با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

2 استاد، گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه خوارزمی

3 استادیار، دانشکده روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی شاخص‌های روان‌سنجی پرسش‌نامة حمایت از خودمختاری ادراک‌شده انجام شد. جامعة آماری پژوهش دانش‌آموزان متوسطه دورة اول هستند که در شهر تهران در سال تحصیلی ۹۷-۹۸ مشغول به تحصیل بوده‌اند. حجم نمونه‌ای به تعداد دویست نفر به روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده و به پرسش‌نامه حمایت از خودمختاری ادراک‌شده پاسخ دادند. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS و Amos (نسخه ۲۳) تحلیل شدند. یافته‌ها نشان دادند که پرسش‌نامة حمایت از خودمختاری ادراک‌شده از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار است. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی به روش مؤلفه‌های اصلی، وجود یک عامل را نشان داد که ۱/۵۱ درصد واریانس کلی را تبیین می‌کند. تحلیل عاملی تاییدی نشان داد ساختار پرسش‌نامه برازش قابل قبولی با داده‌ها دارد و شاخص‌های نیکویی برازش، مدل را تایید می‌کنند (X2/df=1/867، RMSEA=0/066 ، GFI=0/915، NFI=0/909، CFI=0/955). ضریب آلفای کرونباخ (۹۲۵/۰) نشان می‌دهد پرسش‌نامه از همسانی درونی خوبی برخوردار است. نتایج تحلیل عاملی و پایایی به نتایج تحقیقات بین‌المللی پیشین هم‌راستا است؛ بنابراین پرسش‌نامة حمایت از خودمختاری ادراک شده برای استفاده در پژوهش‌های مرتبط در بین دانش‌آموزان، مقیاس قابل اتکایی است و می‌توان از این پرسش‌نامه به عنوان ابزار سنجش استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of the Perceived Autonomy Support Questionnaire - Learning Climate Questionnaire

نویسندگان [English]

  • Amir Teimouri 1
  • Parvin Kadivar 2
  • Hamidreza Rezazadeh Bahadoran 3

1 Ph.D. Student, Psychology Department, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

2 Professor, Educational Psychology Department, Kharazmi University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Psychology Faculty, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the psychometric indicators of the Perceived Autonomy Support Questionnaire. The sample size of this study was 200 first level high school students who were selected by cluster sampling method from schools of Tehran. The data were analyzed by SPSS and Amos (ver. 23). Findings showed that perceived autonomy support questionnaire has acceptable validity and reliability. The results of exploratory factor analysis by the principal components method, confirmed 1 factor accounting for 51.1% of overall variance. Confirmatory factor analysis showed that goodness of fit indicators (x2/df=1.867, RMSEA=0.066, GFI= 0.915, NFI=0.909, CFI=0.955) confirmed the model. Cronbach's alpha coefficient (0.925) shows a good internal consistency. The results of factor analysis and reliability test are consistent with the existing international studies. Considering psychometric properties, the perceived autonomy support questionnaire is a valid and reliable scale and can be used as an assessment tool in research and school settings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Autonomy Support
  • Perceived Autonomy Support Questionnaire
  • Self-Determination Theory (SDT)
امانی، ج.، سپهریان آذر، ف.، و واحدی، ش (۱۳۹۳). تحلیل چندسطحی از خودبیگانگی تحصیلی نوجوانان: نقش فرهنگ مدرسه و نیازهای روان‌‎شناختی اساسی. پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، ۲(۵)، ۴۳-۵۴.
حبیبی، آ (۱۳۹۶). مدل‌یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی. تهران: جهاد دانشگاهی.
قاسمى، وحید (1390). برآورد حجم بهینه نمونه در مدل‌های معادله ساختارى و ارزیابى کفایت آن براى پژوهشگران اجتماعى. مجلة جامعه‌شناسی ایران، 12(4)، 126-147.
میرز، ل.، گامست، گ.، و گارینو ا (1394). پژوهش چندمتغیری کاربردی (ترجمه پاشا شریفی و همکاران). تهران: رشد.
هومن، حیدر علی (۱۳۸۴). مدل‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی.
 
 
 
 
Baard, P. P., Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2004). Intrinsic need satisfaction: A motivational basis of performance and wellbeing in two work settings. Journal of Applied Social Psychology, 34, 2045–2068.
Black, A. E., & Deci, E. L. (2000). The effects of instructors’ autonomy support and students’ autonomous motivation on learning organic chemistry: A self-determination theory perspective. Science Education, 84(6), 740–756.
Center for self-determination theory (n.d). Perceived autonomy support: The climate questionnaires. Retrieved from selfdetermin-ationtheory.org/perceived-autonomysupport.
Cheon, S. H., Reeve, J., & Song, Y.-G. (2019). Recommending goals and supporting needs: An intervention to help physical education teachers communicate their expectations while supporting students’ psychological needs. Psychology of Sport and Exercise, 41, 107–118.
Cheon, S. H., Reeve, J., & Vansteenkiste, M. (2020). When teachers learn how to provide classroom structure in an autonomy-supportive way: Benefits to teachers and their students. Teaching and Teacher Education, 12.
Cordova, D. I., & Lepper, M. R. (1996). Intrinsic motivation and the process of learning: Beneficial effects of contextualization, personalization, and choice. Journal of Educational Psychology, 88, 715–730.
Deci, E. L. (1980). The psychology of self-determination. Lexington, MA: Lexington Books.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum Press.
Deci, E. L., Ryan, R. M., & Williams, G. C. (1995). Need satisfaction and the self-regulation of learning. Learning and Individual Differences, 8, 165–183.
Deci, E. L., Ryan, R. M., Gagne’, M., Leone, D. R., Usunov, J., & Kornazheva, B. P. (2001). Need satisfaction, motivation, and well-being in the work organizations of a former Eastern Bloc country: A cross-cultural study of self-determination. Personality and Social Psychology Bulletin, 27, 930–942.
Dincer, A., Yesilyurt, S., & Takkac, M. (2012). The Effects of Autonomy-Supportive Climates on EFL Learner’s Engagement, Achievement and Competence in English Speaking Classrooms. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 3890–3894.
Flink, C., Boggiano, A. K., & Barrett, M. (1990). Controlling teaching strategies: Undermining children’s self-determination and performance. Journal of Personality and Social Psychology, 59, 916–924.
Flowerday, T., & Schraw, G. (2000). Teacher beliefs about instructional choice: A phenomeno-logical study. Journal of Educational Psychology, 92, 634–645.
Friedman, M. (2003). Autonomy, gender, politics. New York: Oxford University Press.
Hein, V. (2012). The effect of teacher behaviour on students motivation and learning outcomes: A review. Acta Kinesiologiae Universitatis Tartuensis, 18, 9–19.
Jang, H., Reeve, J., & Deci, E. L. (2010). Engaging students in learning activities: It'snot autonomy support or structure, but autonomy support and structure. Journal of Educational Psychology, 102, 588-600.
Jang, H., Reeve, J., Ryan, R. M., & Kim, A. (2009). Can self-determination theory explain what underlies the productive, satisfying learning experiences of collectivistically oriented Korean students? Journal of Educational Psychology, 101(3), 644–661.
Mikkelsen, A., & Grønhaug, K. (1999). Measuring Organizational Learning Climate: A Cross-National Replication and Instrument Validation Study Among Public Sector Employees. Review of Public Personnel Administration, 19(4), 31–44.
Ntalianis, F. (2010). Do personality and learning climate predict competence for learning? An investigation in a Greek academic setting. Learning and Individual Differences, 20(6), 664–668.
Ntoumanis, N. (2005). A Prospective Study of Participation in Optional School Physical Education Using a Self-Determination Theory Framework. Journal of Educational Psychology, 97(3), 444–453.
Núñez, J. L., León, J., Grijalvo, F., & Albo, J. M. (2012). Measuring Autonomy Support in University Students: The Spanish Version of the Learning Climate Questionnaire. The Spanish Journal of Psychology, 15(3), 1466–1472.
O’Reilly, E. N. (2014). Correlations among Perceived Autonomy Support, Intrinsic Motivation, and Learning Outcomes in an Intensive Foreign Language Program. Theory and Practice in Language Studies, 4(7), 1313–1318.
Patall, E. A., Cooper, H., & Robinson, J. C. (2008). The effects of choice on intrinsic motivation and related outcomes: A meta-analysis of research findings. Psychological Bulletin, 134, 270-300.
Patrick, B. C., Skinner, E. A., & Connell, J. P. (1993). What motivates children’s behavior and emotion?: Joint effects of perceived control and autonomy in the academic domain. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 781–791.
Reeve, J. (2009). Understanding motivation and emotion (5th ed). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
Reeve, J., Jang, H., Carrell, D., Jeon, S., & Barch, J. (2004). Enhancing high school students’ engagement by increasing their teachers’ autonomy support. Motivation and Emotion, 28, 147–169.
Reeve, J., Nix, G., & Hamm, D. (2003). Testing models of the experience of self-determination in intrinsic motivation and the conundrum of choice. Journal of Educational Psychology, 95, 375–392.
Ryan, R. M. (1993). Agency and organization: Intrinsic motivation, autonomy and the self in psychological development. In J. Jacobs (Ed.), Nebraska Symposium on Motivation: Vol. 40. Developmental perspectives on motivation (pp. 1–56). Lincoln: University of Nebraska Press.
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68–78.
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness. New York: Guilford Press.
Ryan, R.M. & Lynch, J.H. (1989). Emotional autonomy versus detachment: Revisiting the vicissitudes of adolescence and young adulthood. Child Development, 60(2), 340–356.
Ryan, R. M., Koestner, R., & Deci, E. L. (1991). Ego-involved persistence: When free-choice behavior is not intrinsically motivated. Motivation and Emotion, 15, 185–205.
Soenens, B., & Vansteenkiste, M. (2005). Antecedents and Outcomes of Self-Determination in 3 Life Domains: The Role of Parents’ and Teachers’ Autonomy Support. Journal of Youth and Adolescence, 34(6), 589–604.
Vansteenkiste, M., Simons, J., Lens, W., Soenens, B., & Matos, L. (2005). Examining the Motivational impact of intrinsic versus extrinsic goal framing and autonomy-supportive versus internally-controlling communication style on early adolescents’ academic achievement. Child Development, 76, 483–501.
Vennix, J., den Brok, P., & Taconis, R. (2017). Perceptions of STEM-based outreach learning activities in secondary education. Learning Environments Research, 20(1), 21–46.
Williams, G. C., & Deci, E. L. (1996). Internalization of biopsychosocial values by medical students: A test of self-determination theory. Journal of Personality and Social Psychology, 70(4), 767–779.
Williams, G. C., Grow, V. M., Freedman, Z., Ryan, R. M., & Deci, E. L. (1996). Motivational predictors of weight loss and weight-loss maintenance. Journal of Personality and Social Psychology, 70, 115–126.
Williams, G. C., Wiener, M. W., Markakis, K. M., Reeve, J., & Deci, E. L. (1994). Medical students´ motivation for internal medicine. Journal of General Internal Medicine, 9, 327–333.
Yu, S., Traynor, A., & Levesque-Bristol, C. (2018). Psychometric examination of the short version of the learning climate questionnaire using item response theory. Motivation and Emotion, 42(6), 795–803.
Zhou, M., Ma, W. J., & Deci, E. L. (2009). The importance of autonomy for rural Chinese children’s motivation for learning. Learning and Individual Differences, 19(4), 492–498.