با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری برنامه ریزی آوزش از دور، دانشگاه پیام نور

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور

3 استادیار برنامه ریزی آوزش از دور، دانشگاه پیام نور

4 استاد فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه پیام نور

5 استادیار,علوم تربیتی,دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف این پژوهش طراحی و اعتبارسنجی مدل آموزش سرویس دانش‌آموزان مدارس مبتنی بر یادگیری سیار (ML) است. روش پژوهش تلفیقی و به صورت کیفی و کمّی است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل اساتید دانشگاه، کارشناسان حوزه حمل و نقل، پلیس راهور به تعداد 30 نفر بوده است. نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند با فرآیند مصاحبه صورت گرفته و ابزار جمع‌آوری اطلاعات علاوه بر مصاحبه، پرسش‌نامه محقق‌ساخته مشتمل بر 57 سوال طبق الگوی آموزش الکترونیک خان است که نهایتا بعد از تأیید روائی (قضاوت صاحب نظران و استادان) و پایایی (محاسبه آلفای کرونباخ 92/0) وارد بخش کمّی شده که دراین بخش جامعه آماری با استفاده از جدول مورگان (1972) تعداد 389 نفر (از بین 560 نفر شرکت کننده) تعیین شده که به عنوان حجم نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری در بخش کمی، پرسش‌نامۀ 29 سوالی محقّق‌ساخته طبق الگوی خان برای رانندگان تاکسی و سرویس مدارس تنظیم شده بود که بعد از تأیید روایی در بین رانندگان سرویس مدارس و تاکسی توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. در آمار توصیفی از شاخص مرکزی و پراکندگی مثل میانگین، انحراف معیار و در بخش استنباطی از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی در سطح اطمینان 95% با نرم‌افزارهای اس پی اس اس 18 و پی ال اس نسخه 3 انجام گرفت. بر اساس تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی حاصل از مصاحبه‌های عمیق و اکتشافی و کدگذاری و تحلیل محتوای متن مصاحبه‌ها و در عین حال مطابقت آنها با مبانی نظری، نتایج پژوهش نشان داد بعد سازمانی با بار عاملی 589/0 در جهت عوامل شناسایی‌شده مؤثر در آموزش رانندگان تاکسی و سرویس مدارس بیشترین اهمیت را دارا است و بعد از آن فناوری با بار عاملی 511/0 کمترین اهمیت را دارد و دیگر ابعاد در درجات بعدی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing and Validation of School Student Education Service Model on the Basis Of Mobile Learning (ML)

نویسندگان [English]

 • Mahmoud Amanpour Gharaee 1
 • Nazila Khatib zanjani 2
 • Marjan Masoumifard 3
 • Mohakad Sarmadi 4
 • Mahdi Mahmoudi 5

1 PhD student in Distance Education Planning, Payame Noor University

2 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Payame Noor University

3 Assistant Professor of Distance Education Planning, Payame Noor University

4 Professor in Philosophy of Education, Payame Noor University

5 Assistant Professor, Educational Sciences, Payame Noor University

چکیده [English]

The purpose of this study is to design and validate a mobile learning (ML) school student education service model. The research method is integrated and qualitative and quantitative. The statistical population in the qualitative section included university professors, experts in the field of transportation, and traffic police, including 30 people. Purposeful sampling was done through the interview process and the data collection tool, in addition to the interview, was a researcher-made questionnaire consisting of 57 questions according to Khan e-learning model, which after confirming the validity (judgment of experts and professors) and reliability (alpha Cronbach: 0.92). Then, the study entered the quantitative section in which 389 subjects (out of 560 participants) were selected as the sample size by simple random sampling through Morgan (1972) table. The collection tool in the quantitative section was a 29-item researcher-made questionnaire based on Khan model for taxi and school service drivers, which was distributed among school and taxi drivers after verifying its validity. Descriptive and inferential statistical methods were used to analyze the data. In descriptive statistics, the central index and dispersion such as mean, standard deviation and in the inferential part of exploratory and confirmatory factor analysis at 95% confidence level with SPSS software. S18 and PLS version 3 were used. Based on the analysis of qualitative data obtained from in-depth and exploratory interviews and coding and analysis of the content of the interview text and in the meanwhile, their compliance with theoretical founda-tions, the results showed, that, the organizational di-mension with the factor of 0.589 for effective identi-fied factors in  taxi driver and school service training are most important and  technology with a factor load of 0.511 is the least important and other dimensions are in the next levels.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pedagogy
 • Evaluation
 • Technology
 • Management. Organizational
 • Resource Support
 • Ethical
آراسته، ح. ر.، اسفندیاری، ت (1389). خصوصی‌سازی در آموزش عالی. نشاء علم. (1) 1، (20-11).
بازرگان، عباس و همکاران (1374). رویکرد مناسب ارزیابی درونی برای ارتقاء مستمر کیفیت گروه‌های آموزشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی» مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره جدید، سال پنجم، شماره 2، صص 26-7.
بهروان، حسین (1389). جامعه‌شناسی سازمانی تحقیقات، علوم انسانی و اجتماعی در ایران- بررسی عوامل مؤثر بر انگیزه و توان تحقیق اعضای علمی علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه فردوس مشهد، رساله دکترا- دانشگاه تهران، علوم انسانی. 222176- علوم تربیتی.
پازارگادی، محمد و آزادی احمد آبادی، قاسم (1386). کیفیت و ارزیابی کیفیت در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، تهران، انتشارات بشری.
تنکابنی، محمد (1383). بررسی مقایس‌های نظرات اعضای هیئت علمی درباره برنامه درسی رشته‌های علوم انسانی و فنی مهندسی در دانشگاه‌های تهران و شهید بهشتی تهران، گزارش تحقیق، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران.
حصاری، محمد (1393). بررسی ساختار مناسب برنامه‌ریزی درسی در دانشگاه اصفهان، مجموعه مقالات همایش انجمن برنامه‌ریزی درسی ایران، تهران، انتشارات سمت.
خسروی زاده، اسفندیا، زهره وندیان، کریم (1396). ارزیابی کیفیت خدمات گروه علوم ورزشی دانشگاه اراک بر اساس الگوی ترکیبی سروکوال، کانو و گسترش عملکرد کیفیت، فصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی، شماره 12، ص 60- 37.
روشن، ا. ر (1392). بازار آموزش عالی، روزنامة دنیای اقتصاد، شمارة 2960، شانزدهم تیر، ص. 28.
سیلور، جی، ویلیام ام. الکساندر و آرتورجی. لوئیس (1372). برنامه‌ریزی درسی برای تدریس و یادگیری بهتر، ترجمه غلام‌رضا خوی‌نژاد، تهران: انتشارات سمت با مشارکت انتشارات آستان قدس رضوی.
شهرکی، محمد رضا، ناروئی، مینا (1398). ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی و رضایت دانشجویان مهندسی بر اساس مدل سروکوال و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: دانشکده مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان)، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، سال بیست و یکم، شماره، 82، تابستان 1398، صص. 9.
شیری، م.، نورالهی، ط (1391). تغییرات ساختار جمعیت و تقاضای اجتماعی آموزش عالی در ایران، مجلة بررسی‌های آمار رسمی ایران، (23) 1، (102-83).
عباسی نیکو، م.، یاسینی، ع.، تابان، م.، پوراشرف، ی (1394). شناسایی عوامل تأثیرگذار در بازاریابی آموزش عالی در ایران (مطالعة موردی: مؤسسات غیرانتفاعی شهر اصفهان). همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روان‌شناسی آسیب‌های فرهنگی، قم، مرکز تحقیقات و مطالعات اسلامی سروش.
علیزاده ثانی، م.، نجات، س (1394). بررسی تأثیر جذابیت برند کارفرما بر تمایل استخدام نخبگان (مطالعة موردی: شرکت‌های زیر مجموعة وزارت نفت). نشریه مدیریت بازرگانی، 8. 1، (228 -205).
فاضلی، محمود و همکاران (1393). برنامه درسی: نظرگاه‌ها، رویکردها و چشم‌اندازها، تهران: انتشارات سمت.
کاویانی، حسن. نصر، احمدرضا (1395). سنتزپژوهی چالش‌های برنامه‌های درسی آموزش عالی کشور در دهه اخیر و راهکارهای پیش رو. دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی. 7(13، )7-36.
قنبر، اصغر. و تنکابنی، حسن (1372). بررسی ساختار نظام مدیریت پژوهش وزارت فرهنگ و آموزش عالی (و مؤسسات وابسته)، پژوهش‌های تربیتی، شماره 5.
قویدل، ص.، فرجادی، غ.، رازقی، ح.، بدیعی، ح (1391). برآورد تقاضای آموزش عالی برای دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد در افق 1404، فصلنامة پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 63، (68-43).
منصوریان، ی (1386). گراندد تئوری چیست و چه کاربردی دارد. همایش اطلاعات و جامعة اطلاعاتی، اردیبهشت 1386، اصفهان.
میرفخرالدینی، س. ح.، ابراهیمزاده پزشکی، ا.، جلیلیان، ن (1392). ارائة مدلی جامع درجهت پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با دانشجو با رویکرد تلفیقی مدل‌سازی ساختاری تفسیری و مدل‌سازی معادلات ساختاری (مورد مطالعه: دانشگاه یزد)، دو فصلنامة مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی، ( 2)4، (36-5).
نجفی سیاهرودی، م.، علوی، س.، ابراهیمی، ا (1393). اثر هویت‌سازی برند بر اقدام‌های ضدبرند با میانجی‌گری عشق به برند و حسادت به برند. نشریه مدیریت بازرگانی، ( 7) 3، (562 -5).
نیکخواه فخانی، زهرا (1398). تاکسنومی رضایت دانشجویان از کیفیت خدمات ارائه شده در مدیریت آموزشی دانشگاه بجنورد، فصلنامه فناوری آموزش، دوره: 14، شماره: 2.
 
 
Adams, J.N. (2006). Assessing college student perceptions of instructor customer service to student’s questionnaire: Assessment in higher education. J Assess Evalu High Educ, 31(5), 535-49.
Baldeston, J. (2000). Knowledge & University. Journal of Higher Education, 26(1), 28-46.
Barnett, R. (2009). Knowing and becoming in the higher education curriculum. Studies in higher education, 34(4), 429-440.
Chickering, A.W. and Gamson, Z.F. (2003). Seven Principles for Good Practice in Undergraduate Education. Retrieved from http://www.hcc.hawaii.edu: available from 2003/09/22.
Dumas, A, & Hanchans, S. (2010). How does job-traning increase from performance? The case of morocco. International Journal of Manpower, 31(5), 585-602.
Ebrahimi, A. Alavi, S. & Najafi Siahrodi, M. (2014). Examine the effect of brand benefits on brand satisfaction and loyalty (Case study: Pars Khazar brand). Quarterly Journal of Management Science of Iran, 9(35), 95-117. (Persian)
Gardiner, L.F. (1994). Redesigning Higher Education: Producing Dramatic Gains in Student Learning, ERIC Digests.
Johnstone, B. (1992). Learning Productive: A New Imperative for American Higher Education. Stark, J. & Others (1997), Program and Level Curriculum Development. Research in Higher Education.
Karydis, A., Komboli-Kodovazeniti, M., Hatzigeorgiou, D., & Panis V. (2001). Expectations and perceptions of Greek patients regarding the quality of dental health care. Int J Qual Health Care, 13(5), 409-16
Simoes, C. & Soares, A.M. (2010). Applying to higher education: information sources and choice Factors. Studies in Higher Education, 35(4), 371–389.
Tian, J., Wierzbicki, A.P., Ren, H., Nakamori, Y. (2006). A Study on Knowledge Creation Support in a Japanese Research Institute. Conference: Knowledge Science, Engineering and Management, First International Conference, Guilin, China.
Wiese, M., van Heerden, N., Jordaan, Y. & North, E. (2009). A marketing perspective on choice factors considered by South African first-year students in selecting a higher education institution, Southern African Business Review, 13(1), 39-60.
Woodhall. M. (1989). International experience of financial support for studentsGrants, Loans or Granduate Tax? Kogan page, londan, pp. 67.
Woodley, A. & Brennan, J. (2000). Higher Education and Graduate employment in the United kingdom, European Journal of Education, 35(2), PP. 239-49.
Zafiropoulos, C. (2007). Service Quality Assessment in a Greek Higher Education Institute. Journal of Business Economic and Management, 9, 33.