با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه زبان‌شناسی، دانشگاه پیام نور

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل آموزش ترکیبی زبان فارسی به خارجیان است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت تحلیلی و به شیوه اسنادی انجام شد. نخست با بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی به مرور نظام‌مند و تحلیل دقیق مدل‌های موجود آموزش ترکیبی درخصوص فعالیت‌های یاددهی-یادگیری، ویژگی‌های زبان‌آموزان، مدرسان، محتوا، رسانه‌های آموزشی و ارزشیابی پرداخته شد. در این مرحله جامعه آماری شامل کلیه مدل‌های مختلف آموزش ترکیبی در پایگاه‌های اطلاعات علمی ساینس دایرکت، اسکوپوس، اسپرینگر، پایگاه امرالد وگوگل اسکالر، بستر اینترنتی شبکه پنج فرانسه موسوم به (TV5)، محتوای آموزش زبان سایت BBC بود و ابزار گردآوری داده‌ها نیز شامل فیش‌برداری، جدول و کارت بود. سپس مدل پیشنهادی آموزش ترکیبی زبان فارسی به خارجیان تدوین شد و با استفاده از نظر متخصصان دو حوزۀ زبان‌شناسی و آموزش از دور، اعتبار مدل مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری در مرحله دوم شامل کلیه خبرگان دو حوزه زبان‌شناسی و آموزش از دور بود که 15 نفر از متخصصان آموزش از دور و 15 نفر از متخصصان حوزه زبان‌شناسی به صورت هدفمند انتخاب شدند و درخصوص اعتبار مدل ارائه شده، اظهارنظر کردند. ابزار پژوهش نیز شامل پرسش‌نامه محقق ساخته بود با ده گویه و طیف چهاردرجه‌ای لیکرت (خیلی زیاد، زیاد، کم، خیلی کم) که روایی آن توسط متخصصان تعلیم و تربیت و زبان‌شناسی مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسش‌نامه نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ 89/0 به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی (تی تک نمونه‌ای) جهت اعتباریابی مدل استفاده شد. نتایج به دست آمده از آزمون تی تک نمونه‌ای که جهت بررسی اعتبار درونی مدل آموزش ترکیبی زبان فارسی به خارجیان به کار گرفته شد، حاکی از آن است که مدل ارائه شده بر اساس آموزش ترکیبی از نظر متخصصان هر دو گروه آموزش از دور و زبان‌شناسان، مبتنی بر رویکردهای جدید زبان‌آموزی بوده، به انگیزه یادگیری در زبان‌آموزان توجه دارد، همچنین به تعاملات مدرس، زبان‌آموز و محتوا تاکید داشته و متناسب با اصول روان‌شناختی زبان‌آموزی است. علاوه بر آن به میزان کافی به ترکیب انواع فعالیت‌های یاددهی-یادگیری (حضوری و الکترونیکی) پرداخته است، همچنین به ویژگی‌های مدرس، محتوا، رسانه و ارزشیابی نیز توجه کافی دارد؛ لذا مدل ارائه شده درخصوص آموزش ترکیبی زبان فارسی به خارجیان دارای اعتبار مناسب است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Offering a Blended Learning Model of Persian Language to Foreigners

نویسندگان [English]

  • Bahman Zandi 1
  • Marjan Masoumifard 2

1 Professor, Linguistics, Department of Linguistics, Payame Noor University

2 Assistant Professor, Distance Education, Department of Education, Payame Noor University

چکیده [English]

The purpose of this study is offering a blended learning model of Persian language to foreigners. This research was conducted in terms of applied purpose, in terms of analytical nature and in a documentary way. First, by using library and documentary studies, a systematic review and detailed analysis of existing models of blended learning regarding teaching-learning activities, characteristics of learners, teachers, content, educational media and evaluation was performed. In this level, the statistical population included all the different models of blended learning in the scientific databases of Science Direct, Scopus, Springer, the Emerald and Google Scholar databases, the Internet platform of the French network called (TV5) and the language teaching content of the BBC site. Data collection tools also included receipts, tables and cards. Then, the proposed model of blended learning of Persian language teaching to foreigners was developed and the validity of the model was examined using the opinions of experts in the two fields of linguistics and distance education. The statistical population in the second level included all experts in the fields of linguistics and distance education, among them 15 distance education specialists and 15 linguistics specialists were purposefully selected and commented on the validity of the proposed model. The research tool also included a researcher-made questionnaire with ten items and a four-point Likert scale (very high, high, low, very low) whose validity was confirmed by education and linguistics experts. The reliability of the questionnaire was also 0.89 using Cronbach's alpha method. In order to analyze the data, descriptive and inferential statistical methods (one-sample t-test) were used to validate the model. The results obtained from the one-sample t-test that was used to examine the internal validity of the Persian language blended learning model for foreigners, indicate that the proposed model is based on blended learning from the perspective of specialists in both distance education and linguistics. It also pays attention to the motivation of learning in language learners, also emphasizes the interactions of teacher, learner and content and is in accordance with the psychological principles of language learning. In addition, it has sufficiently blended various teaching-learning activities (face-to-face and electronic). It also pays enough attention to the characteristics of the teacher, content, media and evaluation, therefore the proposed model has sufficient validity for teaching Persian to foreigners.

The purpose of this study is offering a blended learning model for Persian language to foreigners. First, the existing models of bleanded learning were studied and teaching-learning activities in blended learning language were studied, then the characteristics of learners, teachers, content, educational media and evaluation were considered. Then the challenges of bleande learning education were introduced and finally the proposed model of bleanded learning Persian language was introduced to foreigners and the validity of the model was confirmed by using the opinions of experts in the fields of linguistics and distance education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-Learning
  • Blended Learning
  • Persian Language
  • Language Education
  • Validation
سراجی، فرهاد (1396). بررسی تجارب کشورهای مختلف در زمینه کیفیت بخشی به نظام آموزش ترکیبی، طرح پژوهشی، دانشگاه پیام نور، پژوهشکده آموزش باز و ازراه دور. چاپ نشده.
علی سلیمی، اسماعیل، محمدیان، زهرا (1392). بررسی نقش فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش زبان و نگرش‌های موجود، فصلنامه پژوهش در نظام‌های آموزشی، دوره 7، شماره 23، زمستان 1392، صص 179-201.
Bax, S. (2003). CALL-Past, present and future. System 31, 13-28.
Bersin, J. (2004). The Blended Learning Book: Best Practices, Proven Methodologies, and Lessons Learned. San Francisco: Pfeiffer.
Cabi, E. and Gulbahar, Y. (2013). A scale development study for assessing the effectiveness of blended learning environments. Pegem Journal of Education & Instruction, 3(3), 2013, 11-26.
Caner, M. (2012). The definition of blended learning in higher education. In P. Anastasiades (Ed.), Blended Learning Environments for Adults: Evaluations and Frameworks. Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-4666-0939-6.ch002
Driscoll, M. (2002). Blended learning: Let's get beyond the hype. Retrieved from http://www-07.ibm.com/ services/pdf/-blended_learning.pdf
Garrison, D. R., & Kanuka, H. (2007). Changing distance education and changing organizational issues. In W. J. Bramble & S. Panda (Eds.), Economics of distance and online learning: Theory, practice and research. NY: Lawrence Erlbaum.
Garrison, R., & Vaughan, H. (2008). Blended learning in higher education: Framework, principles and guidelines. San Francisco: Jossey-Bass
Gebara, T. (2010). Comparing a blended learning environment to a distance learning environment for teaching a learning and motivation strategies course. dissertation, Ohio state university.
Graham, C. R. (2006). Blended learning systems: Definition, current trends, and future directions. In C. J. Bonk & C. R. Graham (Eds.), Handbook of blended learning: Global perspectives, local designs (pp. 3-21). San Francisco, CA: Pfeiffer.
Graham, C. R. (2009). Blended Learning Models. Encyclopedia of information science and technology, pp. 375-382.
Haq, A.A (2018). Blended Learning Design for English Teaching: an Empirical Case of Edmodo in Efl Class, Prosiding the 2nd National Telcecon (Teaching, Linguistics, Culture, and Education Conference) “Pendidikan Di Era 4.0” 18 September 2018
Hart, C. (2012). Factors associate sociated with student persistence in an online program off study: A review of the literature. Journal of Interactive Online Learning, 11(1),19-42.
Hockly, N. (2018). Blended Learning, ELT Journal, Volume 72, Issue 1, January 2018, Pages 97–101, https://doi.org/10.1093/-elt/ccx058
Holiver, Nadiya, Kurbatova, Tetiana and Bondar, Iryna. (2020). Blended learning for sustainable education: Moodle-based English for Specific Purposes teaching at Kryvyi Rih National University E3S Web of Conferences. The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic (166). pp. 1-6.
Inquilla,A, Estefano, V (2018). Blended learning Method for Teaching English to Students of the First Grade at Simón Bolívar Secondary Educational Institution Juliaca, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es
Jalinus, N, Verawardina, U, dinata,k, Nabawi, r,A, Darma, Y. (2021). Developing Blended Learning Model in Vocational Education Based On 21st Century Integrated Learning and Industrial Revolution 4.0, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.12 No.8 (2021)1239-1254, https://turcomat.org/index.php/turkbilmat/article/view/3035/2606
Jonas, D., & Burns, B. (2010). The transition to blended e-learning. Changing the focus of educational delivery in children's pain management. Nurse Education in Practice 10(1), 1-7.
Khan, B. H. (2005). Learning features in an open, flexible, and distributed environment. AACE Journal, 13(2), 137-153.
Mahalli, M (2019). The Implementation of Blended Learning in English Learning, Indonesian journal cultural and heritage, Vol 1, No 1
Marsh, D., Pountney, R., & Prigg, R. (2008). C-SAP scoping survey on the use of e-learning in the social sciences. Birmingham, UK: Higher Education Academy Centre for Sociology, Anthropology and Politics.
Rooney, J.E (2003). Blended learning opportunities to enhance educational programing and meetings. Association management, 55 (5), 26-32.
Shea, P. (2007). Towards a conceptual framework for learning in blended environments. In A. G. Picciano and C. D. Dziuban (Eds.), Blended Learning: Research Perspectives, 19–35. Needham, MA: Sloan Consortium. 
Sloman, M. (2007). Making sense of blended learning. Industrial and Commercial Training, 39(6), 315318.
Wang, Y., Han, X., & Yang, J. (2015). Revisiting the Blended Learning Literature: Using a Complex Adaptive Systems Framework. Educational Technology & Society, 18 (2), 380–393.
Zhang, Wei; Chang, Z. (2018). Comparing Learning Outcomes of Blended Learning and Traditional Face-to-Face Learning of University Students in ESL Courses, International Journal on E-Learning, v17 n2 p251-273 Apr 2018
Zulraudah, Syarif, H, Refnaldi. (2020). The Needs of Junior High School Students on Blended Learning Models Type Lab Rotation Model for Writing Skill in English Language Learning, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 411 7th International Conference on English Language and Teaching (ICOELT 2019)