با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

2 استادیار، گروه روان‌شناسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش معلمان مقطع ابتدایی شهر زاهدان دربارة فرصت‌ها و چالش‌های ویروس کرونا برای آموزش مجازی در مدارس با بهره‌گیری از روش تحقیق آمیخته متوالی ناهمزمان اکتشافی (کیفی - کمی)، انجام گرفته است. از طریق مصاحبه با 10 معلم با تجربه و توزیع پرسش‌نامه بین 120 نفر از معلمان مقطع ابتدایی اطلاعات و داده‌های کیفی و کمی جمع‌آوری گردید. شیوة جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها در بخش کیفی با استفاده از روش کدگذاری اشتروس و کوربین، شامل سه مرحله (باز، محوری و انتخابی) انجام شد. در بخش کمی نیز پس از گردآوری داده‌ها با پرسش‌نامة محقق ساخته که از طریق نتایج مصاحبه اولیه، ساخته و روایی محتوایی و پایایی آن به تأیید رسیده بود، با روش آمار توصیفی (درصد و فراوانی) تحلیل داده‌ها انجام شد. طبق نتایج، چالش‌ها و فرصت‌ها در سه سطح کلان، میانی و خرد مطرح و طبقه‌بندی شد. در سطح کلان چالش‌های، نداشتن تفکر راهبردی مدیران و برنامه‌ریزان؛ سیاست‌گذاری نامطلوب، ضعف فناوری آموزشی و مدیریت ناکارآمد؛ در سطح میانی چالش ضعف فناوری‌های معرفی شده، نداشتن استقلال و آزادی عمل و برهم خوردن بودجه بندی مطرح شده و در سطح خرد حاصل گردید. همچنین از نظر مشارکت کنندگان، شیوع کرونا فرصت هایی را در سطح کلان (فراهم کردن زمینة تغییر، توجه به داشتن برنامه‌ریزی راهبردی و توجه به آموزش‌های برخط و مجازی، سطح میانی (خلق فرصت آموزشی برابر و خلق نوآوری آموزشی جدید) و سطح خرد به دنبال داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Corona Virus In Virtual Education, with an Emphasis on Opportunities and Challenges

نویسندگان [English]

  • Samaneh Salimi 1
  • Mohamad Ali Fardin 2

1 Assistant Professor, Department of Educational Adminstration, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran

2 Assistant Professor, Department of Educational Psychology, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran

چکیده [English]

The aim of current research was to investigate the attitude of elementary school teachers in Zahedan towards the opportunities and challenges that the corona virus has created for virtual education in schools by using a series of mix exploratory research methods (qualitative-quantitative). Qualitative and quantitative information and data were collected through interviews with 10 experienced teachers and distributing questionnaires among 120 primary school teachers. In the qualitative section, collection and analysis of data were performed using the coding method of Strauss and Corbin, including three steps (open, axial and selective). In the quantitative section, after collecting the data by using a researcher-made questionnaire whose content validity and reliability were confirmed through the results of the initial interview, the data were analyzed by descriptive statistics (percentage and frequency). According to the results, challenges and opportunities were discussed and classified into three levels: macro, medium and micro. At the macro level, challenges of lack of strategic thinking among managers and planners, unfavorable policy, poor educational technology and inefficient management were achieved. At the medium level, the challenges of the weakness of the technologies introduced, the lack of independence and freedom of action, and the disruption of the proposed budget were achieved. In addition, From the participants' point of view, the incidence of corona virus has provided opportunities at the macro level (providing a context for change, attention to strategic planning and attention to online and virtual education), at the medium level (creating equal educational opportunity and creating new educational innovation) and at the micro level (family, students and teachers).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corona
  • Virtual
  • Education
  • Mixed Method
بیات، حجت اله (1399). وضعیت کرونایی و نقش خانواده در مدیریت فضای مجازی، تهیه شده در : دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی پژوهشگاه فضای مجازی.52-6.
شریفی، محمد؛ فتح آبادی، جلیل؛ شکری، امید، پاکدامن، شهلا (1398). تجربه آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی ایران؛ فرا تحلیل اثربخشی آموزش الکترونیکی در مقایسه با آموزش حضوری. پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی. دوره 7، شماره 1، 9-24.
صالحی نژاد، نسرین؛ درتارج، فریبرز؛ سیف، علی اکبر، فرخی، نورعلی (1397). اثر بخشی آموزش مبتنی بر نرم‌افزار چند رسانه‌ای ساخت نقش ذهنی بر سرعت پردازش اطلاعات در دانش‌آموزان دختر پایه هشتم. پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، دوره 16، شماره 1، 9-22.
فتحی، فتانه؛ کردنوقانی، رسول؛ یعقوبی، ابوالقاسم و رشید، خسرو (1398). مقایسه آموزش با روش سنتی و آموزش با نرم‌افزار آموزشی در سطوح یادگیری دانش، فهمیدن و کابرد در درس ریاضی و علوم در دانش‌آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر خرم آباد. پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی. دوره 7 شماره 2، 65-76.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت آموزشی دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی (1399). نکته‌های اساسی در حفظ کیفیت آموزشی دانشگاه‌های کشور در شرایط مقابله با کرونا. دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی.
 
 
Al-Hazmi, A. (2016). Challenges presented by MERS corona virus, and SARS corona virus to global health. Saudi journal of biological sciences, 23 (4), 507-511.
Bender, L. (2020). Key Messages and Actions for COVID-19 Prevention and Control in Schools. Education UNICEF NYHQ.
Al-Rabiaah, A., Temsah, M. H., Al-Eyadhy, A. A., Hasan, G. M., Al-Zamil, F., Al-Subaie, S., & Somily, A. M. (2020). Middle East Respiratory Syndrome-Corona Virus (MERS-CoV) associated stress among medical students at a university teaching hospital in Saudi Arabia. Journal of infection and public health. 13 (5), 687-691.
Chen, C., Zhang, X. R., Ju, Z. Y., & He, W. F. (2020). Advances in the research of cytokine storm mechanism induced by Corona Virus Disease 2019 and the corresponding immunotherapies. Zhonghua shao shang za zhi= Zhonghua shaoshang zazhi= Chinese journal of burns, 36, E005-E005.
Kennedy, D. M. (2002). Dimensions of distance: A comparison of classroom education and distance education. Nurse Education Today, 22 (5), 409-416.
Liyanagunawardena, T. R., & Aboshady, O. A. (2018). Massive open online courses: a resource for health education in developing countries. Global health promotion, 25 (3), 74-76.
Maggio, L. A., Daley, B. J., Pratt, D, D., & Torre, D. M. (2018). Honoring Thyself in the Transition to Onlinee Teaching. Academic Medicline, 93 (8), 1129-1134.
Mayadas, A. F., Bourne, J., & Bacsich, P. (2009). Online education today. Science, 323 (5910), 85-89.
Wang, C., Pan, R., Wan, X., Tan, Y., Xu, L., Ho, C. S., & Ho, R. C. (2020). Immediate psychological responses and associated factors during the initial stage of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) epidemic among the general population in China. International journal of environmental research and public health, 17 (5), 1729.
Weston, S., Frieman, M. B. (2020). Covid- 19: Knows, Unkowns, and Questions. Msphere, 5 (2).1-5. DOI: 10.1128/mSphere.00203-20.
Yang, H. Y., & Duan, G. C. (2020). Analysis on the epidemic factors for the corona virus disease. Zhonghua yu Fang yi xue za zhi [Chinese Journal of Preventive Medicine], 54, E021-E021.
Zhuang, Z., Zhao, S., Lin, Q., Cao, P., Lou, Y., Yang, L., & He, D. (2020). Preliminary estimation of the novel coronavirus disease (COVID-19) cases in Iran: A modelling analysis based on overseas cases and air travel data. International Journal of Infectious Diseases, 94, 29-31.