تاثیر اپلیکیشن آموزشی مبتنی بر مغز بر یادگیری و یادداری درس علوم تجربی دانش آموزان پایه دوم ابتدایی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، گروه علوم تربیتی دانشگاه اراک

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه اراک

10.30473/etl.2022.58669.3491

چکیده

یادگیری مبتنی بر مغز، شناخت قواعد و مقررات مغز برای ایجاد یادگیری معنادار و سازمان دهی آموزش ها بر اساس آن ها است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر اپلیکیشن آموزشی مبتنی بر مغز بر یادگیری و یادداری درس علوم تجربی دانش آموزان دوم ابتدایی در سال تحصیلی 99-98 انجام گرفت. روش پژوهش حاضر شبه تجربی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه دوم ابتدایی استان قم و شرکت کنندگان شامل 30 نفر که به عنوان نمونه در دسترس انتخاب شده بودند به طور تصادفی در دو گروه 15 نفره قرار گرفتند. ابزار این مطالعه شامل اپلیکیشن محقق ساخته مغز محور و آزمون یادگیری محقق ساخته بود. روایی این آزمون توسط مدرسین درس و متخصصین در حوزه آموزش مورد تایید قرار گرفت و همچنین پایایی آن با استفاده از روش کودرریچاردسون 20 مقدار 0.78 گزارش شد. دانش آموزان در گروه آزمایش به مدت 10 جلسه تحت تاثیر آموزش مبتنی بر اپلیکیشن مغزمحور قرار گرفتند. به منظور تحلیل استنباطی داده‌ها از تحلیل واریانس اندازه گیری‌های مکرر استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد اپلیکیشن آموزشی مبتنی بر مغز بر یادگیری و یادداری تاثیر معنادار دارد. (p<0.05). بنابراین استفاده از اپلیکیشن آموزشی طراحی شده بر اساس اصول یادگیری مبتنی بر مغز، تأثیر قابل توجهی در یادگیری درس علوم تجربی دانش‌آموزان پایه دوم ابتدایی دارد. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می شود اصول یادگیری مبتنی بر مغز در تولید اپلیکیشن های آموزشی جهت بهبود یادگیری و یادداری مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of instructional application according brain-based learning on learning and retention in science course of second grade elementary students

نویسندگان [English]

  • reza talimi 1
  • mohsen bagheri 2
  • bahman yasbolaghi sharahi 2
1 MA of Educational Technology, Department of Educational Science, Arak University
2 Assistant Professor of Educational Science, Arak University
چکیده [English]

Brain-based learning is the knowledge of the rules and regulations of the brain to create meaningful learning and organize training based on them. The aim of this study was to investigate the effect of brain-based educational application on learning and memorization of experimental science course for second grade elementary students in the 98-99 academic year. The method of the present study was quasi-experimental with a pretest-posttest design with a control group. The statistical population included all the second-grade male students of in Qom province and the participants including 30 people who were selected as the available sample were randomly divided into two groups of 15 people. The tools of this study included a researcher-made brain-based application and a researcher-made learning test. The validity of this test was confirmed by the instructors and experts in the field of education and also its reliability was reported to be 0.78 using the Koder Richardson 20 method. Students in the experimental group were influenced by brain-based application-based education for 10 sessions. In order to inferentially analyze the data, repeated measures analysis of variance was used. The findings showed that brain-based educational application has a significant effect on learning and retention.(p<0.05). Therefore, the use of educational application designed based on the principles of brain-based learning has a significant effect on learning and retention the science course of second grade elementary students. According to the research results, it is suggested that the principles of brain-based learning be used in instructional application to enhance learning and retention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Brain-based learning"."application"
  • "learning"
  • "retention"