با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
ارائة مدل علّی تحصیل‌گریزی در ارتباط با معنای تحصیل و خودکارآمدی تحصیلی: نقش واسطه‌ای امید به تحصیل

فریبا فرازی؛ علی عسگری

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 9-20

https://doi.org/10.30473/etl.2020.52638.3209

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل علّی تحصیل‌گریزی در ارتباط با معنای تحصیل و خودکارآمدی تحصیلی: نقش واسطه‌ای امید به تحصیل انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعة آماری همة دانش‌آموزان دبیرستانی و هنرستانی دورة متوسطة دوم شهر خوسف در سال تحصیلی 99-1398 (برابر با 674 نفر) بودند. 255 دانش‌آموز به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب ...  بیشتر

ساختار عاملی، پایایی و تغییرناپذیری اندازه‌گیری پرسش‌نامة سرمایة روان‌شناختی در معلمان زن و مرد ایرانی

امید شکری؛ پانته آ مهدویان مشهدی؛ علی خدایی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 21-34

https://doi.org/10.30473/etl.2020.52725.3215

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف آزمون روان‌سنجی نسخة فارسی پرسش‌نامة سرمایة روان‌شناختی (PCQ، لوتانز، آولیو، آوی و نورمن، 2007) در بین گروهی از معلمان زن و مرد انجام شد. در مطالعه همبستگی حاضر، 381 معلم (158 مرد و 223 زن) به پرسش‌نامة سرمایة روان‌شناختی و سیاهة هیجان معلم (چن، 2016) پاسخ دادند. به منظور تعیین روایی عاملی نسخة فارسی پرسش‌نامة سرمایة روان‌شناختی ...  بیشتر

بررسی نقش شفقت به خود در اهمال‌کاری تحصیلی با واسطه‌گری اجتناب تجربه‌ای در دانشجویان دانشگاه یزد

زهره اطهری؛ کاظم برزگر بفرویی؛ مریم زارع

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 35-44

https://doi.org/10.30473/etl.2020.52759.3217

چکیده
  یکی از چالش‌هایی که بیشتر دانشجویان با آن روبه‌رو هستند، اهمال‌کاری تحصیلی به معنای تاخیر در انجام امور است.از آنجایی که اهمال‌کاری تحصیلی می‌تواند بر جنبه‌های مختلف زندگی دانشجویان تاثیرگذار باشد، با شناسایی عوامل مرتبط، می‌توان گامی در جهت کاهش و یا رفع آن برداشت؛ بنابراین مطالعة حاضر با هدف تعیین نقش شفقت به خود در اهمال‌کاری ...  بیشتر

شاخص‌های روان‌سنجی پرسش‌نامة حمایت از خودمختاری ادراک‌شده - پرسش‌نامة جو یادگیری

امیر تیموری؛ پروین کدیور؛ حمیدرضا رضازاده بهادران

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 45-54

https://doi.org/10.30473/etl.2020.52749.3219

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی شاخص‌های روان‌سنجی پرسش‌نامة حمایت از خودمختاری ادراک‌شده انجام شد. جامعة آماری پژوهش دانش‌آموزان متوسطه دورة اول هستند که در شهر تهران در سال تحصیلی ۹۷-۹۸ مشغول به تحصیل بوده‌اند. حجم نمونه‌ای به تعداد دویست نفر به روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده و به پرسش‌نامه حمایت از خودمختاری ادراک‌شده پاسخ ...  بیشتر

سنتزپژوهی برنامه درسی مبتنی بر یادگیری همراه با تأکید بر الگوی اکر در آموزش عالی

ناصر اژدری فام؛ مهران فرج اللهی؛ محمدرضا سرمدی؛ طاهر محبوبی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 55-68

https://doi.org/10.30473/etl.2020.52788.3221

چکیده
  پژوهش با هدف سنتزپژوهی برنامة درسی مبتنی بر یادگیری همراه با تأکید بر الگوی اکر در آموزش عالی انجام پذیرفته است. بر این اساس پژوهش، از نوع سنتزپژوهی بود. بدین منظور برای بررسی پیشینة پژوهش و جمع‌آوری داده‌های متناسب با هدف پژوهش از منابع موجود در پایان‌نامه‌ها، کتابخانه، طرح‌های پژوهشی و مقالات موجود در پایگاه‌های اطلاعات داخل ...  بیشتر

اثربخشی بازی گروهی، قصه‌گویی و نمایش خلاق بر کاهش اضطراب دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر تهران

پروین میرزایی؛ سوگل قمری

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 69-78

https://doi.org/10.30473/etl.2020.52869.3224

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی بازی گروهی، قصه‌گویی و نمایش خلاق بر کاهش اضطراب دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر تهران انجام شد. نوع تحقیق، نیمه‌آزمایشی به واسطۀ طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه گواه بود که ازنظر هدف، در زمرة تحقیقات کاربردی محسوب می‌شود. جامعة مورد نظر، شامل همة دانش‌آموزان پسر دورة اول ابتدایی شهر تهران است ...  بیشتر

طراحی و اعتباریابی الگوی آموزش مداوم جامعه پزشکی مبتنی بر یادگیری ترکیبی

پروین صادقی تبار؛ مهدی شریعتمداری

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 79-97

https://doi.org/10.30473/etl.2020.53914.3266

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتباریابی الگوی آموزش مداوم پزشکی مبتنی بر یادگیری ترکیبی در ایران به انجام رسیده و برای اجرای آن از روش تحقیق ترکیبی با طرح اکتشافی- مدل توسعه ابزار استفاده شده است. در بخش کیفی پژوهش با استفاده از روش نظریة زمینه‌‌ای و مصاحبه با ده نفر از خبرگان آموزش مداوم پزشکی و یادگیری ترکیبی، پرسش‌نامه‌‌ای با 7 بعد ...  بیشتر