با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
رابطه بین سبک‌های یادگیری، حل مسئله، هیجان‌خواهی و هوش فرهنگی با ادراک خطر: نقش واسطه‌ای تنظیم هیجان

لیلا ذوقی؛ بیتا آجیل چی؛ سمیرا مدن دوست

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 9-20

https://doi.org/10.30473/etl.2022.62204.3693

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر نقش میانجی تنظیم هیجان در رابطه بین سبک‌های یادگیری، حل مسئله، هیجان‌خواهی و هوش فرهنگی با ادراک خطر بود. در این پژوهش کاربردی با روش توصیفی- همبستگی از بین رانندگان مرکز شهر تهران، تعداد 340 نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسش‌نامه‌های سبک یادگیری کلب (1984)، حل مسئله هپنر و پترسون (1982)، هیجان‌خواهی ...  بیشتر

تاثیر اپلیکیشن آموزشی مبتنی بر مغز بر یادگیری و یادداری درس علوم تجربی دانش‌آموزان پایه دوم ابتدایی

رضا طلیمی؛ محسن باقری؛ بهمن یاسبلاغی شراهی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 21-34

https://doi.org/10.30473/etl.2022.58669.3491

چکیده
  یادگیری مبتنی بر مغز، شناخت قواعد و مقررات مغز برای ایجاد یادگیری معنادار و سازمان‌دهی آموزش‌ها بر اساس آنها است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر اپلیکیشن آموزشی مبتنی بر مغز بر یادگیری و یادداری درس علوم تجربی دانش‌آموزان دوم ابتدایی در سال تحصیلی 99-98 انجام گرفت. روش پژوهش حاضر شبه تجربی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. ...  بیشتر

فراتحلیل اثربخشی مداخلات آموزشی و درمانی بر اضطراب ریاضی

مرضیه غلامی توران پشتی؛ بیتا رهنمای زربیجاری

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 35-46

https://doi.org/10.30473/etl.2022.60730.3613

چکیده
  اضطراب ریاضی یکی از شایع‌ترین اضطراب‌هایی است که دانش‌آموزان در دوران تحصیل خود با آن روبه‌رو می‌شوند و عملکردشان به واسطۀ آن تحت تأثیر قرار می‌گیرد. روش‌‌های درمان متنوعی توسط پژوهشگران برای کاهش اضطراب ریاضی به کار گرفته می‌شود. هدف این پژوهش بررسی پژوهش‌‌های انجام گرفته در زمینه تأثیر روش‌‌های درمانی و آموزشی بر کاهش اضطراب ...  بیشتر

اثربخشی برنامه روانی آموزشی گام دوم بر ارتقای شایستگی‌‌های هیجانی اجتماعی دانش‌آموزان دوره ابتدایی

احمد بایندریان؛ رضا رحیمی؛ سمانه حدادی؛ شکوفه موسوی؛ علی خدایی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 47-66

https://doi.org/10.30473/etl.2022.64259.3822

چکیده
  این پژوهش با هدف آزمون اثربخشی برنامه آموزش گام دوم بر افزایش کفایت هیجانی اجتماعی دانش‌آموزان ابتدایی انجام شد. در این پژوهش شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه گواه و همراه با پیگیری، 48 دانش‌آموز پسر پایه ششم ابتدایی در دو گروه آزمایش (25 دانش‌آموز) و گواه (23 دانش‌آموز)، قبل و بعد از آموزش به سیاهة بیانگری خشم حالت/ صفت ...  بیشتر

شناسایی، تحلیل و اولویت‌بندی شاخص‌‌های مؤثر بر کیفیت در نظام آموزش از دور: مورد دانشگاه پیام نور

انور شاهمحمدی؛ نعمت الله عزیزی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 67-86

https://doi.org/10.30473/etl.2022.50564.3672

چکیده
  هدف از این پژوهش، شناسایی، تحلیل و اولویت‌بندی شاخص‌‌های مؤثر بر کیفیت آموزش از دور: مورد دانشگاه پیام نور بود که با رویکرد آمیخته اکتشافی (کیفی و کمی) انجام گرفت. مشارکت کنندگان این پژوهش در بخش کیفی 15 نفر از استادان و دانش آموختگان آموزش از دور بودند که به صورتی هدفمند انتخاب و با آنها مصاحبه گردید. در بخش کمی مطالعه نیز جامعه آماری ...  بیشتر

اثربخشی آموزش فرزندپروری مثبت به مادران بر کارکرد‌های اجرایی و انگیزش تحصیلی کودکان دارای اختلال کم‌توجهی - بیش‌فعالی

علی اکبر شریفی؛ زینب خرمی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 87-96

https://doi.org/10.30473/etl.2022.62553.3720

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت به مادران بر کارکرد‌های اجرایی و انگیزش تحصیلی کودکان دارای اختلال کم‌توجهی و بیش‌فعالی صورت گرفته است. روش پژوهش نیمه تجربی با پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه مادران کودکان دارای اختلال کم‌توجهی و بیش‌فعالی کاشان بود که از میان آنها 32 نفر به شیوه ...  بیشتر

بررسی اثربخشی آموزش سواد فضای مجازی بر میزان قربانی شدن ناشی از قلدری در فضای مجازی، تفکر انتقادی و خودکنترلی در دانش آموزان

فرشته پورمحسنی کلوری؛ فاطمه قربانی آذر

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 97-108

https://doi.org/10.30473/etl.2022.61835.3673

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش سواد فضای مجازی بر میزان قربانی شدن ناشی از قلدری در فضای مجازی، خودکنترلی و تفکر انتقادی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه در سال تحصیلی 1399-1400 بود. پژوهش حاضر یک مطالعه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود و جامعه آماری شامل دانش‌آموزان پایه سوم متوسطه دوم شهر اردبیل بودند ...  بیشتر

نظام نشانگرها برای سنجش آمادگی معلمی در دوره ابتدایی: یک مطالعه مرور نظام‌مند

مهدی قربانخانی؛ کیوان صالحی؛ ابراهیم خدایی؛ علی مقدم زاده؛ مرضیه دهقانی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 109-125

https://doi.org/10.30473/etl.2022.61342.3646

چکیده
  نظام آموزشی در هرکشوری فراتر از توان، امکان و انگیزه‌‌‌های معلمانش توسعه نمی‌یابد. معلم، عامل اصلی اجرای برنامه‌‌های تربیتی در مدرسه است. هدف این مطالعه، شناسایی عوامل، ملاک‌ها و نشانگر‌های مناسب برای سنجش آمادگی معلمی در دوره ابتدایی است. بدین‌منظور مرور منظمی در پژوهش‌‌های پیشین در بازه زمانی 2000-2021 انجام شد و پایگاه‌‌های ...  بیشتر