با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران. ایران

چکیده

این پژوهش با هدف ارائۀ مدل ساختاری استفاده از سیستم یادگیری الکترونیکی با تأکید بر واسطه‌گریِ تمایل رفتاری، سهولت و سودمندی ادراک‌شده سامان یافت. در انجام این تحقیق که مطالعه‌ای توصیفی پیمایشی است، 150 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور تهران در سال تحصیلی 1400-1399 با روش تصادفی طبقه‌بندی‌شده انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری، پرسش‌نامۀ استاندارد رضایت کاربر، کیفیت سیستم و استفاده از سیستم رامیرز کرا و همکاران (2017)، قصد رفتاری ونکاتش و بلا (2008)، سودمندی و سهولت دیویس (1989)، هنجار ذهنی و خودکارآمدی عبدالله و وارد (2016) و کیفیت خدمات سیدرال و همکاران (2017) بوده است. داده‌ها نیز به کمک روش معادلات ساختاری از طریق نرم‌افزار پی ال اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. یافته‌ها نشان داد که هرچه دانشجویان کار کردن با سیستم را آسان‌تر بدانند، از نظام یادگیری الکترونیکی بیشتر استفاده می‌کنند. همچنین احساس خودکارآمدی، رضایت کاربر، هنجار ذهنی و کیفیت سیستم می‌توانند در درک آسانیِ کار با سیستم یادگیری الکترونیکی نقش داشته باشند. کیفیت خدمات و کیفیت سیستم نیز باعث می‌شود که افراد احساس کنند که سیستم یادگیری الکترونیکی سودمند است. به طور کلی، رضایت کاربر، کیفیت سیستم، هنجار ذهنی و خودکارآمدی از طریق سودمندی، سهولت ادراک‌شده و تمایل رفتاری بر استفاده از سیستم یادگیری الکترونیکی اثرگذارند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing a Structural Model for the Use of E-Learning System with Empha-sis on the Mediation of Behavioral Tendency, Perceived Ease and Usefulness

نویسنده [English]

  • Monireh Askarinejad

Assistant Professor of Public administration, Payame Noor University , Tehran, IRAN

چکیده [English]

The purpose of this study is to present a structural model of using e-learning system with emphasis on mediation of behavioral tendency, ease and perceived usefulness. In this descriptive survey study, 150 students of Payame Noor University of Tehran in the academic year 2020-2021, who were randomly selected, participated. Measurement tools were the standard questionnaire of user Satisfaction, System Quality and Use of System of Ramiers et al (2017), Behavioral Tendency of Venkatesh and Bala (2008), Perceived ease, perceived usefulness of Davis (1989), Subjective Norm and Self -efficacy of Abdullah and Ward (2016) and Service Quality of Cidral et al (2017). The data were analyzed using structural equation testing and PLS software. The findings also indicated that factors such as; Feeling of self-efficacy, user satisfaction, subjective norm and system quality can have a direct impact on perceived ease. The quality of service and the quality of the system also make people feel that using an e-learning system is beneficial. In general, User satisfaction, system quality, subjective norm and self-efficacy through utility mediation, perceived ease and behavioral tendency were all influential in the use of e-learning system.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Use of E-Learning System
  • Behavioral Tendency
  • Perceived Ease
  • Perceived Usefulness
احمدی، ر.، احمدی، غ. و زامیاد، گ (1391). بررسی و تبیین عوامل موثر در پذیرش و کاربرد سیستم‌های یادگیری الکترونیکی در بین دانشجویان یادگیری الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران، مجله پژوهش در نظام‌های آموزشی، 6 (19)‌، 126-101.
پورکریمی، ج.، و علیمردانی، ز (1399). تحلیل پدیدارشناختی عوامل موثر بر تعاملات در محیط آموزش الکترونیکی، فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، (3)8، 35.
جعفرزاده، م.ر. و باشکوه، ا (1397). تحلیلی بر موانع استفاده از ابزارها و فناوری‌های آموزش در نظام آموزش عالی الکترونیکی ایران، مجله پژوهش در نظام‌های آموزشی، 12، (42)، 120-97.
سرمدی، م.ر (1396)، ارائه مدل علی قصد استفاده از آموزش برخط در بین اعضای هیئت علمی (مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور)، فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، (4)4، 49.
صنایعی، ع. و سلیمیان، ح (1391). تحلیل عوامل موثر بر پذیرش آموزش مجازی با تاکید بر عوامل درونی، نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش 4 (7)، 270-261.
طبرسا، غ. و نظرپوری، ا (1393). بررسی عوامل موثر بر پذیرش سیستم یادگیری الکترونیکی (ELS) براساس مدل پذیرش فناوری (TAM)، نشریه فناوری آموزش، 9 (2)، 130-123.
خندقی، م. ا. و کاظمی قره چی، م (1392). تاثیر نگرش دانشجویان نسبت به یادگیری الکترونیکی بر مشارکت آنان در محیط آموزش الکترونیکی، مجله پژوهش در نظام‌های آموزشی، 7(21)، 154-133.
 
 
Abdullah, F. & Ward, R. (2016). Developing ageneral extended technology acceptance model for e-learning (GETAMEL) by analyzing commonly used external factors. Computers in Human Behavior, 56, 238-256.
Alsabawy, A. Y., Cater-steel, A. & Soar, J. (2016). Determinants of perceived usefulness of e-learning systems. Computers in Human Behavior Journal. 64: 843-858.
Arbaugh, J. (2000). Virtual classroom characteristics and student satisfaction with internet- based MBA courses. Journal of management education. 24(1): 32-54.
Bolliger, D. U., Supanakorn, S., & Boggs, C. (2010). Impact of podcasting on student motivation in the online learning environment. Computers & Education. 55(2), 714-722.
Bhuasiri, W., Xaymoungkhoun, O., Zo, H., Rho, J., & Ciganek, A.P. (2012). Critical success factors for e-learning in developing countries: Acomparative analysis between ICT experts and faculty. Computers& Education Journal. 58, 843-855.
Chang, CH-T., Hajiyev, J., & SU, CH-R. (2017). Examining the students’ behavioral intention to use e-learning in Azerbaijan? The general extended technology acceptance model for e-learning approach. Computers & Education Journal.111, 128-143.
Cidral, W. A., Oliveira, T., Felice, M., & Aparicio, M. (2017). E-learning success determinants: Brazilian empirical study. Computers & Education Journal. 1-18.
Compeau, D. R., & Higgins, C.A. (1995). Computer self-efficacy: Development of ameasure and initial test. MIS Quarterly. 19, 189-211.
Clark, R. C., & Mayer, R.E. (2011). E-Learning and the Science of Instruction: Proven Guidelines for Consumers and Designers of Multimedia Learning. John Wiley & Sons.
Crawford, J., Butler-Henderson, K., Rudolph, J., & Glowatz, M. (2020). COVID-19: 20 countries' higher education intra-period digital pedagogy responses. Journal of Applied Teaching and Learning (JALT). 3(1).
Cucinotta, D., & Vanelli, M. (2020). WHO declares COVID-19 a pandemic. Acta Bio-Medica: Atenei Parmensis. 91(1), 157-160.
Davis, F.D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly. 13(3), 319-340.
Fagan, H.M., & Neil, S. (2004). An empirical investigation into the relationship between computer self-efficacy, anxiety, experience, support and usage. The Journal of computer Information Systems. 44 (20), 95-104.
Gefen, D. (2003). TAM for just plain habit: A look at experienced online shoppers. Journal of End user computing. 15(3), 1-130.
Hassanzadeh, A., Kanaani, F., & Elahi, S. (2012). Amodel for measuring e-learning systems success in universities. Expert systems with applications journal. 39, 10959-10966.
Holsapple, C., & Lee-Post, A. (2006). Defining, Assessing, and promoting e-learning success: An Information systems perspective. Decision Sciences Journal of Innovative Education. 4(1), 67-85.
Huang, YM., Huang, YM., Huang, SH., & Lin, YT. (2012). Aubiquitous English vocabulary learning system: Evidence of active/passive attitudes VS. Usefulness/ ease -of-use. Computers & Education. 58(1), 82-273.
Kaur, G. (2020). Digital Life: Boon or bane in teaching sector on COVID-19. CLIO an Annual Interdisciplinary Journal of History. 6(6), 416-427.
Lien, N.H. & Kao, S.L. (2008.). The Effects of Service Quality Dimensions on Customer Satisfaction Across Different Service Types: Alternative Differentiation As a Moderator. Advances in Consumer Research, 35, 522-526.
Sun, P., Tasi, R.J., Finger, G., Chen Y. & Yeh, D. (2008). What divers asuccessful e-learning? An Empirical investigation of the critical factors influencing learner satisfaction. (ELSEVIER) Computers & Education Journal. 50,1183-12020.
Rodica, M., & Anca, A (2008). Knowledge Management in E-Learning Systems. Revista Informatica Economic journal. 2 (46), 60-65.
Romirez- Correa, P.E., Rondan- cataluna, F., & Arenas- Gaitan, J.(2017). Moderating effect of learning styles on alearning management system’s success. Telematics and informatics journal. 34, 272-286.
Selim, H.M. (2003). An empirical investigation of students acceptance of course websites. Computers & Education. 40: 343-360.
Shook, C.L., Priem, R.L., & Mc Gee, J.E. (2003). “Venture creation and the entreprisig individual: review and synthesis”. Journal of Management. 29, 379-399.
Strother, JB. (2002). An Assessment of the effectiveness of e-learning in corporate training programs. The International Review of Research in open and distributed learning. 3(1), 1-17.
Toquero, C.M. (2020). Challenges and opportunities for higher education amid the COVID-19 pandemic: The Philippine context. Pedagogical Research. 5(4).
Venkatesh, V., & Bala, H. (2008). Technology acceptance model 3 and a research agenda on interventions. Decision Sciences. 39(2), 273e315. http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-5915.2008.00192.x.
Wan, T., & Neng, T.N.H. (2011). The Effects of E-Learning system service Quality and users’ Acceptance on organizational learning. International Journal of Business and Information. 6(2), 204-225.