با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، آموزش ریاضی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 دانشیار، آموزش ریاضی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

امروزه طرح مسئله یکی از موضوعات مهم در تحقیقات آموزش ریاضی است. یکی از چالش‌های پژوهشگران پس از بررسی مهارت‌های طرح مسئله و بررسی فرآیندهای تفکر، چگونگی ارزیابی آنها است. پژوهش حاضر به بررسی محتوا و روش‌شناسی این پژوهش‌ها می‌پردازد تا ساختار آنها را مشخص کند. این مطالعه، فرا تحلیلی کیفی از چارچوب‌های عمده‌ای که پژوهشگران برای ارزیابی مسائل طرح شده استفاده کرده‌اند، ارائه می‌کند تا تصویر جامعی از سیمای این پژوهش‌ها را نشان دهد. برای این منظور 25 پژوهش در مورد ارزیابی مهارت‌های طرح مسئله از بین 83 پژوهش در بین سال‌های 1994 تا 2020 انتخاب و تحلیل توصیفی و ابزاری شده است. یافته‌های فراتحلیل 9 معیار مشترک را در بین پژوهش‌‌ها مشخص می‌کنند که عبارتند از ارائة یک حل توسط دانش‌آموز، سازگاری، عبارت ریاضی، دانش زبان‌شناختی و بیان، قابلیت حل‌پذیری، کمیت و کیفیت داده‌ها، مسائل بازپاسخ و قابل تعمیم، استراتژی‌های حل و راه حل‌های چندگانه. همچنین با بررسی پژوهش‌ها چارچوبی شامل 11 معیار و با تأکید بر طرح مسئله و حل مسئله ریاضی ارائه شده است. این چارچوب توسط متخصصین ریاضی و آموزش ریاضی و معلمان هر سه مقطع تحصیلی و با کمک نظریة تعمیم‌پذیری مورد اعتباربخشی قرار گرفته و در دو مرحله آزمون شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Qualitative Meta-Analysis of Assessment Frameworks of Mathematical Problem-Posing Skills

نویسندگان [English]

  • Saeid Haghjoo 1
  • Ebrahim Reyhani 2

1 Ph.D. Student, Mathematics Education, Shahid Rajaee Teacher Training University

2 Associate Professor, Mathematics Education, Shahid Rajaee Teacher Training University

چکیده [English]

Today, problem-Posing is one of the most important topics in mathematics education research. One of the challenges researchers face after investigating problem-posing skills and thinking processes is how to evaluate them. The present study investigates the content and methodology of these studies to determine their structure. This study presents a qualitative meta-analysis of the major frameworks that researchers have used to evaluate the posed problems in order to provide a comprehensive picture of these studies. To this purpose, 25 studies on evaluating Problem-Posing Skills were selected from 83 research studies conducted between 1994 and 2020 and analyzed descriptively and instrumentally. Students presenting a solution, adaptability, mathematical expression, linguistic knowledge and expression, solvability, quantity, and quality of data, Open-Ended and generalizable problems, solution strategies, and multiple solutions are among the nine common criteria identified by the meta-analysis findings. In addition, after reviewing the research, a framework with 11 criteria was created, with an emphasis on mathematical problem-posing and problem-solving. With the aid of generalizability theory, this framework has been validated by experts in mathematics and mathematics education, as well as teachers from all three grades, and has been evaluated in two stages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Problem-Posing
  • Problem-Posing Evaluation Method
  • Problem-Posing Evaluation Framework Evaluation Criteria
  • Generalizability Theory
  • Qualitative Meta-Analysis
اسکندری، مجتبی، ریحانی، ابراهیم (1393). بررسی فرایند طرح‌ مسئله در آموزش ریاضی. دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی. ۱۳۹۳; ۲ (۳) :۱۱۷-۱۴۰.
ایزدی، مهدی، ریحانی، ابراهیم (1399). استفاده از یک تکلیف غیرمعمول برای بررسی دانش تکلیف -ریاضی و دانش محتوایی عمومی ‏معلمان دوره ابتدایی استان تهران از مفهوم کسر. فصلنامه علمی پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی (7 4), 55-70.
حق جو، سعید؛ ریحانی، ابراهیم (1396). دیدگاه معلمان ابتدایی در مورد مسائل باز-پاسخ، اولین همایش کشوری دانش موضوعی- تربیتی (دانش‌آموزمحتوا) آموزش ریاضی در ابتدایی- سمنان. 2 اسفندماه 1396.
ذاکر صالحی، غلامرضا (1386). فراتحلیل مطالعات انجام شده در زمینه جذب نخبگان و پیشگیری از مهاجرت آنان. مجله جامعه‌شناسی ایران 8(1)، 101-81.
ریحانی، ابراهیم و حق جو، سعید (1399). حل مسئلة ریاضی از نظریه تا عمل. چشم اندازی برای آموزش معلمان ریاضی. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. تهران.
علی نژاد، مهرانگیز (1393). روند پژوهش‌های حوزه یادگیری الکترونیکی در ایران با رویکرد فراتحلیل. فصلنامه علمی پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی 1(3)، 19-28.
فرخی، نور علی و بهرامی، لیلا (1395). معرفی نظریه تعمیم‌پذیری و تشریح فرآیند یک مطالعه انداز‌ه‌گیری جهت سنجش اعتبار. فصلنامه انداز‌ه‌گیری تربیتی، 6(24), 43-81.‎
کیامنش, علیرضا (1372). نظریه تعمیم‌پذیری در انداز‌ه‌گیری آموزشی. مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی، شماره 52(1).
گال، مردیت دامین؛ بورگ، والتر و گال، جویس (1383). روش‌های تحقیق کّمی و کیفی در علوم تربیتی و روان‌شناسی. (احمدرضا نصر اصفهانی و همکاران، مترجمان). تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
مکنون، رضا و سلیمی، جلیل (1394). فراتحلیل کیفی پژوهش‌های علمی ناظر بر مسئله حکمرانی در ایران. مدیریت دولتی، دانشکده مدیرییت دانشگاه تهران. 10(1).
 
Bicer, A., Lee, Y., Perihan, C., Capraro, M. M., & Capraro, R. M. (2020). Considering mathematical creative self-efficacy with problem posing as a measure of mathematical creativity. Educational Studies in Mathematics, 105(3), 457–485.
Brown, S. I., & Walter, M. I. (1993). Problem posing in mathematics education. Problem Posing: Reflection and Applications, Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 16–27.
Brown, S. I., & Walter, M. I. (2005). The art of problem posing. Psychology Press.
Cai, J. (1998). An investigation of US and Chinese students' mathematical problem-posing and problemsolving. Mathematics Education Research Journal, 10(1), 37–50.
Cai, J., & Hwang, S. (2020). Learning to teach through mathematical problem posing: Theoretical considerations, methodology, and directions for future research. International Journal of Educational Research, 102.
Cai, J., & Leikin, R. (2020). Affect in mathematical problem posing: conceptualization, advances, and future directions for research. Educational Studies in Mathematics, 105(3), 287–301.
Cai, J., Hwang, S., Jiang, C., & Silber, S. (2015). Problem-posing research in mathematics education: Some answered and unanswered questions. In Mathematical problem posing (pp. 3-34). Springer, New York, NY.
Cai, J., Moyer, J. C., Wang, N., Hwang, S., Nie, B., & Garber, T. (2013). Mathematical problem posing as a measure of curricular effect on students' learning. Educational Studies in Mathematics, 83(1), 57–69.
Çakır, A., & Akkoç, H. (2020). Examining socio-mathematical norms related to problem posing: a case of a gifted and talented mathematics classroom. Educational Studies in Mathematics, 105(1), 19–34.
Cankoy, O. (2014). Interlocked problem posing and children’s problem posing performance in free structured situations. International Journal of Science and Mathematics Education, 12(1), 219–238.
Cankoy, O., & Özder, H. (2017). Generalizability theory research on developing a scoring rubric to assess primary school students’ problem posing skills. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 13(6), 2423–2439.
Chen, L., Van Dooren, W. V., & Verschaffel, L. (2015). Enhancing the development of Chinese fifth-graders’ problem-posing and problem-solving abilities, beliefs, and attitudes: A design experiment. In F. M. Singer, N. F. Ellerton, & J. Cai (Eds.), Mathematical problem posing from research to effective practice (pp. 309–328). New York, NY: Springer.
Crespo, S.&  Harper, F. (2020). Learning to pose collaborative mathematics problems with secondary prospective teachers. International Journal of Educational Research, 102, 101430.
Ekici, D. (2016). Ortaokul öğrencilerinin matematiksel problem kurma stratejilerinin incelenmesi. Unpublished master dissertation. University of Dokuz Eylül, İzmir.
English, L. D. (1997). Promoting a problem-posing classroom. Teaching Children Mathematics, 4(3), 172–179.
English, L. D. (1998). Children's problem-posing within formal and informal contexts. Journal for Research in Mathematics Education, 29(1), 83–106.
Erdik, C. (2019). Investigation of Mathematics Teachers' Opinions about Problem Posing. Journal on Mathematics Education, 10(1), 1–20.
Ervynck, G. (2002). Mathematical creativity. In Advanced mathematical thinking (pp. 42–53). Springer, Dordrecht.
Garwood, J. D., McKenna, J. W., Roberts, G. J., Ciullo, S., & Shin, M. (2021). Social studies content knowledge interventions for students with emotional and behavioral disorders: A meta-analysis. Behavior modification, 45(1), 147–176.
Geçici, M. E., & Aydin, M. (2020). Determining the Geometry Problem Posing Performances of Eighth Grade Students in Different Problem Posing Situations. International Journal of Contemporary Educational Research, 7(1), 1–17.
Gonzales, N. A. (1994). Problem posing: A neglected component in mathematics courses for prospective elementary and middle school teachers. School Science and Mathematics, 94(2), 78–84.
Gonzales, N. A. (1998). A blueprint for problem posing. School Science and Mathematics, 98(8), 448–456.
Guilford, J. P. (1967). The nature of human intelligence.
Güveli, E. (2015). Prospective elementary mathematics teachers’ problem posing skills about absolute value. Turkish Journal of Teacher Education, 4(1), 1-17.
Harper, F. K. (2019). Collaboration and Critical Mathematical Inquiry: Negotiating Mathematics Engagement, Identity, and Agency. Occasional Paper Series, 2019(41), 5.
Horn, I. S. (2012). Strength in Numbers. Reston, VA: National Council of Teachers.
Hsiao, J. Y., Hung, C. L., Lan, Y. F., & Jeng, Y. C. (2013). Integrating Worked Examples into Problem Posing in a Web-Based Learning Environment. Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 12(2), 166–176.
Kan, A. (2007). Effects of using a scoring guide on essay scores: Generalizability theory. Perceptual and Motor skills, 105(3), 891–905.
Khajidmaa, O. (2020). Examining Mathematical Creativity Among Mongolian Ninth-Grade Students Using Problem-Posing Approach.
Kılıç, Ç. (2017). A new problem-posing approach based on problem-solving strategy: Analyzing pre-service primary school teachers’ performance. Educational Sciences: Theory & Practice, 17(3).
Klein, S., & Leikin, R. (2020). Opening mathematical problems for posing open mathematical tasks: what do teachers do and feel?. Educational Studies in Mathematics, 105(3), 349–365.
Koedinger, K. R., & Nathan, M. J. (2004). The real story behind story problems: Effects of representations on quantitative reasoning. The journal of the learning sciences, 13(2), 129-164.
Lee, S. Y. (2020). Research Status of Mathematical Problem Posing in Mathematics Education Journals. International Journal of Science and Mathematics Education, 1–17.
Leikin, R. (2009). Exploring mathematical creativity using multiple solution tasks. In Creativity in mathematics and the education of gifted students (pp. 129–145). Brill Sense.
Leikin, R. (2015). Problem posing for and through investigations in a dynamic geometry environment. In Mathematical problem posing (pp. 373-391). Springer, New York, NY.
Leikin, R., & Elgrably, H. (2020). Problem posing through investigations for the development and evaluation of proof-related skills and creativity skills of prospective high school mathematics teachers. International Journal of Educational Research, 102, 101424.
Leikin, R., & Lev, M. (2007, July). Multiple solution tasks as a magnifying glass for observation of mathematical creativity. In Proceedings of the 31st international conference for the psychology of mathematics education (Vol. 3, pp. 161–168).
Leung, S. S., & Silver, E. A. (1997). The role of task format, mathematics knowledge, and creative thinking on the arithmetic problem posing of prospective elementary school teachers. Mathematics Education Research Journal, 9(1), 5–24.
Liljedahl, P., & Sriraman, B. (2006). Musings on mathematical creativity. For the learning of mathematics, 26(1), 17-19.
Luna Scott, C. (2015). The Futures of Learning 3: What kind of pedagogies for the 21st century?.
McLoughlin, C., & Lee, M. J. (2008). The three p's of pedagogy for the networked society: Personalization, participation, and productivity. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 20(1), 10–27.
Munakata, M., Vaidya, A., Monahan, C., & Krupa, E. (2021). Promoting Creativity in General Education Mathematics Courses. PRIMUS, 31(1), 37–55.
National Council of Teachers of Mathematics. (1995). Assessment standards for school mathematics. Reston, VA: Author.
National Council of Teachers of Mathematics. (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: Author.
Nedaei, M., Radmehr, F., & Drake, M. (2021). Exploring undergraduate engineering students’ mathematical problem-posing: the case of integral-area relationships in integral calculus. Mathematical Thinking and Learning, 1–27.
Novak, J. R., Herman, J. L., & Gearhart, M. (1996). Establishing validity for performance-based assessments: An illustration for collections of student writing. The Journal of Educational Research, 89(4), 220–233.
Palmér, H., & van Bommel, J. (2020). Young students posing problem-solving tasks: what does posing a similar task imply to students?. ZDM, 1–10.
Pehkonen, E. (1993). On teachers’ criteria to assess mathematical activities. In Proceedings of the seventeenth PME conference (Vol. 1, pp. 220–227).
Pólya, G. (1954). Mathematics and plausible reasoning: Induction and analogy in Mathematics (Vol. 1). Princeton University Press.
Putra, H. D., Herman, T., & Sumarmo, U. (2017). Development of student worksheets to improve the ability of mathematical problem posing. International Journal on Emerging Mathematics Education, 1(1), 1–10.
Ross, J., Curwood, J. S., & Bell, A. (2020). A multimodal assessment framework for higher education. E-Learning and Digital Media, 17(4), 290-306.
Schindler, M., & Bakker, A. (2020). Affective field during collaborative problem posing and problem solving: a case study. Educational Studies in Mathematics, 1–22.
Shavelson, R. J., & Webb, N. M. (1991). A primer on generalizability theory. Sage Publications.
Silver, E. A. (1994). On mathematical problem posing. For the learning of mathematics, 14(1), 19–28.
Silver, E. A., & Cai, J. (1996). An analysis of arithmetic problem posing by middle school students. Journal for research in mathematics education, 521–539.
Singer, F. M., Ellerton, N. F., & Cai, J. (Eds.). (2015). Mathematical problem posing: From research to effective practice. Springer.
Sriraman, B. (2005). “Are giftedness and creativity synonyms in mathematics?”, Journal of Secondary Gifted Education, 17(1), 20–36.
Sriraman, B. (2006). Conceptualizing the model-eliciting perspective of mathematical problem solving. In Proceedings of the Fourth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (pp. 1686–1695).
Stoyanova, E. (1997). Extending and exploring students’ problem solving via problem posing: A study of years 8 and 9 students involved in mathematics challenge and enrichment stages of Euler enrichment program for young Australians (Unpublished doctoral dissertation). Edith Cowan University, Perth, Australia.
Stoyanova, E. (2005). Problem-Posing Strategies Used by Years 8 and 9 Students. Australian Mathematics Teacher, 61(3), 6–11.
Stoyanova, E., & Ellerton, N. F. (1996). A framework for research into students’ problem posing in school mathematics. Technology in mathematics education, 518-525.
Suryanti, S., & Arifani, Y. (2021). The Relationship between Blended Mathematics Professional Training and Teachers’ Creativity and Effectiveness. International Journal of Instruction, 14(2), 139–154.
Timulak, L. (2009). Meta-analysis of qualitative studies: A tool for reviewing qualitative research findings in psychotherapy. Psychotherapy Research, 19(4-5), 591–600.
Toheri, T., Winarso, W., & Haqq, A. A. (2020). Where Exactly for Enhance Critical and Creative Thinking: Where Exactly for Enhance Critical and Creative Thinking: The Use of Problem Posing or Contextual Learning.
Torrance, E. P. (1974). “Norms-technical manual: Torrance Tests of Creative Thinking”, Lexington, MA: Ginn and Company.
Ümit, K. U. L., & ÇELİK, S. (2020). A Meta-Analysis of the Impact of Problem Posing Strategies on Students’ Learning of Mathematics. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 12(3), 341-368.
Van Harpen, X. Y., & Presmeg, N. C. (2013). An investigation of relationships between students’ mathematical problem-posing abilities and their mathematical content knowledge. Educational Studies in Mathematics, 83(1), 117–132.
Voica, C., Singer, F. M., & Stan, E. (2020). How are motivation and self-efficacy interacting in problem-solving and problem-posing?. Educational Studies in Mathematics, 105(3), 487–517.
Yildiz, Z., & Ozdemir, A. S. (2014). A Study on the Problem Posing Performance of Student Mathematics Teachers. International Journal of Academic Research, 6(5).
Uan, X., & Sriraman, B. (2011). An exploratory study of relationships between students’ creativity and mathematical problem-posing abilities: Comparing Chinese and US students. In The elements of creativity and giftedness in mathematics (pp. 5–28). Brill Sense.