اثربخشی آموزش فرزندپروری مثبت به مادران بر کارکردهای اجرایی و انگیزش تحصیلی کودکان دارای اختلال کم‌توجهی - بیش‌فعالی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.30473/etl.2022.62553.3720

چکیده

هدف: این پژوهش باهدف بررسی اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت به مادران بر کارکردهای اجرایی و انگیزش تحصیلی کودکان دارای اختلال کم‌توجهی و بیش‌فعالی صورت گرفته است. روش پژوهش نیمه تجربی با پیش‌آزمون -پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه مادران کودکان دارای اختلال کم‌توجهی و بیش‌فعالی کاشان بود که از میان آن‌ها 32 نفر به شیوه در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. از پرسش‌نامه انگیزش تحصیلی هارتر (1981) و سیاهه درجه‌بندی رفتاری کارکردهای اجرایی استفاده شد. پس از اجرای پیش‌آزمون، گروه آزمایش به‌صورت مجازی آموزش فرزندپروری مثبت را طی 7 جلسه 60 دقیقه‌ای دریافت کرد و گروه گواه هیچ‌گونه آموزشی دریافت نکرد. پس از تمام جلسات آموزشی، پس‌آزمون اجرا گردید. داده‌ها پس از گردآوری با روش تحلیل کوواریانس و نرم‌افزار SPSS-26 تجزیه‌وتحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج نشان داد که آموزش فرزندپروری مثبت به مادران اثر معناداری بر کارکردهای اجرایی و انگیزش تحصیلی (63/71 F= و 01/0 p <) کودکان دارای اختلال کم‌توجهی و بیش‌فعالی اثر دارد. نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد آموزش فرزندپروری مثبت به مادران موجب بهبود کارکردهای اجرایی و انگیزش تحصیلی کودکان دارای اختلال کم‌توجهی – بیش‌فعالی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of positive parenting education for mothers on executive functions and academic motivation of children with attention deficit-hyperactivity disorder

نویسندگان [English]

  • AliAkbar Sharifi 1
  • zeinab khorami 2
1 pnu
2 pnu, tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to investigate the effectiveness of The Parenting Program to mothers on executive functions and academic motivation of children with attention deficit hyperactivity disorder. Method: The research method was quasi-experimental with pretest-posttest with A control group. The statistical population included all mothers of children with ADHD in Kashan, from whom 32 people were selected by convenience sampling and randomly assigned to experimental and control groups. Harter’s academic motivation questionnaire (1981) and Behavior Rating Inventory of Executive Function were used. After the pre-test, the experimental group received positive parenting training in 7 sessions of 60 minutes, and the control group did not receive any training. After all training sessions, a post-test was performed. Results: Data were analyzed by analysis of covariance and SPSS-26 software. The results showed that positive parenting education to mothers has a significant effect on executive functions and academic motivation (F = 71.63 and p <0.01) of children with attention deficit hyperactivity disorder. Conclusion: It seems that positive parenting education for mothers improves executive functions and academic motivation of children with attention deficit hyperactivity disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • positive parenting
  • attention deficit disorder
  • Hyperactivity
  • Executive Functions
  • Academic Motivation