با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی -دانشکده علوم تربیتی - دانشگاه پیام نور- تهران - ایران

2 گروه تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاثیر آموزش خطی و غیرخطی بر الگوی هماهنگی مهارت دراپ فورهند بدمینتون دختران نوجوان شهر تهران انجام شد. روش پژوهش نیمه تجربی بود و به صورت پیش‌آزمون و پس‌آزمون انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دختران نوجوان10 تا 12 سال باشگاه شیرودی منطقه هفت شهر تهران تشکیل دادند. نمونه آماری این پژوهش را 30 نفر از دختران مبتدی در رشته بدمینتون که سابقه فعالیت کمتر از 3 ماه در رشته بدمینتون داشتند، تشکیل دادند که به شیوه نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی به دو گروه آموزش خطی و غیرخطی تقسیم شدند. 30 شرکت‌کننده مهارت دراپ فورهند را با استفاده از دو روش آموزش خطی و غیرخطی آموزش دیدند. روش خطی بر پایه روش‌های سنتی و مرسوم و در مقابل روش غیرخطی برگرفته از پویایی‌های بوم شناختی با استفاده از قیود تکلیف (قوانین مربوط به فعالیت و تجهیزات) طرح‌ریزی و اجرا شد. برای تحلیل اطلاعات از روش‌های آماری توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون t زوجی و تحلیل کوواریانس) بر روی نرم‌افزار آماری Spss نسخه 22 استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که دو گروه در الگوی هماهنگی و دقت مهارت دراپ فورهند تفاوت معناداری با هم داشتند و گروه آموزش غیرخطی نسبت به گروه خطی از عملکرد بهتری برخوردار بود (05/0>p). نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آموزش غیرخطی روش مناسبی در جهت بهبود الگوهای هماهنگی مهارت دراپ فورهند بدمینتون در نوجوانان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effect of Linear and Non-Linear Training on the Coordina-tion Pattern of Drop forehand Badminton Skills in Adolescent Girls

نویسندگان [English]

  • Farnaz Torabi 1
  • Masome Momtazi 2

1 Physical education department,, Payame Noor University

2 Physical Education Department, Payam-e-Noor University Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to compare the effect of linear and nonlinear training on the coordination pattern of drop forehand badminton skills of adolescent girls in Tehran. The research method was quasi-experimental and was performed as pretest and posttest. The statistical population of the present study consisted of all adolescent girls aged 10 to 12 years in Shiroodi Club, District 7 of Tehran. The statistical sample of this study consisted of 30 beginner girls in badminton who had less than 3 months of experience in badminton, who were selected by purposive sampling and randomly divided into two groups of linear and nonlinear training. Thirty participants were trained in drop forehand skills using linear and nonlinear training methods. The linear method was designed and implemented based on traditional and conventional methods and in contrast to the nonlinear method derived from ecological dynamics using task constraints (rules related to activity and equipment). For data analysis, descriptive (mean and standard deviation) and inferential (paired t-test and analysis of covariance) statistical methods were used on SPSS software version 22. The results of the present study showed that the two groups had a significant difference in the pattern of coordination and accuracy of drop forehand skills and the nonlinear training group had better performance than the linear group (p <0.05). The results of the present study showed that nonlinear training is a good method to improve the coordination patterns of drop forehand badminton skills in adolescents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Linear Training
  • Nonlinear Training
  • Coordination Patterns
  • Badminton
  • Drop Forehand
  • Girls
قربانی مرزونی، معصومه؛ بهرام، عباس؛ قدیری، فرهاد؛ یاعلی، رسول (1398). مقایسه اثربخشی آموزش خطی و غیرخطی بر عملکرد مهارت‌های حرکتی دستکاری کودکان. رفتار حرکتی.13(2).
علیزاده، لیلی؛ محمدزاده، حسن (1398). نقش دستکاری قیود تکلیف بر یادگیری مهارت‌ها و راهبردهای بسکتبال به روش آموزش غیرخطی. رفتار حرکتی، 11(38): 115-128.
محمدی اورنگی، بهزاد؛ یاعلی، رسول؛ بهرام، عباس؛ اقدسی، محمدتقی (1399). بررسی نقش استراتژی‌های آموزشی یادگیری حرکتی در بهبود خلاقیت تیمی فوتبالیست‌های مبتدی. مجله رفتار حرکتی.
موسوی، سیدکاظم؛ یاعلی، رسول؛ بهرام، عباس؛ عباسی، علی (1399). مقایسة تأثیر آموزش غیرخطی بر ظهور الگوهای هماهنگی در سرویس بک‌هند کوتاه بدمینتون. رفتار حرکتی، 12(39): 17-34.
موسوی، سیدکاظم؛ یاعلی، رسول؛ بهرام، عباس؛ عباسی، علی (139۸). اثر آموزش غیرخطی بر عملکرد سرویس بک‌هند کوتاه بدمینتون. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. ۹ (۱۸):۱-۱۶.
موسوی، سیدکاظم؛ یاعلی، رسول؛ بهرام، عباس؛ عباسی، بهرام (1395). اثر آموزش غیرخطی بر اکتساب مهارت سرویس بک هند کوتاه بدمینتون، اولین کنفرانس ملی یافته‌های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی، اهواز.
 
 
Abernethy, B., Maxwell, JP., Masters, RSW, et al. (2007). Attentional processes in skill learning and expert performance. Handbook of sport psychology, 3rd ed. Hoboken, p. 245–63.
Atencio, M., Chow, JY., Clara, TW., Miriam, LC. (2014). Using a complex and Nonlinear pedagogical approach to design practical primary physical education lessons. European Physical  Education Review. 20(2): 244-63.
Balagué, N., Pol, R., Torrents, C., Ric, A., Hristovski, R. (2019). On the Relatedness and Nestedness of Constraints. Sports Medicine, 5(6): 1-10.
Chow, JY., David’s, KW., Button, C., Renshaw, I., Shuttleworth, R., Uehara, LA. (2009). nonlinear pedagogy: implications for teaching games for understanding (TGfU). TGfU: Simply Good Pedagogy: Understanding a Complex Challenge. 1:131-43.
Chow, J. Y., Davids, K., Button, C., Rein, R. (2008). Dynamics of movement patterning in learning a discrete multi-articular action. Motor Control, 12(3): 219-40.
Davids, K., Button, C., Bennett, SJ. (2008). Coordination and control of movement in sport: An ecological approach. Champaign, IL: Human Kinetics.
Flores-Rodríguez, J. (2019). Pedagogía no lineal en el Balonmano: ideas generales para su aplicación. Martín-Barrero, A & Camacho, P(2019) Nuevas tendencias en el entrenamiento y la planificación de los deportes colectivos Sevilla: Wanceulen.
French, KE., Werner, PH., Rink, JE., Taylor, K., Hussey, K. (1996). The effects of a 3-week unit of tactical, skill, or combined tactical and skill instruction on badminton performance of ninth-grade students. Journal of Teaching in Physical Education. 15(4): 418.
Gibson, JJ. (2014). The ecological approach to visual perception: classic edition: Psychology Press.
Gómez-Criado, C., Valverde-Esteve, T. (2021). Nonlinear pedagogy and its application in a volleyball didactic unit: a practical approach, Retos, 39, 805-810.
Komar, J., Chow, J-Y., Chollet, D., Seifert, L. (2014). Effect of analogy instructions with an internal focus on learning a complex motor skill. Journal of Applied Sport Psychology. 26(1):17-32.
Komar, J., Chow, J-Y., Chollet, D., Seifert, L. (2015). Neurobiological degeneracy: Supporting stability, flexibility and pluripotentiality in complex motor skill. Acta psychological. 154: 26-35
Komar, J., Potdevin, F., Chollet, D., Seifert, L. (2019). Between exploitation and exploration of motor behaviours: unpacking the constraints-led approach to foster nonlinear learning in physical education. Physical Education and Sport Pedagogy, 24(2), 133-145.
Lee, M. C. Y., Chow, J. Y., Komar, J., Tan, C. W. K., Button, C. (2014). Nonlinear Pedagogy: An Effective Approach to Cater for Individual Differences in Learning a Sports Skill. PLoS ONE 9(8): e104744.
Mohammadzadeh, H GA., Ghari, B., Samadi, H. (2016). Dynamics of skill acquisition: Tabriz: Fadya Publications.
Moy, B., I. Renshaw, K. Davids. (2014). Variations in acculturation and Australian physical education teacher education students' receptiveness to an alternative pedagogical approach to games teaching. Physical Education and Sport Pedagogy 19(4): 349-369.
Mullineaux, D.R., Bartlett, R.M., Bennett, S. (2001). Research design and statistics in biomechanics and motor control. Journal of sports sciences, 19(10): 739-760.
Machado, J. C., Barreira, D., Galatti, L., Chow, J. Y., Garganta, J., Scaglia, A. J. (2019). Enhancing learning in the context of Street football: a case for Nonlinear Pedagogy. Physical Education and Sport Pedagogy, 24(2), 176-189.
Majeedkutty, N A., Jabbar, MA., Min, M., Paul, A. (2018). Effect of linear and non-linear periodized resistance training on dynamic postural control and functional movement screen, MOJ Yoga & Physical Therapy, 3(1):18‒22.
Martín-Barrero, A., Lazarraga, PC. (2020). El diseño de tareas de entrenamiento en el fútbol desde el enfoque de la pedagogía no lineal (Design of training tasks in football from the nonlinear-pedagogy approach). Retos. 38(38): 768-7.
Moteshareie e, Abdoli B, Vaez Mousavi SMK, Farsi A. (2018). The Effect of Psychological Skills Training on Performance, Retention and Transfer under Pressure of Novice Badminton Players. Journal of Motor Learning and Movement. 10(3): 293-326.
Pizarro, D., Práxedes, A., Travassos, B., Moreno, A. (2020). Development of Defensive Actions in Small-Sided and Conditioned Games with Offensive Purposes in Futsal. Front. Psychol. 11: 591572.
Ranganathan, R., Newell, KM. (2013). Changing Up the Routine: Intervention-Induced Variability in Motor Learning, Exercise Sport Science Review, 41(1): 64-70.
Roberts, SJ., Rudd, JR., Reeves, MJ. (2020). Efficacy of using non-linear pedagogy to support attacking players’ individual learning objectives in elite-youth football: A randomised cross-over trial. Journal of sports sciences. 38(11-12):1454-64.
Särkilahti, L. (2020). Teaching judo efficiently: applied nonlinear pedagogy. Faculty of Sport and Health Sciences: University of Jyväskylä.
Smith, T.J., Henning, R., Wade, M.G., Fisher, T. (2014). Variability in Human Performance. CRC Press is an imprint of Taylor & Francis Group.
Sidaway, B., G. Heise, B., SchoenfelderZohdi. (1995). Quantifying the variability of angle-angle plots. Journal of Human Movement Studies, 29(4): 181-197.
Tan, CWK., Chow, JY., David’s, K. (2012). ‘How does TGfU work?’ examining the relationship between learning design in TGfU and a nonlinear pedagogy. Physical education and sport pedagogy, 17(4): 331-48.
Williams, AM., Hodges, NJ. (2005). Practice, instruction and skill acquisition in soccer: Challenging tradition. Journal of Sports Sciences, 23(6):637-50.