با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، تکنولوژی آموزشی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار، تکنولوژی آموزشی، دانشگاه تربیت مدرس

3 استاد، تعلیم وتربیت، دانشگاه تربیت مدرس

4 استادیار، تعلیم وتربیت، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

این مطالعه به بررسی تأثیر محیط یادگیری مبتنی بر مباحثه تحت پشتیبانی معلم (الگوسازی و مربی‌گری) بر بهبود مهارت‌های تصمیم‌گیری اخلاقی- اجتمایی دانش‌آموزان پرداخته است. سه کلاس پایة ششم دبستان انتخاب و به طور تصادفی در گروه‌های آزمایشی 1 (راهبرد الگوسازی)، آزمایش 2 (راهبرد مربی‌گری) و آزمایشی 3 (راهبرد ترکیبی) قرار داده شدند. سه محیط یادگیری با پشتیبانی معلم، به نام محیط یادگیری مبتنی بر مباحثه طراحی و این پشتیبانی‌های آموزشی در محیط‌های یادگیری اعمال شد. پس از اجرای پیش‌آزمون، یک واحد یادگیری شش‌هفته‌ای تصمیم‌گیری اخلاقی - اجتمایی مبتنی بر مباحثه در مورد داستان‌های اخلاقی، با پشتیبانی آموزشی الگوسازی، مربی‌گری، یا ترکیبی اجرا شد. داده‌های حاصل از پیش‌آزمون - پس‌آزمون و آزمون کاربرد مهارت‌های تصمیم‌گیری با استفاده از یک طرح کدگذاری که براساس پیشینة پژوهشی مربوط طراحی شده بود، مورد تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل داده‌های گردآوری شده از آزمون آماری تحلیل واریانس برای اندازه‌گیری مکرر وتحلیل واریانس یک راهه استفاده شد. نتایج نشان داد که دانش‌آموزان در شرایط یادگیری مبتنی بر مباحثه با پشتیبانی ترکیبی از نظر اکتساب و کاربرد مهارت‌های تصمیم‌گیری و رضایت از دو شرایط دیگر عملکرد بهتری داشتند. همچنین، دانش‌آموزانی که در فرایند مباحثه از طریق الگوسازی پشتیبانی شده بودند، نسبت به گروه مربی‌گری، در اکتساب و کاربرد مهارت‌های تصمیم‌گیری، عملکرد بهتری داشت. کاربردها، محدودیت‌ها و پیشنهادها برای پژوهش‌های آینده مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Discussion-Based Learning Environment on Improving Moral-Social Decision-Making Skills: A Comparison between Modeling and Coaching Strategies

نویسندگان [English]

  • MOHSEN BAYAT 1
  • Hashem Fardanesh 2
  • JAVAD HATAMI 3
  • Ebrahim Talaee 4

1 Ph.D. Student, Instructional Technology, Tarbiat Modares University

2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Tarbiat Modares University

3 Professor, Department of Educational Sciences, Tarbiat Modares University

4 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Tarbiat Modares University

چکیده [English]

This study investigates the effect of teacher -supported discussion - based learning environment (modeling and coaching) on improving students' moral - social decision - making skills. Three sixth grade classes were selected, and were randomly assigned to experimental groups 1 (modeling strategy), experimental 2 (coaching strategy) and experimental groups 3 (blended strategy). Three learning environments were designed with the support of the teacher, called the discussion-based learning environment, and these educational supports were applied in the learning environments.After the pre - test, a six - week discussion - based learning unit on moral - social decision-making was implemented with modeling, coaching, or blended instructional supports. The data obtained from pre-test, post-test and application-test of decision-making skills were analyzed using a coding scheme designed based on the relevant research literature. Repeated measures analysis of variance and one-way analysis of variance were used to analyze the collected data. The results showed that students who received blended support in the discussion - based learning process performed better in terms of acquisition and applying decision-making skills as well as satisfaction than the other two conditions. Also, the students who were supported in the discussion process through modeling, performed better than the coaching group in acquisition and applying decision-making skills. The implications, limitation and suggestions for future research are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decision-Making Skills
  • Discussion - Based Learning Environment
  • Modeling
  • Coaching
جعفری گهر, منوچهر (1400). نقش حمایت فراشناختی در افزایش پیچیدگی، صحت، و روانی مهارت‌های شفاهی در زبان انگلیسی. فصلنامه علمی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی 8)شماره 4(بهار 1400)), 111-123
صفائی, مریم, طالع پسند, سیاوش (۱۳۹7). ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس چندبعدی درگیری دانش‌آموز در مدرسه. فصلنامة علمی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی, 5(4(بهار 1397)), 83-92.
موسوی, سیده ماهرخ, کیامنش, علیرضا, اخوان تفتی, مهناز (1398). بررسی پیشرفت تحصیلی با واسطه کیفیت آموزشی، درگیری تحصیلی، یادگیری به کمک همسالان و انگیزش تحصیلی (یک مطالعه در دو سطح دانش‌آموز و معلم). فصلنامة علمی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی, 5(4(بهار 1397)), 9-24.
 
 
 
Acar, O., Turkmen, L., & Roychoudhury, A. (2010). Student difficulties in socio-scientific argumentation and decision-making research findings: Crossing the borders of two research lines. International Journal of Science Education, 32(9), 1191-1206.
Anderson, R.C., NguyenJahiel,K., McNurlen, B., Archodidou, A., Kim,S., Reznitskaya, A., et al. (2001). The snowball phenomenon: Spread of ways of talking and ways of thinking across groups of children. Cognition and instruction,19(1),1–46.
Asterhan, C. S. C., Schwarz, B. B., & Gil, J. (2012). Small-group, computer-mediated argumentation in middle-school classrooms: The effects of gender and different types of online teacher guidance. British Journal of Educational Psychology, 82(3), 375–397. https:// doi.org/10.1111/j.2044-8279. 2011. 02030. x
BeythMarom, R., Fischhoff, B., Quadrel, M.J., & Furby, L. (1991). Teaching decision-making to adolescents:A criti-cal review.In J.Baron & R.V.Brown (Eds.)Teaching decision making to adolescents(pp.19–59). Hillsdale NJ- LawrenceErlbaum Associates.
Brooks, J. (2010). “The effectiveness of constructivist science instructional methods on middle school students' student achievement and motivation”. thesis for doctoral degree (Ph.D), Walden University, Minnesota, USA.
Beyth-Marom, R., Fischhoff, B., Quadrel, M.J., & Furby,L. (1991). Teaching decision-making adolescents:A critical review.In J.Baron & R.V.Brown (Eds.)Teaching decision making to adolescents(pp.19–59). HillsdaleNJ- LawrenceErlbaum Associates.
Byrnes, J. P. (2005). The development of judgement and decision making in children and adolescents. In J.E. Jacobs &. P.A. Klaczynski (Eds.), In The development of self-regulated decision making (pp. 5-38). Lawrence Erlbaum.
Colón, B., Taylor, K. A., & Willis, J. (2000, May). “Constructivist instructional design: Creating a multimedia package for teaching critical qualitative research” [100 paragraphs]. The Qualitative Report [On-line serial], 5(1/2). Available: http://www.nova. edu/ssss/QR/QR5-1/colon. html
Cooper, JH. (2005). “A training Programme Based on the Principles of Social Constructivism and Focused on Devel Oping People for the Future World of Work an Evaluation”. thesis for doctoral degree (Ph.D), University of Pretoria. Pretoria, South Africa.
Clark, A.-M., Anderson, R. C., Kuo, L., Kim, I.-H., Archodidou, A., & Nguyen-Jahiel, K. (2003). Collaborative Reasoning: Expanding Ways for Children to Talk and Think in School. Educational Psychology Review, 15(2), 181–198. https://doi.org/10.1023/ A: 1023429215151
Dong, T., Anderson, R.C., Kim,I., & Li,Y. (2008). Collaborative reasoning in China and Korea. Reading Research Quarterly, 43(4), 400–424.
Dong,T., Anderson, R.C., Lin, T., & Wu,X. (2009). Concurrent student-managed discussions in a large class.Interna-tional Journal of Educational Research, 48(5),3-52–367.
Davidson, D. (1991). Children’s decision-making examined with an information-board procedure. Cognitive Development. 6, 77-90.
Dole, J.,A., & Sinatra, G.,M. (1999). Reconceptualizing Change in the Cognitive Construction of Knowledge.Educational Psycologist, 33(2/3), 109-128.
Gelman, R. (1969). Conservation acquisition: a problem of learning to attend to relevant attributes. Journal of Experimental Child Psychology, 7, 167-187.
Halpern Felsher, B.L., & Cauffman, E. (2001). Costs and benefits of a decision:Decision-making competence in adolescents and adults. Journal of Applied Developmental Psychology, 22(3), 257–273.
Howse, B. R., Best, L. D. & Stone, R. E. (2003). Children’s decision making: the effects of training, reinforcement and memory aids. Cognitive Development. 18, 247-268.
Hagen, W. J. and Hale, A. G. (1973). The development of attention in children. ETS Research Bulletin Series.1973(1), 1-37.
Jonassen, D. H. (1999b). Designing Consructivist learning environments. In C. M. Reigeluth (Ed.) Instructional design theories and models: A new paradigm of instructional theory (Vol. II), New Jersey: Lawrence ErlbaumAssociates, 215-239
Jonassen, D. H & Cernusca, D (2007). Constructivism and InstructionalDesign. In R.A. Reiser, Trend and Issues in Instructional Design. New Jersey: Parson Prentice
Kim,I.,Anderson,R.C.,Miller,B.,Jeong,J.,&Swim,T.(2011).Influence of cultural norms and collaborative Discussions on children’s reflective essays.Discourse Processes, 48(7), 50152 8. doi: 10.1080 /0163853X. 2011. 606098
Kuhn,D.(1992).Thinking as argument. Harvard Educational Review,62(2),155–179.
Kuhn, D., & Udell, W. (2003). The development of argument skills.Child Development,74(5), 1245–1260.
Kim,I., Anderson, R.C., Miller,B., Jeong, J., & Swim,T. (2011). Influence of cultural norms and collaborative Discus- sions on children’s reflective essays. Discourse Processes,48(7), 501528.doi:10.1080/0163853X.2011.606098
Lee, Y.C. (2007). Developing decision-making skills for socio-scientific issues. Journal of Biological Education.
Latifi, S. (2019). The effects of online scripted peer feedback on improving quality of students' argumentative writing and feedback. Ph.D. thesis. Tarbiat Modares University.,41(4),170–178.
Lin, G. Y. (2018). Anonymous versus identified peer assessment via a Facebook-based learning application: Effects on quality of peer feedback, perceived learning, perceived fairness, and attitude toward the system. Computers and Education, 116, 81–92. https:// doi.org/10.1016/j.compedu.2017.08.010.
Latchman, p (2000). A comparison of the effects of social constructivist and traditional approaches to teaching on students' attitude and achievement in high school chemistry. Dissertation Abstracts International, Vol.61, N0.7, pp2578.
Macklin, A (2003). Theory into practice: applying David Jonassen's work in instruction design to instruction programs in academic libraries. College & Research Libraries. Vol. 64, No.6, pp 494-500
Morris,J., & Anderson,R.C., & the Collaborative Reasoning Research Group (2013). Instructional discourse and argumentative writing. Champaign,IL: Center for the Study of Reading.
Mercier, H., Bernard, S., & Clément, F. (2014). Early sensitivity to arguments: How preschoolers weight circular arguments. Journal of Experimental Child Psychology, 125, 102–109.
Newman,F.M.(1990).Higher order thinking in teaching social studies:A rationale for the assessment of Classroom thoughtfulness. Journal of CurriculumStudies,22(1),41–56.
National Center for Education Statistics.(2012). The nation’s report card: Writing2011 (NCES2012470). Washington, DC:Institute of Education Sciences,U.S. Department of Education.
Noroozi, O.,Biemans, H., & Mulder, M. (2016). Relations between scripted online peer feedback processes and quality of written argumentative essay. Internet and Higher Education, 31 (2016) 20–31.
Nussbaum, E. M. (2011). Argumentation, dialogue theory, and probability modeling: alternative frameworks for argumentation research in education. Educational Psychology, 46(2), 84–106.
Reznitskaya,A., Anderson,R.C., McNurlen,B., Nguyen-Jahiel,K., Archodidou ,A., &Kim, S. (2001). Influence of oral discussion on written argument. Discourse Processes, 32(2–3),155–175. doi:10.1080/01638 53X.2001. 9651596
Stegmann, K., Weinberger, A., & Fischer, F. (2007). Facilitating argumentative knowledge construction with- computer-supported collaboration scripts. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning, 2(4),421–447.
Sever, I.,; Ersoy, A. (2019). Investigation of Decision-Making Skills of Fourth Grade Students According to Student and Teacher Opinions.international electronic journal of elementary education. December 2019, Volume 12, Issue 2, 167-182
Santrock, J. W. (2014). Adolescence (15th ed.). New York: Mc. Graw Hiil Companies. Retrieved from Google Scholar.
Shirtsiz, M. N., and Kan, A. Ü. (2007). Assessment of student views on the effectiveness of primary school 5th grade Turkish curriculum in gaining problem solving and decision making skills [An assessment of students' perceptions of efciency level of gaining problem-solving and decision making skills of ffth grade turkish language education curriculum. Gazi Education Faculty Journal, 27 (3),51-63.
Spiro, R. J., & DeSchryver, M. (2009). Constructivism: When it’s the wrong idea and when it’s the only idea. In S Tobias & TM Duffy (Eds.), Constructivist instruction: Success or failure? (pp. 106–123). Routledge
Venville,G.J.,&Dawson,V.M.(2010).The impact of a classroom intervention on grade 10 students’ argumentation skills, informal reasoning, and conceptual understanding of science. Journal of Research in Science Teaching, 47(8), 952-977
Weller, J. A., Moholy, M., Bossard, E. & Levin, I. P. (2014). Preadolescent decision-making competence predicts interpersonal strengths and difculties: A 2-yearprospective study. Journal of Behavioral Decision Making, 28(1), 76-88.
Zhang,X., Anderson,R.C., Dong,T., Nguyen-Jahiel, K.,Li,Y., Lin,T., & Miller,B. (2013). Children’s moral reasoning:Influence of culture and collaborative discussion. Journal of Cognition and Culture, 13, 497–516. doi: 10.1163/15685373- 12342106.