با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه علوم تربیتی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 دانشیار، گروه علوم تربیتی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مروشت، ایران

3 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

چکیده

هدف تحقیق طراحی و اعتبارسنجی برنامة درسی مبتنی بر شایستگی عمومی‌ برای دانش‌آموزان دورة دوم متوسطه بود. روش تحقیق از نوع آمیخته اکتشافی است که داده‌های آن به شیوة میدانی و با استفاده از پرسش‌نامه جمع‌آوری گردید. جامعة آماری شامل متخصصان برنامه‌ریزی درسی و همة دبیران و کارشناسان دورة متوسطه نظری استان فارس بود. نمونة آماری در بخش کمّی‌ در دو مرحله انتخاب گردید. در ابتدا ده نفر از متخصصان برنامه‌ریزی درسی به صورت هدفمند انتخاب شدند و سپس از بین همة دبیران و کارشناسان دورة متوسطه نظری استان فارس که در زمینة برنامه‌ریزی درسی صاحب‌نظر بودند هشتاد نفر به عنوان نمونة آماری به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری برای جمع‌آوری داده‌ها، در مرحله کیفی شامل تحلیل محتوای قیاسی و در مرحله کمّی‌ پرسش‌نامه محقق ساخته بود که روایی صوری آن و پایانی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسش‌نامه 92/0 مورد تأیید قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از تحلیل محتوای کیفی با نظام مقوله‌بندی قیاسی و روش‌های کمی‌ از جمله تحلیل عاملی از طریق نرم‌افزار SPSS تحلیل شد. یافته‌های کیفی الگوی طراحی شده ویژگی‌های مرتبط با عناصر اصلی هدف، محتوا، روش و ارزش‌یابی را مورد تأیید قرار داد و یافته‌های کمّی‌ گویای اعتبارسنجی الگوی طراحی شده بود. پس می‌‌توان نتیجه گرفت که برنامة درسی مبتنی بر شایستگی عمومی‌ برای دورة دوم متوسطه نظری در این پژوهش می‌‌تواند در نظام آموزشی جدید مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing and Validating of a General Competency based Curriculum for Sec-ondary Theoretical School

نویسندگان [English]

  • reza ebdam 1
  • Abbas Gholtash 2
  • fayeze Nateqi 3

1 Ph.D. Student, Department of Educational Sciences, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran

2 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran

3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to design and validate a curriculum based on general competency for Secondary Theoretical School. The research method is exploratory mixed whose data were collected in a field method using a questionnaire. The statistical population included curriculum planning specialists and all teachers and experts of theoretical high school in Fars province. The statistical sample was selected in a quantitative section in two stages. At first, 10 curriculum planning specialists were purposefully selected and then from all teachers and experts of theoretical high school in Fars province who were experts in the field of curriculum planning, 80 persons as Statistical sample were selected by simple random sampling. The measurement tool for data collection was a qualitative questionnaire including a deductive content analysis in the qualitative stage and a researcher-made questionnaire in the quantitative stage. Data were analyzed using qualitative content analysis with deductive categorization system and quantitative methods including factor analysis using SPSS software. The qualitative findings of the designed model confirmed the characteristics related to the main elements of purpose, content, method and evaluation, and the quantitative findings indicated the validity of the designed model. Therefore, it can be concluded that the curriculum based on general competence for the secondary theoretical high school in this study can be used in the new educational system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Design and Validation
  • Curriculum
  • General Compe-tency
  • Secondary Theoretical High School
احمدی، سعید (1397). ارزش‌یابی برنامة درسی بر اساس توجه به شایستگی‌ها از دیدگاه دانشجویان رشتة مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شیراز، پژوهش‌های برنامة درسی، دوره 8، شماره 16، 244-224.
شفیعی، فروغ (1396). برنامة درسی بر مبنای شایستگی، کنفرانس ملی روان‌شناسی تربیتی و برنامه‌ریزی و آموزش دبستان و پیش دبستان، شادگان، دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد شادگان.
صافی، احمد (1390). آموزش و پرورش ابتدایی، راهنمایی تحصیلی و متوسطه، تهران: سمت.
عزتی، محمدرضا (1395). طراحی و اعتبارسنجی الگوی مطلوب برنامة درسی «آموزش فناوری» برای دورة آموزش عمومی‌ (پایه‌های ۹-۱)، رساله دکترای تخصصی، دانشگاه تبریز، دانشکدة روان‌شناسی و علوم تربیتی.
فتحی واجارگاه،کوروش (1395). اصول و مفاهیم برنامه‌ریزی درسی. تهران: بال.
فتحی واجارگاه، کوروش (1395). برنامة درسی به سوی هویت‌های جدید: شرحی بر نظریات معاصر برنامة درسی، جلد اول، تهران: نشر آیی.
کرمی‌ مرتضی، مومنی مهموئی حسین (1390). بازار کار جهانی و تأثیر آن بر طراحی برنامة درسی، فصلنامة مطالعات برنامة درسی ایران، شماره 6،100-76.
مرادی، رحیم. مرادی، مرتضی ملکی، حسن. عبدلی، افسانه (1394). طراحی و ارائه مدل شایستگی برای برنامه‌ریزان درسی، پژوهش‌های کیفی در برنامة درسی، دورة 1، شماره 1،61-80.
مظاهری، حسن (1395). الگوی طراحی برنامة درسی شایستگی محور دوره ابتدایی مبتنی بر اسناد تحول بنیادین، رسالة دورة دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی‌.
مومنی مهموئی، حسین. شریعتمداری، علی (1388). طراحی الگوی برنامة درسی مبتنی بر شایستگی برای مقطع کارشناسی رشته آموزش ابتدایی، مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی، دورة 2، شماره 2: 149-128.
مؤمنی مهموئی حسین، کاظم پور اسماعیل، تفرشی محمد (1390). برنامه‌ریزی درسی مبتنی بر شایستگی؛ راهبردی مطلوب برای توسعه ی شایستگی‌های اساسی. فصلنامۀ راهبردهای آموزش، شماره 4، 149-143.
هدایتی ا، ملکی ح، صادقی ع ر، سعدی پور ا (1395). طراحی و اعتباریابی الگوی برنامة درسی مبتنی بر شایستگی برای دوره کارشناسی ارشد رشته برنامة درسی. فصلنامه پژوهش‌های کیفی در برنامة درسی، دانشگاه علامه طباطبایی، دوره اول، شماره 4: 61-27.
یزدانی، فتانه. عباسی، عفت. حسنی، محمد. علی عسگری، مجید (1397). طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامۀ درسی تربیت اجتماعی در دورۀ متوسطۀ اول با تاکید بر اسناد بالادستی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، دورة 6، شمارة 2،
 
Bezanilla, María J.. Olalla, Ana G., Castro, J. Panos & Ruiz, Manuel P. (2019). A model for the evaluation of competence-based learning implementation in higher education institutions: Criteria and indicators, Tuning Journal for Higher Education, 6(2), 127-174.
Parson, L., Childs, B., Elzie, P. (2018). Using Competency-Based Curriculum Design to Create a Health Professions Education Certificate Program the Meets the Needs of Students, Administrators, Faculty, and Patients, Health Professions Education, 4(3), 207-217.
Koenen, A. K., Dochy, F., & Berghmans, I. (2015). A phenomenographic analysis of the implementation of competence-based education in higher education. Teaching and Teacher Education, 50, 1-12.
Andronache, D., Bocoş, M., & Neculau, B. C. (2015). A systemic-interactionist model to design a competency-based curriculum. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 180, 715-721.
Byham, W & Moyer, R. (2002). Using Competencies to Build a Successful rganization.Canada: DDI
Cave, E. & Mc Keown, P. (1993). Managerial Effectiveness :The Identification of Need. Management Education and Development, Vol 24 ,No 2 pp122-137.
Cheng, Michael S. (2012). A competency model for Culinology graduates: Evaluation of the Research Chefs Association's Bachelor of Science in Culinology core competencies. Graduate Theses and Dissertations, Iowa State University.
Deye, S. (2018). A Look at Competency-based Education in K-12 Schools, Ncsl, 26(30), 1-6.
Dilmore T, Moore D, Bjork Z. (2011). Implementing Competency-Based Education: AProcess Workbook, University of Pittsburgh Press.
Dochy, P.; Nickmans, G. (2005). Competence-based education and assessment. Theory and practice of fexible learning. Utrecht: Lemma.
Durandish A. R. Naderi, Ez. Seif Naraghi, M. (2019). Designing a curriculum framework based on the competence of industrial mechanics in the second year of high school. Educational innovations, 18(71):7-38. [in Persian]
Ford, Kate. (2014). Competency-Based Education: History, Opportunities, and Challenges. Published by UMUC Center for Innovation In Learning and Student Success (CILSS).
Haunstein, p. (2000). Competency Modeling Approaches and strategies.http://www.csae.-com/client/csae.pdf
Koenen, A. K., Dochy, F., & Berghmans, I. (2015). A Phenomenographic analysis of the implementation of competence-based education in higher education. Teaching and Teacher Education, 50, 1-12.
McKernan J. (2007). Curriculum and imagination: Process theory, pedagogy- .and action research. New York: Routledge.
Momeni Mahmouei, H. Shariatmadari A. (2008). A competency based curriculum model for undergraduate course on primary education. Quarteriy Journal of Management and Planning in Educational Systems, Vol.(1), 128-149. [in Persian]
Nkya, H.; Huang, F. (2019). Community Awareness for Competency Based Curriculum, A Case of Parents of Public Secondary School Students in Arusha Tanzania, International Journal of Academic Management Science Research, 3(3), 19-23.
Ryan, Sharon L. (2011). Development of a competency-based curriculum in the active management of the third stage of labor for skilled birth attendants. Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Doctor of Nursing Practice in the Graduate School of The Ohio State University.
Sánchez Carracedo, Fermín, Soler A, Martín C, López D, Ageno A, Cabré J, Garcia J, Aranda J., Gibert K. (2018). Competency Maps: An Effective Model to Integrate Professional Competencies across a STEM Curriculum, Journal of Science Education and Technology, 27(5):448-468.
Singla P.K,Rastogi K. M, Sunita Rani Jain. (2005). Developing Competency-Based Curriculum For Technical Programms.National Sympasium on Engineering Education./India Institute of Science, Banglore.
Soare, E. (2015). Using the Complex Learning Situation Model in the Evaluation of Competences. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 180, 1-6.
Sudsomboon, W. (2007). Construction of A Competency-Based Curriculum Content Framework For Mechanical Technology Education Program on Automotive Technology Subjects. Proceedings of the ICASE Asian Symposium. Pattaya, Thailand, retrieved on 4th Feb, 2011 from http://www.kmutt. ac.th/rippc/pdf/abs50/5030 03.pdf.
Walsh, JL. (2002). Educational of professionals: Is there a role for a competency-based approach? Australia: University of Queensland Publication;
Zeller, M. P., Sherbino, J., Whitman, L., Skeate, R., & Arnold, D. M. (2016). Design and Implementation of a Competency-Based Transfusion Medicine Training Program in Canada. Transfusion medicine reviews, 30(1), 30-36.