با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور

2 استاد، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور

3 استاد، فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه پیام‌نور

4 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور

چکیده

پژوهش با هدف سنتزپژوهی برنامة درسی مبتنی بر یادگیری همراه با تأکید بر الگوی اکر در آموزش عالی انجام پذیرفته است. بر این اساس پژوهش، از نوع سنتزپژوهی بود. بدین منظور برای بررسی پیشینة پژوهش و جمع‌آوری داده‌های متناسب با هدف پژوهش از منابع موجود در پایان‌نامه‌ها، کتابخانه، طرح‌های پژوهشی و مقالات موجود در پایگاه‌های اطلاعات داخل کشور و خارج کشور استفاده شد. کلیدواژگان مورد استفاده برای جستجو شامل برنامه درسی، یادگیری همراه، برنامه درسی مبتنی بر یادگیری همراه، آموزش از دور، آموزش مجازی، یادگیری مبتنی بر وب، آموزش برخط، الگوی اکر در آموزش عالی بود. در روند بررسی مقالات و اسناد به ترتیب، 48 مورد مطالعة مرتبط با کلیدواژه‌ها به دست آمد که پس از بررسی عناوین 9 مورد  مقالة نامرتبط حذف شد؛ بنابراین در این پژوهش 39 مورد، بررسی شد. پس از گردآوری داده‌ها، یافته‌ها و نتایج پژوهش‌ها به تفکیک استخراج و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که برنامة درسی مبتنی بر یادگیری همراه با تأکید بر الگوی اکر دارای 10 مولفه و 82 شاخص است که به ترتیب برای مؤلفه منطق و چرایی 25 شاخص، اهداف 7 شاخص، فعالیت‌های یادگیری 9 شاخص، نقش معلم 3 شاخص، مواد و منابع 13 شاخص، گروه‌بندی 3 شاخص، مکان 3 شاخص، زمان 2 شاخص و سنجش و ارزشیابی 8 شاخص استخراج شده است. براساس نتایج مؤلفه منطق و چرایی بیشترین شاخص و مؤلفه زمان کمترین شاخص را به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Synthesis of Mobile-Based Learning Curriculum with Emphasis on the Acker Model in Higher Education

نویسندگان [English]

  • Naser Ajdarifam 1
  • Mehran Farajollahi 2
  • Mohammadreza Sarmadi 3
  • Taher Mahboobi 4

1 Ph.D. Student, Department of Educational Sciences, Payame Noor University

2 Professor, Department of Educational Sciences, Payame Noor University

3 Professor, Philosophy of Education, Payame Noor University

4 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Payame Noor University

چکیده [English]

The research has been done with the aim of synthesis of  Mobile-based learning curriculum  with an emphasis on the Acker pattern in higher education. Accordingly, the research was of the synthesis type. For this purpose, in order to study the research background and collect data appropriate to the research purpose, the resources available in dissertations, libraries, research projects and articles available in domestic and foreign databases were used. The keywords used for the search included curriculum, mobile learning, mobile-based curriculum, distance learning, virtual learning, web-based learning, online learning, and Acker pattern in higher education. The total studies related to keywords were 48 cases, that after reviewing the titles, 9 irrelavant cases were excluded; so in this study 39 cases were examined. After collecting the data, the findings and results of the research were extracted and analyzed separately. The results indicate that the learning-based curriculum with emphasis on the Acker model has 10 components and 82 indicators, that for the logic and cause component 25 indicators, Objectives 7 indicators, Learning activities 9 indicators, Teacher role 3 indicators, Materials and resources 13 indicators, Grouping 3 indicators, Location 3 indicators, Time 2 indicators and measurement and evaluation of 8 indicators have been respectively extracted. Based on the results, the logic and cause component has the highest index and the time component has the lowest index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • Mobile Learning and Higher Education
  • Synthesis Research and Acker Model
افضل خانی، مریم. شریعتمداری، مهدی و ادیبی، ملیحه (1389). امکان‌سنجی استقرار نظام آموزش مجازی در مدارس متوسطه استان سمنان. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمسار، سال چهارم، شماره3.
بدریان، مرضیه (1387). ارزشیابی برنامة درسی الکترونیکی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی براساس الگوی رودریک، سمیز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.
پاپ زن، عبدالحمید. سلیمانی، عادل (1389). مقایسه تاثیر دو روش آموزش از طریق تلفن همراه و سخنرانی بر میزان یادگیری هنرجویان. فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 1(1)، 66-55.
ذوالفقاری، میترا؛ مهرداد، ندا؛ پارسا یکتا، زهره؛ سلمانی باروق، نسرین و بحرانی، ناصر (1386). تأثیر دو روش آموزش الکترونیک و سخنرانی بر یادگیری درس بهداشت مارد و کودک دانشجویان پرستاری. مجلة ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 31-39،(1)7.
زمانی، بی بی عشرت؛ ببری، حسن و موسوی، ستاره (1392). عوامل مرتبط با نگرش دانشجویان علوم پزشکی اصفهان به پذیرش یادگیری از طریق تلفن همراه با استفاده از مدل پذیرش فناوری. گام‌های توسعه در آموزش پزشکی؛ 9(2)117-110.
سیف، علی اکبر (1396). روان‌شناسی پرورشی نوین: روان‌شناسی یادگیری و آموزش. تهران؛ نشر دوران.
شورت، ادموند سی (1387). روش‌شناسی مطالعات برنامه درسی: ترجمة محمود مهرمحمدی، تهران انتشارات سمت و پژوهشگاه مطالعات آموزش.
صفارزاده، مژگان. منوچهری، کوروش (1389). آموزش از طریق ابزراهای الکترونیکی همراه، دومین کنفرانس بین‌المللی شهرداری الکترونیکی، تهران.
ضرابیان، فروزان و عزیری علویجه، افسانه (1397). مطالعة تأثیر دو روش یاددهی - یادگیری ترکیبی (سنتی و تلفن همراه) و (سنتی و وبلاگ و تالار گفتگو) بر انگیزة پیشرفت دانش‌آموزان پایه نهم. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 15، 2؛ 31(58)49-39.
عبدالوهابی، مرضیه. مهرعلی زاده، یدالله. پارسا، عبدالله (1390). امکان‌سنجی استقرار مدارس هوشمند در دبیرستان‌های دخترانه شهر اهواز. فصلنامه نوآوری آموزشی، 11(42) 113-82.
عزیزی سیدمحسن، فرج اللهی مهران، سراجی فرهاد، سرمدی محمدرضا (1396). سنتزپژوهی اثربخشی یادگیری الکترونیکی در آموزش علوم پزشکی و الزامات آن در طراحی و اجرا. مجلة ایرانی آموزش در علوم پزشکی. ۱۷(29):۲۷۰-۲۸۷
علیخانی، فرشته؛ علیخانی، پرستو و اسلام پناه، مریم (1395). آموزش به شیوة یادگیری سیار و تأثیر آن بر یادگیری، یادداری و انگیزه پیشرفت. فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال پنجم، شمارة 4 (پیاپی 20): 24-32.
فتحی واجارگاه، کورش و شفیعی، ناهید (1386). ارزشیابی کیفیت برنامه درسی دانشگاهی (مورد برنامه درسی آموزش بزرگسالان)، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، (5): 1-26، تهران: مرکز نشر دانشگاهی29-30.
فتحی واجارگاه، کورش (1394). اصول و مفاهیم برنامه‌ریزی درسی. تهران: انتشارات بال.
فرادانش، هاشم (1389). مبانی نظری تکنولوژی آموزشی. تهران: سمت.
فرج اللهی، مهران و حقیقی، فهیمه السادات (1390). سنجش بر خط آموزشی راهبردی نوین و امکان‌پذیر برای ارزیابی یادگیری بر خط. یادگیری الکترونیک، شماره چهارم.
فرج الهی، مهران و ظریف صنایعی، ناهید (1388). آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی. راهبردهای آموزش (راهبردهای آموزش در علوم پزشکی)؛ دورة 2, شمارة 4;167 -171.
کریمخانلویی، گیتی؛ موسوی نسب، نورالدین و فیاضی، عارفه (1388). مقایسه میزان موفقیت دانشجویان رشته‌های پزشکی و داروسازی در درس زبان انگلیسی با آموزش مجازی و سنتی. مجلة توسعه آموزش در علوم پزشکی، 2، 13-16.
کریمی، سیدبهاالدین؛ سلطانی، اکبر و نوظهوری، رامین (1393). امکان‌سنجی اجرای آموزش مبتنی بر یادگیری همراه (سیار) در دانشگاه پیام نور. فصلنامة آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی)؛ دوره 7، شماره 28، 111-125. 125.
گودرزی، ماندانا و ابراهیم زاده، عیسی (1392). تأثیر آموزش از دور به وسیله سرویس پیام متنی تلفن همراه بر کنترل متابولیک بیماران دیابتی نوع 2 شهر کرج-ایران. افق دانش؛ 19 (4): 224-234.
مارش، کالی ن جی (1387). پژوهش تلفیقی: سنتزپژوهی، در: شورت، ادموند سی (1387) روش‌شناسی مطالعات برنامه درسی، (ترجمه محمود مهرمحمدی و همکاران). تهران: سمت (اثر اصلی در سال 1991 چاپ شده است).
محمد شریفی، محمد؛ فتح آبادی، جلیل؛ شکری، امید و پاکدامن، شهلا (1398). تجربۀ آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی ایران: فراتحلیل اثربخشی آموزش الکترونیکی در مقایسه با آموزش حضوری. پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 7، 1(25)؛ 9-34.
محمودی، فیروز؛ حبیبی رامیانی، الهه و بابازاده، رعنا (1396). عوامل مؤثر بر پذیرش یادگیری به وسیلة موبایل بین دانشجویان دانشگاه تبریز و دانشگاه علوم پزشکی تبریز. مجلة راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. 10(6)؛ 438-448.
ملکی، حسن (1395). اصول برنامه‌ریزی درسی. تهران: مؤسسة فرهنگی مدرسه برهان.
مؤمنی راد، مرتضی (1388). بررسی کیفیت رشته فناوری اطلاعات دوره آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بر اساس استانداردهای آموزش الکترونیکی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.
یارمحمدیان‌، محمدحسین‌ (1388). اصول برنامه‌ریزی درسی‌: ماهیت برنامه‌ریزی درسی - مبانی فلسفی‌، روان‌شناختی و جامعه‌شناختی برنامه. تهران‌: یادواره کتاب‌.
یزدانی، فتانه؛ عباسی، عفت؛ حسنی، محمد و علی عسکری، مجید (1397). طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامۀ درسی تربیت اجتماعی در دورة متوسطۀ اول با تاکید بر اسناد بالادستی. فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی. 6، 2(22)؛ 95-117.
 
 
 
 
Acker van, R, de Bourdeaudhuij, I, de Martelaer, K, Seghers, J, Kirk, D, Haerens, L. Cardon, G. A. (2011). Framework for physical activity programs within school–community partnerships. Quest, 63, 300–320.
Aviram. M. (2000). Beyond Constructivism: Autonomy-Oriented Education, Studies in Philosophy and Education, Vol, 19, Pq465-489.
Chen, N. Lin, K & Kinshuk, c. (2014). Assessment of e-learning satisfaction from critical incidents perspective. Proceedings of 6th International Conference on Enterpri Information Systems, 14-17.
Dearnley, C., Haigh, J., & Fairhalls, T. (2008). Using mobile technologies assessment and learning in practice settings: A case study. Journal of Nurse Education in Practice, 8(3) 197-204.
El –Gazzar, R .F., Ba'alawy, O., & kholig F,m. (2017) .Agent – bace mobile event notification system . International. Journal of interactive mobile Technologies. 4(4), 24-30.
Guidera, S. (2003). College teaching in the virtual classroom: Faculty perceptions of the effectiveness of online instruction. Retrieved from. http://proquest. Umi.com.
Jones, R. (2009). Physical ergonomic and mental workload factors of mobilelearning affecting performance of adult distance learners: Student perspective. Doctoral Dissertation.
Kase, W. (2010). A blended Learning supported with web 2.0 technologies, Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol 2, pp: 2794-2802.
Khan, B, H. (2017). People, process and product continuum in e-learning p3 model. Educ Technol, 44; 33-40.
Liawa SS, Hatalab M, Huang HM. (2018). Investigating acceptance toward mobile learning to assist in dividual knowledge management: based on activity theory approach. Computers & Education 54(2):446-454.
Lim, C.P & Dennen, V.P. (2018). Mobile computing devices in higher education: Student perspectives on learning with cellphones, smartphones & social media. Social Sciences Education E-learning, 21(2)43-56.
Lunenberg, M. F& Korthagen, A. J. (2003). Teacher Education and Student-Directed learning, Teaching and Teacher Education, Vol19. PQ29-44.
Nichols, M. (2003). A theory for e- learning. Educational technology and Society, 6(2), 1-10.
Qu, Y., Wang, C., Liu, F. & Zhang, X. (2008). Blended Learning applying in university Education, Paper presented at International Conference on Hybrid Learning Committee, Hong Kong.
Rene-corbiel, R. J., &Valdes- corbiel, M.V. (2007). Are you ready for mobile learning? Dueause Quarterly, 30(2)51-59
Wentworth، R. J. & Popham، A. (2005). Changing learning environments with mobile echnology. Inc. crawford (Eds.), proceedings of society for information twachnology & teacher education international conference،Chesapeake،  VA: AACE 1071-1076.
Wentworth،R. J., & Popham, A. (2005). Changing learning environments with mobile technology. In the Proc. of Society for Information Technology & Teacher Education Int. conference of Chesapeake (pp.1071-1076). VA: AACE.
Williams, K. J., Lee, K. E., Hartig, T., Sargent, L. D., Williams, N. S., & Johnson, K. A. (2019). Conceptualising creativity benefits of nature experience: Attention restoration and mind wandering as complementary processes. Journal of Environmental Psychology. 59, 36-45.