با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
اثربخشی مداخله مبتنی بر شفقت (CFT) بر روی تاب‌آوری تحصیلی و امیدواری دانش-آموزان پسر اهمال‌کار تحصیلی مقطع دوم متوسطه

مبینا ترخان

دوره 8، شماره 4 ، خرداد 1400، صفحه 9-18

https://doi.org/10.30473/etl.2021.57643.3435

چکیده
  این پژوهش به منظور اثربخشی مداخله مبتنی بر شفقت (CFT) بر روی تاب‌آوری تحصیلی و امیدواری دانش‌آموزان پسر اهمال‌کار تحصیلی مقطع دوم متوسطه انجام شده است. روش تحقیق این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل است. با استفاده از پرسش‌نامه‌های تاب‌آوری تحصیلی مارتین، امیدواری اشنایدر و همکاران، و اهمال‌کاری ...  بیشتر

اثربخشی آموزش راهبردهای هدف‌گذاری در بهبود پیشرفت تحصیلی و دقت هدف‌گذاری دانش‌آموزان متوسطه اول

فرزین حق نظری؛ وحید نجاتی؛ حمیدرضا پوراعتماد

دوره 8، شماره 4 ، خرداد 1400، صفحه 19-30

https://doi.org/10.30473/etl.2021.56455.3377

چکیده
  در این پژوهش اثربخشی آموزش راهبردهای هدف‌گذاری مبتنی بر نظریۀ هدف‌گذاری بر بهبود هدف‌گذاری و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه اول بررسی گردید. بدین منظور 79 دانش‌آموز پسر پایۀ هفتم با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای در قالب دو گروه آزمایشی و گروه گواه در پژوهش شرکت کردند. بستۀ آموزش راهبردهای هدف‌گذاری بر اساس نظریۀ هدف‌گذاری ...  بیشتر

تاثیر محیط یادگیری مبتنی بر مباحثه بر بهبود مهارت‌های تصمیم‌گیری اخلاقی-اجتمایی: مقایسه دو راهبرد الگوسازی و مربی‌گری

محسن بیات؛ هاشم فردانش؛ جواد حاتمی؛ ابراهیم طلایی

دوره 8، شماره 4 ، خرداد 1400، صفحه 31-42

https://doi.org/10.30473/etl.2021.56589.3382

چکیده
  این مطالعه به بررسی تأثیر محیط یادگیری مبتنی بر مباحثه تحت پشتیبانی معلم (الگوسازی و مربی‌گری) بر بهبود مهارت‌های تصمیم‌گیری اخلاقی- اجتمایی دانش‌آموزان پرداخته است. سه کلاس پایة ششم دبستان انتخاب و به طور تصادفی در گروه‌های آزمایشی 1 (راهبرد الگوسازی)، آزمایش 2 (راهبرد مربی‌گری) و آزمایشی 3 (راهبرد ترکیبی) قرار داده شدند. سه محیط ...  بیشتر

تدوین مدل اندازه‌گیری پرسش‌نامة اخلاق زیست محیطی

ایرج فیروزفر؛ علیرضا فقیهی؛ نصراله عرفانی

دوره 8، شماره 4 ، خرداد 1400، صفحه 43-52

https://doi.org/10.30473/etl.2021.57165.3414

چکیده
  این پژوهش با هدف تدوین مدل اندازه‌گیری پرسش‌نامه اخلاق زیست‌محیطی انجام شد. روش تحقیق همبستگی بوده و در قالب مدل اندازه‌گیری به انجام رسید. جامعة آماری همة دانش‌آموزان دورة دوم متوسطه آموزش و پرورش شهر همدان به تعداد 14391 نفر بودند. حجم نمونه که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی انتخاب شدند، 986 نفر بود. ابزار گردآوری داده‌‌ها، پرسش‌نامه ...  بیشتر

ارائة مدل علّی روابط جذب شناختی، نیاز به شناخت و سودمندی ادراک شده یادگیری در واقعیت افزوده: نقش واسطه‌ای خودکارآمدی و درگیری شناختی

مریم درویشی؛ محمدحسن صیف؛ محمدرضا سرمدی؛ مهران فرج اللهی

دوره 8، شماره 4 ، خرداد 1400، صفحه 53-66

https://doi.org/10.30473/etl.2021.57812.3442

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل علّی روابط جذب شناختی، نیاز به شناخت و سودمندی ادراک شده یادگیری از طریق واقعیت افزوده (نقش واسطه‌ای خودکارآمدی موبایلی و درگیری شناختی) به روش توصیفی-همبستگی انجام گرفت. برای این منظور، از بین استان‌های نواحی غربی ایران، سه استان (همدان، کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری) و تعداد 600 دانشجوی دانشگاه پیام نور، ...  بیشتر

مدل یابی روابط علّی جهت گیری‌های هدفی و ارزیابی‌های شناختی با بهزیستی شغلی در معلمان: نقش واسطه‌ای راهبردهای مقابله شناختی و هیجان‌های معلم

سعیده پیرحسینلو؛ ولی اله فرزاد؛ منصوره شهریاری احمدی

دوره 8، شماره 4 ، خرداد 1400، صفحه 67-84

https://doi.org/10.30473/etl.2021.58320.3469

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف آزمون نقش میانجی‌گر راهبردهای مقابله شناختی و هیجانات معلم در رابطة ارزیابی‌های شناختی و جهت‌گیری‌های هدفی با بهزیستی شغلی در معلمان زن و مرد انجام شد. در این پژوهش همبستگی، 360 معلم (200 زن و 160 مرد) از مناطق 4 و 8 آموزش و پرورش شهر تهران با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدندو به پرسش‌نامة هدف‌های پیشرفت معلمان در ...  بیشتر

مقایسة‌ حافظة کاری، خلاقیت و انعطاف شناختی در دانش‌آموزان دو و تک‌زبانه (فارسی آذری زبان)

خدیجه زاداحمدکلاشی؛ علیرضا پیرخائفی؛ احمد سوری

دوره 8، شماره 4 ، خرداد 1400، صفحه 85-92

https://doi.org/10.30473/etl.2021.54016.3272

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مقایسة حافظة کاری، خلاقیت و انعطاف شناختی در دانش‌آموزان تک‌زبانه و دو زبانه فارسی آذری بود. روش پژوهش پس رویدادی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش‌آموزان دختر دوزبانه و تک‌زبانه منطقه 19 شهر تهران در سال 1396 بود که از این جامعه 120 نفر با روش نمونه‌گیری مرحله‌ای انتخاب گردید. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل پرسش‌نامه ...  بیشتر

نقش حمایت فراشناختی در افزایش پیچیدگی، صحت، و روانی مهارت های شفاهی در زبان انگلیسی

منوچهر جعفری گهر

دوره 8، شماره 4 ، خرداد 1400، صفحه 93-103

https://doi.org/10.30473/etl.2021.57447.3429

چکیده
  حمایت عبارت است از ارائة کمک به فراگیران و سپس کاهش تدریجی آن. این کاهش زمانی آغاز می‌شود که نشانه‌های پیشرفت در مهارت و دانش حمایت گیرنده بروز می‌کند و فرد نشان می‌دهد که توانایی پذیرش مسئولیت بیشتر در روند فراگیری را دارد. مطالعة حاضر به بررسی تاثیر حمایت‌های فراشناختی بر سه جنبة اصلی مهارت شفاهی زبانی یعنی پیچیدگی، صحت و روانی ...  بیشتر