با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
فراتحلیل کیفی چارچوب‌های ارزیابی مهارت‌های طرح مسئلة ریاضی

سعید حق جو؛ ابراهیم ریحانی

دوره 9، شماره 3 ، اسفند 1400، صفحه 9-28

https://doi.org/10.30473/etl.2022.58505.3483

چکیده
  امروزه طرح مسئله یکی از موضوعات مهم در تحقیقات آموزش ریاضی است. یکی از چالش‌های پژوهشگران پس از بررسی مهارت‌های طرح مسئله و بررسی فرآیندهای تفکر، چگونگی ارزیابی آنها است. پژوهش حاضر به بررسی محتوا و روش‌شناسی این پژوهش‌ها می‌پردازد تا ساختار آنها را مشخص کند. این مطالعه، فرا تحلیلی کیفی از چارچوب‌های عمده‌ای که پژوهشگران برای ...  بیشتر

ساخت مقیاس سنجش شادکامی مدرسه‌ای دانش‌آموزان ابتدایی: مطالعه‌ای به روش پژوهش آمیخته

رضا کمالی مهاجر؛ کیوان صالحی؛ علی مقدم زاده؛ فاطمه جعفری

دوره 9، شماره 3 ، اسفند 1400، صفحه 29-52

https://doi.org/10.30473/etl.2022.59434.3528

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ساخت مقیاسی برای سنجش شادکامی مدرسه‌ای دانش‌آموزان ابتدایی انجا‌م ‌شد. بدین‌‌منظور مبتنی بر روش پژوهش آمیخته اکتشافی از نوع ساخت ابزار، دو مطالعه به ‌انجام ‌رسید. در مطالعه اول، شرکت‌کنندگان مبتنی بر نمونه‌گیری ملاکی، انتخاب شده و مصاحبه فردی با 29 نفر از معلمان و دانش‌آموزان مدارس شهر تهران انجام ‌شد. برای ...  بیشتر

تاثیر آموزش خطی و غیرخطی بر الگوی هماهنگی مهارت دراپ فورهند بدمینتون در دختران نوجوان

فرناز ترابی؛ معصومه ممتازی

دوره 9، شماره 3 ، اسفند 1400، صفحه 53-62

https://doi.org/10.30473/etl.2022.60517.3600

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاثیر آموزش خطی و غیرخطی بر الگوی هماهنگی مهارت دراپ فورهند بدمینتون دختران نوجوان شهر تهران انجام شد. روش پژوهش نیمه تجربی بود و به صورت پیش‌آزمون و پس‌آزمون انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دختران نوجوان10 تا 12 سال باشگاه شیرودی منطقه هفت شهر تهران تشکیل دادند. نمونه آماری این پژوهش را 30 نفر از دختران ...  بیشتر

ارائه مدل آموزش ترکیبی زبان فارسی به خارجیان

بهمن زندی؛ مرجان معصومی فرد

دوره 9، شماره 3 ، اسفند 1400، صفحه 63-80

https://doi.org/10.30473/etl.2022.61971.3681

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل آموزش ترکیبی زبان فارسی به خارجیان است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت تحلیلی و به شیوه اسنادی انجام شد. نخست با بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی به مرور نظام‌مند و تحلیل دقیق مدل‌های موجود آموزش ترکیبی درخصوص فعالیت‌های یاددهی-یادگیری، ویژگی‌های زبان‌آموزان، مدرسان، محتوا، رسانه‌های ...  بیشتر

مدل ساختاری تکانش‌گری و عملکرد تحصیلی با بررسی نقش میانجی انگیزش در دانش‌آموزان دختر متوسطه

معصومه رنج بخش؛ مالک میرهاشمی؛ خدیجه ابوالمعالی

دوره 9، شماره 3 ، اسفند 1400، صفحه 81-92

https://doi.org/10.30473/etl.2022.62962.3736

چکیده
  این تحقیق به دنبال بررسی روابط ساختاری بین تکانش‌گری و عملکرد تحصیلی بر اساس نقش واسطه‌ای انگیزش تحصیلی بود. روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی دانش‌آموزان دختر 16 تا 18 سال در شهر تهران در سال تحصیلی 1399-1398 بود. نمونه آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای، 350 نفر انتخاب شدند و به ...  بیشتر

اثربخشی بازی درمانی شناختی رفتاری بر کاهش مشکلات نوشتاری دست‌خط و ریاضی دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی‌های خاص یادگیری

نصرت جعفری؛ طاهره روشنی؛ گیتی شهبازی

دوره 9، شماره 3 ، اسفند 1400، صفحه 93-100

https://doi.org/10.30473/etl.2022.61408.3652

چکیده
  کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری گروه ناهمگونی را شکل می‌دهند. وجه اشتراکی که در بین همۀ آنها وجود دارد این است که همۀ آنها در یادگیری دروس مشکل دارند. هدف پژوهش حاضر، تعیین جهت اثربخشی بازی‌درمانی شناختی رفتاری بر کاهش مشکلات نوشتاری دست‌خط و ریاضی دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی‌های خاص یادگیری بود. تحقیق حاضر یک مطالعۀ نیمه‌آزمایشی ...  بیشتر

اثربخشی توان‌بخشی شناختی مبتنی بر کارکردهای اجرایی بر بهبود نارسایی‌های شناختی کودکان مبتلا به نارساخوانی

الهام سیف؛ سجاد بشرپور؛ محمد نریمانی؛ فاضله حیدری

دوره 9، شماره 3 ، اسفند 1400، صفحه 101-111

https://doi.org/10.30473/etl.2022.54387.3286

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی توان‌بخشی مبتنی بر کارکردهای اجرایی بر نارسایی‌های شناختی کودکان نارساخوان انجام گرفت. روش این پژوهش آزمایشی و طرح آن پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش‌آموزان نارساخوان پایه‌های چهارم و پنجم ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 1397-1398 تشکیل ‌دادند. نمونه پژوهش شامل ...  بیشتر