با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
مقایسه تداعی‌های آشکار و ناآشکار بنیان‌های اخلاقی در دانش‌آموزان دارای رفتار قلدری: کاربرد آزمون تداعی ناآشکار (IAT)

سهیلا سادات رسول؛ سوسن علیزاده فرد

دوره 8، شماره 3 ، اسفند 1399، صفحه 9-20

https://doi.org/10.30473/etl.2021.56025.3352

چکیده
  هدف این پژوهش، مقایسة تداعی‏های آشکار و ناآشکار مربوط به بنیان‏های اخلاقی در دانش‌آموزان دارای رفتار قلدری بود. روش پژوهش از نوع توصیفی و جامعة آماری شامل دانش‏آموزان پسر دورة اول و دوم دبیرستان شهر تهران بود که تعداد ۱۱۳ نفر از چهار دبیرستان به روش نمونه‏گیری خوشه‏ای در دسترس در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ انتخاب شدند. برای جمع‏آوری ...  بیشتر

فراتحلیل کاربرد علوم شناختی در یادگیری ترکیبی

نسیم سعید؛ محمد احمدی ده قطب الدینی

دوره 8، شماره 3 ، اسفند 1399، صفحه 21-34

https://doi.org/10.30473/etl.2021.42083.2795

چکیده
  از آنجایی‌که هدف اصلی تحقیق، فراتحلیل کاربرد علوم شناختی در یادگیری ترکیبی بود، برای انجام تحقیق از روش‌شناسی فراتحلیل مبتنی بر برآورد اندازة اثر کاربرد علوم شناختی در یادگیری ترکیبی استفاده شد. از بین جامعة آماری تحقیق در بازة زمانی 1397-1380 تعداد 28 تحقیق یافت شد که از این تعداد بر اساس روش نمونه‌گیری هدفمند مبتنی بر تحقیقات میدانی ...  بیشتر

تحلیل پدیدارشناختی عوامل مؤثر بر تعاملات در محیط آموزش الکترونیکی

جواد پورکریمی؛ زهره علیمردانی

دوره 8، شماره 3 ، اسفند 1399، صفحه 35-46

https://doi.org/10.30473/etl.2021.49623.3106

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر تعامل در جریان یاددهی- یادگیری در بین دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دورة آموزش الکترونیکی دانشگاه تهران اجرا شد. این پژوهش به ‌صورت کیفی و به روش پدیدارشناسانه با روش نمونه‌گیری هدفمند صورت پذیرفته است. جامعة مورد مطالعه این پژوهش همة دانشجویان دوره‌های الکترونیک دانشگاه تهران بودند که  چهل ...  بیشتر

تبیین الگوی علی سبک های یادگیری مرجح دانشجویان، یادگیری غیررسمی دیجیتال و عملکرد تحصیلی آنان

الهام حیدری؛ رحمت اله مرزوقی؛ زهرا رفعت جو

دوره 8، شماره 3 ، اسفند 1399، صفحه 47-58

https://doi.org/10.30473/etl.2021.53237.3237

چکیده
  هدف کلی پژوهش بررسی روابط سبک یادگیری مرجح و عملکرد تحصیلی با نقش واسطه‌ای یادگیری غیررسمی دیجیتال در میان دانشجویان دانشگاه شیراز بود. روش مطالعة حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. نمونة پژوهش شامل 320 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، انتخاب شدند. ابزار‌های مورد استفاده این پژوهش، ...  بیشتر

بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس هیجان‌پذیری در تدریس: رواسازی، اعتبار یابی و تحلیل عاملی

معصومه عزیزی

دوره 8، شماره 3 ، اسفند 1399، صفحه 59-70

https://doi.org/10.30473/etl.2021.54020.3273

چکیده
  با توجه به نقش هیجانات معلم در محیط آموزشی و اهمیت ابزار اندازه‌گیری در این زمینه، مطالعه حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس هیجان‌پذیری در تدریس صورت پذیرفت. مطالعة حاضر از حیث هدف، کاربردی و از نظر روش، غیر آزمایشی و توصیفی- پیمایشی است. جامعة آماری شامل همة دبیران دورة دوم متوسطه دبیرستان‌های دولتی و غیر دولتی شهر زابل ...  بیشتر

تدوین مدل علّی رضایت از مدرسه بر اساس ادراک محیط کلاس و ادراک حمایت معلم با نقش واسطه‌ای پایستگی تحصیلی و درگیری تحصیلی

حوریه یایرام نژاد؛ یحیی یاراحمدی؛ حمزه احمدیان؛ مریم اکبری

دوره 8، شماره 3 ، اسفند 1399، صفحه 71-84

https://doi.org/10.30473/etl.2021.55255.3321

چکیده
  هدف این پژوهش تدوین مدل علی رضایت از مدرسه بر اساس ادراک محیط کلاس و ادراک حمایت معلم با نقش واسطه‌ای پایستگی تحصیلی و درگیری تحصیلی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و مدل‌ معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش را همه دانش‌آموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه شهرستان نقده تشکیل دادند که در سال تحصیلی 99-98 مشغول به تحصیل بودند. از ...  بیشتر

ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامة هوش هیجانی صفت‌محور ـ نسخة نوجوان: ساختار عاملی، روایی و پایایی

علی خدایی؛ سید میثم سید احمدی

دوره 8، شماره 3 ، اسفند 1399، صفحه 85-99

https://doi.org/10.30473/etl.2021.52485.3206

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف آزمون روان‌سنجی نسخة کوتاه پرسش‌نامة هوش هیجانی صفت‌محور برای نوجوانان (TEI-ASF، پتریدس، سانگاریو، فرنهام و فردریکسون، 2006) در بین گروهی از نوجوانان سرآمد ایرانی انجام شد. در مطالعة همبستگی حاضر، 347 نوجوان سرآمد (148 پسر و 199 دختر) به نسخة کوتاه پرسش‌نامة هوش هیجانی صفت‌محور برای نوجوانان و مقیاس تاب‌آوری نوجوان (ARS، ...  بیشتر