با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، عضو موسسه آموزش عالی الکترونیکی مهر البرز

2 استاد، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور

3 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای در بستر یادگیری الکترونیکی و آموزش از راه دور و طراحی الگوی اخلاق حرفه‌ای انجام پذیرفته است. برای دست‌یابی به این هدف از روش آمیخته اکتشافی با تمرکز بر روش کیفی- کمی بهره گرفته شد. در بخش کیفی به منظور گردآوری داده از روش مصاحبه اکتشافی نیمه ساختاریافته و گروه کانونی استفاده شد و سپس در مرحله دوم از روش کمی به شیوه توصیفی _ تحلیلی و برای گردآوری داده‌های کمی، پرسش‌نامه محقق‌ساخته بهره گرفته شد. به منظور بررسی وضعیت موجود اخلاق حرفه‌ای در موسسه آموزش عالی البرز مؤلفه‌های شناسایی شده به صورت یک پرسش‌نامه محقق‌ساخته مورد نظر سنجی دانشجویان قرار گرفت‌. برای تحلیل پرسش‌نامه از آزمون تی تک‌نمونه‌ای با ارزش آزمون 5/3 استفاده شد. نتایج نشان داد که عوامل و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای با تی قابل مشاهده در جدول به طور معناداری بالاتر از میانگین مورد انتظار بوده است.
از نظر سطح مطلوبیت‌، مؤلفه‌های رفتاری و فرآیندی در سطح مطلوب و صرفاً مؤلفۀ تعامل اخلاق‌مدار در محیط یادگیری الکترونیکی مربوط به دستیاران آموزشی در سطح نسبتاً مطلوب از نظر دانشجویان ارزیابی شده است. با توجه به ارائه الگوی اولیه اخلاق حرفه‌ای مبتنی بر پیشینه تحقیق و مصاحبه با متخصصین آموزش الکترونیکی‌، نتایج کیفی و کمی، الگوی مفهومی اخلاق حرفه‌ای به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the Components of Professional Ethics for Designing a Model of Professional Ethics in the Context of E-Learning and Distance Education

نویسندگان [English]

  • Farah Alikhani 1
  • Mohammadreza Sarmadi 2
  • Bahman Saeidipor 2
  • Marjan Masomifard 3
  • Mandana Goodarzi 3

1 Ph.D. Student, Educational Sciences, Payame Noor University, Member of Mehr Alborz Electronic Higher Education Institute

2 Professor, Department of Educational Sciences, Payame Noor University

3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Payame Noor University

چکیده [English]

The present study aimed to identify the components of professional ethics in the context of e-learning and distance education and design a model of professional ethics. To achieve this goal, the exploratory mixed method was used with a focus on the qualitative-quantitative method. In the qualitative section, in order to collect data, the semi-structured exploratory interview method and the focus group were used, and then in the second stage, the descriptive-analytical method was used quantitatively and a researcher-made questionnaire was used to collect quantitative data. In order to assess the current situation of professional ethics in Alborz Higher Education Institute, the identified components were surveyed as a researcher-made questionnaire from the viewpoint of students. A one-sample t-test with a test value of 3.5 was used to analyze the questionnaire. The results showed that the factors and components of professional ethics with t visible in the table were significantly higher than the expected average.
In terms of desirability, behavioral and process components were at the desired level and only the component of ethics-oriented interaction in the e-learning environment related to educational assistants was at a relatively desirable level from the viewpoint of students. By erpresenting the initial model of professional ethics based on the literature review and interviews with e-learning experts, and qualitative and quantitative results, the conceptual model of professional ethics was obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional Ethics
  • Distance Education
  • E-Learning
  • E-Learning Environment
باقرپور، الهه سادات (1394). تاثبر روان‌شناختی اعضای هیات علمی بر رضایت دانشجو از طریق نقش واسط عواطف مثبت و قابلیت حل مسئله اعضای هیات علمی و عدالت درک شده دانشجو، پایان‌نامه کارشناسی ارشد‌، گروه مدیریت‌، دانشگاه فردوسی مشهد.
حسنپور، اکبر، نظری، کامران و اکبری، پیمان (1397). طراحی مدل عوامل مؤثر بر اخلاق حرفه‌ای تدریس در دانشگاه پیام نور غرب کشور. نشریه جامعه‌شناسی آموزش وپرورش، شماره 6
خیاط مقدم، سعید‌، طباطبایی نسب، سیده مهدیه (1395). مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای در مدیریت‌، نشریه اخلاق در علوم رفتاری‌، دوره 11، شماره 1
دهخدا، علی اکبر (1357). لغت‌نامه دهخدا‌، انتشارات دانشگاه تهران.
رستگارپور، حسن، موحدی، فائزه، برخورداری، زینب (1395). مسئولیت‌های اخلاقی در حوزه فناوری و طراحی یادگیری. فصلنامه تعامل انسان و اطلاعات جلد 2 شماره ص 63-52.
سلاجقه، آزیتا و صفری، ثنا (1394). رابطۀ اخلاق حرفه‌ای با عملکرد استادان دانشگاه. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری،10(3).
شریفی، محمد، فتح آبادی، جلیل، شکری، امید، پاکدامن، شهلا (1398). تجربه آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی ایران: فراتحلیل اثر بخشی آموزش الکترونیکی در مقایسه با آموزش حضوری‌، فصلنامه علمی پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، سال هفتم، شماره اول.
فرمهینی فراهانی، محسن‌، اشرفی، فاطمه (1393)‌. اصول اخلاق حرفه‌ای در نهج البلاغه. پژوهشنامه علوی سال پنجم‌، بهار و تابستان‌، شماره9.
صبحی قراملکی، ناصر (1394). اخلاق حرفه‌ای در آموزش دانشجو‌، کنفرانس ملی روان‌شناسی، علوم تربیتی و اجتماعی
 
 
Almseidein, T, A, Musa, Klaif. Mahasneh, O. (2020). Awareness of Ethical Issues when using an e- Learning System, International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Vol. 11, No. 1, 2020
Anderson, B. & Simpson, M. (2007). Ethical Issues in online Education.
Ali, M., & Ahmed, M. (2018). Determinants of Students' Loyalty to University: A Service-Based Approach. Available at SSRN 3261753
Farmahini, M.F., & Farmahini, F.F. (2013). The study on professional ethics components among faculty members in the Engineering. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 2085 – 2089.
Kabilan, M.K. (2014). Teacher for e-Learning. Penang, Malaysia: Wawasan Open University.
Koonmee, K. et al. (2010). Ethics institutionalization, quality of work life and employee job-related outcomes: A survey of human resource managers in Thailand. Journal of Business Research.
Mohammadi, Aeen, Mojtahedzadeh, Rita, Asadzandi, Shadi, Rashidi, Hamed. (2020). Devising ethical codes for e-contents in e-learning, Published online 2020 Mar 2. doi: 10.34171/mjiri.34.14
Ng. Alvin, F.S.S.,Vighnarajah., and Chuah, K.M. (2017). Ethical conduct of e-teachers in online learning community. Pakistan Journal of Distance and Online Learning, 3(2), 01-12
Sobhani Nejad M, Najafi H, Jafari Harandi, Farmahini Farahani. (2015). Teaching Professional Ethic Components from the Viewpoint of Students; Qom University of Medical Sciences, Bimonthly of Education Strategies in Medical Sciences Volume 7, Issue 6, 2015
Toprak, E., Ozkanal, B., Aydin, S., & Kaya, S. (2010). Ethics in E-Learning. Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 9(2), 78-8