با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر وابستگی به فضای مجازی و قلدری سایبری در نوجوانان منطقه سه شهر تهران

حسین زارع؛ مهتاب علیمرادی؛ مهدیه رحمانیان

دوره 8، شماره 2 ، آذر 1399، صفحه 9-20

https://doi.org/10.30473/etl.2020.50601.3147

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر وابستگی به فضای مجازی و قلدری مجازی در نوجوانان منطقه سه شهر تهران بود. روش پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعة آماری، دانش‌آموزان پسر مقطع دوم متوسطه منطقة سه شهر تهران بودند که در سال تحصیلی 1398 تحصیل می‌کردند. از میان آنها سی نفر ...  بیشتر

چالش‌های توسعه مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس هوشمند شهرستان بابلسر

منا حسن زاده طالشی؛ سهیلا هاشمی؛ صمد ایزدی

دوره 8، شماره 2 ، آذر 1399، صفحه 21-32

https://doi.org/10.30473/etl.2020.50825.3155

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی چالش‌های توسعة مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس هوشمند شهرستان بابلسر انجام شد. روش جمع‌آوری اطلاعات به صورت توصیفی از نوع پیمایشی و تحلیلی بود. اطلاعات و سوالات مورد نیاز این تحقیق در مرحلة اول، از طریق بررسی‌ها و مصاحبه با مسئولان اصلی طرح مدارس هوشمند در ادارة کل آموزش و پرورش شهرستان بابلسر ...  بیشتر

تقویت پردازش زایشی از طریق بارشناختی مطلوب: یک مطالعة کیفی

مریم کابلی؛ پروین کدیور؛ محمدحسین عبدالللهی؛ مهدی عرب زاده

دوره 8، شماره 2 ، آذر 1399، صفحه 33-48

https://doi.org/10.30473/etl.2021.54470.3292

چکیده
  یکی از چالش‌های اساسی در محیطط‌های یادگیری، تسلط یادگیرندگان بر محتوای آموزشی و کاربرد دانش جدید در زندگی واقعی است. پردازش زایشی شامل درک فعالانه اطلاعات آموخته‌شده از طریق سازمان‌دهی دوبارة ذهنی و یکپارچه‌سازی آن با دانش قبلی فرد است که در نتیجة آن یادگیرندگان آنچه را آموخته‌اند، در موقعیت‌های جدید به کار می‌گیرند. با توجه ...  بیشتر

نقش ویروس کرونا در آموزش مجازی، با تأکید بر فرصت‌ها و چالش‌ها

سمانه سلیمی؛ محمد علی فردین

دوره 8، شماره 2 ، آذر 1399، صفحه 49-60

https://doi.org/10.30473/etl.2020.53489.3249

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش معلمان مقطع ابتدایی شهر زاهدان دربارة فرصت‌ها و چالش‌های ویروس کرونا برای آموزش مجازی در مدارس با بهره‌گیری از روش تحقیق آمیخته متوالی ناهمزمان اکتشافی (کیفی - کمی)، انجام گرفته است. از طریق مصاحبه با 10 معلم با تجربه و توزیع پرسش‌نامه بین 120 نفر از معلمان مقطع ابتدایی اطلاعات و داده‌های کیفی و کمی جمع‌آوری ...  بیشتر

طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامة درسی توسعة دانش محتوایی تخصصی دانشجومعلمان آموزش ابتدایی: یک مطالعه موردی با روش ترکیبی در تقسیم کسرها

حمید دافعی؛ محمدرضا امام جمعه؛ علیرضا عصاره؛ صادق نصری

دوره 8، شماره 2 ، آذر 1399، صفحه 61-82

https://doi.org/10.30473/etl.2020.53925.3268

چکیده
  هدف پژوهش حاضر طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامة درسی توسعة دانش محتوایی تخصصی دانشجومعلمان آموزش ابتدایی در تقسیم کسرها بوده است. این پژوهش جزء پژوهش‎های ترکیبی با طرح اکتشافی بود که با مدل تدوین طبقه‏بندی در دو بخش کیفی و کمّی انجام شد. در بخش کیفی با روش مطالعه موردی به فرآیند طراحی الگو و در بخش کمّی با روش توصیفی از نوع پیمایشی ...  بیشتر

پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی بر اساس مؤلفه‌های خود ناهمخوانی و تاب‌آوری تحصیلی

بهروز فروغی پردنجانی؛ علی اکبر شریفی

دوره 8، شماره 2 ، آذر 1399، صفحه 83-92

https://doi.org/10.30473/etl.2020.54102.3275

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تبیین ارتباط خود ناهمخوانی و تاب‌آوری تحصیلی با اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان بود. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعة آماری پژوهش حاضر شامل همة دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بود که به روش نمونه‌گیری، خوشه‌ای 242 دانشجو از میان آن‌ها انتخاب شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامة خود ناهمخوانی هیگینز ...  بیشتر

مقایسة تاثیر روش‌های آموزش مبتنی بر نظریه بار شناختی، چندرسانه‌ای و سخنرانی بر یادگیری درس علوم دانش‌آموزان

محمد رضازاده شرمه؛ سهیلا هاشمی

دوره 8، شماره 2 ، آذر 1399، صفحه 93-103

https://doi.org/10.30473/etl.2020.54246.3283

چکیده
  این پژوهش با هدف مقایسۀ سه روش آموزش مبتنی بر نظریۀ بار شناختی، آموزش چندرسانه‌ای و آموزش سخنرانی در میزان پیشرفت تحصیلی و انگیزش دانش‌آموزان در یادگیری درس علوم چهارم انجام شد. جامعة آماری پژوهش، یک مدرسة مجهز به فناوری اطلاعات در شهرستان محمودآباد (استان مازندران) بود. ابزارهای این پژوهش شامل 1. آزمون یادگیری محقق‌ساخته در درس ...  بیشتر