با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
تدوین مدلی علّی بهزیستی ذهنی بر پایة تاب‌آوری تحصیلی و نقش واسطه‌ای تعامل معلم دانش‌آموز، سازگاری هیجانی و ادراک از جو مدرسه

فاطمه انوری؛ فرزانه میکائیلی منیع

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 9-26

https://doi.org/10.30473/etl.2021.56161.3360

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل علّی بهزیستی ذهنی بر پایۀ تاب‌آوری تحصیلی و نقش واسطه‌ای تعامل معلم دانش‌آموز، سازگاری هیجانی و ادراک از جو مدرسه است. بهزیستی ذهنی به عنوان یکی از شاخص‌های مهم کیفیت زندگی مطرح شده است و متغیرهای زیادی از قبیل متغیرهای زیستی، اجتماعی، شخصیتی، شغلی و... در میزان بهزیستی ذهنی افراد نقش دارند. جامعۀ آماری ...  بیشتر

اثربخشی آموزش به کمک بازی وارسازی بر اضطراب ریاضی و انگیزة ریاضی دانش‌آموزان پایة نهم

نرگس یافتیان؛ حدیث عبدی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 27-36

https://doi.org/10.30473/etl.2021.56709.3404

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی آموزش به کمک بازی وارسازی بر اضطراب ریاضی و انگیزة ریاضی دانش‌آموزان پایة نهم انجام گردید. این پژوهش به شیوة شبه آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل صورت گرفت. جامعة  آماری، دانش‌آموزان پایة نهم شهرستان ملارد است که براساس نمونه‌گیری دردسترس، 50 نفر انتخاب و به صورت تصادفی 25 نفر در ...  بیشتر

خودکارسازی حقایق اساسی ضرب در کودکانِ با ناتوانی یادگیری ریاضی: یکپارچه‌سازی یادگیری مفهومی‌ و یادگیری مبتنی بر حافظه

سیما اقایی؛ حمیدرضا حسن آبادی؛ ولی اله فرزاد؛ هادی کرامتی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 37-52

https://doi.org/10.30473/etl.2021.58160.3460

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی کارآمدی رویکرد تلفیقی به آموزش خودکارسازی حقایق ضرب در دانش‌آموزان با ناتوانی ریاضی بود. پژوهش حاضر در قالب یک طرح تک آزمودنی با چند خط پایه هم‌زمان انجام شد. تعداد پنج دانش‌آموز با ناتوانی ریاضی با استفاده از نسخة ایرانی مقیاس هوشی وکسلر - ویرایش پنجم، آزمون ریاضیات ایران کی مت و بر اساس ملاک‌های ورود و خروج ...  بیشتر

طراحی و اعتبارسنجی برنامة درسی مبتنی بر شایستگی عمومی‌ برای دانش‌آموزان دورة دوم متوسطه

رضا ابدام؛ عباس قلتاش؛ فایزه ناطقی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 63-74

https://doi.org/10.30473/etl.2021.57036.3406

چکیده
  هدف تحقیق طراحی و اعتبارسنجی برنامة درسی مبتنی بر شایستگی عمومی‌ برای دانش‌آموزان دورة دوم متوسطه بود. روش تحقیق از نوع آمیخته اکتشافی است که داده‌های آن به شیوة میدانی و با استفاده از پرسش‌نامه جمع‌آوری گردید. جامعة آماری شامل متخصصان برنامه‌ریزی درسی و همة دبیران و کارشناسان دورة متوسطه نظری استان فارس بود. نمونة آماری در بخش ...  بیشتر

روابط ساختاری بین مهارت‌های اجتماعی عاطفی و عملکرد تحصیلی: نقش میانجی‌گر انگیزش تحصیلی

معصومه رنج بخش؛ مالک میرهاشمی؛ خدیجه ابوالمعالی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 75-88

https://doi.org/10.30473/etl.2021.59664.3540

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف روابط ساختاری بین مهارت های اجتماعی عاطفی و عملکرد تحصیلی با توجه به نقش میانجیگر انگیزش تحصیلی انجام شد. در مطالعه توصیفی همبستگی با مدل معادله های ساختاری حاضر،‌ از بین جامعه آماری شامل کلیه نوجوانان دختر ۱۶ تا ۱۸ ساله شهر تهران در سال تحصیلی 1399-1398، نمونه آماری به تعداد ۳۵۰ نفر به روش خوشه ای چندمرحله ای انتخاب ...  بیشتر

ارائة مدل علّی تأثیر جهت‌گیری‌های انگیزشی و فشارآورهای تحصیلی بر خودکارآمدی پژوهشی: نقش واسطه‌ای روحیة پژوهشی

هوشنگ گراوند؛ حمیده پاک مهر

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 89-102

https://doi.org/10.30473/etl.2021.59566.3534

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی نقش واسطه‌ای روحیة پژوهشی در رابطه میان جهت‌گیری‌های انگیزشی و فشارآورهای تحصیلی با خودکارآمدی پژوهشی در راستای ارائة یک مدل علّی برای روابط بین متغیرهای پژوهش بود. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی با آزمون مدل معادلات ساختاری و جامعة آماری شامل همة دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی‌ در سال تحصیلی 99-1398 بود ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی و یادگیری اجتماعی- هیجانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر مؤلفه‌های شایستگی اجتماعی- هیجانی و عملکرد تحصیلی

صفدر نبی زاده؛ رسول کردنوقابی؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ خسرو رشید

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 103-117

https://doi.org/10.30473/etl.2021.58092.3453

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی روش‌های کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی و یادگیری اجتماعی- هیجانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر مؤلفه‌های شایستگی اجتماعی- هیجانی و عملکرد تحصیلی کودکان بود. روش این مطالعه به شیوة نیمه آزمایشی و با طرحپیش آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل نابرابر بود جامعة پژوهش شامل دانش‌آموزان پسر ...  بیشتر