با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه روان‌شناسی عمومی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف آزمون نقش میانجی‌گر راهبردهای مقابله شناختی و هیجانات معلم در رابطة ارزیابی‌های شناختی و جهت‌گیری‌های هدفی با بهزیستی شغلی در معلمان زن و مرد انجام شد. در این پژوهش همبستگی، 360 معلم (200 زن و 160 مرد) از مناطق 4 و 8 آموزش و پرورش شهر تهران با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدندو به پرسش‌نامة هدف‌های پیشرفت معلمان در کار (پاپایانو و چریستودولیس، 2007)، نسخة تجدیدنظرشدة مقیاس ارزیابی تنیدگی (رویلی، رویسچ، جاریکا و واگن، 2005)، نسخة تجدیدنظر شده پرسش‌نامة نظم‌دهی شناختی هیجان (گارنفسکی، کرایج و اسپیناون، 2001)، سیاهه هیجان معلم (چن، 2016) و مقیاس بهزیستی عاطفی وابسته به شغل (وتکاتویک و همکاران، 2000) پاسخ دادند. نتایج نشان داد که در نمونة معلمان زن و مرد مدل مفروض واسطه‌مندی نسبی راهبردهای مقابله و هیجانات پیشرفت در رابطة ارزیابی‌های شناختی و جهت‌گیری‌های هدفی با بهزیستی شغلی در معلمان زن و مرد با داده‌ها برازش مطلوبی داشت. افزون بر این، نتایج نشان داد که در مدل‌ مفروض، تمامی وزن های رگرسیونی از لحاظ آماری معنادار بودند و 55 درصد از پراکندگی نمرات بهزیستی شغلی از طریق جهت‌گیری‌های هدفی، ازریابی‌های شناختی، راهبردهای مقابله و هیجان‌های پیشرفت تبیین شد. در مجموع، نتایج پژوهش حاضر موافق با دغدغة غالب پژوهشگران تربیتی علاقه‌مند به تحلیل نیم‌رخ تجارب هیجانی و انگیزشی معلمان نشان داد که پیش‌بینی بهزیستی حرفه‌ای معلمان از طریق کیفیت‌هایی مانند جهت‌گیری‌های هدفی و ارزیابی‌های شناختی در بستر اطلاعاتی مفاهیمی دیگر مانند راهبردهای نظم‌بخشی هیجانی و هیجان‌های معلم محقق می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling the Causal Relationships of Goal Orientations and Cognitive Ap-praisals with Teachers’ Occupational Well-being: The Mediating Role of Cognitive Coping Strategies and Teacher’s Emotions

نویسندگان [English]

  • Saeideh Pirhosienloo 1
  • Valiollah Farzad 2
  • Mansooreh Shahriary Ahmadi 3

1 Ph.D. Student in Educational Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of General Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

This study examined the mediating effect of teacher’s emotions and cognitive coping strategies on the relationship between cognitive appraisal processes and goal orientations with male and female teachers’ job-related affective well-being. In this correlational study, 360 teachers (200 female and 160 male) who were selected through available sampling, responded the Teachers’ Achievement Goals in Work Questionnaire, the Stress Appraisal Measure-Revised, the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire, Teacher Emotion Inventory and the Job-Related Affective Well-Being Scale. The results showed that for total sample and for male and female teachers, the partially mediated model of teacher’s emotions and cognitive coping strategies on the relationship between cognitive appraisal processes and goal orientations with teachers’ emotional well-being had good fit to data. Furthermore, all of the regression weights in the hypothesized model were statistically significant and model' predictors accounted for 55% of the variance in teachers emotional well-being. In general, the results of the present study cosistent with the prevailing concern of educational researchers interested in analyzing the profile of teachers' emotional and motivational experiences, showed that predicting the teachers' occupational well-being through qualities such as goal orientation and cognitive appraisals is achieved in the informational context of other concepts such as emotions and cognitive coping strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Goal Orientations
  • Cognitive Appraisal Processes
  • Cognitive Coping Strategies
  • Teacher’s Emotions
  • Occupational Well-Being
حسین‌آبادی، م.، و شکری، ا (1394). آزمون هم‌ارزی جنسی ساختار عاملی نسخه کوتاه پرسش‌نامه نظم‌دهی شناختی هیجان. فصلنامه روان‌شناسی تحولی: روان‌شناسان ایرانی، 12 (46)، 211-199.
خدایی، علی (1397). نسخة فارسی سیاهة هیجان معلم: یک مطالعة روان‌سنجی. فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 5 (20)، 38-25.
سرمد، زهره.، بازرگان، عباس.، و حجازی، الهه (1396). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه.
شکری، ا.، تمیزی، ن.، عبدالله‌پور، م. آ.، و خدامی، م. ح (1395). تحلیل ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس ارزیابی شناختی استرس در دانشجویان. فصلنامه تازه‌های علوم شناختی، 18 (2)، 11-1.
صادقی فرزین، اعظم.، شکری، امید.، پورشهریار، حسین.، و باقریان، فاطمه (1393). تنیدگی شغلی، راهبردهای مقابله‌ای و فشارها: الگوی تغییرناپذیری جنسی. فصلنامة روان‌شناسی تحولی: روان شناسان ایرانی، 10 (40)، 408-393.
قربانی، زینب (1395). رابطة نیرومندهای منشی معلمان با خودکارآمدی ادراک شدة آنها برای آموزش اخلاقی دانش‌آموزان: نقش واسطه‌ای رفتار رابطة بین فردی معلم. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی.
موحدی.، محمد حسن (1395). رابطه بین نیرومندی‌های منشی و رفتارهای سلامت با نقش واسطه‌ای هیجانات در معلمان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز.
میرهاشمی روته، زهرا سادات.، و شکری، امید (1397). رابطة باورهای خودکارآمدی ادراک شده و رفتار رابطة بین‌فردی معلم ـ دانش‌آموز: نقش واسطه‌ای هیجانات معلم. پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 6 (23)، 52-37.
نوری، انور.، شکری، امید.، و شریفی، مسعود (1392). تنیدگی شغلی و بهزیستی عاطفی معلمان: آزمون الگوی اثر میانجیگر باورهای خودکارآمدی. فصلنامة روان‌شناسی کاربردی، 7 (28)، 76-59.
 
 
 
Ainsworth, S., & Oldfield, J. (2019). Quantifying teacherresilience: Context matters. Teaching and Teacher Education, 82, 117-128.
Aldrup, K., Klusmann, U., Lüdtke, O., Göllner, R., & Trautwein, U. (2018) .Student misbehavior and teacher well-being: Testing the mediating role of the teacher-student relationship. Learning and Instruction, 58, 126–136.
Atmaca, C., Rızaoğlu, F., Türkdoğan, T., & Yayl, M. (2020). An emotion focused approach in predicting teacher burnout and job satisfaction. Teaching and Teacher Education, 90, 110-118.
Barnett, J. A. (2012). Experienced teacher evaluation through performance appraisals: Is consistency possible? Social and Behavioral Sciences, 69, 1853 – 1860.
Buhr, E. E., Daniels, L. M., & Goegan, L. D. (2019). Cognitive appraisals mediate relationships between two basic psychological needs and emotions in a massive open online course. Computers in Human Behavior, 96, 85–94.
Buric, I., & Moe, A. (2020). What makes teachers enthusiastic: The interplay of positive affect, self-efficacy and job satisfaction. Teaching and Teacher Education, 89, 103-113.
Beltman, S. (2015). Teacher professional resilience: Thriving not just surviving. In N. Weatherby-Fell (Ed.), Learning to teach in the secondary school (pp. 20-38). Melbourne, Aust: Cambridge University Press.
Butler, R. (2007). Teachers’ achievement goal orientations and associations with teachers’ help seeking: examination of a novel approach to teacher motivation. Journal of Educational Psychology, 99, 241-252.
Collie, R. J., & Martin, A. J. (2017). Adaptive and maladaptive work-related motivation among teachers: A person-centered examination and links with well-being. Teaching and Teacher Education, 64, 199-210.
Fives, H., & Barnes, N. (2020). Navigating the complex cognitive task of classroom assessment. Teaching and Teacher Education, 92, 103-109.
Garnefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven, P. (2001). Negative life events, cognitive emotion regulation, and emotional problems. Personality and Individual Differences, 30, 1311–1327.
Garnefski, N. & Kraaij, V. (2006). Cognitive Emotion Regulation Questionnaire: Development of a short 18-item version (CERQ-short). Personality and Individual Differences, 41, 1045-1053.
Graham, S. (2020). An attributional theory of motivation. Contemporary Educational Psychology, 12, 23-36.
Granziera, H., & Perera, H. N. (2019). Relations among teachers’ self-efficacy beliefs, engagement, and work satisfaction: A social cognitive view. Contemporary Educational Psychology, 58, 75–84.
Hagenauer, G., & Volet, S. E. (2014). “I don't hide my feelings, even though I try to”: Insight into teacher educator emotion display. Australian Educational Researcher, 41, 261-281.
Haidamuss de Oliveira Bastos, P. R., & Carelli Hermes, E. (2018). Effectiveness of the Teacher's Vocal Health Program (TVHP) in the Municipal Education Network of Campo Grande, MS. Journal of Voice, 32 (6), 681-688.
Herman, K. C., Reinke, W. M., & Eddy, C. L. (2020). Advances in understanding and intervening in teacher stress and coping: The Coping-Competence-Context Theory. Journal of School Psychology, 78, 69–74.
Heyder, A. (2019). Teachers' beliefs about the determinants of student achievement predict job satisfaction and stress. Teaching and Teacher Education, 86, 102-112.
Jiang, J., Vauras, M., Volet, S., & Wang, Y. (2016). Teachers' emotions and emotion regulation strategies: Self- and students' perceptions. Teaching and Teacher Education, 54, 22-31.
Ju, C., Lan, J., Li, Y., Feng, W., & You, X. (2014). The mediating role of workplace social support on the relationship between trait emotional intelligence and teacher burnout. Teaching and Teacher Education, 51, 58-67.
Lavy, S., & Eshet, R. (2018). Spiral effects of teachers’ emotions and emotion regulation strategies: Evidence from a daily diary study. Teaching and Teacher Education, 73, 151-161.
Lavy, S., & Naama-Ghanayim, E. (2020). Why care about caring? Linking teachers’ caring and sense of meaning at work with students’ self-esteem, well-being, and school engagement. Teaching and Teacher Education, 91, 103-112.
Lazarus, R. S. (2006). Stress and Emotion: A New Synthesis. New York: Springer Publishing Company.
Mattern, J., & Bauer, J. (2014). Does teachers' cognitive self-regulation increase their occupational well-being? The structure and role of self-regulation in the teaching context. Teaching and Teacher Education, 43, 58-68.
Mansfield, C. F., Beltman, S., & Price, A. (2014). “I’m coming back again!”: The resilience process of early career teachers. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 20 (5), 547-567.
McInerney, D. M., Korpershoek, H., Wang, H., & Morin, A. J. S. (2018). Teachers’ occupational attributes and their psychological wellbeing, job satisfaction, occupational self-concept and quitting intentions. Teaching and Teacher Education, 71, 145-158.
Papaioannou, A. G., & Christodoulidis, T. (2007). A measure of teachers’ achievement goals. Educational Psychology, 27, 349-361.
Parker, P. D., & Martin, A. J. (2009). Coping and buoyancy in the workplace: Understanding their effects on teachers’ work-related well-being and engagement. Teaching and Teacher Education, 25, 68–75.
Parker, P. D., Martin, A. J., Colmar, S., & Liem, G. A. (2012). Teachers’ workplace wellbeing: Exploring a process model of goal orientation, coping behavior, engagement, and burnout. Teaching and Teacher Education, 28, 503-513.
Rowley, A.A., Roesch, S.C., Jurica, B.J., & Vaughn, A. A. (2005). Developing and validating a stress appraisal measure for minority adolescents. Journal of Adolescence, 8, 547–557.
Tang, Y. (2018). What makes rural teachers happy? An investigation on the subjective wellbeing (SWB) of Chinese rural teachers. International Journal of Educational Development, 62, 192–200.
Taxer, J. L., & Frenzel, A. C. (2015). Facets of teachers' emotional lives: A quantitative investigation of teachers' genuine, faked, and hidden emotions. Teaching and Teacher Education, 49, 78-88.
Van Katwyk, P. T., Fox, S., Specter, P. E., & Kelloway, E. K. (2000). Using the job-related affective well-being scale (JAWS) to investigate affective responses to work stressors. Journal of Occupational Health Psychology, 5 (2), 219-230.
Wang, H., & Hall, N. C. (2019). When “I care” is not enough: An interactional analysis of teacher values, value congruence, and well-being. Teaching and Teacher Education, 86, 102-109.
Wang, H., Hall, N. C., & Rahimi, S. (2015). Self-efficacy and causal attributions in teachers: Effects on burnout, job satisfaction, illness, and quitting intentions. Teaching and Teacher Education, 47, 120-130.
Weston, R. & Gore, P. A. (2006). A brief guide to structural equation modeling. The Counseling Psychologist, 34 (5), 719-751.
Welsh, P., Rodgers, J., & Honey, E. (2019). Teachers' perceptions of Restricted and Repetitive Behaviors (RRBs) in children with ASD: Attributions, confidence and emotional response. Research in Developmental Disabilities, 89, 29–40.
Woodcock, S., Hitches, E., & Jones, G. (2019). It’s not you, it’s me: Teachers’ self-efficacy and attributional beliefs towards students with specific learning difficulties. International Journal of Educational Research, 97, 107–118.
Woodcock, S., & Vialle, W. (2016). An examination of pre-service teachers' attributions for students with specific learning difficulties. Learning and Individual Differences, 45, 252–259.
Yin, H., Huang, S., & Lee, J. C. K. (2017). Choose your strategy wisely: Examining the relationships between emotional labor in teaching and teacher efficacy in Hong Kong primary schools. Teaching and Teacher Education, 66, 127-136.