با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استاد و مربی مشاور

چکیده

این پژوهش به منظور اثربخشی مداخله مبتنی بر شفقت (CFT) بر روی تاب‌آوری تحصیلی و امیدواری دانش‌آموزان پسر اهمال‌کار تحصیلی مقطع دوم متوسطه انجام شده است. روش تحقیق این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل است. با استفاده از پرسش‌نامه‌های تاب‌آوری تحصیلی مارتین، امیدواری اشنایدر و همکاران، و اهمال‌کاری تحصیلی سولومون و رایتلوم، 28 نفر از دانش‌آموزان پسر اهمال‌کار تحصیلی مقطع دوم متوسطه به طور هدفمند انتخاب و به طور تصادفی ساده در دو گروه آزمایشی و کنترل (هر گروه 14 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایشی هشت جلسه فنون CFT را بر اساس بسته آموزشی نف آموزش دیدند و گروه کنترل آموزشی در این زمینه دریافت نکردند. پس از اجرای CFT، بار دیگر تاب‌آوری تحصیلی، امیدواری و اهمال‌کاری تحصیلی دانش‌آموزان هر دو گروه مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. از تحلیل کوواریانس چندمتغیری (مانکوا) و تک متغیری (آنکوا) برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. با توجه به نمرات پس‌آزمون، F محاسبه شده هم در تحلیل مانکوا و هم در تحلیل آنکوا برای متغیرهای تاب‌آوری تحصیلی، امیدواری و اهمال‌کاری تحصیلی در هر دو گروه تفاوت معنادار را نشان داد. به طور کلی این پژوهش در همسویی با نتایج پژوهش‌های مشابه حاکی از آن است، روش CFT در افزایش تاب‌آوری تحصیلی، امیدواری و کاهش اهمال‌کاری تحصیلی دانش‌آموزان پسر می‌تواند نقش موثری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Compassion Focused Therapy (CFT) on Academic Resili-ency and Hopefulness in the Academic Procrastination of Male Students of the Second Degree of High School

نویسنده [English]

  • MOBINA TARKHAN

ostad

چکیده [English]

The aim of the research was to evaluate the effectiveness of compassion focused therapy (CFT) on academic resiliency and hopefulness in the academic procrastination of male students of the second degree of high school. This research method was semi-experimental with pretest-posttest design. Using Martin's academic resiliency, Schneider and et al's hopefulness and Solomon and Ratilom's academic procrastination questionnaires, 28 procastinated male students of the second degree of high school were purposively selected and were randomly assigned into two experimental and control group. (each group: 14). The experimental group received 8 sessions of CFT based on Neff’s instruction package and the control group did not receive any training in this field. After conducting the CFT, academic resiliency, hopefulness and academic procrastination of the students of two groups were measured again. Data were analyzed using multivariate covariance analysis (MANCOVA) and univariate covariance analysis (ANCOVA). According to the posttest scores of calculated F either in the Mancova analysis and either in the Ancova analysis for acadmic resiliency, hopefulness and academic procrastination showed significant differences in both groups. The results of this research which are in accordance with other studies, showed that CFT has significant role in increasing academic resiliency and hopefulness and decreasing academic procrastination in the male students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Resiliency
  • Compassion Focused Therapy
  • Academic Procrastination
  • Hopefulness
اطهری، ز. برزگر بفرویی، ک. زارع، م (1399). بررسی نقش شفقت به خود در اهمال‌کاری تحصیلی با واسطه‌گری اجتناب تجربه‌ای در دانشجویان دانشگاه یزد. فصلنامة علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 1(29)، 44-35.
دشت بزرگی، ز. همایی، ر (1397). رابطة شفقت به خود، حمایت اجتماعی و امیدواری با تعلل‌ورزی تحصیلی دانشجویان پرستاری. فصلنامة راهبردی آموزش در علوم پزشکی. 11(1) 126-132.
ستایشی اظهری, م, میرنسب, م, محبی, م (1396). رابطة امیدواری و پیشرفت تحصیلی با نقش میانجی‌گری اهمال‌کاری تحصیلی در دانش‌آموزان. نشریة علمی آموزش و ارزشیابی، 10(37), 125-142.‎
طاهرکرمی، ژ. حسینی، ا. دشت بزرگی، ز (1397). اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت به خود بر تاب‌آوری، خودگسستگی، امید به زندگی و بهزیستی روان‌شناختی زنان در حال یائسگی شهر اهواز، فصلنامه سلامت اجتماعی. 5(3):121-132.
عبدالشاهی، ح. سرافراز، م، ر (1398). نقش واسطه‌ای شرم و گناه در رابطۀ شفقت به خود و اهمال‌کاری تحصیلی. فصلنامه اصول بهداشت روانی, 21(4), 253-261.‎
میرزائی, ش, کیامنش, ع. حجازی, الف. بنی جمالی, ش (1397). رابطه تکالیف برانگیزنده با تاب‌آوری تحصیلی: نقش واسطه‌ای اهداف تبحری و ادراک شایستگی. نشریة علمی فناوری آموزش, 14(1), 39-47.‎
 
 
Alexander, E. S., & Onwuegbuzie, A. J. (2007). Academic procrastination and the role of hope as a coping strategy. Personality and individual differences, 42(7), 1301-1310.
Balkis, M., & Duru, E. (2007). The Evaluation of the Major Characteristics and Aspects of the Procrastination in the Framework of Psychological Counseling and Guidance. Educational Sciences: Theory & Practice, 7, 376-385.
Beaumont, E., Galpin, A., & Jenkins, P. (2012). 'Being kinder to myself': A prospective comparative study, exploring post-trauma therapy outcome measures, for two groups of clients, receiving either Cognitive Behaviour Therapy or Cognitive Behaviour Therapy and Compassionate Mind Training. Counselling Psychology Review. 27, 31-43.
Coyne, L. W., Gould, E. R., Grimaldi, M., Wilson, K. G., Baffuto, G., & Biglan, A. (2020). First things first: parent psychological flexibility and self-compassion during COVID-19. Behavior analysis in practice, 5, 1-7.
Demeter. K., Szabo, K., Maior, E., Farcas, S., Kalcza, J., & Janos, R., (2015). Associations between academic performance, academic attitudes, and procrastination in a sample of undergraduate students attending different educational forms. Social and Behavioral Sciences, 187(13), 45-49.
Drysdale, M. T., & McBeath, M. (2014). Exploring Hope, Self-Efficacy, Procrastination, and Study Skills between Cooperative and Non-Cooperative Education Students. Asia-Pacific Journal of Cooperative Education, 15(1), 69-79.
Frostadottir, A. D., & Dorjee, D. (2019). Effects of mindfulness based cognitive therapy (MBCT) and compassion focused therapy (CFT) on symptom change, mindfulness, self-compassion, and rumination in clients with depression, anxiety, and stress. Frontiers in psychology, 5: 157-169.
Germer, C., and Barnhofer, T. (2017). Mindfulness and compassion similarities differences, in Compassion: Concepts, research and applications, journal of clinical psychology, 21(5), 325-332.
Gilbert, P. (2009). Introducing compassion-focused therapy. Advances in psychiatric treatment, 15(3), 199-208.
Gilbert, P., & Irons, C. (2004). A pilot exploration of the use of compassionate images in a group of self‐critical people. Memory, 12(4), 507-516.
Gilbert, P., & Procter, S. (2006). Compassionate mind training for people with high shame and self‐criticism: Overview and pilot study of a group therapy approach. Clinical Psychology & Psychotherapy: An International Journal of Theory & Practice, 13(6), 353-379.
Goss, K., & Allan, S. (2010). Compassion focused therapy for eating disorders. International Journal of Cognitive Therapy, 3(2), 141-158.
Hanrish, R. (2005). Student resilience and academic performance. Recruhtment &relention higher education, 11: 121-130.
Heriot‐Maitland, C., Vidal, J. B., Ball, S., & Irons, C. (2014). A compassionate‐focused therapy group approach for acute inpatients: Feasibility, initial pilot outcome data, and recommendations. British Journal of Clinical Psychology, 53(1), 78-94.
Kandemir, M. (2014). Reasons of academic procrastination: Self-regulation, academic self-efficacy, life satisfaction and demographics variables. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 152, 188-193.
Kelly, A. C., Zuroff, D. C., Foa, C. L., & Gilbert, P. (2010). Who benefits from training in self-compassionate self-regulation? A study of smoking reduction. Journal of social and Clinical Psychology, 29(7), 727-755.
Leaviss, J., & Uttley, L. (2015). Psychotherapeutic benefits of compassion-focused therapy: An early systematic review. Psychological medicine, 45(5), 927-945.
Lucre, K. M., & Corten, N. (2013). An exploration of group compassion‐focused therapy for personality disorder. Psychology and Psychotherapy: theory, research and Practice, 86(4), 387-400.
Martin, A. J., & Marsh, H. W. (2006). Academic resilience and its psychological and educational correlates: A construct validity approach. Psychology in the Schools, 43(3), 35-45.
Masten, A. S., Herbers, J. E., Cutuli, J. J., & Lafavor, T. L. (2008). Promoting competence and resilience in the school context. Professional school counseling, 12(2): 1-14.
Neff, K. D. (2003). The development and validation of a scale to measure self-compassion. Self and identity, 2(3), 223-250.
Neff, K. D. (2016). The self-compassion scale is a valid and theoretically coherent measure of self-compassion. Mindfulness, 7(1), 264-274.
Neff, K. D., & McGehee, P. (2010). Self-compassion and psychological resilience among adolescents and young adults. Self and identity, 9(3), 225-240.
Paolo, S. (2015). Resilience and coping in trauma spectrum symptoms prediction: A structural equation modeling approach. Personality and Individual Differences, 77, 55-61.
Sommers-Spijkerman, M., Trompetter, H., Schreurs, K., & Bohlmeijer, E. (2018). Pathways to improving mental health in compassion-focused therapy: Self-reassurance, self-criticism and affect as mediators of change. Frontiers in psychology, 9, 24-42.
Vazeou-Nieuwenhuis, A., & Schumann, K. (2018). Self-compassionate and apologetic? How and why having compassion toward the self relates to a willingness to apologize. Personality and Individual Differences, 124, 71-76.
Yarnell, L. M., & Neff, K. D. (2013). Self-compassion, interpersonal conflict resolutions, and well-being. Self and Identity, 12(2), 146-159.
Yeung, D. Y., Ho, S. M., & Mak, C. W. (2015). Brief report: Attention to positive information mediates the relationship between hope and psychosocial well-being of adolescents. Journal of Adolescence, 42, 98-110.