با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی،واحد شهربابک، دانشگاه آزاد اسلامی، شهربابک، ایران

2 دانشجوی دکتری گروه برنامه ریزی درسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

اضطراب ریاضی یکی از شایع‌ترین اضطراب‌هایی است که دانش‌آموزان در دوران تحصیل خود با آن روبه‌رو می‌شوند و عملکردشان به واسطۀ آن تحت تأثیر قرار می‌گیرد. روش‌‌های درمان متنوعی توسط پژوهشگران برای کاهش اضطراب ریاضی به کار گرفته می‌شود. هدف این پژوهش بررسی پژوهش‌‌های انجام گرفته در زمینه تأثیر روش‌‌های درمانی و آموزشی بر کاهش اضطراب ریاضی دانش‌آموزان است. جامعه آماری پژوهش حاضر کل مطالعه‌‌های انجام شده و در دسترس درباره اثربخشی مداخله‌‌های آموزشی و درمانی بر اضطراب ریاضی است. برای انجام فراتحلیل در فاصله زمانی سال‌‌های 85 تا 99 تعداد 55 مطالعه شناسایی و 28 مطالعه وارد تحلیل شد. با توجه به اینکه برخی مطالعات از چندین متغیر یا مداخله استفاده کرده بودند، چندین بار در فرایند فراتحلیل بررسی شدند که در نهایت 33 اندازه اثر از کل پژوهش به دست آمد و با نرم‌افزار CMA2 مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل نشان داد که میزان اندازه اثر مداخلات آموزشی و درمانی بر طبقه کلی اضطراب ریاضی به ترتیب 41/1- و 58/1- بود که از لحاظ آماری معنادار بود. بر اساس اندازه اثرهای به دست آمده می‌توان اظهار داشت که مداخلات آموزشی و درمانی بر اساس ملاک کوهن اثربخشی بسیار بالایی بر اضطراب ریاضی داشته و استفاده از مداخلات درمانی برای اضطراب ریاضی مؤثرتر است. جهت تأثیر متغیر تعدیل‌گر جنسیت بر اضطراب ریاضی از یک مدل فرا رگرسیونی استفاده شد. نتایج نشان داد که نقش تعدیل کنندگی جنسیت ضعیف است. همچنین این مطالعه توصیه‌هایی برای استفاده از مداخله‌‌های مختلف در بهبود اضطراب ریاضی بیان کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Meta-Analysis of the Effectiveness of Educational and Therapeutic Interventions on Mathematical Anxiety

نویسندگان [English]

  • gholami gholami 1
  • Bita Rahnamayezabijari 2

1 Department of Psychology, Shahrbabak Branch, Islamic Azad University, Shahrbabak, Iran

2 Department of curriculum planning, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Math anxiety is one of the most common anxiety types that students face during their studies and their performance is affected by it. Various treatment methods are used by researchers to reduce math anxiety. The purpose of this research is to examine the researches conducted in the field of the effect of therapeutic and educational methods on reducing students' math anxiety. The statistical population of the current research is all the available studies about the effectiveness of educational and therapeutic interventions on math anxiety. To perform meta-analysis between 1985 and 1999, 55 studies were identified, 28 studies were included in the analysis. Due to the fact that some studies used several variables or interventions, they were examined several times in the meta-analysis process. In the end, 33 effect sizes were obtained from the entire research. and analyzed with CMA2 software. The results of the analysis showed that the effect size of educational and therapeutic interventions on the general category of math anxiety was -1.41 and -1.58 respectively, which was statistically significant. Based on the size of the obtained effects, it can be stated that educational and therapeutic interventions based on Cohen's criterion have a very high effectiveness on math anxiety, and the use of therapeutic interventions for math anxiety is more effective. A meta-regression model was used to influence the moderating variable of gender on math anxiety. The results showed that the moderating role of gender is weak. Also, this study has given recommendations for using different interventions to improve math anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Math Anxiety
  • Educational Intervention
  • Therapeutic Intervention
اصغری، فاطمه (1391). تاثیر آموزش حافظه فعال بر پیشرفت و اضطراب ریاضی دانش‌آموزان با مشکلات ریاضی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روان‌شناسی، گرایش کودکان استثنایی. دانشگاه تهران مرکز
امیری، سهیلا (1393). بررسی تاثیر راهبردهای حل مسئله بر کاهش اضطراب ریاضی دانش‌آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرستان قزوین. پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی. دانشگاه علامه طباطبایی
آسنجرانی، فرامرز (1392). تاثیر مشاوره گروهی شناختی رفتاری بر اضطراب ریاضی و خودپنداره ریاضی دانش‌آموزان پسر پایه اول مقطع متوسطه شهر اراک. پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه. دانشگاه علامه طباطبایی
بهرامی، قنبر (1396). بررسی اثربخطی روش آهوزش در حذ تسلط بر کاهش اضطراب ریاضی وپیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش‌آموزان پایه نهم شهر هشبندی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد گروه آموزش ریاضی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
حاجی پور، فرزانه (1390). تاثیر آموزش روش حل مسئله و بازآموزی اسنادی بر کاهش اضطراب ریاضی و عملکرد ریاضی دانش‌آموزان ابتدایی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تبریز
حدادیان، فاطمه (1392). تأثیر استفاده از چندرسانه‌ای آموزشی ریاضی بر میزان اضطراب ریاضی، خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش-آموزان دختر پایه اول متوسطه شهرستان هرسین در سال. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی. دانشگاه اراک
خضری، جلال (1392). اثربخشی روش یادگیری مشارکتی بر نگرش ریاضی، خودکارآمدی ریاضی و اضطراب ریاضی در دانش‌آموزان پایه اول متوسطه در شهرستان مهاباد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه خوارزمی تهران
خواجوند، پرست. (1396). تاثیرآموزش دلگرم سازی والذین ودانش‌آموزان وبررسی میان اثربخشی آن بر کاهش اضطراب ریاضی ششم ابتدایی شهرستان قزوین. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشتۀ آموزش و پرورش ابتدایی. دانشگاه علامه طباطبایی
شهرکی، زهرا (1396). اثربخشی مشاوره انگیزشی بر افزایش انگیزه پیشرفت تحصیلی وکاهش اضطراب ریاضی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه اول. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته راهنمایی و مشاوره. دانشگاه علامه طباطبایی
صلیبی، ژاسنت (1389). مقایسه تاثیر آموزش راهبرد‌های خودنظم دهی زیمرمن و درمان شناختی- رفتاری الیس بر اضطراب ریاضی و نگرش نسبت به ریاضیات دانش‌آموزان دختر سال اول نظری دبیرستان‌‌های شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی
فتحی، حسام (1392). بررسی میزان اثرگذاری انجام بازی ریاضی بر عملکرد، نگرش و اضطراب ریاضی و محیط آموزشی دانش‌آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان کوهسرخ. پایان‌نامه کارشناسی ارشد گروه آموزش ریاضی. دانشگاه فردوسی مشهد
فولادپنجه، زهرا (1394). اثربخشی آموزش فرا شناخت برنگرش، پیشرفت و اضطراب ریاضی در دانش‌آموزان ابتدایی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تبریز. 63 صفحه
موسوی، فاطمه (1390). تاثیر مداخلات آموزشی در درس ریاضی بر پیشرفت ریاضی، اضطراب ریاضی و نگرش به درس ریاضی دانش‌آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهر قزوین. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی
 
 
Khosravi, M., & Bigdeli, I. (2008). The relationship between personality traits and test anxiety in students. Journal of Behavioral Sciences., 2(1), 13-24. , [In Persian].
Abedi, A., Arizi, H. R., & Lotfi, M. (2010). Comparison of the effectiveness of immunization training against stress and acceptance and commitment to treatment and reduction of math anxiety in second year high school students in Isfahan.), Consulting Research (News and Consulting Research 9(33), 125-143. , [In Persian].
Abolghasemi, A., Mehrabizadeh, M., Najarian, B., & shokrkon, H. (2004). The effectiveness of immunization training treatment method against stress and regular desensitization in a student with test anxiety. Journal of Psychology, 1(29), 3-21, [In Persian]
Askari, P. (2014). Relationship between Mathematical Anxiety, Mathematical Attitude and Motivation of Progress in Technical Students of Islamic Azad University in Ahvaz Branch. Research in educational systems., 8(24), 275-293. , [In Persian].
Bazargan M, Amiri M. (2018). The effectiveness of modular cognitive behavioral therapy on mathematical anxiety and assertiveness in students. Journal of Fundamentals of Mental Health Nov-Dec; 20(6): 417-28. , [In Persian].
Beyabangard, I. (2012). The effectiveness of Ellis's multifaceted Lazarus treatment, rational-emotional and relaxation on reducing students' test anxiety. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology (Thought and Behavior), 3(31)(8), 36-42, [In Persian].
Blazer, C. (2011). Strategies for Reducing Math Anxiety. Information Capsule. Volume 1102. Research Services, Miami-Dade County Public Schools.
Bourquin, S. D. (1999). The relationship among math anxiety, math self-efficacy, gender, and math achievement among college students at an open admissions commuter institution (Doctoral dissertation, ProQuest Information & Learning).
Cohen J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. New York: Academic Press;1988. Jornal of Applied Psychology, 78, 602-610.
Dilqandi, A., & Weiss, S. (2018). ariability of context-dependent to context-independent cognitive style in educational sciences. New Strategies in Psychology and Educational Sciences, 1(2), 25-49.
Emani, S., voisee, S., Kordnoughabi, R., voiceepour, M., Tahmasian, H., & Rabee, A. (2013). The effectiveness of problem-solving training on reducing students' math anxiety with context-dependent cognitive style. Research in curriculum planning., 2(19). 47-54, [In Persian].
Gharibi, H., & Bahari, K. (2015). The Effectiveness of Problem Solving Skills Training on Students' Academic Self-Regulation and Mathematical Anxiety. Scientific-research. Journal of education and evaluation, 7, 61-78. , [In Persian].
Gholam Ali, M., Hejazi, E., & Khandan, F. (2011). Evaluation of the effectiveness of participatory learning method on mathematical anxiety and help seeking behavior. Journal of Psychology., 15(4(60)), 397-411, [In Persian].
Haj Hosseini, M., Koosheh, T., Gholam Ali, M., & Morsali, M. H. (2016). The effect of participatory learning on anxiety, attitude and academic achievement in mathematics. Journal of Applied Psychological Research, 7(4), 117-132. , [In Persian].
karimi, A., & Ebadi, B. (2006). The effect of two methods of cognitive reconstruction and regular desensitization on reducing the mathematical anxiety of third year middle school female students in Ahvaz. Journal of Educational Studies and Psychology., 7(2), 191-211., [In Persian].
Karimi, A., & Ebadi, G. (2005). Investigating the effect of two methods of cognitive reconstruction and regular desensitization on reducing mathematical anxiety in third year female high school students in Ahvaz. Educational and Psychological Studies(26), 191-212. , [In Persian].
Lopez, F. G., & Lent, R. W. (1992). Sources of mathematics self‐efficacy in high school students. The Career Development Quarterly, 41(1), 3-12.
Mehrabizadeh, M., Abolghasemi, A., Najarian, B., & Shukrkan, H. (2000). Evaluation of the extent of emergency epidemiology with the test and the relationship between self-efficacy and the place of inhibition with it according to the intelligence variable. Journal of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz.(2), 55-72. , [In Persian].
Mousavi, F. (2012). Comparison of the effectiveness of peer private education and cognitive self-learning on progress, anxiety and attitude towards mathematics course of the fourth period. Quarterly Journal of Teaching Research, 7(2), 70-88., [In Persian].
Najafi, Z., & Azimpour, E. (2015). The effect of interactive classroom management style on math anxiety in sixth grade elementary students. Quarterly Journal of Educational Leadership and Management., 9(4), 95-110. , [In Persian].
Nouri, V., Fathabadi, J., & Parand, C. (2010). Goal Orientation, Self-Efficacy and Mathematical Anxiety in Secondary High School Students. Research in educational systems, 4(11), 25-40. , [In Persian].
Patrick, H., Mantzicopoulos, P., Samarapungavan, A., & French, B. F. (2008). Patterns of young children's motivation for science and teacher-child relationships. The Journal of Experimental Education, 76(2), 121-144.
Randler, C., Wüst-Ackermann, P., & Demirhan, E. (2016). Humor Reduces Anxiety and Disgust in Anticipation of an Educational Dissection in Teacher Students. International Journal of Environmental and Science Education, 11(4), 421-432.
Richardson, F. C., & Suinn, R. M. (1972). The mathematics anxiety rating scale: psychometric data. Journal of counseling Psychology, 19(6), 551.
Rostami Nejad, M. A., Ajam, A. A., & Zabet, H. (2019). Investigating the effect of humor-based electronic content teaching on math motivation and anxiety of fifth grade elementary students. Journal of Teaching Research., 7(2), 70-88. , [In Persian].
Sepehrianazar F, Babaee A. (2014). tructural equation modeling of relationship between mathematics anxieties with parenting styles: The meditational role of goal orientation. Procedia-Social and Behavioral Sciences.;152:607-12.
Shakibaie, Z. (207). The effect of shadow education and parenting style on high school students' math anxiety. Research in curriculum planning., 2(27), 99-109. , [In Persian].
Smoll, F. L., Smith, R. E., Barnett, N. P., & Everett, J. J. (1993). Enhancement of children's self-esteem through social support training for youth sport coaches. Journal of applied psychology, 78(4), 602.
Soleymani, I., Sepehrian, F., & Qaderi, A. (2011). The effectiveness of traditional jigsaw teaching methods on attitude anxiety and math performance. Journal of Teaching Research., 4(2), 79-93., [In Persian].
Steedly, K., Dragoo, K., Arafeh, S., & Luke, S. D. (2008). Effective Mathematics Instruction. Evidence for Education. Volume III, Issue I. National Dissemination Center for Children with Disabilities.
Taghizadeh, R., & Abdoli, J. (2017). The Effectiveness of Jig Sao Teaching Method on Mathematical Self-Efficacy and Mathematical Anxiety in Statistics and Modeling Course among Secondary School Humanities Students. Journal of School Psychology, Summer, 6(7(25)), 7-25. , [In Persian].
Tezer, M., & Karasel, N. (2010). Attitudes of primary school 2nd and 3rd grade students towards mathematics course. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 5808-5812.
Yarmohammadi vasel, M. (2010). The predictors of math anxiety and its relationship with the academic decline. Quarterly Journal of Educational Psychology, Year 5, No. 14, [In Persian].