با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ایران

2 کارشناس ارشد گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر تعامل در جریان یاددهی- یادگیری در بین دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دورة آموزش الکترونیکی دانشگاه تهران اجرا شد. این پژوهش به ‌صورت کیفی و به روش پدیدارشناسانه با روش نمونه‌گیری هدفمند صورت پذیرفته است. جامعة مورد مطالعه این پژوهش همة دانشجویان دوره‌های الکترونیک دانشگاه تهران بودند که  چهل نفر از آنها که در نیمسال دوم 1398- 1397 مشغول به تحصیل بودند، به‌عنوان نمونه موردمطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبة عمیق نیمه ساختاریافته بود، متن مصاحبه‌ها با روش تحلیل محتوای کیفی و به شیوة تحلیل مضمون بازنگری و تجزیه ‌و تحلیل شدند و مصاحبه‌ها تا حد اشباع داده‌ها ادامه یافت. نتایج گویای آن است که 360 گزاره مفهومی اولیه با چهل مقولة فرعی و چهار گزارة مقوله‌ای اصلی تأثیرگذار بر کیفیت یادگیری در قالب عوامل آموزشی، فناوری، علمی و فردی قابل‌شناسایی است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که تعامل در محیط یادگیری الکترونیکی با مهارت‌های آموزشی و علمی استادان و عوامل فردی و فناوری هم استادان و هم دانشجویان ارتباط مستقیم دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Phenomenological Analysis of the Factors Affecting Interactions in the E-Learning Environment

نویسندگان [English]

  • Javad Pourkarimi 1
  • zohreh alimardani 2

1 Assistant Professor Department of Educational Management and Planning, Department of Educational Management and Planning, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Iran

2 M.Sc. Student in Management and Educational Planning, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to identify the factors affecting the interaction in the teaching-learning process among postgraduate students in e-learning at the University of Tehran. This research has been done qualitatively and phenomenologically with purposive sampling method. The statistical population of this study was all students of electronic courses at the University of Tehran, of which 40 who were studying in the second semester of 2018-2019 were studied as a sample. The data collection tool was in-depth semi-structured interviews, the text of the interviews was reviewed and analyzed by qualitative content analysis and content analysis, and the interviews continued until the data were saturated. The results show that 360 basic conceptual propositions with 40 sub-categories and 4 main category propositions affecting the quality of learning can be identified in the form of educational, technological, scientific and personal factors. Findings indicate that interaction in the e-learning environment is directly related to the educational and scientific skills of professors and individual and technological factors of both professors and students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interaction
  • E-Learning
  • University of Tehran
پور جمشیدی، مریم (1392). تعیین عوامل مؤثر بر تعامل در آموزش مبتنی بر وب و ارائه الگوی مناسب جهت بهبود آن. رسالة دکتری، دانشکدة روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.
پورکریمی، جواد؛ علیمردانی، زهره (1399). عوامل مؤثر بر تعاملات در محیط‌های یادگیری الکترونیک (مطالعه‌ای فراترکیب). فصلنامة فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی (1 )11- پیاپی41, 25-44.
جعفری‌فر، زهره؛ خراسانی، اباصلت؛ رضایی زاده، مرتضی (2016). شناسایی و رتبه‌بندی چالش‌های یادگیرندگان در آموزش و به‌سازی مجازی منابع انسانی (مطالعة موردی: دانشگاه شهید بهشتی. فناوری آموزش (11)1، 1-20.
رضایی، بیژن؛ نادری، نادر؛ تارین، حمداله؛ جعفری, حبیب (1396). پژوهشی آمیخته در فرصت‌ها و تهدیدهای یادگیری الکترونیکی. علوم تربیتی, 24(2), 151-174.
حسن زاده طالشی، منا؛ هاشمی، سهیلا؛ ایزدی, صمد. (1399). چالش‌های توسعه مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس هوشمند شهرستان بابلسر فصلنامه علمی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی 8(2), 21-32.
عبدلی، افسانه؛ پورشافعی، هادی و زین الدینی میمند، فاطمه (1396). بررسی وضعیت کیفیت تدریس مدرسان در نظام آموزش عالی: ضرورت توجه به تدریس تعاملی (مطالعه موردی: دانشجویان کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان جنوبی) مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان(3)11، 47-76.
کمال خرازی، علی‌نقی؛ بازرگان، عباس؛ نارنجی ثانی، فاطمه و مصطفوی، زینب السادات (1394). بررسی رابطۀ بین میزان انواع تعامل دانشجویان گروه فنی مهندسی مؤسسۀ آموزش عالی مهر البرز با عملکرد تحصیلی. فصلنامه آموزش مهندسی ایران. 89-111، (68) 17.
محمودی، مهدی (1392). ﺗﺤﻠﻴﻞ راﺑﻄﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ آﻣﻮزﺷﻲ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ. رساله دکتری، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور.
محمودی، مهدی، کریمی، ارسلان (1397). بررسی عوامل مؤثر بر آموزش الکترونیکی با تأکید بر نقش قابلیت‌های فناوری اطلاعات، ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روان‌شناسی، آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.
معصومی فرد، مرجان (1398). مطالعه رابطه انواع تعامل در یادگیری الکترونیکی باکیفیت یادگیری مشارکتی (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش محیط‌زیست). فصلنامه علمی پژوهشی آموزش محیط‌زیست و توسعه پایدار, 7(3), 103-114.
میرهاشمی روته، زهرا و سادات شکری، امید (1397). رابطة باورهای خودکارآمدی ادراک شده و تعامل معلم دانش‌آموز: نقش واسطه‌ای هیجانات معلم. فصلنامه علمی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی،6 (3)، 37- 52.
 
 
Al-Azawei, A., Parslow, P., & Lundqvist, K. (2016). Barriers and opportunities of e-learning implementation in Iraq: A case of public universities. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 17(5(
Alshahrani, S., Ahmed, E., & Ward, R. (2017). The influence of online resources on student–lecturer relationship in higher education: a comparison study. Journal of Computers in Education, 4(2), 87-106.
Berry, S. (2019). Faculty Perspectives on Online Learning: The Instructor's Role in Creating Community. Online Learning, 23(4).
Cheng, G., & Chau, J. (2016). Exploring the relationships between learning styles, online participation, learning achievement and course satisfaction: An empirical study of a blended learning course. British Journal of Educational Technology, 47(2), 257-278
Chigeza, P., & Halbert, K. (2014). Navigating E-Learning and Blended Learning for Pre-Service Teachers: Redesigning for Engagement, Access and Efficiency. Australian Journal of Teacher Education, 39(11), n11.
Dehghan, A., Dugger, J., Dobrzykowski, D., & Balazs, A. (2014). The antecedents of student loyalty in online programs. International journal of educational management, 28(1), 15-35.
Joksimović, S., Gašević, D., Kovanović, V., Riecke, B. E., & Hatala, M. (2015). Social presence in online discussions as a process predictor of academic performance. Journal of Computer Assisted Learning, 31(6), 638-654
Kilburn, A., Kilburn, B., & Cates, T. (2014). Drivers of student retention: System availability, privacy, value and loyalty in online higher education. Academy of Educational Leadership Journal, 18(4).
Liu, L., & Chen, L. T. (2020, April). Preparing Teacher Education Students to Assess Technology-Integrated Teaching and Learning. In Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (pp. 1096-1100). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE)
Palloff, R. M., & Pratt, K. (2010). Collaborating online: Learning together in community (Vol. 32). John Wiley & Sons.‏
Pescador Vargas, B. (2014). Hacia una sociedad del conocimiento? Revista Med, 22(2), 6-7.‏
Rajabalee, B. Y., Santally, M. I., & Rennie, F. (2020). A study of the relationship between students’ engagement and their academic performances in an eLearning environment. E-Learning and Digital Media, 17(1), 1-20.
Williams, K. J., Lee, K. E., Hartig, T., Sargent, L. D., Williams, N. S., & Johnson, K. A. (2018). Conceptualising creativity benefits of nature experience: Attention restoration and mind wandering as complementary processes. Journal of Environmental Psychology, 59, 36-45.‏