دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، تابستان 1395، صفحه 7-93 
6. تنظیم هیجان در کودکان با اختلال یادگیری و کودکان عادی

صفحه 69-84

مریم محمودی؛ احمد برجعلی؛ حمید علیزاده؛ باقر غباری بناب؛ حامد اختیاری؛ سعید اکبری زردخانه