با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
مدل ساختاری خوش‌بینی تحصیلی بر اساس سبک‌های والدگری با نقش میانجی کمال‌گرایی مثبت والدین در دانش‏آموزان متوسطه دوم شهر خرم‌آباد

برزو امیرپور؛ مرضیه مشعل پور؛ علیرضا کرمی

دوره 10، شماره 2 ، آذر 1401، صفحه 9-20

https://doi.org/10.30473/etl.2022.64208.3803

چکیده
  هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی روابط ساختاری بین سبک‌های والدگری و خوش‌بینی تحصیلی با نقش میانجی کمال‌گرایی مثبت والدین بود. طرح پژوهش، توصیفی-همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانش‏آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم شهر خرم‌آباد در سال تحصیلی1400 که شامل 19500دانش‌آموز بودند. به روش نمونه‏گیری تصادفی نسبی طبقه‏ای و بر اساس جدول ...  بیشتر

تدوین مدل علّی درگیری تحصیلی بر اساس احساس تنهایی با توجه به نقش میانجی‌گری استرس کرونا

هوشنگ گراوند؛ سلمان زارعی

دوره 10، شماره 2 ، آذر 1401، صفحه 21-32

https://doi.org/10.30473/etl.2022.63102.3744

چکیده
  هدف این پژوهش، تعیین نقش واسطه‌ای استرس کرونا در رابطه میان احساس تنهایی با درگیری تحصیلی بود. روش پژوهش، همبستگی از نوع مدل‌سازی معادلات ساختاری بود. جامعه‌ی این پژوهش شامل تمامی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه لرستان در سال تحصیلی 401-1400 بود. حجم نمونه‌آماری بر اساس قاعده سرانگشتی کلاین برابر 240 نفر تعیین شد که به روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی مدارس با انگیزش شغلی معلمان با توجه به نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی (مورد مطالعه: مدارس دولتی مقطع ابتدایی آموزش‌وپرورش شهر اسلام‌آبادغرب)

محمد خالقی؛ نادر نادری؛ بیژن رضایی؛ حبیب جعفری

دوره 10، شماره 2 ، آذر 1401، صفحه 33-50

https://doi.org/10.30473/etl.2023.63168.3751

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی مدرسه با انگیزش شغلی معلمان با توجه به نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی انجام شد. روش پژوهش، توصیفی و از نوع طرح‌های همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان ابتدایی شاغل در شهر اسلام آباد غرب در سال تحصیلی 98-1397 با حجم 513 نفر بود و 219 نفر نمونه با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. ...  بیشتر

اعتبارسنجی پرسش‌نامۀ رضایت دانشجویان از سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه پیام نور (LMS)

الهام حرّی نجف آبادی؛ سعید آیت

دوره 10، شماره 2 ، آذر 1401، صفحه 51-60

https://doi.org/10.30473/etl.2022.64160.3802

چکیده
  پژوهش حاضر از دیدگاه هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده‌ها جزو تحقیقات توصیفی- همبستگی است. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه محقق­ساخته شامل 21 گویه استخراج شده از پرسش‌نامه‌های معتبر مربوط به ارزیابی اثربخشی آموزش مجازی است. روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای بوده و شامل 382 دانشجوی دانشگاه پیام نور استان اصفهان ...  بیشتر

رابطۀ حمایت اجتماعی ادراک ‌شده و تاب‌آوری تحصیلی با اضطراب امتحان دانش‌آموزان

مطهره توجهی؛ محمدرضا تمنایی فر

دوره 10، شماره 2 ، آذر 1401، صفحه 61-70

https://doi.org/10.30473/etl.2022.64369.3814

چکیده
  اضطراب امتحان یکی از مشکلات شایع  آموزشی با رشد فزاینده در بین دانش‌آموزان است و از این‌رو شناخت عوامل مؤثر بر آن حائز اهمیت است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و تاب‌آوری تحصیلی با اضطراب امتحان انجام گرفت. روش مطالعه توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری این پژوهش شامل همه دانش‌آموزان دختر دوره متوسطۀ ...  بیشتر

تأثیر تمرین‌های واقعیت مجازی بر عملکرد ادراکی - حرکتی دختران تکواندوکار نوجوان

فرناز ترابی؛ شبنم دلکش

دوره 10، شماره 2 ، آذر 1401، صفحه 71-78

https://doi.org/10.30473/etl.2023.64912.3858

چکیده
  هدف از این مطالعه تأثیر تمرین‌های واقعیت مجازی بر عملکرد مهارت‌های ادراکی - حرکتی دختران تکواندوکار بود. پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل بود. با توجه به دسترس بودن انتخاب نمونه‌ها، جامعه آماری پژوهش حاضر را 24 تکواندوکار (با رده کمربند سفید، زرد، سبز) تشکیل می‌دهند که با مقدمات ورزش تکواندو آشنایی ...  بیشتر

پیش‌بینی سرزندگی و تاب‌آوری تحصیلی بر مبنای مهارت‌های یادگیری الکترونیکی با واسطه هیجان‌های تحصیلی دانشجویان در آموزش مجازی

مرضیه السادات سجادی نژاد؛ مرضیه اسدی

دوره 10، شماره 2 ، آذر 1401، صفحه 79-90

https://doi.org/10.30473/etl.2022.64759.3845

چکیده
  هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی سرزندگی و تاب‌آوری تحصیلی بر مبنای مهارت‌های یادگیری الکترونیکی با واسطه هیجان‌های تحصیلی دانشجویان دانشگاه اراک بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در نیم‌سال اول 1400-1399 در دانشگاه اراک بود که از این بین 350 نفر به روش در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسش‌نامه سرزندگی ...  بیشتر