با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دکترای روانشناسی، هیئت علمی دانشگاه زابل، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

چکیده

با توجه به نقش هیجانات معلم در محیط آموزشی و اهمیت ابزار اندازه‌گیری در این زمینه، مطالعه حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس هیجان‌پذیری در تدریس صورت پذیرفت. مطالعة حاضر از حیث هدف، کاربردی و از نظر روش، غیر آزمایشی و توصیفی- پیمایشی است. جامعة آماری شامل همة دبیران دورة دوم متوسطه دبیرستان‌های دولتی و غیر دولتی شهر زابل در سال تحصیلی 99-1398بود (435 نفر). نمونه‌ای در دسترس و به حجم 300 نفر انتخاب شد. جهت اجرای پژوهش، مقیاس‌های هیجان‌پذیری در تدریس (ETS) ویلاویسنسو (2010) و عاطفه مثبت و منفی واتسن (1988) به صورت برخط طراحی و لینک مربوط در اختیار گروه تلگرامی جامعة آماری مذکور قرار گرفت. پس از جمع آوری داده‌ها به تعداد مورد نظر، تحلیل‌های آماری با استفاده از نرم‌افزارهای spss.21 و Lisrel 8.5 انجام گردید. برای احراز روایی از روایی محتوایی، روایی سازه، روایی همگرا و تحلیل عاملی تأییدی و جهت تعیین پایایی از روش همسانی درونی بهره گرفته شد. بررسی نظر متخصصان، روایی محتوایی را تایید و الگوی همبستگی بین خرده مقیاس‌ها روایی سازة مناسب این مقیاس را نشان داد. همچنین، نتایج حاصله از ضرایب همبستگی بین زیرمقیاس‌‌ها با عاطفه مثبت و منفی حاکی از روایی همگرا بود. تحلیل عاملی تأییدی نیز از برازش قابل قبولی برخوردار و نشان داده شد که توزیع ماده‌ها در هر پنج زیر مقیاس خشم، غرور، لذت، احساس گناه، ملالت و آزردگی با آزمون اصلی مطابقت دارد. ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس‌های خشم، غرور، لذت، احساس گناه، ملالت و آزردگی در دامنة 0.79 تا 0.90 به دست آمد. با عنایت به نتایج حاصل، نسخة  فارسی مقیاس هیجان‌پذیری در تدریس ویلاویسنسو (2010) برای جامعة ایرانی از اعتبار و روایی کافی برخوردار است و جهت ارزیابی هیجانات تدریس دبیران دورة دوم متوسطه می‌توان از آن بهره گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Psychometric Characteristics of the Emotionality in Teaching Scale: Validation, Reliability and Factor Analysis

نویسنده [English]

  • Masoumeh Azizi

PhD in Psychology, University of Zabol , Faculty of Literature and Humanities, Department of Information Science

چکیده [English]

Due to the role of teacher's emotions in the educational environment and the importance of measuring tools in this field, the present study was conducted with the aim of examining the psychometric characteristics of the emotionality in teaching. The research method was descriptive-survey and the statistical population included all the teachers of second cycle of public and non-governmental high schools in Zabol city in academic year of 2019-2020 (435 people). A sample of 300 people was selected. In order to conduct the research, the emotionality in teaching (ETS) of Villavicencio (2011) and the positive and negative emotion of Watson (1988) scales’ were designed online and the relevant link was sent to the Telegram group of the statistical community. After collecting the data in the desired number, statistical analyses were conducted using SPSS21 and Lisrel8.5  software’s. Content validity, structural validity, convergent validity and confirmatory factor analysis were used to achieve validity, and internal consistency method was used to determine reliability .The experts' opinions confirmed the content validity. The correlation pattern between the subscales showed validity of the structure of this scale. Also, the results of correlation coefficients between subscales with positive and negative emotions indicated convergent validity. Confirmatory factor analysis was also acceptable and it was shown that the distribution of substances in all five subscales corresponds to the main test .cronbach's alpha coefficient was obtained for the subscales of anger, pride, pleasure, guilt, boredom and annoyance in the range of 0.79 to 0.90. Regarding the results, the Persian version of the Villavicencio (2011) the emotionality in teaching scales has sufficient validity and reliability for the Iranian society and can be used to evaluate the teaching emotions of high school teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotion
  • Teaching
  • Emotionality in Teaching
  • Validity
  • Reliability
تقی پور فرشی، فریبا.، انتصار فومنی، غلامحسین (1395). ویژگی رابطه‌های شخصیتی با بهره‌وری با تاکید بر نقش میانجی هیجان‌پذیری در تدریس مطالعه موردی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد تبریز. مدیریت بهره‌وری، 10 (39): 151-170.
خدایی، علی (1397). نسخۀ فارسی سیاهۀ هیجان معلم: یک مطالعۀ روان‌سنجی. پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 5 (4): 25-38.
دهقانزاده فراشاه، فاطمه.، عبدالحسینی، احمد (1395). رابطة بین هیجان‌پذیری در تدریس و کمال گرایی معلمان ابتدایی شهر یزد. دوّمین همایش ملّی روان‌شناسی مدرسه. اردبیل: دانشگاه محقق اردبیلی.
رستگار، احمد، صیف، محمدحسن، عابدینی، یاسمین (1395). ارائه مدل علی روابط سرمایه‌های روان‌شناختی و هیجانات تدریس: نقش واسط‌های خستگی هیجانی. فصلنامه پژوهش‌های کاربردی روان‌شناختی، 4 (7): 51-71.
قاسمی کندسکلایی، نرگس.، اعلائی، غلامحسین (1397). تحلیل رابطۀ بین هوش فرهنگی با هیجان‌پذیری در تدریس معلمان. دو فصلنامة علمی پژوهشی مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 6 (17): 147-168.
کارشکی، حسین (1391). روابط ساختاری خطی در تحقیقات علوم انسانی )مبانی و راهنمای آسان کاربرد نرم‌افزار لیزرل). تهران: آوای نور.
کارشکی، حسین.، کوهی، محمد.، آهنی، زهرا (1395). روا سازی مقیاس هیجان‌های معلم در مدارس ابتدایی شهر مشهد. اندازه‌گیری تربیتی، 6 (24): 200-171.
 کوهی، محمد.، گراوند، یاسر.، قاسم زاده، عباس.، عباسی جوشقان، احسان (1398). رزیابی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامة هیجان‌های تدریس دانشگاهی. اندازه‌گیری تربیتی، 9 (35): 55-74.
ناصری جهرمی، رضا.، محمدی، مهدی.، مختاری، زینب.، حسامپور، زهرا.، ناصری جهرمی، راحیل (1399). واکاوی تجارب معلمان دوره ابتدایی از ذهن‌آگاهی حین تدریس: یک پژوهش کیفی. تدریس پژوهی. 8 (1): 1-20.
 
Atmaca, Çağla., Rızaoğlu, Filiz., Türkdoğan, Turgut., Yaylı, Demet. (2020). An emotion focused approach in predicting teacher burnout and job satisfaction. Teaching and Teacher Education, 90: 103-125.
Bahia, S., Freire, I., Amaral, A., & Teresa Estrela, M. (2013). The emotional dimension of teaching in a group of Portuguese teachers. Teachers and Teaching, 19(3): 275-292.
Boehm , Julia K., Chen, Ying., Qureshi, Farah., Soo, Jackie., Kubzansky, Laura D. (2020). Positive emotions and favorable cardiovascular health: A 20-year longitudinal study. Preventive Medicine, 136: 103-106.
Brace, Nicola., Kemp, Richard., Snelgar, Rosemary. (2006). SPSS for Psychologists: A Guide to Data Analysis Using SPSS for Windows. 3rd Edition, New York: Palgrave Macmillan.
Chen, J. (2016). Understanding teacher emotions: The development of a teacher emotion inventory. Teaching and Teacher Education, 55, 68-77.
Eckland, Nathaniel S., Berenbaum, Howard. (2020). Emotional Awareness in Daily Life: Exploring its Potential Role in Repetitive Thinking and Healthy Coping. Behavior Therapy, In press, journal pre-proofAvailable online 22 April 2020.
Frenzel, A. C., Pekrun, R., & Goetz, T. (2010). Achievement Emotions Questionnaire for Teachers (AEQ teacher)—user’s manual. University of Munich: Department of Psychology.
Frenzel, Anne C., Pekrun, Reinhard., Goetz, Thomas., Daniels, Lia M., Klassen, Robert M. (2016). Measuring Teachers’ enjoyment, anger, and anxiety: The Teacher Emotions Scales (TES). Contemporary Educational Psychology, 46: 148-163.
Geddes, Deanna., Lindebaum, Dirk. (2020). Unpacking the ‘why’ behind strategic emotion expression at work: A narrative review and proposed taxonomy. European Management Journal, In press, corrected proofAvailable online 14 February 2020.
Hagenauer, G., & Volet, S. E. (2014). I don’t hide my feelings, even though I try to: insight into teacher educator emotion display. The Australian Educational Researcher, 41(3): 261-281.
Hargreaves, A. (2005) Educational change takes ages: Life, career and generational factors in teachers' emotional responses to educational change. Teaching and Teacher Education, 21(8), 967- 983.
Herzberg, Max P., Gunnar, Megan R. (2020). Early life stress and brain function: Activity and connectivity associated with processing emotion and reward. NeuroImage, 209. Available online 17 April 2020.
Jiang, Jingwen., Vauras, Marja., Volet, Simone., Wang, Yili. (2016). Teachers' emotions and emotion regulation strategies: Self- and students' perceptions. Teaching and Teacher Education, 54: 22-31.
Liu, Zhen-Tao., Xie, Qiao., Wu, Min., Cao, Wei-Hua., Mao, Jun-Wei . (2018). Speech emotion recognition based on an improved brain emotion learning model. Neurocomputing, 30: 145-156.
Lohbeck, Annette., Hagenauer, Gerda., Frenzel, Anne C. (2018). Teachers' self-concepts and emotions: Conceptualization and relations. Teaching and Teacher Education, 70: 111-120.
Lupea, Mihaiela., Briciu, Anamaria. (2019). Studying emotions in Romanian words using Formal Concept Analysis. Computer Speech & Language, 57: 128-145.
Pekrun, R. (2005). emotion educational in problems open and Progress. Instruction and Learn, 15: 497-506
Pekrun R, Goetz T, Frenzel AC, Barchfeld P, Perry RP. (2011). Measuring emotions in students’ learning and performance: The Achievement Emotions Questionnaire (AEQ). Contemporary Educational Psychology, 36(1): 36–48.
Postareff, L., & Lindblom-Ylänne, S. (2011). Emotions and confidence within teaching in higher education. Studies in Higher Education, 36(7): 799-813.
Ricketts, J. C. (2003). The Efficacy of Leader ship Development, Critical Thinking Dispositions, and Students Academic Performance on the Critical Thinking Skills of Selected Youth Leaders. Dissertation Presented to the Graduate School of the University of Florida in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy,
Robina-Ramírez, Rafael., Merodio, José., McCallum, Stephen. (2020). What role do emotions play in transforming students’ environmental behaviour at school? Journal of Cleaner Production, 25: 81-93.
Salavera, Carlos., Antoñanzas, José L., Noé, Raquel., Teruel, Pilar. (2014). Emotion and Anxiety in Teachers. Research of Teaching Physical Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 132 (15): 577-581.
Teal, Renee., Roberts, Michele., Harrigan, Paul., Clarkson, Jo., Rosenberg, Michael. (2020). Leveraging spectator emotion: A review and conceptual framework for marketing health behaviors in elite sports. Sport Management Review, 23 (2): 183-199.
Trigwell, K. (2009). Relations between teachers’ emotions in teaching and their approaches to teaching in higher education: A pilot study. Paper presented at 13th conference of the European Association for Research on Learning and Instruction. Amsterdam, Netherlands.
Trigwell, K. (2012). Relations between teachers’ emotions in teaching and their approaches to teaching in higher education. Instructional Science, 40(3): 607-621.
Villavicencio, F. T. (2010). The development and validation of the emotionality in teaching scale (ETS). Educational Measurement and Evaluation Review, 2: 6-23.
Yamac, Ahmet .(2014). Classroom Emotions Scale For Elementary School Students (Ces-Ess). Mevlana International Journal of Education, 4(1): 150-163.