با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش، تعیین نقش واسطه‌ای استرس کرونا در رابطه میان احساس تنهایی با درگیری تحصیلی بود. روش پژوهش، همبستگی از نوع مدل‌سازی معادلات ساختاری بود. جامعه‌ی این پژوهش شامل تمامی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه لرستان در سال تحصیلی 401-1400 بود. حجم نمونه‌آماری بر اساس قاعده سرانگشتی کلاین برابر 240 نفر تعیین شد که به روش نمونه‌گیری در دسترس و با پرسش‌نامه آنلاین انجام شد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسش‌نامه احساس تنهایی دانشگاه کالیفرنیا (UCLA)، مقیاس استرس کرونا (CSS-18) و مقیاس درگیری تحصیلی ریو و تسینگ (AES) بود. تحلیل‌ها به روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزارهای بسته آماری برای علوم اجتماعی 22 SPSS- و نرم‌افزار آموس 24 AMOS- انجام شدند. نتایج نشان داد احساس تنهایی بر درگیری تحصیلی تأثیر مستقیم و به‌واسطه‌ی استرس کرونا تأثیر غیرمستقیم دارد. با توجه به نتایج لازم است برای افزایش درگیری تحصیلی در محیط آموزش عالی؛ برنامه‌های مداخله‌ای، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و دادن مشاوره برای کاهش این عوامل در راستای افزایش درگیری تحصیلی دانشجویان اقداماتی صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing a Causal Model of Academic Engagement based on Loneliness with the Mediating Role of Corona Stress

نویسندگان [English]

  • Houshang Garavand
  • Salman Zarei

Psychology Department, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University, Khorramabad, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the mediating role of corona stress in the relationship between loneliness with academic engagement. The research method was correlation of the type structural equation modeling. The population of this study included all undergraduate students of Lorestan University in the academic year 2021-2022.The statistical sample size was determined based on Klein's thumb rule equal to 240 people which was done by available sampling method and online questionnaire. The instruments used in this study were University of California Los Angeles Loneliness Scale (UCLA), Corona Stress Scale (CSS) and Academic Engagement Scale (AES). Data analysis was performed using structural equation modeling statistical method and by the SPSS-22, and AMOS-24 software. The results showed that loneliness has a direct relationship on the academic engagement and an indirect effect on the academic engagement due to corona stress. Due to the results, authorities are required to increase academic engagement in higher education by planning intervening programs, holding workshops and presenting counseling to reduce these factors in order to increasing students' academic engagement

کلیدواژه‌ها [English]

  • Loneliness
  • Corona Stress
  • Academic Engagement
احمدی، عبدالجواد؛ وکیلی‌فرد، امیررضا و صفری‌کرهرودی، معصومه (1394). احساس غربت و سازگاری اجتماعی و رابطۀ آن با یکدیگر در فارسی‌آموزان غیرایرانی. پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان، 4 (1)، 29-58.
بایرام‌نژاد، حوریه؛ یاراحمدی، یحیی؛ احمدیان، حمزه و اکبری، مریم (1399). تدوین مدل علّی رضایت از مدرسه بر اساس ادراک محیط کلاس و ادراک حمایت معلم با نقش واسطه‌ای پایستگی تحصیلی و درگیری تحصیلی. فصلنامه علمی پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 8 (3، پیاپی 31)، 71-84.
حاجی‌علیزاده، کبری؛ رفیعی‌پور، امین و سماوی، سیدعبدالوهاب (1395). بررسی شاخص‌های روان‌‌سنجی پرسش‌نامه درگیری تحصیلی در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر بندرعباس. فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، 6 (24)، 83-102.
دلجو، زهرا؛ جان‎بزرگی، مسعود؛ بزازیان، سعید و موسوی، الهام (1392). رابطه سطح تحول روانی- معنوی و احساس تنهایی با اضطراب وجودی در دانشجویان. مطالعات اسلام و روان‌شناسی، 7 (13)، 5-24.
روحانی، ریحانه سادات و علیزاده‌فرد، سوسن (1391). رابطه احساس تنهایی و کاربری وبلاگ در دانشجویان و غیردانشجویان. مجله پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی، 2 (5)، 12-25.
ساعدی، فاطمه و خانجانی، زینب (1397). مطالعه مقایسه‌ای سبک‌های سه‌گانه دلبستگی (ایمن، دوسوگرا، اجتنابی) در نوجوانان دارای نشانه‌های درونی‌سازی افسردگی و اضطراب. فصلنامه زن و مطالعات خانواده، 10 (38)، 137-154.
سلیمی، هادی؛ عابدینی چمگردانی، سمیه؛ قاسمی نافچی و تباشیر، سیروس (1399). ساخت و اعتباریابی مقیاس استرس کرونا متناسب با سبک زندگی ایرانی. فصلنامه علمی- پژوهشی قران و طب، 5 (4)، 23-31.
علیزاده‌بیرجندی، زهرا؛ ایرانی‌بارانی، الهه و نیشابوری، محدثه (1399). بررسی رابطه بین احساس تنهایی- عاطفی اجتماعی و اجتناب شناختی با اضطراب کرونا در دانشجویان در بحران کرونا. اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید - ۱۹، تهران.
سلیمی، سمانه و فردین، محمدعلی (1399). نقش ویروس کرونا در آموزش مجازی، با تأکید بر فرصت‌ها و چالش‌ها. فصلنامه علمی پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 8 (2، پیاپی 30)، 49-60.
نریمانی، محمد و عینی، ساناز (1400). مدل علّی اضطراب ویروس کرونا در سالمندان بر اساس تنیدگی ادراک‌شده و حس انسجام: نقش میانجی حمایت اجتماعی ادراک شده. روان‌شناسی پیری، 7 (1)، 13-27.
نوروزی پرشکوه، نسترن؛ میرهادیان، لیلا؛ امامی سیگارودی، عبدالحسین؛ کاظم‌نژاد لیلی، احسان و حسن‌دوست، فاطمه (1395). احساس تنهایی و نوآسیب‌های اجتماعی در دانش‌آموزان دبیرستانی. فصلنامه پرستاری و مامایی جامع‌نگر، 26 (82)، 99-108.
وکلیلی، سمیرا؛ نقش، زهرا و رمضانی‌خمسی، زهرا (1397). نقش واسطه‌گری درگیری تحصیلی در رابطه بین هیجان تحصیلی و پیشرفت. پژوهش در نظام‌های آموزشی، ویژه نامه بهار، 615-628.
 
 
Arslan, G., Yıldırım, M., & Aytaç, M. (2020). Subjective vitality and loneliness explain how coronavirus anxiety increases rumination among college students. Death studies, 46 (5), 1-10.
Biasi, V., Mallia, L., Russo, P., Cerutti, R., & Violani, C. (2018). Homesickness experience, distress and sleep quality of first-year university students dealing with academic environment. Journal of Educational and Social Research, 8(1), 9-17.
Buheji, M., Jahrami, H., & Dhahi, A. (2020). Minimising stress exposure during pandemics similar to COVID-19. International Journal of Psychology and Behavioral Sciences, 10(1), 9-16.
Cao, J., Zhang, C., & Sun, Y. (2021). The Influence of Social Network Addiction and Loneliness on Learning Engagement. Paper presented at the 2021 13th International Conference on Education Technology and Computers, 450-455. https://doi.org/10.1145/3498765.-3498836.
Carmona-Halty, M., Salanova, M., Llorens, S., & Schaufeli, W. B. (2021). Linking positive emotions and academic performance: The mediated role of academic psychological capital and academic engagement. Current Psychology, 40(6), 2938-2947.
Datu, J. A. D., & King, R. B. (2018). Subjective well-being is reciprocally associated with academic engagement: A two-wave longitudinal study. Journal of School Psychology, 69(1), 100-110.
English, T., Davis, J., Wei, M., & Gross, J. J. (2017). Homesickness and adjustment across the first year of college: A longitudinal study. Emotion, 17(1), 1-5.
Fardin, M. A. (2020). COVID-19 and anxiety: A review of psychological impacts of infectious disease outbreaks. Archives of clinical infectious diseases, 15(COVID-19), 1: e102779.
Gremmen, M. C., Van den Berg, Y. H., Steglich, C., Veenstra, R., & Dijkstra, J. K. (2018). The importance of near-seated peers for elementary students' academic engagement and achievement. Journal of Applied Developmental Psychology, 57, 42-52.
Jones, D. L., Rodriguez, V. J., Salazar, A. S., Montgomerie, E., Raccamarich, P. D., Uribe Starita, C., Martinez, T. (2021). Sex differences in the association between stress, loneliness, and COVID-19 burden among people with HIV in the United States. AIDS Research and Human Retroviruses, 37(4), 314-321.
Khlaif, Z. N., Salha, S., & Kouraichi, B. (2021). Emergency remote learning during COVID-19 crisis: Students’ engagement. Education and Information Technologies, 26(6), 7033-7055.
Kline, R. B. (2015). Principles and practice of structural equation modeling: Guilford publications.
Landmann, H., & Rohmann, A. (2022). When loneliness dimensions drift apart: Emotional, social and physical loneliness during the COVID‐19 lockdown and its associations with age, personality, stress and well‐being. International Journal of Psychology, 57(1), 63-72.
Lawson, C., Salter, A., Hughes, A., & Kitson, M. (2019). Citizens of somewhere: Examining the geography of foreign and native-born academics’ engagement with external actors. Research policy, 48(3), 759-774.
Li, L., Chen, X., & Li, H. (2020). Bullying victimization, school belonging, academic engagement and achievement in adolescents in rural China: A serial mediation model. Children and Youth Services Review, 113, 104946.
Lindfors, P., Minkkinen, J., Rimpelä, A., & Hotulainen, R. (2018). Family and school social capital, school burnout and academic achievement: a multilevel longitudinal analysis among Finnish pupils. InternatIonal Journal of adolescence and Youth, 23(3), 368-381.
Malta, M., Rimoin, A. W., & Strathdee, S. A. (2020). The coronavirus 2019-nCoV epidemic: Is hindsight 20/20? EClinicalMedicine, 20, 100289.
Metzger, I. W., Cooper, S. M., Griffin, C. B., Golden, A. R., Opara, I., & Ritchwood, T. D. (2020). Parenting profiles of academic and racial socialization: Associations with academic engagement and academic self-beliefs of African American adolescents. Journal of School Psychology, 82, 36-48.
Mian, A., & Khan, S. (2020). Medical education during pandemics: a UK perspective. BMC medicine, 18(1), 1-2.
Perkmann, M., Salandra, R., Tartari, V., McKelvey, M., & Hughes, A. (2021). Academic engagement: A review of the literature 2011-2019. Research policy, 50(1), 104114.
Prochaska, J. O., & Norcross, J. C. (2018). Systems of psychotherapy: A transtheoretical analysis: Oxford University Press.
Reeve, J., & Tseng, C.-M. (2011). Agency as a fourth aspect of students’ engagement during learning activities. Contemporary Educational Psychology, 36(4), 257-267.
Reeve, J. & Tseng, M. (2013). How Students Create Motivationally Supportive Learning Environments for Themselves: The Concept of Agentic Engagement. Journal of Educational Psychology, 105 (3), 579-595
Roy, D., Tripathy, S., Kar, S. K., Sharma, N., Verma, S. K., & Kaushal, V. (2020). Study of knowledge, attitude, anxiety & perceived mental healthcare need in Indian population during COVID-19 pandemic. Asian journal of psychiatry, 51, 102083.
Russell, D, Peplau, L. A.. & Ferguson, M. L. (1978). Developing a measurw of loneliness. Journal of Personality Assessment, 42, 290-294.
SA, R.R.K. (2020). Brief review of coronavirus for healthcare professionals February 10, 2020. Southw est Journal of Pulmonary and Critical Care,20(2),69-70.
Sajed, A. N., & Amgain, K. (2020). Corona virus disease (COVID-19) outbreak and the strategy for prevention. Europasian Journal of Medical Sciences, 2(1), 1-3.
Serrano, C., Murgui, S., & Andreu, Y. (2022). Improving the prediction and understanding of academic success: The role of personality facets and academic engagement. Revista de Psicodidáctica (English ed.), 27(1), 21-28.
Singh, L. B., Kumar, A., & Srivastava, S. (2020). Academic burnout and student engagement: a moderated mediation model of internal locus of control and loneliness. Journal of International Education in Business, 14 (2), 231-239.
Stroebe, M., Schut, H., & Nauta, M. H. (2016). Is homesickness a mini-grief? Development of a dual process model. Clinical psychological science, 4(2), 344-358.
Stroebe, M., Van Vliet, T., Hewstone, M., & Willis, H. (2002). Homesickness among students in two cultures: Antecedents and consequences. British Journal of Psychology, 93(2), 147-168.
Sun, J., & Hagedorn, L. S. (2016). Homesickness at college: Its impact on academic performance and retention. Journal of college student development, 57(8), 943-957.
 Taylor, D. J., & Bramoweth, A. D. (2010). Patterns and consequences of inadequate sleep in college students: substance use and motor vehicle accidents. Journal of Adolescent health, 46(6), 610-612.
Tong, Z.-D., Tang, A., Li, K.-F., Li, P., Wang, H.-L., Yi, J.-P., et al. (2020). Potential presymptomatic transmission of SARS-CoV-2, Zhejiang province, China, 2020. Emerging infectious diseases, 26(5), 1052-1060.
Viner, R. M., Russell, S. J., Croker, H., Packer, J., Ward, J., Stansfield, C., Booy, R. (2020). School closure and management practices during coronavirus outbreaks including COVID-19: a rapid systematic review. The Lancet Child & Adolescent Health, 4(5), 397-404.
Wang, C., Pan, R., Wan, X., Tan, Y., Xu, L., Ho, C. S., et al. (2020). Immediate psychological responses and associated factors during the initial stage of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) epidemic among the general population in China. International journal of environmental research and public health, 17(5), 1729-1742.
Wester, E. R., Walsh, L. L., Arango-Caro, S., & Callis-Duehl, K. L. (2021). Student engagement declines in STEM undergraduates during COVID-19–driven remote learning. Journal of microbiology & biology education, 22(1), ev22i21. 2385.
Wu, T., Jia, X., Shi, H., Niu, J., Yin, X., Xie, J., et al. (2021). Prevalence of mental health problems during the COVID-19 pandemic: A systematic review and meta-analysis. Journal of affective disorders, 281, 91-98.
Xiang, Y.-T., Yang, Y., Li, W., Zhang, L., Zhang, Q., Cheung, T., et al. (2020). Timely mental health care for the 2019 novel coronavirus outbreak is urgently needed. The lancet psychiatry, 7(3), 228-229.
Yang, D., & Swekwi, U. (2021). The mediating effect of resilience on the relationship between loneliness and academic performance in Wuhan’s college students. Asian Journal of Management Sciences & Education, 10(1), 96-107.
Zhang, Y., Qin, X., & Ren, P. (2018). Adolescents' academic engagement mediates the association between Internet addiction and academic achievement: The moderating effect of classroom achievement norm. Computers in human behavior, 89, 299-307.
Zhao, H., Xiong, J., Zhang, Z., & Qi, C. (2021). Growth mindset and college students’ learning engagement during the COVID-19 pandemic: A serial mediation model. Frontiers in Psychology, 12, 224, 1-10.