با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

10.30473/etl.2022.64759.3845

چکیده

هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی سرزندگی و تاب‌آوری تحصیلی بر مبنای مهارت‌های یادگیری الکترونیکی با واسطه هیجان‌های تحصیلی دانشجویان دانشگاه اراک بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در نیم‌سال اول 1400-1399 در دانشگاه اراک بود که از این بین 350 نفر به روش در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه سرزندگی تحصیلی حسین چاری و دهقانی‌زاده (۱۳۹۱) پرسشنامه تاب‌آوری تحصیلی مارتین (2001)،پرسشنامه مهارت‌های یادگیری الکترونیکی واتکینز و همکاران (2004) و پرسشنامه هیجان‌های تحصیلی پکران و همکاران (2005) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS نسخه 26 و نرم افزار R نسخه 4.0.2 استفاده شد و آزمون فرضیه‌ها به روش معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که مهارت‌های یادگیری الکترونیکی به طور معناداری می‌تواند سرزندگی و تاب‌آوری تحصیلی دانشجویان را پیش‌بینی کند و هیجان‌های تحصیلی (مثبت و منفی) نیز در پیش‌بینی تاب‌آوری و سرزندگی تحصیلی براساس مهارت‌های یادگیری الکترونیکی نقش میانجی معنی داری دارند. بنابراین به نظر می رسد جهت تقویت تاب آوری و سرزندگی تحصیلی دانشجویان در آموزش مجازی باید علاوه بر تقویت مهارتهای یادگیری الکترونیک، تعدیل هیجانهای منفی و تقویت هیجانهای مثبت نیز مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prediction of academic vitality and resilience based on e-learning skills by mediating role of students' academic excitement in virtual education

نویسندگان [English]

  • Marzieh Sadat Sajadinezhad 1
  • Marzieh Assadi 2

1 Department of psychology and Educational Science, Arak university, Iran

2 1. MA in Educational Technology, Humanistic Faculty, Arak University, Arak, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study is to predict academic vitality and resilience based on e-learning skills by mediating role of academic excitement of Arak University students. The statistical population of the study includes all students studying in the first semester of 1400-1399 in Arak University which of them, 365 people were selected by available sampling. Data collection tools including Academic Vitality Questionnaire Hossein Chari and Dehghanizadeh (2012), Martin Academic Resilience Questionnaire (2001), Watkins et al. (2004) e-Learning Questionnaire, And Pekran et al.'s (2005) Academic excitement Questionnaire. Data were analyzed using SPSS software (26) and R software (4.0.2) and hypothesis tested by structural equation model. The results of data analysis showed that e-learning skills can significantly predict students' vitality and academic resilience and academic Excitement (positive and negative) also play an important role in predicting academic resilience and vitality based on e-learning skills.Therefore, it seems that in order to strengthen the resilience and academic vitality of students in virtual education, in addition to strengthening electronic learning skills, it should also be considered to moderate negative emotions and strengthen positive emotions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic vitality
  • academic resilience
  • e-learning skills
  • academic excitement