۱۹۹۵) گردآوری شد؛ امّا به دلیل نرمال نبودن توزیع داده‌ها از آزمون یو مان-ویتنی برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد که بین مهارت‌های حل مسئله در زبان‌آموزان زبان دوم (انگلیسی، فرانسه، آلمانی) با غیر زبان‌آموزان تفاوت وجود ندارد؛ اما درباره سبک‌های تصمیم‌گیری، سبک تصمیم‌گیری وابسته، در زبان‌آموزان زبان دوم، به طور معناداری پایین‌تر از غیر زبان‌آموزان است (01/0P<). درباره مابقی سبک‌ها به دلیل بالاتر بودن میزان معناداری از میزان 05/0 فرضی، وجود تفاوت رد می‌شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که افرادی که زبان دوم را یاد گرفته‌اند با قدرت پردازش اطلاعات بالاتر و سرعت یادگیری بیشتر این توانمندی را دارند که اطلاعات مربوط به موضوع مورد تصمیم‌گیری را دقیق‌تر و سریع‌تر از افرادی که تنها یک زبان می‌دانند گردآوری و جمع‌بندی کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Learning a Second Language on Problem-Solving Skills and Decision-Making Styles

نویسندگان [English]

  • Samanerh Haddadi 1
  • hossein zare 2
  • Sosan Alizadehfard 3

1 M.Sc., Department of Psychology, Payame Noor University

2 Professor, Educational Psychology, Payame Noor University

3 PNU

چکیده [English]

This study was done to compare problem-solving skills and decision-making methods between the intermediate and advanced second language learners (English, French, German) and non-learners. The present study was carried out on the basis of the casual-comparative method. The statistical population of this research contained two groups in which the first group included all learners who participated in the English Language Institutes in Tehran in the first half of the year (2019) to learn English, French and German, whereas the second group included ordinary people who live in Tehran. All the participants were in the range of 18-40 years old. After eliminating scratched questionnaires, 120 subjects were assigned in each group on the basis of multi-stage clustering. Data collection was done by Cassidy and Long problem-solving questionnaire (1996) and Scott and Bruce Decision-making Methods (1995), but due to the lack of normality of data distribution for analyzing data, U Man-Whitney test was used. The results showed that there is no difference in problem-solving skills between Second Language Learners (English, French, German) and non-learners. However, in decision-making methods, dependent decision-making method was significantly lower in second language learners than non-learners (P<0. 01). Difference among other methods was rejected due to higher significance level than assumed 0. 05. Research has shown that people who have learned a second language have the ability to process higher information and learn more quickly, making it more accurate and faster than those who know only one language. Collect and summarize.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Problem-Solving Skills
  • Decision - Making Methods
  • Learners
  • Learning a Second Language
آیزنک، مایکل و کین، مارک ت (1996). زبان، تفکر، هیجان‌ها و هوشیاری. ترجمه حسین زارع (1397) چاپ اول. انتشارات ارجمند.
اربابی، سارا؛ شریفی، شهلا و مشهدی، علی (1392). تأثیر دوزبانگی بر شناخت: مطالعة دوزبانه‌های آذری- فارسی. پژوهش‌های زبان شناختی در زبان‌های خارجی، 3 (1): 1-18.
برزگرفرد، شرمین (1394). بررسی کنترل شناختی، حل مسئله اجتماعی و عزت نفس بین دانش‌آموزان تک زبانه و دو زبانه. وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه خوارزمی - پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
زارع، حسین؛ عبداله زاده، حسن؛ برادران، مجید (1397). مقیاس‌های اندازه‌گیری در روان‌شناسی شناختی. چاپ اول، انتشارات آییژ.
سیف، علی اکبر (1379). روان‌شناسی پرورشی (روان‌شناسی یادگیری و آموزش). تهران: انتشارات آگاه.
گروم، دیوید و آیزنک، مایکل (2016). مقدمه‌ای بر روان‌شناسی شناختی کاربردی. ترجمه حسین زارع، سید مرتضی نظری. چاپ اول. انتشارات ارجمند.
محمدی، فریده و صاحبی، علی (1380). بررسی سبک حال مسئله در افراد افسرده و مقایسه با افراد عادی، مجله علوم روان‌شناختی، سال اول، شماره اول، ص 24-43.
معصومی، فاطمه (1392). نقش یادگیری زبان‌های خارجه در ارتباطات و پیشرفت علمی جوانان و ملل، کنگره پیشگامان پیشرفت، دوره 4، 30.
هرگنهان، بی آر؛ السون، متیو. اچ (2009). مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری. ترجمه علی اکبر سیف (1389)، تهران: انتشارات دوران.
 
 
 
 
 
 
Akbulut, Y. (2007). Bilingual acquisition and cognitive development in early childhood: challenges to the research paradigm”. Elementary Education Online, 6, 422- 429.
Antoniou, M, &Wright S. M. (2017(. Uncovering the Mechanisms Responsible for Why Language Learning May Promote Healthy Cognitive Aging. Front. Psychol, 22 (8), 1-12.
Bak, T. H. (2016). Language lessons to help protect against dementia. BMJ, (354), 39- 50.
Bavoľár, J, & Orosová, O. (2015). Decision-making styles and their associations with decision-making competencies and mental health. Judgment and Decision Making, 10(1), 115-122.
Bayram, N,& Aydemir, M. (2017). Decision-Making Styles and Personality Traits. International Journal of Recent Advances in Organizational Behaviour and Decision Sciences (IJRAOB), 3 (1), 905- 915.
Bilous, S. (2013). Bilingualism, Emotions and Decision-making. Dissertation submitted as a partial requirement for the conferral of Master in Psychology of Emotions, IUL School of Social Sciences.
Brouwer, S. (2019). The auditory foreign-language effect of moral decision making in highly proficient bilinguals. Journal of multilingual and multicultural development, 1-15.
Coggins, D. E.; Kennedy, T. I. & Armstrong, T. A. (2004). Bilingual corpus callosum variability. Brain and Language, 89, 69- 75.
Connor, S. (2016). Learning second language can delay ageing of the brain. Scientists, 68 (7).
Dinsmore, D,& Zoellner, Bp. (2018). The relation between cognitive and metacognitive strategic processing during a science simulation. Br J Educ Psychol, 88(1):95-117.
Hablemitoglu, S, & Yildirm, F. (2008). The relationship between perception of risk and decision making styles of Turkish university students. Journal of World Applied Scieces; 4(2):214-224.
Hartanto, A., Yang, H,& Yang, S. (2018). Bilingualism positively predicts mathematical competence: Evidence from two large-scale studies. Learning and Individual Differences, (61): 216-227.
Hayakawa, S., Tannenbaum, D., Costa, A., Corey, J.,& Keysar, B. (2017). Thinking More or Feeling Less? Explaining the Foreign-Language Effect on Moral Judgment. Psychological Science, 28(10) 1387–1397.
Hunt, E & Agnoli, F. (1991). The Whorfian Hypothesis: A Cognitive Psychological Perspective. Psychological Review. 98, 377- 389.
Klimova B. (2018). Learning a Foreign Language: A Review on Recent Findings about Its Effect on the Enhancement of Cognitive Functions among Healthy Older Individuals. Front. Hum. Neurosci, 305 (12), 1-7.
Kroll, J., & Dussias, P. (2017). The Benefits of Multilingualism to the Personal and Professional Development of Residents of the US. Foreign Lang Ann, 50(2): 248–259.
Lazar, J., Stern, A., & Cohen, R. (2014). Decision-Making in Foreign Language Reduces Emotional Arousal. Psychology, (5), 2180- 2186.
Maresova, P., Novotny, M., & Kuca, K. (2016). Alzheimer’s disease and Parkinson’s diseases: expected economic impact on Europe—a call for a uniform European strategy. J. Alzheimers Dis, (54), 1123–1133.
Roussos, P., Koulianou, M., & Samartzi, S. (2016). Metacognitive learning strategies of primary school students with and without learning disabilities. Paper presented at The 5rd Panhellenic Conference of Developmental Psychology, 20-23 October. University of Thessaly: Volos.
Scott, S., & Bruce, R. (1995). Decision-Making Style: The Development and Assessment of a New Measure. Educational and Psychological Measurement, 1-15.
Tawantawan, J., & Aman, J. (2018). Bilingual Medium of Instruction: Effects on Students Conceptual Understanding, Problem Solving Performance and Interest in Mathematics. International Journal of Humanities and Social Sciences, 10 (2): 95-111.