نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
شاخص‌های روان‌سنجی پرسش‌نامة حمایت از خودمختاری ادراک‌شده - پرسش‌نامة جو یادگیری

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 45-54

10.30473/etl.2020.52749.3219

امیر تیموری؛ پروین کدیور؛ حمیدرضا رضازاده بهادران