با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
اثربخشی آموزش مبتنی بر برنامه‌ریزی درسی چندبعدی بر مهارت‌های اجتماعی و رفتارهای حین بازی کودکان پیش‌دبستانی شهر بهشهر

مریم عمویی؛ حسن عبداله زاده

دوره 9، شماره 2 ، آذر 1400، صفحه 9-22

https://doi.org/10.30473/etl.2021.58068.3450

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر برنامه‌ریزی درسی چندبعدی بر مهارت‌های اجتماعی و رفتارهای حین بازی کودکان پیش‌دبستانی شهر بهشهر انجام شد. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. 30 دانش‌آموز (14 دختر و 16 پسر) از دانش‌آموزان پیش‌دبستانی مهد کودک رنگین‌کمان شهر بهشهر در سال تحصیلی ...  بیشتر

تاثیر برنامه روانی آموزشی مثبت‌نگر بر سبک‌های مقابله و بهزیستی تحصیلی دانش‌آموزان

غلامرضا عباسی؛ جلیل فتح آبادی؛ امید شکری؛ مجید ضرغام حاجبی

دوره 9، شماره 2 ، آذر 1400، صفحه 23-38

https://doi.org/10.30473/etl.2021.58269.3465

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی برنامه روانی آموزشی مثبت‌نگر بر سبک‌های مقابله و بهزیستی تحصیلی در دانش‌آموزان انجام شد. در یک پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل غیرمعادل و همراه با پیگیری دو ماهه، 52 دانش‌آموز دختر در دو گروه آزمایش (27 نفر) و کنترل (25 نفر) قبل و بعد از برنامه آموزشی به نسخة کوتاه سیاهة مقابله ...  بیشتر

ارائۀ مدل ساختاری استفاده از سیستم یادگیری الکترونیکی با تأکید بر واسطه‌گریِ تمایل رفتاری، سهولت و سودمندیِ ادراک‌شده

منیره عسگری نژاد

دوره 9، شماره 2 ، آذر 1400، صفحه 39-48

https://doi.org/10.30473/etl.2021.59176.3515

چکیده
  این پژوهش با هدف ارائۀ مدل ساختاری استفاده از سیستم یادگیری الکترونیکی با تأکید بر واسطه‌گریِ تمایل رفتاری، سهولت و سودمندی ادراک‌شده سامان یافت. در انجام این تحقیق که مطالعه‌ای توصیفی پیمایشی است، 150 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور تهران در سال تحصیلی 1400-1399 با روش تصادفی طبقه‌بندی‌شده انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری، پرسش‌نامۀ ...  بیشتر

طراحی و اعتبارسنجی مدل آموزش سرویس دانش آموزان مدارس مبتنی بر یادگیری سیار(ML)

محمود امانپور قرائی؛ نازیلا خطیب زنجانی؛ مرجان معصومی فرد؛ محمدرضا سرمدی؛ مهدی محمودی

دوره 9، شماره 2 ، آذر 1400، صفحه 49-60

https://doi.org/10.30473/etl.2021.60409.3593

چکیده
  هدف این پژوهش طراحی و اعتبارسنجی مدل آموزش سرویس دانش‌آموزان مدارس مبتنی بر یادگیری سیار (ML) است. روش پژوهش تلفیقی و به صورت کیفی و کمّی است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل اساتید دانشگاه، کارشناسان حوزه حمل و نقل، پلیس راهور به تعداد 30 نفر بوده است. نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند با فرآیند مصاحبه صورت گرفته و ابزار جمع‌آوری اطلاعات علاوه ...  بیشتر

اثربخشی طرح‌واره درمانی گروهی بر اشتیاق تحصیلی و نشانه‌های بدریختی بدن در دانش‌آموزان

فاطمه رحمانی؛ فریبرز صدیقی ارفعی؛ ملیحه رحمانی

دوره 9، شماره 2 ، آذر 1400، صفحه 61-74

https://doi.org/10.30473/etl.2021.60710.3608

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی طرح‌واره درمانی بر اشتیاق تحصیلی و نشانه‌های بدریختی بدن دانش‌آموزان بود. طرح پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی، با پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری دو ماهه همراه با گروه گواه به شمار می‌رود. به این منظور تعداد 40 نفر از دانش‌آموزان دختر پایه ششم ابتدایی مشغول به تحصیل در مدارس کاشان در سال تحصیلی 99-1398 به روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

تدوین مدل علّی امید به تحصیل بر اساس خودتنظیمی انگیزشی و ادراک حمایت معلم از خودمختاری با نقش واسطه‌ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان

زهرا ابراهیمی هژیر؛ احمد سهرابی؛ یحیی یاراحمدی؛ هوشنگ جدیدی

دوره 9، شماره 2 ، آذر 1400، صفحه 75-86

https://doi.org/10.30473/etl.2021.61498.3657

چکیده
  هدف این پژوهش تدوین مدل علّی امید به تحصیل بر اساس خودتنظیمی انگیزشی و ادراک حمایت معلم از خودمختاری با نقش واسطه‌ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بود. روش پژوهش با توجه به هدف آن از نوع کاربردی و شیوه‌ی اجرای آن توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش همه دانش‌آموزان پایه دوازدهم دبیرستان‌های سطح شهر همدان است که در سال تحصیلی ...  بیشتر

شناسایی مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای به منظور طراحی الگوی اخلاق حرفه‌ای در بستر یادگیری الکترونیکی و آموزش از راه دور

فرح عالیخانی؛ محمدرضا سرمدی؛ بهمن سعیدی پور؛ مرجان معصومی فرد؛ ماندانا گودرزی

دوره 9، شماره 2 ، آذر 1400، صفحه 87-99

https://doi.org/10.30473/etl.2021.60605.3604

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای در بستر یادگیری الکترونیکی و آموزش از راه دور و طراحی الگوی اخلاق حرفه‌ای انجام پذیرفته است. برای دست‌یابی به این هدف از روش آمیخته اکتشافی با تمرکز بر روش کیفی- کمی بهره گرفته شد. در بخش کیفی به منظور گردآوری داده از روش مصاحبه اکتشافی نیمه ساختاریافته و گروه کانونی استفاده شد و ...  بیشتر