دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 34، آذر 1400، صفحه 9-99 
طراحی و اعتبارسنجی مدل آموزش سرویس دانش آموزان مدارس مبتنی بر یادگیری سیار(ML)

صفحه 49-60

10.30473/etl.2021.60409.3593

محمود امانپور قرائی؛ نازیلا خطیب زنجانی؛ مرجان معصومی فرد؛ محمدرضا سرمدی؛ مهدی محمودی