با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، روان‌شناسی بالینی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 دانشیار، گروه روان‌شناسی بالینی. واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی. گرمسار، ایران

3 دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسة حافظة کاری، خلاقیت و انعطاف شناختی در دانش‌آموزان تک‌زبانه و دو زبانه فارسی آذری بود. روش پژوهش پس رویدادی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش‌آموزان دختر دوزبانه و تک‌زبانه منطقه 19 شهر تهران در سال 1396 بود که از این جامعه 120 نفر با روش نمونه‌گیری مرحله‌ای انتخاب گردید. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل پرسش‌نامه حافظة کاری (دانیمن و کارپنتر، 1980)، خلاقیت (عابدی، 1363) و انعطاف شناختی (دنیس و ندروالی، 2010) بود. برای تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل واریانس استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین حافظة کاری، خلاقیت و انعطاف شناختی در گروه‌های تک‌زبانه و دوزبانه تفاوت معناداری (p < 0.05) وجود دارد. دانش‌آموزان دوزبانه کارکرد متفاوت و بالاتری نسبت به دانش‌آموزان تک زبانه در هر سه متغیر حافظة کاری، خلاقیت و انعطاف شناختی داشتند. در این زمینه تفاوت دانش‌آموزان دوزبانه با تک زبانه به ترتیب (7 نمره) در خلاقیت، (4 نمره) در انعطاف‌پذیری و (2 نمره) در حافظة کاری بود. بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که آموزش زبان دوم در روند رشدی دانش‌آموزان می‌تواند موجب ارتقای توانایی‌های شناختی آنان به ویژه خلاقیت و انعطاف شناختی شده که احتمالاً در بهبود عملکرد تحصیلی مؤثر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing the Working Memory, Creativity and Cognitive Flexibility in Bilingual and Monolingual Students (Persian Azeri Languages)

نویسندگان [English]

  • khadijeh zadahmad kalashi 1
  • Alireza Pirkhaefi 2
  • ahmad sori 3

1 M.A., Clinical Psychology, Islamic Azad University, Garmsar Branch, Garmsar, Iran

2 Associate Professor, Clinical Psychology, Islamic Azad University, Garmsar Branch, Garmsar, Iran

3 Associate Professor, Psychology Department, Amin Police University, Tehran, Iran

چکیده [English]

working memory, creativity and cognitive flexibility in bilingual and monolingual students of persian azeri languages. The research method was ex post facto. The statistical population of the study consisted of all bilingual and monolingual female students in district 19 of Tehran in 2018. Of this population, 120 people were selected by stage sampling. Data collection tools included Working Memory Questionnaire (Dunman & Carpenter, 1980), Creativity (Abedi, 1985) and Cognitive Flexibility (Dennis & vanderwal, 2010). Analysis of variance was used for data analysis. The findings showed that there was a significant difference (p <0.05) between working memory, creativity and cognitive flexibility in monolingual and bilingual groups. Bilingual students had a better performance than monolinguals in all three areas. In this regard, the differences between bilingual and monolingual students were (7 points) in creativity, (4 points) in flexibility, and (2 points) in working memory. Based on the findings, it can be concluded that second language instruction in students' developmental process can enhance their cognitive abilities, especially creativity and cognitive flexibility, which is likely to improve their academic performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Working Memory
  • Creativity
  • Cognitive Flexibility
  • Bilingualism
  • Monolingual
اربابی سارا، شریفی. شهلا، مشهدی. علی (1393). تأثیر دوزبانگی بر شناخت: مطالعۀ دوزبانه‌های آذری- فارسی. پژوهش‌های زبان‌شناختی در زبان‌های خارجی، 3 (1): 18-1.
امیری. سهراب، امیرقاسمی. نواب، عبدالهی، محمد حسین (1393). بررسی مقایسه‌ای عملکرد حافظة کاری، سیستم فعال‌سازی رفتاری و سیستم بازداری رفتاری بر اساس ابعاد استرس در نوجوانان. فصلنامه روان‌شناسی شناختی. دوره 2 شماره 4.
بیانلو، ا، آزاد فلاح، پ، رسول زاده طباطبایی، ک (1392). تحول تفکر خلاق درکودکان یک زبانه و دوزبانه زودهنگام. دوفصلنامه علمی پژوهشی شناخت اجتماعی. 3 (5).100-113.
دائمی. حمیدرضا، مقیمی بارفروش، فاطمه (1383). هنجاریابی آزمون خلاقیت. فصلنامه تازه‌های علوم شناختی. سال 6 شماره 3 و 4.
زحمتکش. زینب، حسینی‌نسب. داود، سعادتی شامیر. ابوطالب (1394). بررسی رابطه حافظه کاری و بهرة هوشی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر یک‌زبانه و دوزبانه دبیرستان‌های تهران. آموزش و ارزشیابی، 8 (32): 134-111.
سعادتی، شامیر، کیامنش علیرضا، حمیدی م (1389). بررسی رابطة حافظة کاری، عملکرد خواندن و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر دوزبانه و تک زبانه. مجله نوآوری‌های آموزشی، 9 (35)، 89-124.
گلستانی‌فرد. مونا، نیکوگفتار. منصوره، شمس اسفندآباد. حسن (1394). مقایسه کارکردهای اجرایی و حافظه دانش‌آموزان دوزبانه و یک زبانه. دوفصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی، 5 (9): 65-50.
مقدم پور. نیلوفر، سپهوند. تورج (1397) پیش‌بینی اضطراب اجتماعی کودکان دبستانی براساس مشکلات در تنظیم هیجانی و انعطاف شناختی مادران. فصلنامه سلامت روان کودک. دوره 5 شماره 2.
 
 
 
 
Abdel-Fattah, A. M., Besold, T., & Kühnberger, K. U. (2012). Creativity, cognitive mechanisms, and logic. In International Conference on Artificial General Intelligence (pp. 1-10). Springer, Berlin, Heidelberg.
Baddeley A. (2000). The episodic buffer: a new component of working memory Trends in cognitive sciences, 4 (11): 417-423.         
Baddeley A. (2003). Working memory: looking back and looking forward. Nature reviews neuroscience, 4 (10), 829-839.
Barr. R., Rusnak. Sylvia N., Brito. Natalie H. (2019). Actions speak louder than words: Differences in memory flexibility between monolingual and bilingual 18‐month‐olds. Journal of Developmental Science. 5 june. 1-13
Bekerman Z. (2004). Potential and limitations of multicultural education in conflict- ridden areas: Bilingual Palestinian- Jewish schools in Israel. The Teachers College Record, 106, 574-610.
Bialystok E, Poarch G, Luo L, Craik FI. (2014). Effects of bilingualism and aging on executive function and working memory. Psychology and Aging, 29 (3): 696.
Bialystok E, Shapero D. (2005). Ambiguous benefits: The effect of bilingualism on reversing ambiguous figures. Developmental Science, 8, 595-604.
Bialystok, E., & Feng, X. (2009). Language proficiency and executive control in proactive interference: Evidence from monolingual and bilingual children and adults. Brain and language, 109 (2-3), 93-100.
Bruck M, Lambert WE, Tucker M. (1974). Bilingual Schooling through the Elementary Grades: the St. Lambert Project at Grade Seven. Language Learning, 24 (2): 183-204.
Carlson, S. M., & Meltzoff, A. N. (2008). Bilingual experience and executive functioning in young children. Developmental science, 11 (2), 282-298.
Dennis JP, Vander Wal JS. (2010). The cognitive flexibility inventory: Instrument development and estimates of reliability and validity. Cogn Ther Res, 34 (3): 241-53.
Garcia, A. M., Ros, R., Hart, K. C., & Graziano, P. A. (2018). Comparing working memory in bilingual and monolingual Hispanic/Latino preschoolers with disruptive behavior disorders. Journal of experimental child psychology, 166, 535-548.
Hakuta K. (1987). Degree of bilingualism and cognitive ability in mainland Puerto Rican children. Child Development, 58: 1372-1388.
Hitch, G. J., Brandimonte, M. A., & Walker, P. (1995). Two types of representation in visual memory: Evidence from the effects of stimulus contrast on image combination. Memory & Cognition, 23 (2), 147-154.
Hommel B, Colzato LS, Fischer R, Christoffels IK. (2011). Bilingualism and creativity: benefits in convergent thinking come with losses in divergent thinking. Psychol, 10, 322-334.
Johnson‐Laird, P. N. (1980). Mental models in cognitive science. Cognitive science, 4 (1), 71-115.
Kane MJ, Engle RW. (2002). The role of prefrontal cortex in working-memory capacity, executive attention, and general fluid intelligence: An individual-differences perspective. Psychonomic Bulletin & Review, 9 (4): 637-671.
Kim KH. (2009). Cultural influence on creativity: The relationship between Asian culture (Confucianism) and creativity among Korean educators. Journal of Creative Behavior, 43, 73-93.
Kuipers JR, Thierry G. (2013). ERP-pupil size correlations reveal how bilingualism enhances cognitive flexibility. Cortex, 49 (10): 2853-2860. ‏
Lubart, T., & Guignard, J. H. (2004). The Generality-Specificity of Creativity: A Multivariate Approach.
Magliano, J. P., Larson, A. M., Higgs, K., & Loschky, L. C. (2016). The relative roles of visuospatial and linguistic working memory systems in generating inferences during visual narrative comprehension. Memory & Cognition, 44 (2), 207-219.
Meyer, M. L., Salimpoor, V. N., Wu, S. S., Geary, D. C., & Menon, V. (2010). Differential contribution of specific working memory components to mathematics achievement in 2nd and 3rd graders. Learning and Individual Differences, 20 (2), 101-109.
Salvatierra JL, Rosselli M. (2011). The effect of bilingualism and age on inhibitory control. International Journal of Bilingualism, 15 (1): 26-37.
Sorge, G. B., Toplak, M. E., & Bialystok, E. (2017). Interactions between levels of attention ability and levels of bilingualism in children's executive functioning. Developmental science, 20 (1), e12408.
Sternberg, R. J. (Ed.). (1988). the nature of creativity: Contemporary psychological perspectives. CUP Archive.
Trevisol, J. R., & Tomitch, L. M. B. (2017). The relationship between bilingualism and working memory: a review. Revista do GELNE, 19 (1), 39-51.
Vandijk, M and et al. (2018). Bilingualism and creativity: towards a situated cognition approach. journal of creative behavior. Vol.53.Iss.2.178-188
Visscher, K. M., Kaplan, E., Kahana, M. J., & Sekuler, R. (2007). Auditory short-term memory behaves like visual short-term memory. PLoS biology, 5 (3), e56.
Yang S, Yang H, Lust B. (2011). Early childhood bilingualism leads to advances in executive attention: Dissociating culture and language. Bilingualism: Language and Cognition, 14 (3): 412-422.