با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، گروه علوم تربیتی دانشگاه اراک

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه اراک

چکیده

یادگیری مبتنی بر مغز، شناخت قواعد و مقررات مغز برای ایجاد یادگیری معنادار و سازمان‌دهی آموزش‌ها بر اساس آنها است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر اپلیکیشن آموزشی مبتنی بر مغز بر یادگیری و یادداری درس علوم تجربی دانش‌آموزان دوم ابتدایی در سال تحصیلی 99-98 انجام گرفت. روش پژوهش حاضر شبه تجربی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان پسر پایه دوم ابتدایی استان قم و شرکت کنندگان شامل 30 نفر که به عنوان نمونۀ در دسترس انتخاب شده بودند، به طور تصادفی در دو گروه 15 نفره قرار گرفتند. ابزار این مطالعه شامل اپلیکیشن محقق ساخته مغز محور و آزمون یادگیری محقق ساخته بود. روایی این آزمون توسط مدرسان و متخصصان حوزۀ آموزش مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از روش کودرریچاردسون 20 مقدار 78/0 گزارش شد. دانش‌آموزان در گروه آزمایش به مدت 10 جلسه تحت تأثیر آموزش مبتنی بر اپلیکیشن مغزمحور قرار گرفتند. به منظور تحلیل استنباطی داده‌ها از تحلیل واریانس اندازه‌گیری‌‌‌های مکرر استفاده شد. یافته‌‌‌های پژوهش نشان داد که اپلیکیشن آموزشی مبتنی بر مغز بر یادگیری و یادداری تأثیر معنادار دارد. (p<0.05). بنابراین استفاده از اپلیکیشن آموزشی طراحی شده بر اساس اصول یادگیری مبتنی بر مغز، تأثیر قابل توجهی در یادگیری درس علوم تجربی دانش‌آموزان پایه دوم ابتدایی دارد. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می‌شود اصول یادگیری مبتنی بر مغز در تولید اپلیکیشن‌‌های آموزشی جهت بهبود یادگیری و یادداری مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Instructional Application According to brain-based Learning on Learning and Retention in Science Course of Second Grade Elementary Students

نویسندگان [English]

  • reza talimi 1
  • mohsen bagheri 2
  • bahman yasbolaghi sharahi 2

1 MA of Educational Technology, Department of Educational Science, Arak University

2 Assistant Professor of Educational Science, Arak University

چکیده [English]

Brain-based learning is the knowledge of the rules and regulations of the brain to create meaningful learning and organize training based on them. The aim of this study was to investigate the effect of brain-based educational application on learning and memorization of experimental science course for second grade elementary students in the 98-99 academic year. The method of the present study was quasi-experimental with a pretest-posttest design with a control group. The statistical population included all the second-grade male students of in Qom province and the participants including 30 people who were selected as the available sample were randomly divided into two groups of 15 people. The tools of this study included a researcher-made brain-based application and a researcher-made learning test. The validity of this test was confirmed by the instructors and experts in the field of education and also its reliability was reported to be 0.78 using the Koder Richardson 20 method. Students in the experimental group were influenced by brain-based application-based education for 10 sessions. In order to inferentially analyze the data, repeated measures analysis of variance was used. The findings showed that brain-based educational application has a significant effect on learning and retention.(p<0.05). Therefore, the use of educational application designed based on the principles of brain-based learning has a significant effect on learning and retention the experimental science course of second grade elementary students. According to the research results, it is suggested that the principles of brain-based learning be used in instructional application to enhance learing and retention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brain-Based Learning
  • Brain-Based Application
  • Learning
  • Retention
اسپرنگر، ماریلی (2010). آموزش مبتنی بر مغز در عصر دیجیتال. ترجمه سالار فرامرزی، ندا زعیم و مرجان خنیا (1396). اصفهان: دانشگاه اصفهان
اسماعیلی شاد، بهرنگ؛ سلیمانپور عمران، محبوبه؛ سهیلی فر، فرحناز (۱۳۹۵). کاربست برنامه درسی مبتنی بر مغز در طراحی برنامه آموزش تربیت بدنی مدارس، سومین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی، تربت حیدریه، دانشگاه تربت حیدریه.
اسمعیلی گوجار، صلاح (1399). یادگیری سیار، آموزش مبتنی بر موبایل، ماهنامه رشد مدرسه فردا، 17 (127). 27-25.
اندسون، تری و گریسون، تری (2003). یادگیری الکترونیکی در قرن بیست و یکم: مبانی نظری و عملی. ترجمه اسماعیل زارعی زوارکی و سعید صفایی موحد (1384). تهران: علوم و فنون
تلخابی، محمود؛ خرازی، سید کمال (1390). مبانی آموزش و پرورش شناختی، تهران: انتشارات سمت و پژوهشکده علوم شناختی
حاتمی، جواد؛ ساعدی، نرگس و تقی زاده، عباس (1395). تاثیر اپلیکیشن‌‌های هوشمند آموزش ریاضی، بر مهارت حل مسئله و گرایش اجتناب-حل مسئله دانشجویان. فصلنامه علمی- تخصصی آموزش پژوهشی، 2(8)، 111-128
سیفی، سمیه؛ ابراهیمی قوام، صغری؛ فرخی، نورعلی (1389). بررسی تأثیر آموزش یادگیری مغزمحور بر درک مطلب و سرعت یادگیری دانش‌آموزان سوم ابتدایی. فصلنامه نوآوری‌‌های آموزشی، 9(34). 60-45.
سیفی، سمیه، ابراهیمی قوام، صغری، عشایری، حسن، فرخی، نورعلی، و درتاج، فریبرز (1396). اثر یادگیری سازگار با مغز بر انعطاف‌پذیری شناختی و توجه انتخابی دانش‌آموزان، فصلنامه تازه‌‌های علوم شناختی، ۱۹ (۳)، ۵۱-۶۱
صمدی، مریم (1392). اثربخشی آموزش مبتنی بر مغز بر بهبود عملکرد ریاضی دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی پایه پنجم دبستان شهر اصفهان: پژوهش مورد منفرد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی. دانشگاه اصفهان
عبادی، طیبه (1397). اثربخشی روش آموزش انشا با رویکرد یادگیری مغز محور بر باور‌های خودکارآمدی تحصیلی و مهارت نوشتاری دانش‌آموزان، فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران، ۸ (۸)، 93-80.
فلاحی، مریم (1399). نرم‌افزار‌های کاربردی آموزشی، یاددهنده و یادگیرنده. ماهنامه فناوری آموزشی، 36 (289). 19-21.
لاریجانی، مریم و رشیدی، سحر (1396). تاثیر چند رسان‌های آموزشی بر آموزش محیط زیست در کودکان دبستانی. فناوری آموزش و یادگیری, 3(10)، 71-85.
نوری، علی و مهرمحمدی، محمود (1389). تبین انتقادی جایگاه علوم اعصاب در قلمرو دانش و عمل تربیتی، فصلنامه تازه‌‌های علوم شناختی،12(46). 100-83.
نوری، علی (1393). مبانی و اصول عصب‌شناختی یادگیری و تربیت. تهران: سمت
نوظهوری پهرآباد، رامین؛ فتحی آذر، اسکندر؛ ادیب، یوسف؛ بافنده قراملکی، حسن (۱۳۹۸)، تاثیر آموزش مبتنی بر مغز در میزان یادگیری و آمادگی زبانی نوآموزان دوره پیش دبستانی، فصلنامه پژوهش در برنامه‌ریزی درسی ، 16 (62). 66-53
 
 
Al-Balushi, K. A., & Al-Balushi, S. M. (2018). Effectiveness of Brain-Based Learning for Grade Eight Students' Direct and Postponed Retention in Science. International Journal of Instruction, 11(3), 525-538.
Battro, A. M. (2010). The teaching brain. Mind, Brain, and Education, 4(1), 28-33.
Caine, R. N. & Caine, G. (2002). Beyin temelli ogrenme. (Interpreter EDT. Gulten Ulgen). Ankara: Nobel Yayinlari
Caine, R. N., & Caine, G. (1995). Reinventing schools through brain-based learning. Educational Leadership, 52, 43-43.‏
Connell, D. J. (2005). Brain-based strategies to reach every learner. Recording for the Blind & Dyslexic.
Dubinsky, J. M., Roehrig, G., & Varma, S. (2013). Infusing Neuroscience into Teacher Professional Development. Educational Researcher, 42(6), 317-329.
Fatima, H. G., Quraishi, U., & Khanam, A. (2020). Applying Brain Based Learning Modules for Learning, Acceleration of 6th Grade Science Students. Sjesr, 3(1), 27-34.
Field A.(2017). Discovering statistics using SPSS. 5 ed. London: SAGE publications Ltd
Gladys, J. U., Stella, D. G., & Omobolanle, G. B. (2018). Effect of brain-based learning model on colleges of education students’ retention and attitude in “current electricity” in Taraba state, Nigeria. Journal of Education, Society and Behavioural Science, 1-15.
Goswami, u. (2004). Neuroscience and education, British Journal of educational psychology, 74(1): 1-14.
Hinton, C., Miyamoto, K., & Della‐Chiesa, B. R. U. N. O. (2008). Brain research, learning and emotions: implications for education research, policy and practice 1. European Journal of education, 43(1), 87-103.
Hohnen, B. & Murphy, T. (2016). The Optimum context for Learning; drawing on neuroscience to inform best practice in the classroom. Educational & Child Psychology, 33(1), 75-90.
Jensen, E. (2004). Brain- based learning. Del Mar, CA: turning Publishing.
Jensen, E. P. (2008b). A fresh look at brain-based education. Phi Delta Kappan, 89(6), 408-417.
Lossec, N., Millar, N., Curcher, M., & Teräs, M. (2020). digital calture & education (ISSN: 1836-8301) (/).
Maharg Paul. (2002) multimedia, enhancing student learning, university of strathelycles available at: http:// bileta.ac. ukuk
Mehdipour, Y., & Zerehkafi, H. (2013). Mobile learning for education: Benefits and challenges. International Journal of Computational Engineering Research, 3(6), 93-101.
Pociask, A., & Settles, J.S. (2007). Increasing Student Achievement through Brain Based Studies. Master Thesis in Teaching and Leadership saint Xavier University Chicago, Illinois.
Ozden, M., & Gultekin, M. (2008). The effects of brain-based learning on academic achievement and retention of knowledge in science course. Electronic Journal of Science Education, 12(1), 1-17.
Saihu, S. (2020). The Effect of Using Talking Stick Learning Model on Student Learning Outcomes in Islamic Primary School of Jamiatul Khair, Ciledug Tangerang. Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan, 6(01), 61-68.
Saleh, S. (2011). The effectiveness of brain-based teaching approach in dealing with the problems of students’ conceptual understanding and learning motivation towards physics. Educational Studies, 38(1), 19-29.
Sani, A., Rochintaniawati, D., & Winarno, N. (2019). Using Brain-Based Learning to Promote Students' Concept Mastery in Learning Electric Circuit. Journal of Science Learning, 2(2), 42-49.
Shabatat, K., & Al-Tarawneh, M. (2016). The Impact of a Teaching-Learning Program Based on a Brain-Based Learning on the Achievement of the Female Students of 9th Grade in Chemistry. Higher Education Studies, 6(2), 162-173.
Sousa, D. A. (1998). Brain research can help principal's reform secondary schools. NASSP Bulletin, 82(598), 21-28.
Sousa, D. A. (Ed.). (2011). The best of Corwin: Educational neuroscience. Corwin Press.
Tokuhama-Espinosa, T. (2011). Mind, brain, and education science: A comprehensive guide to the new brain-based teaching. New York, NY: W.W. Norton & Company, Inc.
Varghese, M. G., Pandya, S. (2016). Interactive effect of hemisphericity and brain-based learning on student's study habits. International journal of Advancement in Education and Social Science, 4(1), 1-8.
Yusop, F. D., & Razak, R. A. (2013). Mobile educational apps for children: towards development of i-CARES framework. In Annual International Conference on Management and Technology in Knowledge, Service, Tourism & Hospitality.‏
Zull, JE (2002). The Art of Changing the Brain: Enriching the Practice of Teachingby Exploring the Biology of Learning. Schole: A Journal of Leisure Studies and Recreation Education, 24, 181-182