با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه پیام نور

2 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف این پژوهش، مقایسة تداعی‏های آشکار و ناآشکار مربوط به بنیان‏های اخلاقی در دانش‌آموزان دارای رفتار قلدری بود. روش پژوهش از نوع توصیفی و جامعة آماری شامل دانش‏آموزان پسر دورة اول و دوم دبیرستان شهر تهران بود که تعداد ۱۱۳ نفر از چهار دبیرستان به روش نمونه‏گیری خوشه‏ای در دسترس در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ انتخاب شدند. برای جمع‏آوری داده‏ها از پرسش‌نامة قلدری ایلی نویز، پرسش‌نامة بنیان‏های اخلاقی (هایت و گراهام، ۲۰۰۷) و آزمون تداعی ناآشکار بنیان‌های اخلاقی (IAT) استفاده شد. داده‏ها با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان دادند که تداعی‏های آشکار ابعاد اخلاقی مراقبت/آسیب و اطاعت/براندازی و تداعی‏های ناآشکار ابعاد انصاف/تقلب، وفاداری/خیانت و پاکی/گناه می‏توانند رفتار قلدری را با اطمینان پیش‏بینی کنند (۰۰۰۱/۰p≥). این نتایج تاییدکنندة تعامل نقش آشکار و ناآشکار بنیان‏های اخلاقی در ارتباط با رفتار قلدری است و می‏تواند در شناخت بهتر آن و طراحی مداخلات آموزشی و درمانی روان‌شناختی مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of explicit and implicit associations of Moral foundations in students with bullying behavior: Application of implicit association test (IAT)

نویسندگان [English]

  • Soheila Sadatrasoul 1
  • Sosan Alizadeh Fard 2

1 MS.c. of Clinical Psychology of Payame Noor University

2 Assistant professor of Educational Psychology of Payame Noor University

چکیده [English]

The aim of this study was to compare the explicit and implicit associations of moral foundations in students with bullying behavior. The research method was descriptive and the statistical population included high school male students in first and second cycle in Tehran. 113 students from four high schools were selected by cluster available sampling method in the academic year of 1998-99. To collect data, the Illinois Bullying Questionnaire, the Moral Foundations Questionnaire (Hyatt and Graham, 2007) , and the Implicit Association Test for moral foundations (IAT) were used. Data were analyzed by using multiple regression analysis. The results showed that explicit associations in the ethical dimensions of care/harm and authority/subversion; and implicit associations in the dimensions of fairness/cheating, loyalty/betrayal, and sanctity/degradation could predict bullying behavior with confidence (p≥ 0.0001). These results confirm the interaction of the explicit and implicit role of moral foundations in relation to bullying behavior and could be effective in better understanding and designing training, and psychological interventions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Explicit associations
  • Implicit associations
  • Moral Foundations
  • Bullying
بیرامی، منصور؛ علائی، پروانه؛ حسنوند، باقر (۱۳۹۸). روان‌شناسی قلدری. انتشارات؛ آوای نور (چاپ اول) .
ﭼﺎﻟﻤﻪ، رضا (١٣٩٢). ﻛﻔﺎﻳﺖ روان‌سنجی ﻣﻘﻴﺎس ﻗﻠﺪرى اﻳﻠﻴﻨﻮﻳﺰ در داﻧﺶ‌آﻣﻮزان اﻳﺮاﻧﻰ: ﺑﺮرﺳﻰ رواﻳﻰ، ﭘﺎﻳﺎﻳﻰ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﻰ. ﻣﺠﻠﻪ روشﻫﺎ و ﻣﺪل‌ﻫﺎی روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻰ، ١١، ٥٢-٣٩.
حسنی، امید؛ شهبازیان خونیق، آرش؛ محمودی، احمد (۱۳۹۸). رابطه ویژگی‌های شخصیتی و بی‌انضباطی با قلدری دانش‌آموزان دورة دوم متوسطه. راهبردهای نو در روان‌شناسی و علوم تربیتی، (4) 1، 48-37.
صفری، خدیجه (1393). تأثیر به‌کارگیری آموزش مهارت‌های زندگی توسط معلمان بر کنترل رفتار زورگوئی دانش‌آموزان پایه پنجم و ششم مدارس ابتدایی شهرستان میناب، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور واحد تهران.
کاشف گسکرئی، آذر؛ مشایخ، مریم؛ حکمی، محمد (۱۳۹۵). رابطه بنیان‌های اخلاقی و خود تنظیمی هیجانی با رفتارهای پرخطر در دختران نوجوان اول دبیرستان. نشریه علمی، پژوهشی و فناوری البرز، (5) 2، 8-1.
لطف آبادی، حسین (۱۳۸۰). روان‌شناسی رشد اخلاقی، ارزشی و دینی در نوجوانی و جوانی. مجلة روان‌شناسی علوم انسانی (حوزه و دانشگاه) (29) 7،
محبی، مینا؛ میرنسب، میر محمود؛ فتحی آذر، اسکندر؛ هاشمی، تورج (۱۳۹۷). مطالعه مقایسه‌ای رفتار قلدری، پیوند با مدرسه و شایستگی اجتماعی در دانش‌آموزان قلدر و طرفداران قلدری. فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، (5) 4، 82-71.
نجات، پگاه. باقریان، فاطمه. حاتمی، جواد. شکری، امید (۱۳۹۴). بررسی ویژگی‌های شناختی -اجتماعی بازنمایی ذهنی و دغدغه‌های اخلاقی: گروه‌بندی، جهت‌گیری انگیزشی و بافت ارتباطی بنیاد‌های اخلاقی. فصلنامه علمی پژوهشی شناخت اجتماعی، 4 (1)، 126-109.
نجفی، محمود؛ بابائی، جلال؛ رضایی، علی محمد (۱۳۹۶). پیش‌بینی قلدری بر اساس مولفه‌های تحول مثبت نوجوانی و رضایت از زندگی. پژوهش‌نامة روان‌شناسی مثبت، (3) 11، 46-33.
 
 
Andrews, G. A. (2001). Promoting health and functioning in an aging population. British Medical Journal (Clinical Research Edition) , 3 (22): 728-729.
Bluemke, M., & Zumbach, J. (2007). Implicit and explicit measures for analyzing the aggression of computer gamers. In G. Steffgen & M. Gollwitzer (Eds.) , Emotions and aggressive behavior (p. 38–57). Hogrefe & Huber Publishers.
Cairns, R.B., Cairns, B. D., Neckerman, H. J., Gest, S. D., & Gariepy, J. L. (1988). Social networks and aggressive behaviour: Peel' support or peer rejection? Developmental Psychology, 24: 815-823.
Cranmer, G. A., Martin, M. M. (2015). An examination of aggression and adaption with moral foundations. Communication Research Reports, 360-366.
Currie, C., Zanotti, C., Morgan, A., Currie, D., de Looze, M., Roberts, C., Samdal, O., Smith, O., Barnekow, V. (2012). Social determinants of health and well-being among young people. Health Behavior in School-aged Children (HBSC) study: International report from the 2009/2010 survey. World Health Organizatio, Copenhagen.
De Houwer, J. (2006). What Are Implicit Measures and Why Are We Using Them? In R. W. Wiers & A. W. Stacy (Eds.) , Handbook of implicit cognition and addiction (p. 11–28). Sage Publications, Inc.
Disqiuseppe, R. C. (2003). Aggression in Adolescents. Journal of clinical Psychology, 10: 254-260.
Fazio, R. H., & Olson, M. A. (2003). Implicit measures in social cognition research: Their meaning and use. Annual Review of Psychology, 54: 327-297.
Garcia, A. I. S., and Margallo, E. M. (2014) .Bullying: what’s going on? A bibliographic review of last twelve months. Social and Behavior Sciences, 132: 269-276
Graham, J., Haidt, J., Koleva, S., Motyl, M., Iyer, R., Wojcik, S., Ditto, P. H. (2013). Moral foundation theory: The pragmatic validity of moral pluralism. Advances in Experimental Social Psychology, 47: 55-130.
Graham, J., Nosek, B. A., Haidt, J., Iyer, R., Koleva, S., & Ditto, P. H. (2011). Mapping the moral domain. Journal of Personality and Social Psychology, 101: 366-385.
Greenwald, A. G., McGhee, D. E., & Schwartz, J. K. L. (1998). Measuring individual differences in implicit cognition: The Implicit Association Test. Journal of Personality and Social Psychology, 74: 1464-1480.
Haid, J., & Graham, J. (2007). When Morality Opposes Justice: Conservatives Have Moral Intuitions that Liberls may not Recognize. Social Justice Research, 20 (1) : 98-116.
Harden, K. P., Quinn, P. D., & Tucker-Drob, E. M. (2012). Genetically influenced change in sensation seeking drives the rise of delinquent behavior during adolescence. Developmental Science, 15: 150-163.
Hong, J. S., Lee, C. H., Lee, N. Y., & Garbarino, J. (2014). A review of bullying prevention and intervention in South Korean school: An application of the sociol-ecological framework. Child Psychiatry & human Development, 45 (4) : 433-442.
Houbre, B, Tarquinio C, Thuilier I, Hergott E. (2006). Bullying among students and its consequences on health. European Journal of Education, 21 (2) : 183-208.
Hymel, S., Bonanno, R. A. (2014). Moral Disengagement Processes in Bullying. Theory in to practice. 53 (4) : 278-285.
Janoff-Bulman, R., Carnes, N. C. (2013) Surveying the moral landscape: Moral motives and group-based moralities. Personality and Social Psychology Review.17:219-36.
Jolliffe, D., Farrington, D. P. (2011). Is low empathy related to bullying after controlling for individual and social background variables? Journal of Adolescent; 34:59-71.
Kohlberg, L. (1976). Moral and Moralization: The Cognitive Developmental Approach, in T. Lickona (ed). Moral Development and Behavior: Theory, Research, and Social Issues. New York, Holt: Rinehart & Winston.
Matsuba, M. K., Walker, L. J. (2004). Extraordinary Moral Commitment: Young Adults Involved in Social Organization. Journal of personality, 72, 2.
Modin, B., Låftman, S. B. & Östberg, V. (2017). Teacher rated school ethos and student reported bullying-A multilevel study of upper secondary schools in stockholm, Sweden. International Journal of Environmental Research and Public Health, 14, 15-65.
Nagged, V. (2015). Successful coping strategies for Bullied students. A cross sectional study of suburban and urban students in grades 6 through 8. Cleveland, USA: Cleveland state university.
Nishina, A. (2004). A theoretical review of bullying: Can it be eliminated? Bullying, 35-62.
Olweus, D. (1993). Bullying at school: What we know and what we can do._Oxford: Blackwell.
Omura, M., Maguire, J., Levett-Jones, T., Stone, T. E. (2016). Effectiveness of assertive communication training programs for health professionals and students: a systematic review protocol. JBI database of systematic reviews and implementation reports, 14 (10) : 64-71.
Pozzoli, T. Gini, G. (2016). Bullying and defending behavior: The role of explicit and implicit moral cognition. Journal of School Psychology 59:67-81.
Priest, N., King, T., Bécares, L., & Kavanagh, A. M. (2016). Bullying Victimization and Racial Discrimination among Australian Children. American Journal of Public Health, 106 (10) , 1882-1884. doi: 10. 2105 /AJPH.2016.303328
Priest, N., King, T., Bécares, L., & Kavanagh, A. M. (2016). Bullying Victimization and Racial Discrimination among Australian Children. American Journal of Public Health,106 (10) , 1882-1884. doi:10.2105/-AJPH.2016.303328
Pronk, J. Olthof, T. and Goossens, F.A. (2015). Differential personality correlates of early adolescents bullying related outsider and defender behavior. Journal of Early Adolescence, 35 (8) : 1069-91.
Romera, E. M., Casas, J. A., Gómez Ortiz, O., Ortega_ Ruiz, R. (2019). Moral domain as risk and protective factor against bullying. An integrating perspective review. Aggression and violent behavior, 45, 75-82.
Rosen, L.D. (2007). Me, MySpace, and I: Parenting the Net Generation, London: Palgrave Macmillan.
Samara, M.,Burbidge,V., Asam.A., Foody, M., Smith .P.K. Morsi.H. (2017). Bullying and Cyberbullying: Their Legal Status and Use in Psychological Assessment. International Journal of Environmental Research and Public Health. 14 (1449) .2-17. doi: 10.3390/ ijerph14121449.
Sandstrom, M., Makover, H., & Bartini, M. (2013). Social context of bullying: Do misperceptions of group norms influence children's responses to witnessed episodes? Social Influence, 8 (2-3) , 196–215.
Seal, N. (2006). Preventing tobacco and drug use among Thai high school students through life skills training. Nurs Health Sci, 8 (3), 164- 8.
Ševčíková, A., & Šmahel, D. (2009). Online harassment and cyberbullying in the Czech Republic: Comparison across age groups. Journal of Psychology, 217, 227-229.
Shek, D.T.L., Sun, R.C.F., & Yu, L. (2013). Internet addiction. In DW Pfaff (Ed.) , Neuroscience in the 21st century: from basic to clinical, New York: Springer.
Slonje, R., & Smith, P.K. (2008). Cyberbullying: Another main type of bullying? Scandinavian Journal of Psychology, 49 (2) , 147-154.
Snowden, R. J., Craig, R. L., Gary, N. S. (2011). Indirect Behavioral measures of cognition among sexual offenders. Journal of sex Research, 48 (2-3) , 192_217.
Stockdale, L. A., Coyne, S. M., Nelson, D.A. and Erickson, D. H. (2015). Borderline personality disorder features, jealousy, and cyberbullying in adolescence. Personality and Individual Differences, 83: 148-153.
Tajfel, H. & John, T. (1979). An Integrative Theory of Intergroup Conflict: The Social Psychology of Intergroup Relations, Monterey, CA: Brooks/Cole. Pp 33-44.
Weber, S. J., & Cook, T. D. (1972). Subject effects in laboratory research: An examination of subject roles, demand characteristics, and valid inference. Psychological Bulletin, 77 (4) , 273–295.
Young, K. S. & Abreu, C. N. (2011). Internet addiction: A handbook and guide to evaluation and treatment. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc.